محمد فرهوش | حسین رادمرد | سیدمحمدحسن میرمحمدیان | زهرا پلنگی نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی
.

	محمد فرهوش | حسین رادمرد | سیدمحمدحسن میرمحمدیان | زهرا پلنگی نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

زهرا پلنگی نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی رضایت از زندگی

آکاایران: محمد فرهوش، حسین رادمرد، سیدمحمدحسن میرمحمدیان، زهرا پلنگی نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

آکاایران: هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی بود.

چکیده

رضایت از زندگی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب های روانی دارد. پژوهش هایی رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی و رضایت از زندگی را نشان دادند. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی بود.
جامعه آماری این پژوهش دانشجویان شهر فردوس بود. بدین منظور 133 نفر از دانشجویان (98 پسر و 35 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت از زندگی (دینر 1985)، تاب آوری خانواده (سیکسبی 2005) و سبک زندگی اسلامی (کاویانی 1388) را تکمیل کردند. در تحلیل داده ها از روش های همبستگی، و تحلیل مسیر براساس مدل بارون و کنی و نرم افزار spss24 و Amos24 استفاده شد.
یافته های پژوهش نشان داد که رضایت از زندگی با سبک زندگی اسلامی (0/335) و با تاب آوری خانواده (0/437) رابطه مثبت و معنادار (P<0/001) دارد و تاب آوری خانواده رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی را واسطه گری کامل (0/207) می نماید.
سبک زندگی اسلامی از طریق افزایش تاب آوری خانواده بر رضایت از زندگی تأثیر دارد. تقویت سبک زندگی اسلامی در خانواده، با افزایش تاب آوری خانواده در برابر سختی ها، موجب افزایش رضایت از زندگی اعضای خانواده می شود.

به گزارش آکاایران: کلیدواژه ها: رضایت از زندگی؛ سبک زندگی اسلامی؛ میانجی گری تاب آوری خانواده

نویسندگان:

محمد فرهوش: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، موسسه اخلاق و تربیت، قم

حسین رادمرد: کارشناسی ارشد روان شناسی مثبت، موسسه اخلاق و تربیت، قم

 سیدمحمدحسن میرمحمدیان: دانشجوی دکتری مدرسی معارف گرایش اخلاق، دانشگاه معارف، قم

 زهرا پلنگی: دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور، فردوس

پژوهشنامه سبک زندگی - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 5، پاییز و زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید. 


	محمد فرهوش | حسین رادمرد | سیدمحمدحسن میرمحمدیان | زهرا پلنگی نقش میانجی تاب آوری خانواده در رابطه سبک زندگی اسلامی و رضایت از زندگی

میانجی گری تاب آوری خانواده

 

.

منبع : farsnews.com

تبلیغات