.
تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا «خطایی واضح» است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با توان هسته ای یا حضور منطقه ای ایران، مخالفت با قدرت ایران است

تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا «خطایی واضح» است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با توان هسته ای یا حضور منطقه ای ایران، مخالفت با قدرت ایران است

تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا «خطایی واضح» است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با
تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با توان هسته ای یا حضور منطقه ای ایران،مخالفت با قدرت ایران است

تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با توان هسته ای یا حضور منطقه ای ایران،مخالفت با قدرت ایران است

تصور حل مشکلات از راه مذاکره یا رابطه با آمریکا خطایی واضح است/ مذاکرات با اروپا را قطع نکنید اما نباید معطل بسته اروپایی ماند/ علت خصومت امریکا با ت
صدا و سیمای سرافراز و مذاکرات هسته ای  - آکا

صدا و سیمای سرافراز و مذاکرات هسته ای - آکا

آکایران :هفته نامه صدا - اعظم ویسمه: انتقادات به نحوه عملکرد صداوسیمای ملی در پوشش یکطرفه اخبار مربوط به مذاکرات و میدان دادن به مخالفان دستگاه دیپلماسی و دستاوردهای حاصل شده
تبلیغات