زالزالک و خواص آن، خواص زالزالک، فواید زالزالک، فواید ازگیل، خواص ازگیل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زالزالک و خواص آن، خواص زالزالک، فواید زالزالک، فواید ازگیل، خواص ازگیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک زالزالک و ازگیل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>زالزالک واص ن - hawthornstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />زالزالک ا ویج ا ام علمی Crataegus aronia کی ز یاهانی ست ه ر یران ز مله ر لندیای الای 2500 تر ر ستان هکیلویه ویراحمد، ستان صفهان ه صوص هرستان جف باد یوید. ین یاه ارای و وع سفید رمز ی اشد.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>زالزالک واص ن، خواص زالزالک، واید زالزالک، فواید ازگیل، خواص ازگیل strong>div>[categoriy],خواص زالزالک ,خواص دارویی زالزالک ,فواید زالزالک p><p style="text-align: justify;">د یست دانید ر مال یران ونهای حشی زالزالک ه کل ودرو ر نگلا یوید ه ه ن " لیک" ی ویند.p> <p style="text-align: justify;">ین یوه گر ه ثهی وچک ارد لی سیار پُفایده غذی ست ه نگ ‌‌ای زرد ارنجی ر کثر واحی عتدل یوید.p> <p style="text-align: justify;">سیده ین یوه، یرین، وشتی ارای ستهای زرد نگ راوان ست ه گر ا حتیاط صرف شود ستهای ن یتواند اتل ندان‌‌ ای ما اشد.p> <p style="text-align: justify;">زالزالک لب ماp> <p style="text-align: justify;">ین یوه علاوه ر یتامینای A ، B، C تانن ارای لسیم ختصری پکتین ست ه برای تقویت قلب عده سیار توصیه یود. همترین ثر زالزالک وی لب، تنظیم ردن رکات امنظم ن ست ز تپش قلب ربان دید ن لوگیری یند.p> <p style="text-align: justify;">ر غلب شورهای روپایی صوصا لمان برای درمان یظمی ضربان قلب ز یاه زالزالک ستفاده یود. مچنین زالزالک ر درمان آنژین تصلب شرایین(سفت دن یواره گا)‌ سیار اربرد اردp> <p style="text-align: justify;">خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره زالزالکp> <p style="text-align: justify;">تحقیقات دید شان یهد ه زالزالک نتیکسیدان سیار وی حسوب ده یتواند ه عنوان ک کمل غذایی قوی عمل رده ر تنظیم زن، لوکز ون لتهاب قش اشته اشد.p> <p style="text-align: justify;">حققان مریکایی ی ررسیایی ه وی زالزالک نجام ادند، ریافتند ین میوه به اطر اشتن قادیر الایی ز واد نتوسیانین، سیار فید ست ر نگ ای ختلف ین یوه نتوسیانین ای زیاد تفاوتی افت یود ه انهای زالزالک ا ز شار کسایشی نور خورشید فظ ینند.p> <p style="text-align: justify;">وردن زالزالک دن ا ا ز وقعیتای زیانور انند رار رفتن ر عرض لودگی ادیکالای زاد فظ ی ند.p> <p style="text-align: justify;">ه عبارتی تحقیقات شان یهد صرف زالزالک ر رمان رخی یماریا، ز سرطان رفته تا اقی، ثر ثبت ی ذارد ین تاثیر ه لیل واص دلتهابی اده نتوسیانین وجود ر ن ست، ه وری ه ابت ده سیاری ز یماریا ه لیل لتهابای نترل شدهی ست ه امنگیر ا یود.p> <p style="text-align: justify;">واد وجود ر زالزالک <span style="color: #993300;">قند خونspan> عملکرد نسولین ون ا هبود یخشد.p> <p style="text-align: justify;">ه قل ز Sience Daily، حققان ر زمینه تاثیر زالزالک واص ن، تحقیقات ود ا وی وشایی نجام ادند ه ز پیش مبتلا به <span style="color: #993300;">یابتspan> ودند.p> <p style="text-align: justify;">نا بتدا ه 18 وش ر، دود 6 اه غذای سرشار ز ند یوه ادند سپس نا ا و روه ردند؛ ه ک روه ب الص ه روه وم خلوط ب عصاره زالزالک ادند ین ار ا تا 6 اه دامه ادند زن ربی دن، <span style="color: #993300;">قند خونspan> اخصای ولکولی لتهابی نا ا ورد ررسی رار ادند.p> <p style="text-align: justify;">ر نتها حققان ه ین تیجه سیدند وشایی ه خلوط ب عصاره زالزالک صرف رده ودند، سبت ه روه یگر، ز کاهش وزن یشتر، ربی متر ، <span style="color: #993300;">قند خونspan> تر لیسیرید پلاسمای پایینتر ربی LDL متری رخوردار ودند.p> <p style="text-align: justify;">ین تغییرات ر نسانا اعث اهش حتمال بتلا ه <span style="color: #993300;">یابتspan> بیماری های قلبی عروقی ی ود شکلات لتهابی ا اهش ی هد.p> <p style="text-align: justify;">کی ز واد فید وجود ر زالزالک لاونوییدهایی ی ‌‌اشند ه سبت ه نگ یوه دت ثرات نتیکسیدانی ن ا تغییر یند. یوهای رمزرنگ ارای ثر وی، صورتی ثری عیف زرد ثر عیفتری ارند.p> <p style="text-align: justify;">علاوه ر یوه زالزالک ز ل ن یز برای درمان ستفاده یود. ل زالزالک برای درمان تشنج فید وده رکات امنظم لب ا تنظیم یند. ذا مرده ن برای درمان یماریای زمن لب ستفاده یود.p> <p style="text-align: justify;">زالزالک <span style="color: #993300;">یابتspan> p> <p style="text-align: justify;">تایج ک پژوهش شان اد: مصرف خوراکی زالزالک ر <span style="color: #993300;">یابتspan> ندی اعث اهش لوکز LDL لسترول سرم یود.p> <p style="text-align: justify;">ین طالعه ا ثر مصرف خوراکی سرشاخه زالزالک ر غلظت لوکز یپیدای سرم تراکم سلولای تا ر وشای صحرایی <span style="color: #993300;">یابتspan> توسط کتر هرداد وغنی، عضو روه یزیولوژی رکز تحقیقات گیاهان دارویی انشکده پزشکی انشگاه اهد ررسی د.p> <p style="text-align: justify;">افتهای ین طالعه اکی ست ر روه <span style="color: #993300;">یابتspan> رمان ده ا یاه، غلظت لوکز سرم ه ور عنیار ر فتهای سوم شم متر ز روه <span style="color: #993300;">یابتspan> ود.p> <p style="text-align: justify;">اهش سطح لوکز یپیدای سرم ر یماران <span style="color: #993300;">یابتspan> ا ستفاده از گیاهان دارویی ز همیت زیادی رخوردار ست. لاصه ین پژوهش ر جله غدد درون ریز تابولیسم یران نجام دp> <p style="text-align: justify;">یگر خواص زالزالکp> <p style="text-align: justify;">ین میوه به علت غنی ودن ز سید تارتاریک سید الیک یز ر واقع مونی سل ثر یکویی ارد.p> <p style="text-align: justify;">زالزالک ه لیل ن ه ارای قدار زیادی تانن ست سیار ابض وده یتوان ن ا هت درمان اسهالای ونی ه ار رد.p> <p style="text-align: justify;">لبته وع وهی ن ابضتر ز سنجد ست ز خونریزی معده یز لوگیری یند.p> <p style="text-align: justify;">نگ زرد صورتی ین یوه ر دن تبدیل ه ویتامین A یود شتها ا زیاد یند.p> <p style="text-align: justify;">لبته ین یوه ا قتی ه املا سیده نگ نداخته صرف نید تا چار اراحتیای وارشی اشی ز ام ودن یوه شوید.p> <p style="text-align: justify;">زالزالک گر ه وبی شک ود تنها قداری ز یتامین C ود ا ز ست ی ‌‌هد لی یگر ترکیبات یمیایی ود ا فظ یند. ذا رای گهداری زالزالک شک اید ن ا ر حلی ه وایش ائما عوض یود گه اشت.p> <p style="text-align: justify;">لبته ر قایسه، یوه تازه زالزالک ثرات یکوتری ارد ی‌‌ تواند ه زدیاد یر ادران یرده فزایش یفیت ن یفزاید.p> <p style="text-align: justify;"><br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله زالزالک و خواص آن، خواص زالزالک، فواید زالزالک، فواید ازگیل، خواص ازگیل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گیاه زالزالک برای درمان چه بیماری هایی مفید است؟ , دمنوش درخت زالزالک برای قند خون مفیده , چوب درخت زالزالک , زالزالک و ازگیل , خواص ولیک کوهی , درخت زالزالک , میوه زالزالک , ازگیل نارنجی , زالزالک خواص , خواص زالزالک , خواص ذالذالك , زالزالک گل , زال زالک

زالزالک و خواص آن، خواص زالزالک، فواید زالزالک، فواید ازگیل، خواص ازگیل گردآوری توسط بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات