میوه های شگفت انگیز - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد میوه های شگفت انگیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>یوه ای شگفت انگیزstrong>span>p> <p style="text-align: justify;"><br />یا تا الا ین یوهای گفتنگیز ا یدید؟ یوهای عجیب غریب، یشتر ر  واحی رمسیری شد ینند. یوهایی اشکال عمای تفاوت ا ن ه ه ا تا ه مروز یناختیم. شورهایی انند؛ تایلند، الزی، لیپین، تاهیتی، نگ نگ، سنگاپور، یتنام، فریقای نوبی.... یزبانان ولیه ین یوها ستند.p> <p style="text-align: center;"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/shegeft.html"><div class="mzc"><strong>یوه ای شگفت انگیز strong>div>[categoriy],خواص جک فروت ,خواص دارویی جک فروت ,فواید جک فروت a>p><p style="text-align: justify;">یوهایی ا کل مایل عجیب، وهای د تند، عمای تلخ زنده یمتای سیار الا ارای واید سیار رای نسان یوانات ستند.p> <p style="text-align: justify;">ر ینجا ه عرفی تعدادی ز ین یوها یپردازیم:p> <p style="text-align: justify;">ونی یوهی ست ه ر ناطق عتدل ستوایی انند تاهیتی شد یند. پرندگان عاشق ین یوه ستند. ین یوه رای یماریای پوستی، رد، <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/sarmakhordegi.html"><strong><span style="color: #993300;">سرماخوردگیspan> strong>aفشار خون بالا، فسردگی، ورم مفاصل، سم، <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/dybt.html"><span style="color: #993300;">یابتspan> aسرطان ... فید ست.p> <p style="text-align: justify;">جک فروت میوه ومی نگل ای پُ اران نوب نوب رقی سیا ست. اشت ین میوه به لیل واص ن ه سیاری ز قاط انند؛ ند، نوب رق سیا، رکز رق فریقا یلیپین سترش افته ست.p> <p style="text-align: justify;">ین یوه، زرگ ترین یوه رختی هان ناخته ده ست. پوستی سیار خیم ارد سیده ن 36 یلوگرم زن تا سانتیمتر ول 50 سانتیمتر طر ارد. وشت ن زرد ا ارنجی ست. عم یرین وشمزه ارد.p> <p style="text-align: justify;">وریان یوه ی ا وی تند وی ست! عضی فراد وی ن ا زننده د ی انند. عمی بیه واکادو ارد. ا ین جود پُ ایده، وشمزه ران ست. عنوان پادشاه یوها ا ر نوب رق سیا ه ود ختصاص اده ست. ین یوه ز رزش صادراتی الایی رخوردار ست. بنباتای ن م ر سوپر ارکتا وجود ست.p> <p style="text-align: justify;">نگوستین نشاء ولیه ین یوه اشناخته ست. عدهی ر ین اورند ه ین یوه تعلق ه زایر ساندا ا نگلای الایا ست. ین میوه به عنوان  " لکه یوه ایی ستوایی " ناخته ده ست. وشت ین یوه سفید نگ ست عم یرین تند ارد.p> <p style="text-align: justify;">پیتایا ا ژدها یوه ز یوهای یتنام ناطق رمسیری ست. یوهی ز ونهای ختلف اکتوس ه  تنها با کوفهه نگ سفید یهد. ه مین لیل ه ن "لکه ب" م یویند. ژدها یوه ر و نگ شد ی ند. ر و نگ ارای انه ای ال ار وچک سیاه سفید ستند. نگ سفید ن، می عم ترش ارد نگ رمز تیره می عم یرین ارد.p> <p style="text-align: justify;">مبوتان یوه ی ست یرین ا پوست ودار، خیم رمز نگ ه وشت ن سفید ا ک سته زرگ ر سط ن ست. ین یوه ر شورهای سیای نوب رقی افته یود. ین یوه ارای خواص دارویی ست. ومیان رای ن ستورات اصی ارند.p> <p style="text-align: justify;">ارامبولا، ستاره یوه ا پنج نگشتی یوه ستارهی کل ومی نوب رقی سیا الزی ست. ین یوه توسط پرتغالی ا ه ناطق ختلف رده ده ست. یوه ای وچک یرین انند رکبات ستند ه عم وشمزه تازهی ارند ین یوه خواص درمانی ر فسردگی ادابی شاط دن ارد.p> <p style="text-align: justify;">یچی یوهی رمسیری ست ه ر فریقای نوبی شد ی ند. ین یوه عم یرینی ارد. کل لب ه نگ رمز ا صورتی ست. افت اخل پوست سفید ب ار ه ارای ک سته سیاه ست.p> <p style="text-align: justify;">ین یوه نبع غنی ز یتامین C، لسیم، پتاسیم سفر ست. ین یوه برای درمان سرفه، زخم ای وارشی ستحکام دن پیشنهاد یود.p> <p style="text-align: justify;">یوانوملون ا ربزه اخدار زء یوه ای ستوایی ست. ین یوهاهری شن، عمی ین یمو وز ارد. ر اقع ز انواده یار ست. تازه ن سالاد ا سر ا سیار وش عم یند.p> <p style="text-align: justify;">ودا ندز ا ست ودا یوه رکباتی ست. ین یوه عجیب، غریب غیر عمولترین یوه شت ده ر هان ست. مچنین ز دیمی ترین انهای رکباتی ر شاورزی حسوب یود. ست ودا، یوه زرگ، سنگین ا پوست خیم ست ه انند ست ودا اهر ی ود. زء یوهای یرین ست.p> <p style="text-align: justify;">کته الب ین ست ه رای ریافت طلاعات ز وشه نار ین هان اشناخته، انند، ین یوهای عجیب غریب اید ز سانه ای یجیتال، نیای ینترنت تشکر رد. اید گر سانهای پیشرفته یجیتال جود داشتند، ا رگز ز جود نین یوهای عجیب غریب ر نیا طلع میدیم تی  تصاویر ن ا ا م میتوانستیم بینیم.p> <p style="text-align: justify;">ا ین مکانات ا دیون خبگان نیای ینترنت ستیم. اید وزی را رسد ه توان ز ریق مین سانهای یجیتال عم ین یوهای عجیب ا م شید!p> <p style="text-align: justify;"><br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله میوه های شگفت انگیز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

میوه های آسیای جنوب شرقی , اسامی خواص ایرانی میوه , میوه های دانه دار , میوه اسامی

میوه های شگفت انگیز گردآوری توسط بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات