خواص نعناع

خواص نعناع در طب سنتی، نعناع، فواید نعناع، خصوصیات نعناع - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خواص نعناع در طب سنتی، نعناع، فواید نعناع، خصوصیات نعناع ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +خواص +نعناع را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>خواص نعناع ر ب سنتی، عناع، واید عناع، خصوصیات نعناع strong>div>[categoriy],خواص نعناع ,خواص دارویی نعناع ,فواید نعناع p><p>&nbsp;p><p>سم ن ((عناع )) ست !<br/>&nbsp;د تشنج ، حرک یروبخش ستم .<br/>سکسکه تنگ فس ا فا ى هم .<br/>گر ه ستورى ه اده یم عمل نید، ز سردرد احت واهید د.<br/>ترشحات عده ا م ى نم عفونت ا ا ز ین یبرم .<br/>نگامى ه سبزى روش اى وره رد هنگ ل پونه ، نعنا پونه ا ى وانند مه ى انند ه زدیک هار ده وروز استانى ه زودى واهد سید.p><p><br/>سم ن عنا ست ، ه ن عناع عنع م ى ویند. ارسى ن سبزى زارپا ست ، زیرا یشه ن پاهاى زیاد ارد ا سرعت ر زمین لو ى ود اخه اى و ز ود ارج ى ند کى ز اههاى تکثیر ن ین ست ه ین اخه اى و ا جین رده ، ر اهاى یگر ى ارند. ر یراز ه ن ((افویه )) ى ویند. یش ز سه زار وع ارم تاکنون ام شتاد یاه ز انواده ا ر تاب اى اروسازى ارد ده استفاده از نها ر رمان یماریها تجویز ده ست . پونه ا سوسنبرها رادران تنى ن ستند ه انواع و اقسام زیاد ارند. لایم ترین نواع ا عناى ومى یران ست ه ر مال رکز یران ى وید نرا ر دیف سبزى اى وردنى ى روشند، عناى هوازى سم یگرى ز ن ست . ک وع ومى ن یز ر نوب ، خصوصا لوچستان طور حشى ى وید، ا ین ه عطر زیادى ارد نوز ورد توجه صنعتگران اقع شده ز سانس راوان ن هره ردارى شده ست . سمت ورد ستفاده ا انواده رگ اخه اى لدار ا ست ه ز نها عرق نعنا اسانس نعنا ى یرند. عرق اسانس نعنا باد شکن ، د تشنج ، حرک یروبخش ى اشد - ترشحات زیادى عده ا م ى ند سکن رد زخم معده سوزش ن ست . دم کرده ن هت تقویت معده و روده توصیه ده ر یران عمولا رگهاى را شک رده راى وشبو ردن ماست و دوغ ه ار ى رند یز نرا سرخ رده ه ام عنا اغ هت وشبو ردن ش ا سوپ ا صرف ى نند. رگ اى ا پس ز شک دن ه صورت پودر ر ى یند ه مین هت ست ه بل ز شک ردن ، ایستى نها ا ست تمیز مود. ه ر غیر ینصورت پس ز شک دن ، ستن ن قدور یست . انواده ا ه علت اشتن عطر واص سیار، اراى همیت وده - د عفونى ننده ، د سم د شرات ى اشیم . ر وزستان ا سته اى رما ند اخه عنا مراه ى نند تا ز رم ذاشتن نها لوگیرى نند. ر ب سنتى یران زخمهایى ه ر ثر ثافات رک رم ى ذاشتند ا وشانده عنا سته د عفونى ى ردند. راى لوگیرى ز پش سایر شرات یز ز ین یاه ستفاده ى د. وشانده دم کرده رگ ا ضد کلسترول وده خون غلیظ ا بیعى ى ماید ین اصیت ر وع ومى یران زیادتر ست وى ین صل ه شخاصى ه خون غلیظ ارند، ربى ونشان زیاد ست توصیه ى ود ه اى اى ز دم کرده نعنا شک ستفاده مایند. الیدن رگ ا خصوصا ا رد و مسکن سر درد ى اشد، کاندن ب ا ا عسل ر وش ، رد نرا ساکت ى ند. ویدن ساقه رگ ا، درد دندان ا ز ین ى رد ون را ا پر سیاوشان جوشانند نرا نوشند، هت رد لب فقان تقویت معده وه اسکه (گاهدارند غذا ر عده ) تقویت اضمه تسکین درد معده افع ست . نفخ معده روغ ا تسکین ى هیم وردن ند اخه ا ا ب انار ترش ، سکن سکسکه انع ى ست . قل سرد اسهال شدید ه ر ثر سمومیت غذایى یجاد ده اشد ا وردن ا رطرف ى ود. راى تسکین سکسکه تنگ فس هتر ست را مراه ا ستکى جوند. ا د رقان ، قوى وه اء ى اشیم . نانچه کى و اخه ا ا ر یر مالید انع ریدن خته دن ن ى ویم . وردن ا مراه ا سرکه سایر ترشى ا انع رر ن ا وى عصاب ست . راى تقویت اعصاب ، وردن ان پنیر عنا سودمند ى اشد. وغ سکنجبین ا میشه ا رگ سرشاخه اى ا عطر نید تا وشابه ى فید عطر اشته اشید. قتى یر ر پستان مع د نعقد ردید، بهترین راه رمان ن استفاده از ماد ا مراه ا رد و ى اشد. ماد ا هت درمان بواسیر رم یضه رد ن افع ست ول ا بل ز ماع انع اردار دن ست ین کى ز ستورهاى فیدى ست ه ز زار سال بل ر یران هت تنظیم انواده نترل والید رسوم وده ست . زیاده وى ر وردن ا ولد اد وده تولید ارش ر لو ى ماید. الا جازه فرمایید ند تن ز رادران فراد سرشناس انواده ا ود ا ه ما عرفى نند.<br/>زبان وراکیها<br/>غیاث لدین زایریp><p style="text-align: center"><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 data-xwidt=400 data-xheight=85><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="2249"><param name="flashvars" value=""><param name="movie" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/2014571921120.swf"><param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/2014571921120.swf"><param name="wmode" value="window"><param name="play" value="-1"><param name="loop" value="-1"><param name="quality" value="high"><param name="salign" value=""><param name="menu" value="-1"><param name="base" value=""><param name="allowscriptaccess" value=""><param name="scale" value="showall"><param name="devicefont" value="0"><param name="embedmovie" value="0"><param name="bgcolor" value=""><param name="swremote" value=""><param name="moviedata" value=""><param name="seamlesstabbing" value="1"><param name="profile" value="0"><param name="profileaddress" value=""><param name="profileport" value="0"><param name="allownetworking" value="all"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowfullscreeninteractive" value="false"><param name="isdependent" value="0"><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/2014571921120.swf">embed>object>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خواص نعناع در طب سنتی، نعناع، فواید نعناع، خصوصیات نعناع شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواص نعناع برای پوست صورت , خواص گیاه نعناع برای پوست , خواص عرق نعناع برای پوست , خواص دارویی نعناع فلفلی , خواص درمانی نعناع فلفلی , خواص دم کرده نعناع تازه , خواص دم کرده نعناع خشک , فواید نعناع در بدنسازی , خواص دمنوش نعناع فلفلی , خواص دارویی نعناع خشک , خواص عصاره نعنا فلفلی , خواص دم کرده ی نعناع , خواص نعناع برای پوست , خواص چای نعناع فلفلی , فواید نعناع دم کرده , خواص نعناع روی پوست , خاصیت جوشونده نعناع , خواص نعناع خشک شده , خواص نعناع دم کرده , خواص دم کرده نعناع , خواص نعناع درمانی , خواص پونه دم کرده , خواص دارویی نعناع , خواص و فواید نعنا , خواص نعناع فلفلی , خواص ماست و نعنا , خواص رایحه نعنا , خواص نعنا و عسل , خواص نعناع کوهی , خواص نعناع تازه , خواص اسانس نعنا , خواص چای نعناع , خواص نعناع خشک , خواص بوی نعناع , خواص عرق نعناع , خواص نعنا خشک , برگ های نعناع , خواص تخم نعنا , خواص پونه خشک , خواص نعناعیان , خصوصیات نعناع , خواص چای نعنا , طبع نعنا چیست , دم کرده نعناع , دم کرده نعنا , حخواص نعناع , خاصیت نعناع , خاصیت نعنا , خواص نعناع , سبزی نعناع , خواص نعنا , عکس نعناع , طبع نعناع , نعنا خواص , نعنا خشک

خواص نعناع در طب سنتی، نعناع، فواید نعناع، خصوصیات نعناع گردآوری توسط بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات