خواص دارویی سیب - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خواص دارویی سیب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>خواص دارویی سیبstrong>span><br /><br />رخت<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ر یشتر قاط نیا پرورش اده ی ود <a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>یوه یست ه ی توان فت ر ر ای نیا جود ارد مه ردم نیا نرا ی ناسند.ر شور عزیز ا یران ین رخت صورت حشی ر نگل ای مال جود ارد ر اهیجان ودسر نرا سیب ، سی سیب ر ازندران ه ن سه ی ویند .سیب نواع ختلف ارد . نواع حشی ن وچک پرورش افته ن رشت رد ی اشد .<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>وع ترش یرین ارد .p> <p style="text-align: center;"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html"><div class="mzc"><strong>خواص دارویی سیب strong>div>[categoriy],خواص سیب ,خواص دارویی سیب ,فواید سیب a>p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">واص :<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>Apple <br />ام علمی Nigella Sativa<br />یاه ناسیspan><br /><br />واص اروئی<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>:span><br />1)سیب ک یوه لیایی ست تمیز ننده دن ست علت ارا ودن پکتین زیاد ب ضافی دن ا ارج ی سازد<br />2)سیب ا ی توان رای رطرف ردن سهال تی رای ودکان کار رد . دین نظور<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا اید نده رد ستفاده مود .سیب ا ی توان پخت رای نهایی ه وده تنبل ارند ن ا وی تش لایمی پزید لبته تما زظرف عابی ا تفلون ستفاده نید زیرا ه ین ریق پکتین یتامین ای ن فظ ی ود.<br />3)ربت<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>هترین ارو برای درمان سرفه و گرفتگی صدا ی اشد .رای تهیه ربت<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ک یلو<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>اشسته ا پوست طعه طعه نید ر ک یتر ب پزید سپس نرا ا پارچه ازکی صاف نید ند تکه ند ه ن ضافه نید وباره وی تش لایم رار هید تا وام یاید ن ا ز وی تش ردارید وزی سه تا هار نجان ز ین ربت نوشید.<br />4)سیب ارای قدر زیادی لسیم ست لسیم<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ه دن مک ی ند ه لسیم غذاهای یگر ا یز ذب ند.<br />5)وردن<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>بوست ا رطرف ی ند رای خستگی مفرط فید ست<br />6)دم کرده رگ رخت<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>درار ور ست رمان ننده لتهاب لیه ثانه یباشد.<br />7)وشیدن ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>اروی وثری برای درمان <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/sarmakhordegi.html"><strong><span style="color: #993300;">سرماخوردگیspan> strong>a> گرفتگی صدا و سرفه ست.<br />8)سیب قوی <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/hptyt.html"><span style="color: #993300;">بدspan> a> اشتها آور ست.<br />9)سیب رای درمان تنگی نفس سیار فید ست تی وئیدن<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>یز ین اصیت ا ارد<br />10)سیب پخته تقویت ننده عده <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/hptyt.html"><span style="color: #993300;">بدspan> a> فع ننده سودا سموم دن ست .<br />11)سیب رارت ا ز دن ارج ی سازد .<br />12)سیب ا نده نید ر ستمال پیچید وی شم گذارید درد چشم ا رطرف ی ند.<br />13)وردن<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>تی رای نهایی ه بیماری قند ارند فید ست ون <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/dybt.html"><span style="color: #993300;">قند خونspan> a> ا الا می رد.<br />14)سانیکه ی واهند اغر وند تما اید<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا ا پوست خورند .<br />15)دم کرده ل<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>داروی سرفه تورم جرای تنفسی ست<br />16)سیب اروی وبی برای درمان زخم ا ی اشد<br />17)سیب هترین ارو رای سوء هاضمه ست زیرا ارای قدر زیادی پکتین ی اشد<br />18)ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا تی ی توان رای تنقیه ستفاده رد . ین تنقیه رای بیماریهای روده سیار وثر ست.<br />19)پوست<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا انند ای م نید یاشامید ین ای هترین وست لیه ست .<br />20)ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا ا بمیوه یری ر نزل تهیه نید ورا نرا نوشید زیرا ر ثر اندن نزیم ای ود ا ز ست ی هد .<br />21)ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>رای زیبایی پوست ستفاده زیادی ارد خصوص رای ز ین ردن چین و چروک پوست وثر ست دین نظور ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا صبح ب وی پوست گردن صورت مالید اساژ هید لبته میشه ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>تازه ستفاده نید.<br />ستفاده یگر ز<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>رای طافت پوست<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>پخته ست<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ابپزید سپس ه نید ا یر خلوط نید ین خلوط ا صورت یم رم وی پوست گذارید پس ز ند قیقه نرا ردارید .p> <p style="text-align: center"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html">[categoriy],خواص سیب ,خواص دارویی سیب ,فواید سیب a>p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><a title="خواص سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000">خواص سیب a>ترش <br />span>1-سیب ترش ابض ست الت ستفراغ ل هم وردگی ا ز ین ی رد.<br />2-سیب ترش ا پزید درمان اسهال خونی ست<br />3-ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ترش خلوط ا نار رای تقویت معده درمان اسهال ل هم وردگی کار ی ود<br />4-ب<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ترش علاج اسهال ، ستفراغ رد غم ست<br />5-ربای کوفه<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>رای عف عده زدیاد نیروی جنسی فید ست<br />6-سیب ترش رای نهائیکه مزاج گرم ارند سیار فید ست العکس نهائیکه مزاج سرد ارند اید<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>یرین خورند<br />سیب ر دیم عالج قرس یماریهای عصبی وده ست<br />ضرات : <br />مانطور ه بلا فته د سعی نید میشه<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا ا پوست خورید زیرا قدر زیادی پکتین ر پوست<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>جود ارد<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ایی ه ر ازارهای اخل یران ا مریکا انادا فروش ی سد وی ن ارای ک ایه ربی رای فاظت ن ی اشد نابراین تما ین<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا ا دقت شوئید نهائیکه ریا عده عیف ستند اید<a title=" سیب " href="http://tandorosti.akairan.com/health/vegetable-health/2750.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سیب a>ا سیار ازک پوست گیرند ه پکتین ا یتامین ای ن ز ین رود . <br />نبع : تب ب سنتیp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خواص دارویی سیب شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

مصرف سیب برای سرماخوردگی , سیب برای سرماخوردگی , خواص پزشکی كپي ناژ , سیب پخته برای سرفه , خاصیت سیب درختی , خواص درمانی سیب , کاربرد شربت سیب , خواص سیب درختی , فواید سیب

خواص دارویی سیب گردآوری توسط بخش خواص سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سلامت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات