دمنوش مریم گلی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد دمنوش مریم گلی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <h1 > کاایران: دمنوش مریم گلیh1> <p > <i >i>وی ط برگزاری ا, ب سنتی p> <div >div> <div > <p> ه زارش کاایران: ا اصیت آرامش بخش<br /> یاهی ست ند ساله علفی، یشه است ارای نشعابات راوان رتفاع ن ین ۰-۵۰ سانتی تر ی اشد. ساقه ای وان ه نگ سبز تیره پوشیده ز رکهای نبوه اکستری نگ ست. ا افزایش عمر یاه، ساقه وبی نگ ن هوه ی ی ود. رگها لند نیزه ی کل ی اشند.لها ه نگ نفش تمایل ه بی، صورتی ا سفید ه صورت جتمع ر سمت وقانی ساقه ا وی رخه ای خصوصی شاهده ی وند.وی رچرخه -۵ ل جود ارد ین یاه ز انواده عناییان ست ه یشتر ز رگ ای ن ستفاده ی ود.<br /> ام علمی:Salvia officinalis<br /> بع: ز ظر طب سنتی ایران گیاه مریم گلی، بعی رم ارد.<br /> .<br /> واص:<br /> دمنوش مریم گلی اصیت آرامش بخش ارد.<br /> ین منوش پایین ورنده ندخون ست.<br /> رگ ای ین یاه اصیت د لتهابی دعفونی ارند ه مین لیل وشیدن ین منوش اعث تسکین گلو درد ی ود. مچنین ین منوش لط ور ست وشیدن ن ر زمان سرماخوردگی مفید ی اشد.<br /> ین منوش سیستم ایمنی بدن ا الا ی رد.<br /> ین دمنوش برای معده سیار فید قوی ی اشد.<br /> .<br /> وارد نع صرف:<br /> وشیدن ین منوش ر دوران بارداری یردهی نع ده ست مچنین مکن ست صرف زیاد مریم گلی ر دت ولانی وجب فزایش ضربان قلب ا تشنج ود ر من صرف ین منوش رای فراد ارای فشار خون بالا توصیه می ود.<br /> .<br /> مریم گلیp> <p>.<br /> رز تهیه:<br /> و اشق غذاخوری برگ مریم گلی ا ر وری یخته ب ا مای ۰ ا ۰ رجه ه ن ضافه رده جازه هید ه دت ۵ لی ۲۰ قیقه م کشد. ین منوش تلخ ی اشد پس ر صورت تمایل ه یرین ردن ن ی توانید ز بات ا عسل ستفاده نید.<br /> یکی رینکp> div>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource"><div class="mzc"><strong>دمنوش مریم گلی strong>div>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله دمنوش مریم گلی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دمنوش مریم گلی و , دمنوش مریم گلی

دمنوش مریم گلی گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات