خواص چای سبز

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

چای سبز،خواص چای سبز،مضرات چای ، انواع چای - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چای سبز،خواص چای سبز،مضرات چای ، انواع چای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +خواص +چای +سبز را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<h1 style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: justify"><strong><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;چای سبز ، <a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa> ، مضرات چای&nbspانواع چایspan>span>strong>h1> <p dir=rtl>&nbsp;p> <p dir=rtl>&nbsp;p> <p dir=rtl><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span dir=ltr>span>span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">کاایران : چای سبز ز وانه ای لبرگ ای تازه گیاه چای ه ست ی ید ر رایند تولید ین ای کسایش سیار م صورت پذیرد ه واصی راوان&nbsp;ه مراه ارد رکنار ن الطبع ارای ضراتی ست . span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">چای سبز ه لیل اشتن وادی انند اتچین آنتی اکسیدان د سرطان ه ساب ی ید ه تخصصان پزشکان مواره استفاده از ین وشیدنی ا فید وب رای دن نسانها سبت ه چای سیاه ی انند ، مچنین سبت ه چای سیاه ارای افئین متری ست ه مین&nbsp;لیل ضرات ن م م ی اشد ، گر یخواهید طلاعاتی یشتر رباره <a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa> ضرات ین ای دانید ا ا ر سایت سلامت کاایران مراه اشید. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html"><div class="mzc"><strong>چای سبز،خواص چای سبز،مضرات چای ، انواع چای strong>div>خواص چای سبز,خواص دارویی چای سبز,فواید چای سبزa>span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa>span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">چای سبز حصولی ست ه ز یاه املیا سیننسیس (Camellia sinensis) وجود ی ید. ز چای سبز وشیدنی تولید ده ه واص واید رمانی ی م رپی ارند. مچنین ز رگهای چای سبز ی ود عصاره ی تهیه عنوان ارو صرف مود. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ه قل ز کاایران : ز چای سبز ی ود رای فزایش شیاری سرعت تفکر ستفاده ی مایند. مچنین ز چای سبز برای کاهش وزن رمان ختلالات عده، تهوع، سهال، سردرد، پوکی استخوان تومورهای سرطانی امد ستفاده ی ود.&nbsp;جز نوشیدن چای سبز، عضی ا رروی پوست ود چای سبز ذاشته تا ز دت سوختگی اشی ز نور خورشید استه مچنین ه پیشگیری از سرطان پوست اشی ز آفتاب سوختگی سیب ای ورشیدی مک ماید. ر دامه ه ررسی ثرات تایید ده چای سبز ی پردازیم تا بینیم ر دامیک ز شکلات یماری ا ی ود ز ین یاه ستفاده مود ر دام شکل ین یاه ی تاثیر ست.&nbsp;span>span>p> <p>&nbsp;p> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong style="LINE-HEIGHT: 1.6">پیشگیری و درمان سرطانstrong><span style="LINE-HEIGHT: 1.6">:span>span>span>div> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="LINE-HEIGHT: 1.6">چای سبز اوی ترکیباتی نام اتچین، یتوکمیکال پولیفنول ست ه ین ترکیبها وعی آنتی اکسیدان (Antioxidant) حسوب ی وند. آنتی اکسیدان ابلیت بارزه ا سلولهای سرطانی ا اراست. ین ترکیب ی تواند ز شد سلولها تومورهای سرطانی لوگیری ند. یزان یوع سرطانهایی ون پستان، ولون، پوست، پانکراس عده ر ین فرادی ه چای سبز ی وشند سیار متر ست. تحقیقات ه عمل مده شان ی هد ه فرادی ه وزانه چای سبز ی وشند طر بتلا ه سرطان ود ا تا د سیار زیادی اهش ی هند.span>span>span>div> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong>لوگیری ز بیماری های قلبی عروقیstrong>: span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">کی ز عوامل صلی مراض مله اب لبی، جود کلسترول بالا ر ون نسان ست. چای سبز علاوه ر یتامینهای A C ود، اعث کاهش کلسترول ر ون یز ی ردد ه ین وضوع طر حتمال حمله قلبی مراضی ز ین سته ا پایین ی ورد. چنین مصرف چای سبز ی تواند ز روز بیماری های قلبی عروقی لوگیری ند. صرف وزانه 5 نجان ا یشتر ز ین ای ی تواند تا 61 رصد ز روز بیماری های قلبی کاهد. جود ادیکال ای زاد ر سرخرگ ی تواند نجر ه روز بیماری های قلبی عروقی ود. ر الی ه اتچین وجود ر چای سبز ادر ست ز پوشش رونی سرخرگ ر رابر ادیکال ای زاد حافظت رده ه ین سیله ز روز بیماری های قلبی لوگیری ند. ر اپن ا جود ینکه ستعمال سیگار سیار ایج عمول ست ما م ترین مار بیماری های قلبی ر نها زارش ده ست، عده ی لیل ین اهش ا صرف زیاد چای سبز یدانند.span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html">خواص چای سبز,خواص دارویی چای سبز,فواید چای سبزa>span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <h3 style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">چای سبز ه حتمال زیاد وثر ست رای:span>span>h3> <uL> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">زگیل های تناسلیوع اصی ز عصاره ای ه شکل پماد وجود ست، ز رف سازمان غذا اروی مریکا برای درمان زگیل های تناسلی&nbsp;تایید ده ست.span>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">ز چای سبز رای فزایش شیاری هنی، دلیل افئینی ه رخود ارد، ستفاده ی مایند.span>span>div>li>ul> <h3 style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">چای سبز حتمالا وثر ست رای:span>span>h3> <uL> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">پیشگیری ز سرگیجه نگام لندشدن یستادن ر فراد سنspan>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">پیشگیری از سرطان ثانه، تخمدان، ری پانکراس (وزالمعده)span>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">اهش طر ا تعویق نداختن هور بیماری پارکینسونspan>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">هبود فشارخون پایین عد ز غذاخوردن ر فراد سنspan>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">اهش سطح الای چربی خون ز بیل لسترول تریگلیسیریدspan>span>div> <li> <div style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="LINE-HEIGHT: 1.6">اهش شد غیرطبیعی سلول ای غیرطبیعی ر ردنه حم ه ر ثر یروس پاپیلومای نسانی خ ی هدspan>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span lang=FA dir=rtl>چای سبز حتمالا ی ثر&nbsp;ست رایspan>strong>:span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span lang=FA dir=rtl>پیشگیری از سرطان ولونspan>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><strong><span lang=FA dir=rtl>روری ر <a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa> span>strong>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span lang=FA dir=rtl>چای سبز عمولاً رای عالجه یماری ا تجویز ی ود. ما یشتر فراد پی رده ند ه وشیدن وزانه چای سبز، واید سلامتی زیادی اردspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>چای سبز اده پیشگیری ننده همی ر رابر سرطان، فزایش ربی ای ون، سفت دن گ ا فره ای ندان ستspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>ین یاه ر رابر اسهال خونی اشی ز اکتری صونیت یجاد ی ندspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>چای سبز ر فع&nbsp;تعدادی ز عفونت ای ارچی، اکتری تی یروسی (ظیر سرماخوردگی عادی) یز فید ستspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>چای سبز رای سیستم گوارشی ما یز فید ستspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>چای سبز سبب ی ود ه وشن تر کر نید تی وه ینایی ما ا یز تقویت ی ندspan>.span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>ین یاه گ ا ا تقویت ز تجمع چربی ای زیاد ر ون لوگیری ی ندspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>ین یاه لط ا ز لوی لتهب پاک ثر واد سمی ا نثی ی ندspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*"<span lang=FA dir=rtl>تانین" وجود ر ین ای ی تواند ز تداوم سهال لوگیری ند. گر ی واهید یزان "تانین" ا ر ای فزایش هید، گذارید یشتر م کشدspan>.span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>کی ز عناصر عال ر چای سبز، ه ندازه سپیرین ز تجمع پلاکت ای ونی لوگیری ی ند ه ین ثر ردش ون ا هبود ی خشدspan>. span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl; TEXT-ALIGN: right" dir=ltr><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">*<span lang=FA dir=rtl>چای سبز ز سخت دن گ ا یز لوگیری ی ند.span>span>span>p>li>ul> <uL>ul> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <h2 style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a class="hlink" title="مضرات چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">مضرات چای سبزa>span>span>h2> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px">چای سبز ه اطر اشتن افئین، لوگیری ز ذب مواد معدنی خصوصا هن ی ند. انم ای اردار، یرده فرادی ه ناراحتی اعصاب ارند نهایی ه ربان لبشان امنظم ست، هتر ست ر صرف ن زیاده وی کنند. صرف ین ای مچون چای سیاه ه مراه غذا ذب وی، آهن و کلسیم ا اهش ی هد.زیاده وی ر صرف ین ای ی تواند اعث فع زیاد ب ز دن شکی دفوع بوست ود.span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="DIRECTION: rtl"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 14px"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html">خواص چای سبز,خواص دارویی چای سبز,فواید چای سبزa>span>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="خواص چای سبز" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/green-tea.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص چای سبزa>span>p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p> <p style="DIRECTION: rtl">&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله چای سبز،خواص چای سبز،مضرات چای ، انواع چای شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

فواید چای سبز برای پوست صورت , خواص چای سبز لاغری دکتر سینا , خواص چای سبز برای پوست صورت , خواص چای سبز برای پوست و مو , خواص چای سبز با طعم دارچین , دلیل انرژی زا بودن چای سبز , nخواص و مضرات دمنوش جزمین , خاصیت چای سبز برای لاغری , خواص و مضرات دمنوش جزمین , فواید چای سبز برای پوست , خواص چای سبز برای لاغری , فواید چای سبز با دارچین , خاصیت چای سبز با دارچین , مضرات چای سبز دکتر سینا , فواید چای سبز دکتر سینا , خاصیت چای سبز دکتر سینا , خواص چای سبز برای پوست , خاصیت چای سبز در لاغری , خواص چای سبز با دارچین , خواص چای سبز دکتر سینا , خاصیت چای سبز و دارچین , خاصیت های چای سبز چیست , دمنوش چای سبز و بابونه , خواص چای سبز و به لیمو , خواص چای سبز روی پوست , خواص چای سبز در لاغری , خواص چای سبز و دارچین , خواص چای سبز بر پوست , خواص چای سبز و لاغری , دمنوش چای سبز و زیره , خواص و مضرات چای سبز , مضرات چای سبز لاغری , فواید چای سبز لاغری , خواص چای سبز دارچین , چای سبزبرای فشارخون , خواص چای سبز لاغری , مضرات چای سبز چیست , فواید چای سبز چیست , خاصیت چای سبز چیست , خواص چای سبز پوست , خواص چای سبز چیست , فشار خون چای سبز , خاصیتهای چای سبز , 4 فواید چای سبز , خاصیت چایی سبز , فواید چایی سبز , بهترین چای سبز , انواع چای سبز , فوايد چاي سبز , خاصیت چای سبز , چای سبز وپوست , تولید چای سبز , مضرا تچای سبز , فوائد چای سبز , اثرات چای سبز , خواص چای سبز , خواص چای یبز , گیاه چای سبز , خواص چاي سبز , تهیۀ چای سبز , چای سبز گیاه , برگ چای سبز , دم نوش چای , ضررات چای , انواع چاي , چا ی سبز , چایی سبز , چاي سبز , چای سبز

چای سبز،خواص چای سبز،مضرات چای ، انواع چای گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات