خواص کاسنی، فواید کاسنی، خواص عرق کاسنی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خواص کاسنی، فواید کاسنی، خواص عرق کاسنی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک خواص کاسنی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p class=imgarticle><span face=yekan><span data-xsize=2><strong>ر ین خش ز سایت کاایران ما ا ا واص فواید عرق کاسنی شنا یکنیم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p class=imgarticle><span face=yekan><span data-xsize=2>&nbsp;<a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9621.html"><div class="mzc"><strong>خواص کاسنی، فواید کاسنی، خواص عرق کاسنیstrong>div>خواص کاسنی,خاصیت کاسنی,خواص درمانی کاسنیa>span>span>p> <p class=imgarticle style="text-align:center"><span face=yekan><span data-xsize=2><a class="hlink" title="خواص کاسنی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9621.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص کاسنیa>span>span>p> <p><span><span face=yekan><span data-xsize=2>&nbsp;<strong>اسنی ر ب سنتیstrong>span>span>span>p> <p><span data-xsize=2 face=yekan>اسنی ز مله یاهانی ست ه صرف ن ه سلامت ما مک ی ند. عرق ین یاه لب، کبد و کلیه ا عال ی ند.<br/>اسنی<br/>&nbsp;گیاه دارویی اسنی، یاهی ا ل ای بی ست ه یشتر ر صل هار شد ی ند ر وای رطوب یز شد ن وچندان ی ود.<br/>&nbsp;مید ضا عبدوس، ارشناس گیاهان دارویی رباره <a class="hlink" title="خواص کاسنی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9621.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص کاسنیa> ی وید:<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><span>تمامی سمت ای اسنی عم ز یشه رگ صرف ارویی ارند صرف َ رده رگ ا ریشه کاسنی ه قدار ک نجان بل ز هر وعده غذایی ثر تقویتی ر عده اشته شتها ا زیاد ی ند.span><br/>&nbsp;ی فزود: رگ تازه اسنی اوی یتامین «» راوان وده ز ین و صرف ن لتهابات ثه ا ه اشی ز مبود ین یتامین ست، هبود ی خشد. رای هبودی ثه تحلیل فته، الیدن عصاره یاه ا ستعمال ارجی ر وی ثه توصیه شده است.<br/>ین ارشناس گیاهان دارویی ادآور د: ربت تهیه ده ز وشانده ریشه کاسنی رای سرفه های خشک قاوم ا لط غلیظ توصیه می شود.<br/><span>ی فزود: ارشناسان عََ اسنی ا ر تصفیه خون وثر انسته وشیدن ک نجان ر یک لیوان آب سرد صبح ب وثر ی انند.span><br/>&nbsp;عبدوس مچنین ا شاره ه یگر واص عََ ین گیاه دارویی تاکید رد: هره یری ز عََ اسنی رای راوت شادابی پوست هایی ز وش صورت یز وثر ست.<br/>&nbsp;<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><strong><span>زیاده وی کنیدspan><br/>strong>ک تخصص گیاهان دارویی ر انشکده اروسازی زنجان ا یان ین ه صرف لندمدت رآورده ای اسنی، وجب تخریب عروق بکیه ی ود، فت: صرف ولانی دت رآورده ای اسنی علاوه ر نچه فته د، وجب افت فشار خون فزایش ترشحات صفرا ی ود.<br/>کتر علیرضا زدی ژاد ا یان ین طلب، ظهار رد: ا توجه ه ین ه صرف رآورده ای اسنی وجب نقباض عضلات حمی ی ود، صرف ن ر دوران بارداری حتمال زایمان زودرس ا تقویت ی ند.<br/>ی، افزایش اشتها ا ز مله واص ین گیاه دارویی عنوان رد فزود: صرف ین گیاه دارویی مچنین وجب کاهش کلسترول LDL ی ود.<br/>زدی ژاد ا شاره ه ین ه ر ساس ب سنتی،<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span><span>گیاه کاسنی ارای واص تب ر ی اشد، دامه اد: ندام وایی ین یاه انند رگ ساقه ن، رای ضم غذا فید ست.span><br/>&nbsp;ی ا شاره ه ین ه ین یاه ر اشیه اده ا یز ه فور افت ی ود، فت: ر ساس طالب ندرج ر تب پزشکی دیمی، ین یاه مراه سافران وده ر سیاری واقع یز رای درمان گرمازدگی ورد ستفاده رار ی رفته ست.<br/>زدی ژاد ا شاره ه استفاده از ندام ای وایی ین یاه ر شورمان، اطرنشان رد: ر شورهای روپایی ز یشه ساقه ای وان ین یاه ه عنوان دم نوش دون افئین ستفاده ی ود ر سیاری ز وارد تی جایگزین قهوه اکائو ی ود.<br/>&nbsp;ین تخصص گیاهان دارویی انشکده اروسازی زنجان فزود: ا جود ینکه دم نوش دون افئین ین گیاه دارویی ر شورهای روپایی سیار ورد صرف رار ی یرد، لی ر شور ا ندان ورد ستفاده یست.span>p> <p class=imgarticle><span face=yekan><span data-xsize=2>&nbsp;<a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9621.html">خواص کاسنی,خاصیت کاسنی,خواص درمانی کاسنیa>span>span>p> <p class=imgarticle style="text-align:center"><span face=yekan><span data-xsize=2><a class="hlink" title="خواص کاسنی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9621.html" style="text-decoration:none;color:inherit">خواص کاسنیa>span>span>p> <p><span face=yekan><span data-xsize=2><span>&nbsp;<strong>اسنی ر ب سنتیstrong>span><br/>بن سینا، پزشک زرگ سلمان ر ورد گیاه کاسنی واص ن فته ست:<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>اسنی ازکننده ست سموم بد ا فع ی ند.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>اسنی ر رمان لتهابات عده پاک ردن مجاری ادراری ۆثر ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>الیدن آب کاسنی ه حل ای ارش دن سیار فید ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>غرغره آب کاسنی لودرد تورم فصلی ا ز ین ی رد.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>گر ب پخته اسنی ا ا سکنجبین یل نید هترین اروی تب ای ولانی داوم ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ریشه کاسنی ر از ردن وان دن خلاط سیار ۆثر ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ریشه کاسنی، جاری وارشی ا پاک ی ند هترین تصفیه کننده خون ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ریشه کاسنی ر ز ین ردن رم حشا یلی ۆثر ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ریشه کاسنی هترین ارو رای آب آوردن شکم ست ر فخ تحلیل واد سیار افع ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ریشه کاسنی رای تقویت معده، زیاد ردن درار فع درد مفاصل رقان فید ست شکلات صفراوی ا ر رف ی ند.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>اسنی ر زدیاد طفه وثر ست نسان ا ز بتلا ه ولنج حفوظ گه ی ارد توان یروهای دنی ا تجدید ی ند.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ین یاه ر عف عصاب، عف شم فشار خون فید ست.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>لب، لیه بد ا عال ا شاط ی ند.<br/><span>*span><span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>اسنی حم ا ه ظیفه بیعی ود ا ی ارد رگ ن ارای قداری یتامین C ست ذا ر فظ وانی ۆثر ست.span>span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>واص وارشی:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>کی ز ایع ترین لایل نجاندن اسنی ر<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>رژیم غذایی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>تاثیر ن ر هبود عملکرد سیستم گوارشی ی اشد. اسنی اوی ینولین ست ه پروبیوتیکی ویست. پروبیوتیک ها بقه اصی ز اکتری ا ستند ه ر لاف یگر اکتری ا ه وجب یماری یزبان ی وند، ر اقع رای یزبان فیدند. ینولین ه قابله ا رخی اکتری ای ربوط ه وده وارش ی پردازد ز مله یماری فلاکس سیدی، سوء هاضمه سوزش معده زیرا اسنی، عالانه یزان سیدی ودن دن ا تقلیل ی هد.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>بیماری های قلبی:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>ینولین قط رای سیستم گوارشی سودمند یست، واهدی ال ر اهش یزان لسترول ضر(LDL) دن یز جود ارد. ین اده یمیایی ضر ر ون ه ه LDL عروف ست کی ز لایل عمده تصلب شریان فشار خون الاست زیرا نگامی ه ه سرخرگ ا سیاهرگ ا ی سد ه وعی انع ز ردش ون ی ود. مچنین ی تواند زمینه سازِ مله ای لبی غزی ردد. کته سیار الب ینکه، عالیت عبر یمیایی یژه ینولین رای اهش اده یمیایی وسوم ه لسترول ضر ادر ست، گر نکه رد ربوهیدرات راوانی صرف ند نابراین ر ین ورد تاثیر ن ندان م سودمند یست. ا ین جود تحقیقات یشتری ر ست نجام ست تا شخص ود ه طور اسنی ی تواند ر هبود بیماری قلبی وثر اشد.span>p> <p><span data-xsize=2 face=yekan>مچنین اسنی ملو ز نول است ه ر ررسی ای سترده ی ثبات ده ه ز مله عواملیست ه انع ز لخته شدن خون ی ظمی ضربان قلب ی ود. نول ا واص نتی کسیدانی ارند طالعات اکی ز ن ست ه مصرف قهوه ا عصاره اسنی ه ور ابل توجهی، یش ز هوه ای تداول توازن سلول ای ون پلاسمای خون ا ر دن هبود خشیده حتمال روز بیماری قلبی عروقی ا اهش ی هد.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>پیشگیری از سرطان:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>گرچه نوز تحقیقات ر زمینه ثرات اسنی رای ثبات کانیسم قیق<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>پیشگیری از سرطان<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>نجام ی پذیرد ما طالعات ر زمینه انواع سرطان شان ی هد ه عصاره اسنی وجب اهش شد تومورهای سرطانی ی ردد. زارشات خیر اکی ز ن ست ه هد وجود ر اسنی ز یفیتی رخوردار ست ه جازه شد ه تومورها می هد ز واص نتی کسیدانی رخوردار ست. پلی نول ا phytochemicals اسنی، تاثیرات ثبتی ر پیشگیری ز نواع ختلف سرطان ز مله سرطان سینه سرطان ای رتبط ا وده شان اده ند.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>اهش ردهای فاصل:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>اسنی ه ور سنتی رای<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>رمان رتروز<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ه ار رفته ی د، طالعات شان ادند ه اسنی ه ور ابل توجهی ارای واص دالتهابی ی اشد ه ه مین لیل وجب اهش ردهای فصلیستخوانی ی ود. ر طالعات نجام ده ر سال ۲۰۱۰ ، زارشات اکی ز ن ست ه ۰ ز یمارانی ه ز ردهای فصلی-ستخوانی نج ی ردند ا اسنی تحت رمان رار رفتند ه ور ابل لاحظه ی ردهایشان هبود افت. مچنین اسنی ا عموما رای اهش ردهایی ه عامل لتهابی ارد، ردهای اهیچه ی درد مفاصل ی توان صرف مود.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>کاهش وزن:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>اسنی نبعی فید رای روکتوز ست ینولین ه ودی ود کلی ز یبر بیعیست ه گر ر رنامه غذایی نجانده وند ه نترل کاهش وزن مک ایانی ی نند. ر وی ین هداف ه تنظیم رلین ه خستین سید مینه ی ست ه ا احساس گرسنگی فتارهای غذاجویانه رتبط ست، مک ی ند. صرف اسنی وجب اهش ترشح هورمون گرلین نجر ه نترل پرخوری یجاد احساس سیری ا پری کم ی ود، ه ین مر ر استای تلاش برای کاهش وزن ست! span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>بوست:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>ک ار یگر، ینولین قشِ یبر بیعیه ز رترین زایای اسنیست- ا رای اسنی ورها یفا ی ند! یبر وجب تحرکات وده ی ردد، رکات لقوی ن ا فزایش اده ترشحات اسید معده ا الا ی رد. ساسا دین عناست ه عمل ضم ه ور لی هتر صورت ی پذیرد بوست تا د زیادی اهش ی ابد. نگامی ه رایند ضم نظم وان اقی ماند، زمینه بتلا ه بیماری های روده یگر مراض ز مله ل رد سرطان روده ر فراد اهش ی ابد.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>سیستم ایمنی:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>اسنی ارای واص فید راوانیست ه ن ا ه تقویت ننده ی یرومند رای سیستم ایمنی بدن دل ی ند. تاثیرات آنتی باکتریال یرومندی ر وی رخی ز اکتری ای طرناک قاوم ز ود شان ی هد. ر من پلی نول وجود ر اسنی قش نتی کسیدانی زدایندگی ادیکال ای زاد ر رگ های خونی ه زمینه ساز نوع یماری ا ا مراض ست، ا یفا ی ند، ز مله ین یماری ا ی توان ه بیماری های قلبی سرطان شاره رد.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>ضطراب لهره:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>اسنی واصی مچون داروهای مسکن ارد ه ضطراب ا اهش اده هن ا رام ی سازد، نابراین<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>سترس<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span> تاثیرات طرناک ن ر دن ا ز ین ی رد.<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>عصاره ریشه کاسنی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ه لیل واص رامش خشی ه خواب راحت مک ی ند ز سیاری ز رص ای واب ور رسوم سالم تر ست. کاهش استرس و اضطراب طر بتلا ه بیماری های قلبی، عدم توازن هورمون ها، مرض بی خوابی، زوال عملکرد ناختی پیری زودرس ا تاحدودی تقلیل ی هد.span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>سلامت کلیه ا:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>عصاره ریشه کاسنی ه عنوان ارویی درارآور ورد ستفاده رار ی یرد ه ه فع یشتر درار مک ی ند. فع ائم سالم کرر درار ه دفع سموم بدن ه ر کبد و کلیه ا خیره ده مک ی ند انع ز یماری ای طرناکی ه ر ثر نباشته دن سموم ر دن پدید ی ید ی ود. مچنین فع کرر درار، زن ب دن ا تعادل ی سازد تی وجب کاهش چربی ا ر دن ی ود، ر دود ز جم درار ا ربی تشکیل ی هد ه مکان نباشته دن ین ربی ا ر اهای ختلف دن جود ارد!span>p> <h2><span data-xsize=2 face=yekan>شدارهای قابل توجه:span>h2> <p><span data-xsize=2 face=yekan>گرچه ی توان زایای راوانی رای اسنی رشمرد، ما ر صورت<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>ارداری<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>صرف یش ز د ن غیرمجاز ست، زیرا مکن ست وجب ونریریزی ردد حتمال سقط نین غیرعمدی ا فزایش هد. گرچه تحقیقات ر ین زمینه افی یست ما مان تحقیقات شان ی هد ه ر دوران شیردهی یز صرف یش ز د ن منوع ی اشد زیرا اسنی ز ریق یر ادر ه ودک نتقل ی ود.span>p> <p><span data-xsize=2 face=yekan>علاوه ر ین، ین یاه رتباط ستقیمی ا یاه بروسیا، گل همیشه بهار ل روارید ارد نابراین ر صورتی ه ه ین یاهان واکنش های آلرژیک شان ی هید، مکان روز ین اکنش ا ا صرف اسنی م جود ارد. ا پزشک ود شورت نید ا پنل پدیت ده<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>لرژی<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>میشه مراه ود اشته اشید تا چار واکنش های آلرژیک شوید پیش ز نکه ماده غذایی دیدی ه رنامه غذایی ود یافزائید، ا پزشک ود شورت نید. ر اتمه، گر ز سنگ صفراوی نج ی رید، صرف یش ز د اسنی ین شکل ا تشدید ی ند پس ه ور طع ا پزشک ود ر ین اره صحبت نید، تی گر ین شکل ربوط ه سال ا پیش اشد.span>p> <p><span data-xsize=2 face=yekan>ر نار مه ین وارد، عصاره اسنی ا ه غذا، هوه ا ر نچه ه یل ی نید، یافزائید ز واید وق لعاده ی ه ین اده رایتان ه رمغان واهد ورد، ذت برید!span>p> <h1><span face=yekan><span data-xsize=2>خواص درمانی گیاه کاسنی ز گاه مام ضا علیه السلامspan>span>h1> <p><span><span face=yekan><span data-xsize=2><span>مام ضا(ع) رباره سبزیجات رمود: هترین نها اسنی اهو ی اشد.span><br/><span>حمد ن سماعیل ی وید: نیدم مام ضا(ع) ی رماید: اسنی، فای زار رد ست، یچ ردی ر کم یست گر ینکه ا اسنی وب ی ود.span><br/><span>مام ضا(ع) مچنین رباره واص یگر اسنی ی رماید : سبزی اسنی خورید را ه ن، ال رزند ا زیاد ی ند ر س ه وست ارد ال رزندش زیاد ود ه وردن اسنی داومت ماید.(1)span><br/><span>ما اید انست ه ثار اسنی ر بتدای صرف عیف غیر حسوس ست ه مین هت اید ه صرف ن داومت اشت، تا ا رور یام ثار فا خش ن اهر ردد.(2)span><br/><span>مچنین ز مام ضا (ع) قل ده ست ه : وردن اسنی وجب فا ا تن ز ر رد رضی ست یچ ردی ر رون نسان یست گر نکه اسنی ن ا ز ین ی رد.<span class=Apple-converted-space>&nbsp;span>span><br/><span>حمد ن سماعیل ی وید: وزی مام ضا(ع) عضی ز لازمان ا ه تب سر درد رفته ودند عوت رد. ن ضرت ستور اد (رگ) اسنی ا وبیده سپس ر وی اغذ رار اد وغن نفشه ر ن یخته ر سر یمار گذارند سپس رمود: دانید تب ا یشه ن سر درد ا (ز ین) ی رد.(3)span>span>span>span>p> <p><span face=yekan><span data-xsize=2><span>نابع:span><br/><span>ام مspan><br/><span>یسناspan><br/><span>سلامت نیوزspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خواص کاسنی، فواید کاسنی، خواص عرق کاسنی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواص عرق کاسنی وشاطره وخاکشیر وزمان مصرف انها , پختن زیاد سبزی ها خاصیت آن ها را از بین میبرد , خوردن عرق کاسنی دردوران بارداری فواید ومضرات , بهترین زمان خوردن عرق کاسنی و شاتره , تاثیرعرق بید کاسنی بر پوست کودک , هاست لینوکس به چه دردی میخورد؟ , مصرف زیاد عرق کاسنی و درد معده , عرق کاسنی در دوران بارداری , خوردن عرق کاسنی در بارداری , خاصیت عرق کاسنی در بارداری , مضرات عرق کاسنی درد معده , خواص عرق کاسنی چربی سوزی , نگاهی به خواص عرق کاسنی , خاصیت عرق شاتره و کاسنی , عرق بیدمشک در بارداری , عرص شاطره و عرص کاسنی , تاثیرعرق کاسنی برکودک , عرق کاسنی و درد معده , مضرات مصرف عرق کاسنی , مضرات عرق کاسنی معده , خواص عرق بادرنجویه , سنگ کلیه عرق کاسنی , دمنوش کاسنی یا عرق , فوایدومضرات کاسنی , خواص كاشني کازرون , طبیعت کاسنی چیست , فواید عرق خارشتر , عرق کاسنی فواید , فواید عرق خوردن , خاصيت عرق كاسني , خواص ریشه کاسنی , فوائد عرق کاسنی , كاسني و خواص آن , مصرف عرق كاسني , عرق کاسنی خواص , خواص عرق کاسنی , خواص عرق شاطره , خواص اسطخودوس , مزه عرق کاسنی , خواص اب کاشنی , خواص عرق ینجه , درباره کاسنی , خواص عرقیجات , ار ق کا سنی , عوارض کاسنی , فواید کاسنی , خاصیت کاسنی , خواص کاسني , خواص کاسنی , بید کاسنی , برگ کاسنی , آب کاسنی

خواص کاسنی، فواید کاسنی، خواص عرق کاسنی گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات