خواص سدر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خواص سدر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html"><div class="mzc"><strong>خواص سدر strong>div>خواص سدر+پوست,خواص سدروحنا,خواص سدربرای پوست,[categoriy]a>a>p><p>ن ((سدر)) ستم !<br/>&nbsp;سم ن ((نار)) ست ، <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یوهa> رخت سدر ى اشم . <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یوهa> را ه ارسى ((نار)) ه عربى ((بق )) ى ویند، وهى ن زال ام ارد ه عراب ن ا ال ى ویسند - ز <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یوهa> اى نک ستم ز ظر کل <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html" style="text-decoration:none;color:#000000">واصa> ‍ بیه زالزالک ى اشم . اراى تانن - ک صمغ - وهر زردک - ک وع ند یتامین اى - - ى اشم . مع ننده عده رم ننده سینه وده ، <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/9620.html" style="text-decoration:none;color:#000000">یوهa> سیده ن رزش غذایى زیادى دارد، لکه نافع ن یش ز اصیت غذایى ن ست . عذلک ردمانp><p>نوب یران کم ود ا ا یوه ن سیر ى نند. ویست پنجاه رم یوه ن سهل صفر ست . عطش ا رو ى شانم یوه ترش ن صفرابر سیار وبى ست . ب یوه یرى ن ازکننده سینه عده ست شنده رم یز ى اشد. یوه ارس ن زیاد تانن ارد، کم ا مع ى ند. گر را شک رده ، عد سیا مایید، رد ن هت سهال زخم معده فید ست . ک اشق ز ین رد ا ا ربت یل مایید ز نافع ن ستفاده نید. ز غز انه اى یوه ن یره کشید، تب ا پایین ى ورد رارت ون صفرا ا رو ى شاند راى صبه طبقه فید ست ، طبوخ سته اى یوه ن ، ابض وده ماد وبیده ن هت کستگى عضا تقویت نها فید ست . الیدن وشانده غلیظ ن هت سستى عضا تقویت نها سودبخش ى اشد - ز ین ماد ه عضلات پاهاى طفال ازیگوش ه زیاد ر رکت ى اشند مالید، تا فع ستگى نها ود. ماد کوفه ن ر مام هت عالجه مراض لدى توصیه شده است .<br />ر عضى ز تابهاى دیمى وشته ند، گر انه را ر لاب خیسانید عد کارید، یوه ن عطر ى ود گر ر عسل خیسانید، یرین واهد د. ین وضوع هیچوجه صحت دارد، ز شتباهات ست . بل ز پیدایش صابون ، ستشو ا رگ رخت ن ر نیا عمول ود - ماد رگ ن ستشو ا ن هت ثورات لدى زخم اى پوستى رفتن رک دن تقویت مو لوگیرى ز یزش ن ، تقویت اعصاب ز ین ردن پش پشک سودمند ست . ماد رگ ن ، هت سر از ردن رونشاندن ورام رم تجویز ده ست . وشانده رگ تازه شک ن م هت رم اى رم افع ست . ز اک ره وب ن ، هت لوگیرى ز ونریزى ى توان ستفاده رد وردن ن یز ز ونریزى عده لوگیرى ى ند سهال ستسقا ا عالجه ى ند. تنقیه وشانده وب ن هت زخم معده وده فید ست . الیدن ین وشانده وى زخم اى بله نافع زیاد ارد، کثر قرا وکیان ند، یشه را ز زمین ر ورده ، ن ا سته پوست ن ا راشیده ر ب ى وشاند عد صاف رده ، جددا رارت ى هند تا غلیظ ود، ین ربت نگ خساره ا از ى ند، کم ا سیر ى ماید دن نها ا ه غذاى زیاد مى ورند اق ربه گاه ى ارد.p> <p>زبان وراکیها<br />غیاث لدین زایریp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" data-xwidt="400" data-xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/201453010141230.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m998/201453010141230.swf">embed> object> p> <p>نوب یران کم ود ا ا یوه ن سیر ى نند. ویست پنجاه رم یوه ن سهل صفر ست . عطش ا رو ى شانم یوه ترش ن صفرابر سیار وبى ست . ب یوه یرى ن ازکننده سینه عده ست شنده رم یز ى اشد. یوه ارس ن زیاد تانن ارد، کم ا مع ى ند. گر را شک رده ، عد سیا مایید، رد ن هت سهال زخم معده فید ست . ک اشق ز ین رد ا ا ربت یل مایید ز نافع ن ستفاده نید. ز غز انه اى یوه ن یره کشید، تب ا پایین ى ورد رارت ون صفرا ا رو ى شاند راى صبه طبقه فید ست ، طبوخ سته اى یوه ن ، ابض وده ماد وبیده ن هت کستگى عضا تقویت نها فید ست . الیدن وشانده غلیظ ن هت سستى عضا تقویت نها سودبخش ى اشد - ز ین ماد ه عضلات پاهاى طفال ازیگوش ه زیاد ر رکت ى اشند مالید، تا فع ستگى نها ود. ماد کوفه ن ر مام هت عالجه مراض لدى توصیه شده است .<br />ر عضى ز تابهاى دیمى وشته ند، گر انه را ر لاب خیسانید عد کارید، یوه ن عطر ى ود گر ر عسل خیسانید، یرین واهد د. ین وضوع هیچوجه صحت دارد، ز شتباهات ست . بل ز پیدایش صابون ، ستشو ا رگ رخت ن ر نیا عمول ود - ماد رگ ن ستشو ا ن هت ثورات لدى زخم اى پوستى رفتن رک دن تقویت مو لوگیرى ز یزش ن ، تقویت اعصاب ز ین ردن پش پشک سودمند ست . ماد رگ ن ، هت سر از ردن رونشاندن ورام رم تجویز ده ست . وشانده رگ تازه شک ن م هت رم اى رم افع ست . ز اک ره وب ن ، هت لوگیرى ز ونریزى ى توان ستفاده رد وردن ن یز ز ونریزى عده لوگیرى ى ند سهال ستسقا ا عالجه ى ند. تنقیه وشانده وب ن هت زخم معده وده فید ست . الیدن ین وشانده وى زخم اى بله نافع زیاد ارد، کثر قرا وکیان ند، یشه را ز زمین ر ورده ، ن ا سته پوست ن ا راشیده ر ب ى وشاند عد صاف رده ، جددا رارت ى هند تا غلیظ ود، ین ربت نگ خساره ا از ى ند، کم ا سیر ى ماید دن نها ا ه غذاى زیاد مى ورند اق ربه گاه ى ارد.p> <p>زبان وراکیها<br />غیاث لدین زایریp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" data-xwidt="400" data-xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خواص سدر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواص درمانی صابون سدر , خواص و مضرات سدر , خواص دارویی سدر , طریقه مصرف سدر , ماسک ماست سدر , گیاه سدر مزاج , خواص پودرسدر , سدر یا صدر , صدر و ماست , ماست و سدر , خاصیت سدر , خاصیت صدر , عصاره صدر , سدر و رشن , سدر وماست , فواید سدر , خواص سدر , سدر چیست , گیاه سدر , پودر سدر , درخت صدر , خواص صدر

خواص سدر گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات