سماق

دو نوع است، خراسانی و شامی که عدس مانند است.

خواص دارویی سماق - آکا

خواص درمانی: توان بخش و بند آورنده است، در قطع خونریزی بسیار مؤثر است، جوشانده ی آن مو را سیاه می کند. ورم اندام که از ضربه پیدا شده با گذاشتن سماق روی آن از بین می رود، از سرایت زخم های پلید جلوگیری می کند، چرک گوش را از بین می برد، معده را قوی کرده آن را دباغی می کند، تشنگی را رفع می کند، اشتها آور است، قی صفراوی را از بین می برد، بند آورنده خونریزی حیض و پایین آورنده چربی خون می باشد.

منبع : pardad.ir

تبلیغات