نسخه جوزبویا
گیاهان زیر را آسیاب نموده و با شکر مخلوط کنید. سپس روزانه حدود 2 قاشق چای خوری (صبح و عصر) میل کنید :
جوزبویا – بسبایه – دارچینفلفل سیاه – سعد – آمله مقشر و سنبل الطیب .

نسخه افتیمون
از هر کدام از موارد زیر در حدود 10 گرم آماده نموده و آسیاب کنید. سپس با دو برابر همه ی آنها، عسل اضافه نموده و به خوبی مخلوط کرده و صبح و عصر به مقدار یک چهارم قاشق چایخوری میل کنید : افتیمون – ریوند چینی – ریشه انجبار – عود الطیب – عاقرقرحا –آمله مقشر – هلیله سیاه – پوست هلیله زرد و قاریقون .

نسخه پوست نارنج
مقداری پوست نارنج را با سنبل الطیب دم کرده و صبح ناشتا میل کنید.


نسخه گل سرخ
از هر کدام یک مواد زیر در حدود10 گرم تهیه نموده و همه ی آنها را در 1 استکان بزرگ عسل مخلوط نموده و به تدریج مورد استفاده قرار دهید :
گل سرخسنبل الطیب – مستکی- دارچین – اسارون – عود بلسان و صبر زرد (5 گرم) .

نسخه تخم کاسنی
از هر کدام یک از مواد زیر در حدود 10 گرم تهیه نموده و آسیاب کرده و 10 قسمت نموده و هر روز یک دهم آن را جوشانده و صبح تخم کاسنی – تخم بادرنجبویه – تخم فرنجمشک – گل گاوزبان- ریشه بنفشه- بسفایج – پرسیاوشان – افتیمون – برگ بادرنجبویه و رازیانه .

نسخه قرنفل
از هر کدام یک مواد زیر در حدود 10 گرم تهیه نموده، آسیاب کرده و با 2 استکان عسل مخلوط نمود و روزانه در دو مرتبه به اندازه ی یک چهارم قاشق چایخوری میل کنید :
قرنفل – سنبل الطیب – تخم زبان گنجشک – زنجیل – عاقرقرحا- مستکی – جوزبویا – بسباسه – شقایق – خولنجان – قرفه و شقایق .

 

منبع : pardad.ir

تبلیغات