نسخه گاو زبان
هر روز به مقدار 2 قاشق چایخوری گل گاوزبان و 5/0 عدد لیمو عمانی را به مدت 2 دقیقه جوشانده و اجازه دهید حدود 30 دقیقه دم بکشد، بعد آن را از صافی عبور داده و مورد استفاده قرار دهید.

نسخه شاه پسند
روزانه یک پنگله از گیاهان ترکیبی : شاه پسند - بادرنجبویه – برگ بو – گلپر - گل پنیرگ – اسطوخودوسهمیشه بهار - مرزنجوش و گل بابونه، را در یک قوری چینی یا شیشه ای بزرگ ریخته و به مدت 3 دقیقه جوشانده و حدود 5/0 ساعت بگذارید دم بکشد. بعد آن را صاف نموده و مورد استفاده قرار دهید.

نسخه مریم گلی
همه گیاهان دارویی زیر را مخلوط نموده و یک چنگله از آنها را در 5/3 لیوان آب به مدت 45 دقیقه دم کشانده و سپس نوش جان کنید : مریم گلی- آویشن شیرازی- ریشه سنبل ختایی- گل طاووسی- نعناع سبز- گل بابونه- سیزاب- گل نیلوفر آبی- مرزنجوش- سوسنبر- مخلصه – گل پامچال- زیره کرمانی- سنبل الطیب- ناخنک- بهار نارنج- فرنجمشک و آویشن کوهی .

سنبل الطیب

نسخه سنبل الطیب
یک چنگله کوچک از کیاهان زیر را در قوری چینی یا شیشه ای به مدت 3 دقیقه جوشانده و به مدت 45 دقیقه بگذارید دم بکشد و بعد مورد استفاده قرار دهید :
سنبل الطیب – گلپره – همیشه بهاربرگ بو و رازیانه .

نسخه سوسن بر
یک چنگله از گیاهان زیر را در قوری چینی یا شیشه ای ریخته آبجوش به افزوده و به مدت 45 دقیقه بگذارید دم بکشد . پس از صاف کردن می توانید میل کنید :
سوسن بر- پوست نارنج – ریشه جنطیانا- گل شقایق نعمانی – هل فرنجمشک – گل شقایق- سرخ ولیک – بادآور- سنبل الطیب- بهار نارنجاکلیل کوهی – فراسیون و گل طاووسی .

نسخه بومادران
یک چنگله از گیاهان زیر را در 4 لیوان آب به مدت 3 دقیقه جوشانده و 30 دقیقه بگذارید دم بکشد، بعد آن را صاف نموده و هرگاه خواستید نوش جان کنید .

منبع : pardad.ir

تبلیغات