بذرالبنج
بذرالبنج که به نام های بنگ دانه- اجوان- ارسطا- ژوسیکام- ماش- عطار- باط باط- حذاع الرجال- سکران- بذرالبنگ – ارسطو و شیکران نیز معروف می باشد، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
ریواس
ریواس که به نام های اوشقون- زیباش- ریباس- ریواج و اشغون نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
بلبوس
بلبوس که به نام های بصل الماکول- تلخه پیاز- پیاز کوهی- داغ سوقانی- بلاپس- ربز- بصل الذئب و طرم نیز معروف می باشد، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
بنج
بنج که به نام های بنگ- ژوسیکام- کیچک – شاهدانه هندی- هیوس و سیکران نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.

جعفری
جعفری که به نام های کرفس مقدونی- کرفس مقدونیا- کرفس ماقدونی- پرسیل معطر- کرفس الورق- بقدونس- حزاء- کرفس رومی و مقدونس رومی نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
خردل
خردل که به نام های اسفاد- حنابیس- اسوری و آهوری نیز معروف می باشد، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
دارفلفل
دارفلفل که به نام های پی پلا و فلفل دراز نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
زردک
زردک که به نام های هویچ وحشی- هویج ایرانی- اصطفین – گزر- گزرا و جزربری نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
زعفران
زعفران که به نامهای زفران- زعفرو- حساد- کروکوس- جساد- کروکوس و عبیر نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.

منبع : pardad.ir

تبلیغات