سقز
سقز که به نام های صمغ البطم – علک البطم- قندرون- آقوزون- خنجک- بن – بنه- بطم اخضر- حبة الخضرا و بنک نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
سکنجبین
سکنجبین که به نام های شربت سرکه و سرکنگبین نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
عدس
عدس که به نام های مرجمک- مرجی- مرحبک- مرجومک- قاقوس- ملس- نسک و بنوسرخ نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
فلفل سیاه
فلفل سیاه که به نام های قره بی بر- ایسوت- استی اود- حافظ الکافور- فلفل اسود و ارنفس نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده گیرد.

کافور
کافور که به نام های کپور- سیس و قفوری نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
مارچوبه
مارچوبه که به نام های کشک الماز – جمس کشک – خشت الحیه- مارگیاه – هلیون- اسفراج- اسپز و اسپراغس نیزنامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
نشاسته
نشاسته که به نام های کشک گندم- لباب القوام و نشا نیز نامیده می شود، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.
وانیل
وانیل که از فرآورده های تیره ی ثعلب می باشد، برای آرامش اعصاب مضر بوده و نباید مورد استفاده قرار گیرد.

منبع : pardad.ir

تبلیغات