آزمون مزاج شناسی

تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آزمون +مزاج +شناسی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div style="DIRECTION: rtl"> <p dir=rtl>ر ین خش ز سایت کاایران رای ما دیدترین&nbsp;آزمون مزاج شناسی طالبی ر ورد مزاج شناسی&nbsp;ا ماده رده یم، ا ا مراه اشید.p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: yekan">جله مشهری تندرستی - دکتر سعید صانعی: span>قتی فش ی پوشید، پاهایتان عمولا ر ن احتند ا میشه شکل ارید؟ ین ساله ه <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> ما رتباط ارد. تعجب کنید! ناخت <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> اهی ه مان سادگی ه کر ی نید یست. ین زمون ه ما ر ناخت قیق <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa>تان مک ی ند.<br/><br/>زاج صلی، مان زاجی ست ه رد ا ن ه نیا ی ید. ین زاج ا <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> میشه مراه و وده زاج ا بیعت اتی وست؛ رست ثل نگ پوستی ه ا ن تولد ی ود. گرچه ر ول عمر ر رد ه لایل ختلف امل قلیم، تغییرات ب وایی، عادت ای غذایی، الت ای وحی- وانی عوامل یماری زا ین <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> می تغییر ی ند ما صل ن تغییر خواهد رد.<br/><br/>رقدر علت ای تغییر زاج صلی ه زاج انویه زدیک تر اشد، بیعت یماری ه بیعت صلی ودش بیه تر مکان رمان ازگشت ه رایط عادی مکان پذیرتر ست.<br/>&nbsp;p> <div> <div> <div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html"><div class="mzc"><strong>تست مزاج شناسی: سرد ا رم؟ شک ا تر؟ strong>div>تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ سرد یا گرم,خشک یا تر,تستa>div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both">مزاج شناسیdiv>div><br/><strong>1- ا لقه ردن انگشت شست نگشت سط ک ست ه ور چ ست یگرتان، ضعیت رار رفتن و نگشت گونه ست؟strong><br/><br/>لف: و سر نگشت وی م رار ی یرد.<br/><br/>: و سر نگشت ماس کدیگر رار ی یرند.<br/><br/>: و سر نگشت ه م می سند.<br/><br/><strong>2- گر دن تان ا رکت هید، ساختار عضلات یشتر ست ا ربی؟strong><br/><br/>لف: ایه ای ربی زیاد یده ده التی ز رزش ی باتی ر ن یده ی ود.<br/><br/>: جم عضلات یشتر وده دن رزش دارد وشت دن ل یست.<br/><br/><strong>3- ضعیت وهای دن عم ز سر دن ه ه کلی ست؟strong><br/><br/>لف: پرپشت، لفت تیره صاف<br/><br/>: پرپشت، لفت تیره جعد<br/><br/>: پرپشت، لفت ما خت وشن<br/><br/>: م پشت، رم ازک کننده رب<br/><br/><strong>4- پوست تان ه نگی ست؟ ین زمون رای فراد سفیدپوست ست.strong><br/><br/>لف: نگ سیاه ا گرایش به بودی<br/><br/>: نگ سفید ایل ه بی<br/><br/>: نگ سفید تمایل ه سبز<br/><br/>: نگ سفید هتابی ه شار نگشت نگ سرخ ن م نگ ی ود.<br/>&nbsp; <div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html">تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ سرد یا گرم,خشک یا تر,تستa>div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both">آزمون مزاج شناسیdiv>div><br/><strong>5- فاصل ما ه ه کلی ست:strong><br/><br/>لف: رجستگی فصل ا ه وبی مایان ست.<br/><br/>: رجستگی اصی ر فصل ا یده می ود.<br/><br/><strong>6- رگ های بدن، ه یژه ست تان یده ی ود؟strong><br/><br/>لف: له<br/><br/>: یر<br/><br/><strong>7- ف ست تان ز ظر ندسی ه کلی ست؟strong><br/><br/>لف:ربع<br/><br/>: ستطیلی شیده ه نگشتان ر رازای ن رار ارند.<br/><br/>: ستطیلی کل ه عمود ر انگشتان دست ست.<br/><br/><strong>8- گر فش ما عمولی اشد؛ نظور ینکه بی بوده ا ز ظر لندی پاشنه ر انم ا ا ز ظر ساختاری رای فش قایان ضعیت اصی دارد، پای تان ر فش ه ضعیتی واهد اشت؟strong><br/><br/>لف: پایم ا ی زند.<br/><br/>: املا احت ستم.<br/><br/><strong>9- ر مع عمولا غازگر وده ر اس رکت ی نید تاثیر ی ذارید ا یشتر رام ستید تاثیر ی یرید؟strong><br/><br/>لف: تاثیرگذار<br/><br/>: تاثیرپذیر<br/><br/><strong>10- طرافیان ما ا م رف ی انند ا پرحرف ا زیده و؟strong><br/><br/>لف: پرحرف<br/><br/>: م رف<br/><br/>: زیده و<br/>&nbsp; <div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html">تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ سرد یا گرم,خشک یا تر,تستa>div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both">آزمون مزاج شناسیdiv>div><br/><strong>11- وی رفی ه ی زنید، ی یستید ه رست ادرست ودنش اری دارید ا ینکه ی یستید ر صورت شتباه ودن ن ا تصحیح ی نید ا ائما تغییر وضع ی هید؟strong><br/><br/>لف: ی یستم تغییر می هم تی گر ادرست اشد.<br/><br/>: ی یستم ما گر ا رائه لایل حکم توجه وم&nbsp; شتباه ست، ز رفم ر ی ردم.<br/><br/>: ائما تغییر ای ی هم.<br/><br/><strong>12- ز فتن سیاری ز رف ا رم ی نید ا ینکه ه احتی ر رفی ا ه زبان ی ورید؟strong><br/><br/>لف: ر رفی اشد، ی ویم.<br/><br/>: جب یا انع ز یان سیاری ز رف ا ی ود.<br/><br/><strong>13- ر وز ا یشتر وزها عصبانی ی وید؟strong><br/><br/>لف: له<br/><br/>: یر<br/><br/><strong>14- گر عصبانی ی وید، عصبانیت ما زیاد ول ی شد ا عد ز دتی روکش ی ند پشیمان ی وید؟strong><br/><br/>لف: روکش کرده ولانی ست.<br/><br/>: روکش رده پشیمان ی وم.<br/><br/><strong>15- ه وردن رمی ا یشتر رایش ارید ا وردن سردی ا؟ رای ثال وردن ند عدد یار ا ترجیح ی هید ا ند عدد یرینی؟strong><br/><br/>لف: ه ورد رمی ا ثل یرینی<br/><br/>: ه وردن سردی ا ثل یار<br/><br/><strong>16- گر تذکرات یگران باشد، شتهای ما طور ست؟strong><br/><br/>لف: زیاد<br/><br/>: م<br/><br/>: عمولی<br/><br/><strong>ودتان ا سنجیدstrong><br/>&nbsp; <div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html">تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ سرد یا گرم,خشک یا تر,تستa>div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both">آزمون مزاج شناسیdiv>div><br/>ردی ا تصور نید ه دفش فتن ه رکز رید اصی ست ما دون کر سیر یگری ا نتخاب ی ند. و ه قصد سیده ست ما نتخاب سیر شتباه و ا ه ردسرهای سیاری چار ی ند.<br/><br/>رست انند سی ه رسنه ست ما رای فع رسنگی، غذای امناسب نتهاب ی ند. اه نتهاب رست رنامه غذایی گاهی ز <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> ست. الا ه ه سوال ا پاسخ ادید، پاسخ نها ا م ا قت خوانید <a class="hlink" title="بع" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بعa> تان ا شناسید.<br/><br/>پاسخ1: گر زینه «لف» اشد، ما ارای مزاج سرد شک وده ستخوان ندی تان یز ست. گر زینه «» اشد، زاج ما عتدل وده ستخوان ندی ما توسط ست گر پاسخ زینه «» ست، زاج تان رم تر وده ستخوان ندیان رشت ست.<br/><br/>پاسخ 2: گر پاسخ زینه «لف»ست، زاج ما رم تر وده گر پاسخ زینه «» ست، زاج ما گرم و خشک ست.<br/><br/>پاسخ 3: گر پاسخ ما زینه «لف» اشد، زاج ما گرم و خشک ست. گر پاسخ ما زینه «» اشد، زاج ما رم تر ست. ما گر زینه «» پاسخ ما اشد، زاج تان رم تر ستوا ر واب زینه «» ست، زاج تان سرد تر ست. رچه و ازک، کننده صطلاحا بیه ه وی ربه اشد زاج ه سمت سرد تری رایش ارد رچ ود الت ار ا پایه وی اشد، زاج ه سمت رمی رایش ارد.<br/><br/>پاسخ 4: گر پاسخ تان «لف» ست، عنی زاج ما سرد شک ست. گر پاسخ تان «» ست، زاج تان سرد تر ست. گر پاسخ ما «» ست، عنی زاج تان خلوط ست گر پاسخ تان «» ست، عنی زاج ما رم تر ست.<br/><br/>پاسخ 5: گر پاسخ ما زینه «لف» ست، زاج تان گرم و خشک گر زینه ما «» ست، زاج تان سرد تر ست.<br/><br/>پاسخ 6: گر پاسخ «لف» ست، زاج تان گرم و خشک گر پاسخ «» ست، زاج تان سرد تر ست.<br/><br/>پاسخ 7: گر پاسخ تان «لف» ست زاج تان عتدل وده د اسط ین رم سرد رار ارد. گر زینه «» ا نتخاب رده ید زاج تان گرم و خشک گر زینه «» پاسخ ماست، زاج تان سرد شک ست.<br/><br/>پاسخ 8: گر پاسخ تان «لف» ست، پای سینه ار پهنی ارید زاج تان گرم و خشک ست. گر نتخاب ما زینه «» ست، پای تان اریک ستخوانی ست زاج تان سرد شک ست.<br/><br/>پاسخ 9: گر پاسخ «لف» ست، گرم و خشک زاج وده گر پاسخ «» ست، زاج تان رم تر ست.<br/><br/>پاسخ 10: گر پاسخ «لف» ست، زاج ما گرم و خشک ست. گر پاسخ «» ست، زاج تان سرد تر ست گر زینه «»، زاج ما رم تر ست، ما شک یست.<br/><br/>پاسخ 11: پاسخ «لف» عنی ینکه زاج ما گرم و خشک ست. پاسخ «» عنی زاج ما رم تر ست گر زینه «» ا نتخاب ی نید زاج تان سرد تر ست.<br/><br/>پاسخ 12: گر پاسخ ما «لف» ست زاج تان گرم و خشک ست گر پاسخ «» ست، زاج تان سرد تر ست. لبته رایط شد تربیت ر رد یز وی فتار و تاثیر ارد.<br/><br/>پاسخ 13: زینه «لف» شانه گرم و خشک زاج زینه «» شانه سرد تر زاج ست.<br/><br/>پاسخ 14: زینه «لف» شانه گرم و خشک زاج زینه «» شانه رم تر زاج ست.<br/><br/>پاسخ 15: گر نتخاب تان زینه «لف» ست، زاج تان سرد تر گر نتخاب ما زینه «» ست، زاج تان گرم و خشک ست.<br/><br/>پاسخ 16: گر نتخاب تان زینه «لف» ست، زاج تان سرد تر، گر نتخاب تان زینه «» ست، زاج تان گرم و خشک گر زینه «» ا نتخاب رده ید، زاج تان عتدل ست؛ عنی ین مزاج گرم تر ست.<br/>&nbsp; <div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both"><strong><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/tebsonati-giahandarooye/201511123012.html">تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ سرد یا گرم,خشک یا تر,تستa>strong>div> <div style="TEXT-ALIGN: center; CLEAR: both">مزاج شناسیdiv>div><br/><strong>طور تیجه گیریم؟strong><br/><br/>گر تعداد پاسخ ای ثبت ما سبت ه ک زاج الاتر ز صف ه علاوه ک اشد، زاج ما مان ست؛ رای ثال ست گر ز 16 سوال پرسیده ده، پاسخ 10 سوال ما رتبط ه مزاج گرم اشد، زاج ما رم ست.<br/><br/><strong>گرم و خشک:strong> ین فراد رمایی وده عمولا فعالیت بدنی ان زیاد ست. ه دیریت علاقه ند وده غلب نها ا ر پست ای لیدی ی ینید. دیران وب ارآمدی ستند ما زود عصبانیمی وند لبته ز عصبانیت ان زود پشیمان ی وند. عمولا عم هانشان ر ساعت ای بتدایی صبح، تلخ ست. ر رداد اید تدابیری یندیشند تا چار شکل زاجی شوند. اید ز وراکی ای سرد ستفاده نند.<br/><br/><strong>رم تر: strong>صورت ین فراد عمولا رافروخته وده شار ونشان الاست. وش خلاق ستند. گر اری ه نها سپرده ود ه وبی ن ا نجام ی هند ما یاز ه ادآوری کرر ارند ر غیر ین صورت ن ا ه تمام می سانند. نابراین ه لیل مین ارهای یمه تمامشان صولا رگیری کری زیادی ارند. شتهای نها وب ست زیاد ی وابند.<br/><br/>ستعد روز وش ای پوستی ستند. پس اید واظب وراک ان&nbsp; اشند.<br/><br/><strong>سرد شک:strong> ین فراد نرژی پایینی اشته نعطاف پذیری می ارند. عال بوده توان نجام ارشان پایین ست ه مین لیل ارشان ا وی وش یگران ی ندازند.<br/>ه لیل امناسب ودن جریان خون ر دن چار م ونی ا تیرگی پوست ی وند. رای فع ین شکل ی توانند ز اساژ مک گیرند.<br/><br/>ین فراد ستعد بتلا ه فسردگی سواس وده ز ظر اهری یز ستخوانی اغر ستند.<br/><br/><strong>سرد تر:strong> ین فراد وش خلاق وده، اضافه وزن اشته ربی دن نها زیاد ست. نرژی نجام اری دارند. طوبت زیاد دن نها ا ه و صورت ب ور ب ا، یختن ب وی الش تعرق زیاد ی ینید.<br/><br/>شتهای نها وب ست ما ا جودی ه زیاد غذا می ورند، اق ی وند. سوخت و ساز دنشان پایین ست. شتهای زیاد پایین ودن یزان متابولیسم بدن ز لایل اضافه وزن نهاست.div>div> <div class=wrapper>&nbsp;div>div>div>div> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

طرز تهیه سکنجبین استاد خیر اندیش , تشخیص مزاج از روی پوست دست , چگونه مزاجمان زاگرم کنیم؟ , تست مزاج شناسی در طب سنتی , آزمون مزاج شناسی طب سنتی , آزمون مزاج شناسی آنلاین , روش های شناسایی مزاج ها , مزاج شناسی بوعلی سینا , برای گرم شدن طبع بدن , تشخیص مزاج گرم و سرد , لاغری با مزاج شناسی , پرسشنامه مزاج شناسی , روش های تشخیص مزاج , تشخیص درست طبع بدن , آزمون مزاج شناسی , ازمون مزاج شناسی , آموزش مزاج شناسی , شناخت طبع و مزاج , آزمون تعیین مزاج , شناخت طبیعت بدن , آزمون طبع شناسی , آزمون مزاج سنجی , خصوصیات طبع گرم , ازمون طبع شناسی , شیوه تشخیص مزاج , مزاج شناسی ابجد , تشخيص نوع مزاج , تشخیص مزاج بدن , تست مزاج شناسی , مزاج گرم و خشک , مشخص كردن مزاج , تشخیص طبع بدن , تست مزاج سنجی , تست تشخیص طبع , خشک و تر مزاج , تست طبع شناسی , عکس مزاج سنجی , مغز سرد و خشک , تست مزاج جنسی , طبع سرد و تر , مزاج گرم وتر , طبع شما چیست , شناسایی مزاج , طبع گرم و تر , علائم مزاجها , آزمون طبایع , شناختن مزاج , بهترین مزاج , شناسایی طبع , رنگ طبع ها , سایت طبایع , مزاج شناشی , مزاج شناسي , مزاج افراد , مزاج شناسی , مزاج انسان , تب سرد بدن , مزاج معتدل , تشخیص مزاج , تست مزااج , مزاج سنجی , طبع انسان , سنجش مزاح , دکتر مزاج , طبیعت بدن , طبع شناسی , تشخیص طبع , گرم مزاج , تست حسین , مزاج سدر , تست مزلج , طبع سنجی , سرد مزاج , مزاج خشک , تست مزاج , مزاج سرد , مزاج گرم , سنجش طبع , طبع سرد , مزاج ها

تست مزاج شناسی: سرد یا گرم؟ خشک یا تر؟ گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات