مارچوبه

فواید مارچوبه، خواص مارچوبه، خواص دارویی مارچوبه، مارچوبه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فواید مارچوبه، خواص مارچوبه، خواص دارویی مارچوبه، مارچوبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک مارچوبه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center">&nbsp;<div class="mzc"><strong>فواید مارچوبه، خواص مارچوبه، خواص دارویی ارچوبه، ارچوبه strong>div>[categoriy],خواص مارچوبه ,خواص دارویی مارچوبه ,فواید مارچوبه p><p style="text-align: justify" style="text-align:center">&nbsp;p><p style="text-align: justify">ار وبه<br/>حوه ستفاده : ر غذا صرف یشود<br/>واص : ارچوبه Asparagus<br/>ام علمی Asparagus officinalis<br/>یاه ناسی<br/>ارچوبه یاهی ست علفی ند ساله ه رتفاع ن تا ند تر ی سد ارای اخه ای سبتا وبی صاف ی اشد . <br/>ارچوبه صورت حشی ر کثر قاط نیا ی وید رگهای ن لسی کل وده ه ز نار نها اخه ایی اریک راز سبز نگ صورت سته ای 3 تا 8 تائی ارج ی ود . <br/>علت زیبا ودن ین یاه ا صورت تزئینی ر اغچه ا ی ارند ار وبه ا ر وائل پائیز ی ینند .p><p style="text-align: justify">ین یاه ز دیم لایام ورد ستفاده شر وده ست تی ر هرام لاثه صر قاشی ایی جود ارد ه ارچوبه ا شان ی هد .<br/>ارچوبه ا ی توان صورت ختلف صرف رد . اید ارچوبه ا ا می ب رارات م ر رف ای د زنگ پخت تقریبا یمه ام نرا رداشت . ب ارچوبه ا ور ریزید ز ن رای سوپ ستفاده نید زیرا ارای یتامین ملاح ی اشد . قتیکه ارچوبه ی رید دقت کنید تازه اشد . <br/>اخه ای ارچوبه تازه است رم وده وک ن باید از ده اشد گر لسهای وک ن از اشد شانه ین ست ه یاه دت زیادی انده هنه ده ست .<br/>واص اروئی: <br/>ز ظرطب دیم یران ارچوبه گرم و خشک ست نابراین نهایی ه سرد مزاج ستند اید نرا ا عسل خورند نهایی ه گرم مزاج ستند اید نرا ا سرکه خورند .<br/>ارچوبه یاهی ست درار ور ارای واص زیادی ست <br/>1)وردن ن دید چشم ا تقویت ی ند <br/>2)رای تقویت نیروی جنسی فید ست<br/>3)عف ثانه ا رطرف ی ند <br/>4)برای تقویت قلب فید ست <br/>5)لین ست بوست ا رطرف ی ند<br/>6)تب ر ست<br/>7)ارچوبه علت اشتن لروفیل ونساز ست سانیکه م ون ستند اید ز ن ستفاده نند .<br/>8)ارچوبه ه ساختن گلبولهای قرمز ون مک ی ند <br/>نبع : تب ب سنتیp><p style="text-align: center"><object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" classid=clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000 data-xwidt=400 data-xheight=85><param name="_cx" value="10583"><param name="_cy" value="2249"><param name="flashvars" value=""><param name="movie" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/20145819234620.swf"><param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/20145819234620.swf"><param name="wmode" value="window"><param name="play" value="-1"><param name="loop" value="-1"><param name="quality" value="high"><param name="salign" value=""><param name="menu" value="-1"><param name="base" value=""><param name="allowscriptaccess" value=""><param name="scale" value="showall"><param name="devicefont" value="0"><param name="embedmovie" value="0"><param name="bgcolor" value=""><param name="swremote" value=""><param name="moviedata" value=""><param name="seamlesstabbing" value="1"><param name="profile" value="0"><param name="profileaddress" value=""><param name="profileport" value="0"><param name="allownetworking" value="all"><param name="allowfullscreen" value="false"><param name="allowfullscreeninteractive" value="false"><param name="isdependent" value="0"><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m996/20145819234620.swf">embed>object>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله فواید مارچوبه، خواص مارچوبه، خواص دارویی مارچوبه، مارچوبه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خواص گیاه مارچوبه , فواید مارچوبه , خاصیت مارچوبه , مارچوبه چیست؟ , فایده های مار , خواص پوست مار , خواص مارچوبه , مارچوبه خواص , خواص ماچوبه

فواید مارچوبه، خواص مارچوبه، خواص دارویی مارچوبه، مارچوبه گردآوری توسط بخش طب سنتی و گیاهان دارویی-داروی گیاهی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات