خواص بابونه

اسم من ((بابونه )) است !
من ، معده را تقویت مى کنم .
گل من ضد عفونى کننده است .
برگم غذا را لطیف و زود هضم مى کند.
اعصاب را قوى کرده ، سم را از بدن دفع مى کنم .
تنگ نفس را شفا داده ، سنگ هاى مثانه را از بین مى برم .

اسم من بابونه است و اعراب آن را معرب کرده و بابونج گویند. داراى انواع و اقسام مى باشم . بطورى که علاوه بر بانونه ى معمولى و اقحوان یک نوع دیگر من به نام بابونه ى رومى است که در ایران تاکنون کاشته نشده و خواصى را که بعضى از مترجمین به من نسبت داده اند مخصوص آن نوع مى باشد.
بابونه ى معمولى
من بابونه ى معمولى هستم که نوع بستانى و پرورش یافته ى من در پلو آش - کوفته و خورش ها بکار مى رود.
از گل من در رنگ کردن مو استفاده مى کنند، زیرا جوشانده ى گل من موهاى بلوطى را خرمایى و خرمایى را طلایى مى کند و موهایى که با گل من رنگ مى شوند زیبا، شفاف و درخشنده خواهند شد. مخصوصا اگر با گل ریواس ‍ و ترشى آن مخلوط شود. نوع وحشى و خودروى من در کنار جاده ها و اراضى غیر مزروع بیشتر نقاط ایران و اروپا دیده مى شود. گلبرگ هاى من سفید رنگ بوده و در اطراف نهنج زرد رنگى قرار گرفته اند. گلبرگها زبانه اى و نهنج آن شامل لوله هاى زرد رنگ است . گلهاى مرا در فاصله اردیبهشت تا مهرماه چیده و خشک مى نمایند. گلهاى من داراى 20 تا 36 درصد اسانس ‍ است که زنگ آن ابتدا آبى تیره بوده ، و به تدریج سبز و قهوه اى مى شود. در این اسانس چند ترکیب شیمیایى و یک نوع الکل و مقدارى تانن همراه با یک ماده ى تلخ دیده مى شود.
من مقوى معده و مسکن دردهاى آن مى باشم . اسانس گل من داراى اثر ضد عفونى کننده و خوردن آن موجب زیاد شدن گویچه هاى سفید خون است . گلهاى مرا مانند چاى دم کرده مى نوشند. این جوشانده التهاب معده را از بین مى برد و زخم ها را التیام مى دهد.
برگ من غذا را لطیف و زود هضم مى کند. من مقوى دماغ و اعصاب و شهوت بوده ، و ضد عفونى کننده و خوردن آن موجب زیاد شدن گویچه هاى سفید خون است . گلهاى مرا مانند چاى دم کرده مى نوشند. این جوشانده التهاب معده را از بین مى برد و زخم ها را التیام مى دهد.
برگ من غذا را لطیف و زود هضم مى کند. من مقوى دماغ و اعصاب و شهوت بوده ، و ضد سم مى باشم . ادرار، شیر و عرق را زیاد مى کنم و قاعده آور مى باشم . من امراض دماغى و سردرد را تسکین مى دهم و آبریزش بینى را از بین مى برم من در از بین بردن بقایاى ورم ملتحمه اثرى نیکو دارم . بادشکن ، مخصوصا محلل ورمها مى باشم . تنگ نفس را شفا مى دهم . یرقان را درمان مى کنم . براى درد سینه و جگر مفید مى باشم . کیسه ى صفرا را باز مى کنم براى بازشدن عادت ماهانه ى زنان و رحم و تحلیل ورم آنها سودمند مى باشم . ورم بیضه را نیز برطرف مى کنم . اثر من در خرد کردن سنگ هاى مثانه و خارج کردن مشیمه ((پرده اى که جنین در آن است )) و دفع عفونت سودا و بلغم و تب هاى عفونى و قولنج روده حتمى است . براى بازشدن عادت ماهانه ى زنان نیز تجویز شده ام ، و براى این کار نشستن در جوشانده من هم مؤ ثر است .
بخور پخته من با سرکه جهت رفع آبریزش چشم مفید است . جویدن برگ و ساقه ى من جهت جوشهاى دهان و شستن چشم با آب پخته ى من جهت درد چشم نافع است . دود من حشرات را فرار مى دهد. مقدار خوراک من تا 15گرم است . ریشه من قوى تر از آن بوده و مقدار خوراک آن پنج گرم مى باشد. چنانچه گل مرا در چهار برابر روغن زیتون خیس کرده ، در آفتاب بگذارند و هفته اى یک مرتبه روغن آنرا تجدید کنند و یا آنکه آنرا با مقدارى آب بجوشانند تا روغن بماند و آب تبخیر شود و بعد صاف کنند، روغنى بدست مى آید که معروف به روغن گل بابونه است . این روغن ورم را فرو مى نشاند و زخم هاى چرکى و آبکى را خشک مى کند. ترک پوست را که در اثر سرما باشد معالجه مى کند. چکاندن این روغن در گوش درد آنرا ساکت مى کند. سرخ شدن دست و پا را مى توان با مالیدن روغن من برطرف کرد، جوشانده ى من درد قاعده ى دختران را تسکین مى دهد و عادت ماهانه را مرتب مى کند.
حالا اجازه دهید سایر انواع من خود را به شما معرفى کنند.
اقحوان
اسم من ((اقحوان )) است ، به من درخت مریم - بابونه ى گاوى هم مى گویند. نوع بزرگ من که فرنگى ها به آن بابونه ى بزرگ مى گویند، و در اکثر نقاط ایران مخصوصا در شمال و فارس زیاد مى روید. در لاهیجان - گنج نامه ى تبریز هم زیاد دیده مى شود. تمام قسمت هاى من داراى اسانس و عطر است و خواص من شبیه بابونه ى رومى است که در اروپا مى روید و در ایران دیده نشده است ، عده اى کافوریه را نیز نوعى از من مى دانند. بوى من کمى نامطبوع و تلخ است ، گل من به رنگهاى زرد و قرمز دیده مى شود و تنها گلهاى زرد مورد استفاده است . من چاق کننده و نیروبخش مى باشم . کیسه ى صفرا را باز مى کنم و عرق را زیاد مى نمایم . خون را پاک مى کنم و خون منجمد شده در مثانه و تهیگاه را از بین مى برم ، خوردن من براى زنان باردار خوب نیست ، زیرا ممکن است باعث سقط جنین شوم . سنگهاى داخلى را خرد کرده و از بین مى برم ، و داراى اثر ضد سم مى باشم . جهت درد مثانه ، ورم طحال ، استسقاء و قراقرمعده و قولنج تجویز شده ام و با نمک مسهل خواب است ، در طب سنتى ایران ، جهت رفع بى خوابى پیران دستور داده اند که هر شب مقدارى اقحوان و جومقشر و بابونه را مخلوط کرده و در آب شیرین بجوشانند و کمى روغن ایرسا داخل آن کرده ، بر سر بمالند تا خواب آورد و چون خوردن من تولید قى صفراوى مى کند، براى مالیخولیا و غش زیاد توصیه شده ام . خوردن هر روز یک مثقال از ریشه من جهت سرگیجه مفید مى باشد. سرمه خشک شده من جهت تقویت طبقات چشم مفید بوده ، جهت رفع تاریکى آن مفید است ، آبریزش چشم را برطرف مى کند و این خاصیت بیشتر در نوع کوچک من است .
ایرسا ریشه بنفشه رنگین کمانى است که خود را بعدا به شما معرفى خواهد کرد.
اقحوان کوچک
نوع کوچک مرا در فارسى ((بهار)) گویند و فرنگیها به آن بابونه ى کاذب لقب داده اند. خوردن آن جهت تنگ نفس و خونریزى سینه و خوردن یک مثقال بر آن با سکنجبین و نمک جهت تنگ نفس ، اسهال و سودا و از بین بردن خون منجمد سودمند مى باشد. خوردن یک مثقال گل خشک من با سکنجبین جهت درمان تنگ نفس و زیاد شدن اشتها و خوشبو کردن معده مفید مى باشد و خوردن پنج گرم آن جهت باز شدن ادرار، عروق و رفع قولنج نافع است . خوردن جوشانده برگ من با آب عسل ، ادرار را فوق العاده زیاد مى کند و محلل خون منجمد در معده و مثانه است و درد آن را تسکین مى دهد و چون همراه با گل من مصرف شود، سنگ مثانه را خرد و قولنج کلیوى را باز مى کند و حمول آن قاعده آور و مقوى رحم است . شیاف آن جهت از بین بردن دکمه هاى بواسیر تجویز شده است . نشستن در آب جوشانده ى آن ، سختى رحم را از بین مى برد. ضماد جمیع اجزاى من جهت درمان بادسرخ ورمهاى گرم و سرد و نیز جهت ترمیم ترک پوست و معالجه زخم هاى بدخیم بسیار سودمند مى باشد و زیاده روى در خوردن من باعث سردرد و سرگیجه و سنگینى سر است و ضماد گل و برگ من جهت نیکویى رنگ رخسار مفید مى باشد.

زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری

تبلیغات