تریاک چیست؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تریاک چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html"><div class="mzc"><strong>تریاک یست؟ strong>div>[categoriy],ترک اعتیاد و سلامت,تریاک,تریاک چیست؟a>p><p style="text-align: justify"><a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> یست؟ - کاایران<br/><br/><br/><a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> جموعه پیچیدهی ز واد ختلف اوی ند، پروتئین، ربی، ب، سید کونیک، ‏وم یاهی، اتکس، صمغ، مونیاک، سید اکتیک سولفوریک واد لکالوئیدی تعدد ست.‏<br/>ین واد لکالوئیدی ه ثرات <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> اشی ز نهاست، ز مله امل رفین (10 تا 15 رصد)، ‏دئین (1تا 3 رصدوسکاپین (10 تا 15 رصدپاپاورین (1 تا 3 رصد) تبائین (1تا 2رصد) ست.‏ مه ین لکالوئیدها ه ز تبائین ستفاده ارویی ارند ز مله ه عنوان د رد ورد ستفادهرار ییرند.‏<br/><br/>دردهایی ه ز <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> رفته یوند ز ین حاظ رزشمند ستند ه ر عین نکه رد ا تخفیف یهند ارطرف ینند، ر قادیر عمول هوشیاری فرد ا ز ین میرند.<br/><br/>لکالوئیدهای وجود ر <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> مچنین رایتسکین سرفه، رفتگیای عضلانی، تب سهال ورد ستفاده رار ییرند.‏ تی تبائین ه ثر ددرد دارد، ارای رزش اروشناختی راوانی ست، را ه رای تولیدنالوگ‌‌ای یمهصناعی رفین انند کسیدون، ی‌‌یدروموفنون، یدروکودون توفرین ه اریود.‏<br/><br/>نالوگای رفین ه روهای ی‌‌نیلپروپیلامینا (انند تادون4 نیلپیپریدینا (انندپریدینورفیانا (انند ورفانول) 6و7 نزومورفانا (انند تازوسین) تقسیم یوند.<br/><br/>‏ رچه ین واد ز حاظ ساختمانی وناگون ستند، مگی ر اشتن ک لقه پیپریدینی ا خشصلی ساختمان لقوی ن شترک ستند.‏ رای ثال توفرین ک نالوگ سیار وی رفین ست. ین اده صدبار ویتر ز رفین ست. ینارو ز مله ر سلاحای ارتی رای یرکتردن یلا رگدنا ورد ستفاده رارییرد.‏<br/><br/>رفین رای ولین ار ر سال 1805 ر لمان ز <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> دا د ام ن ا ز ام دای ونانیویاها، رفئوس رفتند..‏ پزشکان دت رازی ه نبال اهایی رای تجویز اروها دون وردن نها وده‌‌ند.<br/><br/><a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> نگامیه ورده یود اعث عوارض انبی عدوی یود.‏ تولید سرنگای زیرجلدی ر یانه رن وزدهم مکان تزریق رفین الص ا راهم ورد.‏ ر ن وران تصور یردند ه تزریق رفین عتیادآور یست.<br/><br/>نارگذاشتن ستفاده عادتی <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> ‏اعث روز علائم ترک ه صورت حساس اخوشی، علائم بیه نفلوآنزا فسردگی ید ر نزمان رفین ا رمان عالی ین علائم ترک یمردند.‏ ما وشبینیای ولیه ر ورد اهیت غیراعتیادآور رفین رست ز ار رنیامد.<br/><br/>ما نوز تنهازنان ا ه ور اص ستعد ابستگی ه واد فیونی یانستند.‏ ستجو رای ایگزینی غیراعتیادآور رای <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> ورفین غاز د.<br/><br/>ر سال 1874 اروسازنگلیسی سی ر لدر ایت رفین سید ستیک ا ا م وشاند یستیل رفین ا ه ستورد. ی ستیل رفین وسیله رکت زرگ اروسازی لمان، ایر، ساخته ه صورت تجاریارد ازار د.‏ ر سال 1899 رکت ایر ین ارو - پرفروشترین ارو ر مه ورانا - ا ه ازار رستاد: روئین.<br/><br/>تنتور <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa><br/><br/>تنتور <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> (حلول لکلی <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa>) ا <a title="ودانوم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ودانومa> ر مریکا ه صورت ارویی ه ا سخه پزشک ابلتهیه ست ه عنوان کاروی زء هرستII ‎‏ ه انون واد نترلده ر ن اظر ست وجود ست.<br/><br/>ین تنتور تقریبا مه لکالوئیدای <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> ز مله رفین دئین ا ارا ست.<br/><br/>ین تنتور <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> اوی 10 یلیرم رفین ر ر یلییتر ست ه عادل ‏‏100 یلیرم ر یلییتر پودر <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> یود.‏ ک ترکیب ابسته عیفتر پارگوریک ست ه تنتور امفری <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> م امیده یود 0.4 یلی‌‏رم ر یلییتر رفین ارد (عادل 4 یلیرم ر یلییتر پودر <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa>).‏<br/><br/>ر ذشته ین تنتور رای برای درمان سیاری ز یماریا ه ار یفت، ز مله رای تسکین درد سرفه. مروزه ر مریکا نگلیس ز ین ارو ر وارد حدود تحت ظارت برای درمان اسهالای قاوم ه سایر رمانا،‌تسکین درد،‌ رطرف ردن علائم ترک وزادانی ه ز اده عتاد ه روئین ا سایر واد فیونی ه نیا مدهند، ه ار یود.<br/><br/>تنتور <a title="تریاک" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تریاکa> (<a title="ودانوم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ودانومa>) ر رخی ز شورهای سیایی برای درمان علائم ترک ا یوع متربرای درمان انشینی گهدارنده ه ار فته ست.<br/><br/>رآوردهای وراکی وناگونی ز رفین رایراهممدن زاد دن تدریجی ین اده (رآوردهای هستههش) یز القوه یتوانند ر رمانابستگی ه واد بهفیونی ه ار وند. ا ین ال ررسیای نترلده ر ورد ارآیی ینرآوردها برای درمان انشینی نوز نجام شده ست.<br/><br/>‏ تنها ستفاده تاییدشده <a title="ودانوم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/tark-etiad-salamat/9151.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ودانومa> وسیله سازمان غذا اروی مریکا برای درمان اسهال دید ست هه رمانای عمول پاسخ داده اشد.‏<br/><br/><br/>نبع:مشهریp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تریاک چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

خوردن تریاک چه عوارضی دارد؟ , خوردن تریاک وعوارض ترک آن , عوارض مصرف شیره تریاک , ترک تریاک چگونه است , خوردن تریاک وعوارض , جوشاندن شربت تریاک , عوارض خوردن تریاک , تریاک و عوارض آن , عوارض مصرف تریاک , علایم مصرف تریاک , عوارض تریاک , عوراض تریاک , تریاک عوارض , تریاک اشتها , ضرر تریاک

تریاک چیست؟ گردآوری توسط بخش ترک اعتیاد و سلامت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات