آکاایران: گفتهمیشودسوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکندبلهدرستاستاماهنگامیکهخودتانسوپرادرستکنیدمعمولاسوپهایآمادهحاویسدیمبیشترینسبتبهغذاهایدیگرهستنداینسدیمباعثمیشودتمایلبیشتریبهخوردنپیداکنید


هنگامیکهگرسنههستیدواینغذاهارامصرفمیکنید،قندخونتانناگهانبالارفتهوسپسافتمیکندوحتیبیشازپیشگرسنهمیشویددراینجاباغذاهاییکهضررشانبیشترازفایدهشاناستآشنامیشوید
 

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

آکاایران: غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند

مصرفبرخیموادغذاییباعثگرسنگیبیشترمیشود

پنیر
علاقهبهپنیربهزمانکودکیمانبازمیگرددانسانطوریبرنامهریزیشدهاستکهنسبتبهکازئینپروتئینموجوددرشیرواکنشاپیوئیدشبیهبهواکنشیکهدرمصرفموادمخدرتجربهمیشودنشانمیدهدبههمینعلتنوزادانبهمصرفمقدارمناسبیشیرمادرتمایلپیدامیکنند

 

پنیرکهنوعغلیظشدهشیراستنیزهمینتاثیررادارداینترکیباتپروتئینیبهنامکازومورفیندرپنیربامقدارزیادیچربیونمکترکیبشدهاندکهتمایلشدیدیبهپنیرایجادمیکندبنابراینطبیعتاهرقدرپنیربیشتریبخورید،بیشتربهخوردنآنتمایلپیدامیکنید

 

کنند

مصرفآبمیوهباعثافزایشناگهانیقندخونمیشود

 

آبمیوه
اگرچهآبمیوههاوآبمیوههایپاککنندهآبمیوههاییمخصوصسمزداییبدندرحالحاضرمحبوبیتزیادیدارندامادرفرایندیکهبرایتولیدآنهاانجاممیشود،بیشترموادمغذیوفیبرهایسیرکنندهازمایعشیرینآنجدامیشوداینامرباعثمیشودنوشیدنیحاصلحاویمقدارزیادیکالریباشدکهموجبافزایشناگهانیقندخونوسپسافتآنمیشودکهبهگرسنهترشدنشمامنجرمیشود

 

مطالعاتنشاندادهاندکهبدنماباکالریآبمیوهسیرنمیشوددرحالیکهدرموردغذابرعکساستبنابراینهنگامتشنگیبهتراستآببنوشیدومیوههاوسبزیجاترابهصورتکاملهمراهبافیبرموجوددرآنهامصرفکنیداگرمیلبهنوشیدنیداریدوتمایلیبهمیانوعدهندارید،میوههاوسبزیجاتیراکهمیخواهیدآبشانرابگیرید،مخلوطکنید

 

همچنینمیتوانیدمقداریپودرپروتئینیاکرهمغزهایگیاهیبهآناضافهکنیدچربیوپروتئینافزودههمانندفیبرعملکردهوجذبغذادرجریانخونراکندمیکنندودرنتیجهمدتبیشتریاحساسسیریمیکنید

 

گرسنه

 

ماستکمچرب
ماستاگرچهبهعنوانیکغذایفوقالعادهسالمشناختهمیشوداماسالمبودنآنبستگیبهاینداردکهچهنوعماستیراانتخابمیکنیدیکلیوانماستحاویتکههایمیوهکالری،گرمپروتئین،گرمچربیوحدودگرمقنددارد

 

هرقدرمقدارکربوهیدراتآنبیشتروچربیآنکمترباشد،حتیپسازاینکهمقدارزیادیماستخوردهایددلتانمیخواهدبیشتربخوریدبهجایآنمیتوانیدماستسادهمصرفکنیدکهدوبرابرپروتئینداردوخودتانمیوه،تخمهومغزهایگیاهیبهآناضافهکنیدتامحتوایفیبروآنتیاکسیدانآنراافزایشدهید

 

اینغذاهااغلببهعنوانمیانوعدهسالمشناختهمیشونداماماراسیرنمیکنندونیازیبهجویدنندارندغذاهاییکهبهجویدننیازندارنددرمقایسهباغذاهایجویدنیاغلباحساسسیریایجادنمیکنندوتمایلبهمصرفغذاهایجامدراافزایشمیدهد

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

ویتامینهایگروهبازسلامتمغزوعضلاتمحافظتمیکنند

 

سفیدهتخممرغ
اگراملتصبحانهراباسفیدهتخممرغدرستمیکنید،تعجبینداردکهخیلیزودپسازصبحانهاحساسگرسنگیکنیدسفیدهتخممرغاگرچهمنبعخوبیبرایپروتئیناستاماچربیهایسالم،ویتامینهاوموادمعدنیتخممرغدرزردهآنقراردارد

 

یکمطالعهمتاآنالیزدرسالکهدرمنتشرشدنشاندادچربیهایاشباعباافزایشخطربیماریقلبیعروقی،سکتهیابیماریهایعروقکرونریمرتبطنیستچربیهایاشباعموجوددرتخممرغنهتنهاشماراسیرمیکندبلکهبرایتولیدهورمونوجذببرخیویتامینهاوموادمعدنیلازماستازجملهویتامینآآنتیاکسیدانعالیبرایپوستوسیستمایمنی،ویتامینهایگروهببرایانرژیوکولینکهازسلامتمغزوعضلاتمحافظتمیکنند

 

کنند

 

سسسالادبدونچربی
وقتیسسسالادبدونچربیراانتخابمیکنیم،فکرمیکنیمبرنامهغذاییسالمیبرگزیدهایمامااینسسهایبدونچربیمملوازنمکوشکرهستندتاطعمخوبیبهسسبدهنددرنتیجهمقداربیشتریسسمصرفمیکنیمتاموادسالادمانبهخوبیطعمبگیرند

پسازتمامشدنسالاد،نمکوشکریکهدریافتکردهایمباعثاحساسگرسنگیوتمایلبیشتربهخوردنمیشوندایندقیقاهمانچیزیاستکهشرکتهایسازندهسسسالادمیخواهنداتفاقبیفتدامامسلماشمانمیخواهید

 

گرسنه

 

غذاهایبابرچسبسالم
طبقپژوهشاخیریکهدرمنتشرشد،معمولاوقتیفکرمیکنیمغذاییسالماست،بیشتربهخوردنآنتمایلپیدامیکنیماینباعثمیشودپرسهایغذاییبیشتریازآنهامصرفکنیموپسازمصرفآنهاکمتراحساسسیریداشتهباشیمدلیلآنهنوزدقیقامشخصنیستامااحتمالاناخوداگاهآنراباغذاهایناسالمسیرکنندهمقایسهمیکنیممراقبتادعایسالمبودنغذاباشیدوهمیشهترکیباتمحصولراپیشازخرید،بخوانید

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

 

قند
قندوامثالآنازشیرینکنندههایمصنوعیگرفتهتانیشکرارگانیک،همهبهشدتشمارابهخودعادتمیدهندچونباعثافزایشترشحدوپامینمیشوندحقیقتایناستکهدرمراحلتکاملبهشکلیطراحیشدهایمکهبهدنبالموادغذاییشیرینباشیمتازندهبمانیماماامروزهمنابعباغلظتبالایقنددرهمهجابهمقدارزیادوجوددارند

 

اعتیادبهقندشیوعروزافزونداردونقشحائزاهمیتیدربحرانسلامتامروزهدنیاایفامیکندشیرینکنندههایتصفیهشدهوفرآوریشدهتواناییقابلتوجهیدرترغیبشمابهپرخوریدارنددرحالیکهاحساسسیریایجادنمیکنندامامصرفمیوههایکاملراکنارنگذاریدغذاهایکاملحاویقندمانندمیوهداستانمتفاوتیداردچونمحتوایفیبروموادمغذیآنهازیاداست

 

بههمینعلتمیتوانیدچندشکلاتیایکآبمیوهبزرگرابدوناحساسسیریبخوریدامانمیتوانیددهعددسیبیاگلابیرابهراحتیبخوریدواحساسسیریپیدانکنید

 

کنند

گرانولایکصبحانهومیانوعدهغذاییاست

 

گرانول
گرانولایکصبحانهومیانوعدهغذاییمتشکلازجو،مغز،عسل،وبرنجاست،کهگاهیاوقاتبهآنمیوهخشکشده،مانندکشمشوخرما،وانواعشیرینیمانندشکلاتبهآناضافهشدهاستگرانولهایمرسوماغلبازشکروروغنهیدروژنهتهیهمیشوندوحاویپروتئیننیستندپروتئینباعثاحساسسیریمیشود
اغلبگرانولهاکمکالریترازیکوعدهغذاییهستندوبهعنوانجایگزینغذامصرفنمیشوندطعمآناشتهارابرمیانگیزداماخوردنآنشماراگرسنهترمیکند

 

گرسنه

 

کچاپ
پیشازاینکهسسکچاپرویسیبزمینیسرخشدهیانیمرویصبحانهتانبریزید،یکباردیگرفکرکنیدکچاپیاهرغذایدیگریکهازشربتذرتبافروکتوزبالاتهیهمیشوداشتهایشماراافزایشمیدهد

 

اینمادهمتابولیسمبدنرامختلکردهوتولیدلپتینراکهبهاحساسسیریکمکمیکند،آهستهمینمایددرنتیحههیچپیامیبهبدنارسالنمیشودکهسیرشدهایدوبایددستازخوردنبردارید

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

مافینبهخاطرمحتوایشکرزیادبهسرعتگوارشوجذبمیشوند

 

مافین
تاکنونتجربهکردهایدکهپسازخوردنیکمافینیاکیکهایدیگربیشتراحساسگرسنگیمیکنید؟بااینکهاینموادغذاییمملوازکالریهستندامابهخاطرمحتوایشکرزیادبهسرعتگوارشوجذبمیشوندوبهبدنبیشتراحساسگرسنگیمیدهند

 

کنند

 

غلاتصبحانهشیرین
بسیاریازغلاتصبحانههایشیرینهیچفیبروپروتئینیندارنددرحالیکهفیبروپروتئیندومادهمغذیمهمبرایصبحانهاستکهقندخونراتنظیموثابتمیکندوازافتقندوگرسنگیپیشازظهرجلوگیریمینمایدترکیبغلاتصبحانهشیرینباشیربدونچربیباعثمیشودچربیهایلازمبرایسیریرادریافتنکنید

 

غلاتصبحانهایخریداریکنیدکهدرهرسهمحاویبیشازگرمفیبربودهوپروتئینیاچربینیزداشتهباشدمراقبکمکالریبودنغلاتصبحانهنیزباشیدحتیاگرغذایتانقندوکالریکمیداشتهباشدبازممکناستمحتوایفیبروپروتئینآنکمبودهوشماراواداربهبیشترخوردنکند

 

گرسنه

نانوبیسکوئیتتهیهشدهازآردسفیداحساسسیریایجادنمیکنند

 

آردوغلاتتصفیهشده
آبهمراهبافیبرباعثافزایشحجممیشودحجمزیادحاصلازغذاهایسرشارازفیبردررژیمغذاییموجباحساسسیریمیشودچونهنگامتصفیهآردتهیهآردسفیدفیبرازآنجدامیشود، نانوبیسکوئیتتهیهشدهازآردسفیداحساسسیریایجادنمیکنندوبنابراینمقداربیشتریازآنمیخوریدبههمینعلتاستکهخوردنوتمامکردنیکنانسفیدراحتترازتمامکردنهمانمقداربرنجقهوهایاست

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

 

اسنکهایشور
حقیقتداردکههرگزنمیتوانیدبهخوردنیکاسنکشوراکتفاکنیدچوناسنکهایشورحاویمقدارزیادیسدیمهستندواغلبعاریازپروتئینیافیبرمیباشندمحتوایزیادنمکاینموادغذاییباعثبیآبشدنبدنمیشودکمبودنپروتئینوفیبراینموادبهمعنیکربوهیدراتزیادونامتعادلاستکهمنجربهافزایشاجتنابناپذیرناگهانیقندخونمیشود

 

اسکنهایمغزینشانمیدهندکهسدیمترشحدوپامینراکههورمونمسئولاحساسلذتاستتحریکمیکندبنابراینباخوردناسنکهایشوردلتانمیخواهدبیشتربخورید

 

کنند

شیرینکنندههایمصنوعیباعثدلدردوناراحتیهایگوارشیمیشوند

 

شیرینکنندههایمصنوعی
یکیدیگرازانواعغذاهاییکهبایدترککنیدشیرینکنندههایمصنوعیاستبهخاطرداشتهباشیدبرچسببدونشکررویمحصولاتبهاینمعنینیستکهمیتوانیدباخیالراحتازاینمحصولاتبخوریدهمیشهبرچسبرویمحصولبدونشکررابررسیکنیدببینیدآیاازشیرینکنندهمصنوعیبهجایآناستفادهشدهاستیانه

 

شیرینکنندههایمصنوعیمغزرافریبمیدهندتاباورکندغذایخوبولذتبخشیدریافتشدهاستوقتیچیزیکهبدنانتظارداردمصرفنمیکنید،احتمالاگرسنگیومیلبهغذاهایشیرینافزایشمییابدعلاوهبراینشیرینکنندههایمصنوعیباعثدلدردوناراحتیهایگوارشیمیشوند

 

گرسنه

 

غذاهایچینی
باورتاننمیشودچگونهپسازخوردنغذایچینیاحساسگرسنگیتانبیشازپیشمیشودغذاهایچینیاغلبمملوازگلوتاماتمونوسدیمهستندکهبرایافزایشطعماستفادهمیشودودرانواعدیگرغذاهامانندسوپها،گوشتهایفرآوریشدهوغیرهنیزمورداستفادهقرارمیگیرد

 

برخیتحقیقاتنشانمیدهندموادشیمیاییگلوتاماتمونوسدیمباعثافزایشچشمگیراشتهامیشودوبهنظرمیرسدافرادیکهبیشترازغذاهایحاویگلوتاماتمنوسدیماستفادهمیکننددرمقایسهباافرادیکهاینمادهدررژیمغذاییشانوجودندارد،بیشتردچاراضافهوزنمیشوند
 

 

گرسنه

سوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکند

 

سوپهایآماده
گفتهمیشودسوپبهکاهشوزنموثروسریعکمکمیکندبلهدرستاستاماهنگامیکهخودتانسوپرادرستکنیدمعمولاسوپهایآمادهحاویسدیمبیشترینسبتبهغذاهایدیگرهستنداینسدیمباعثمیشودتمایلبیشتریبهخوردنپیداکنید

 

کنند

 

آدامس
بسیاریازافرادیکهرژیملاغریدارند،آدامسمیخورندتاغذاخوردنرافراموشکنندمتاسفانهچنینروشیاصلاموثرنیستافرادیکهعادتدارندتهمدادرامیجوندتوجهکنندجویدنبدنرافریبمیدهدوبدنتصورمیکندغذاییواردشدهاستبنابرایناسیدمعدهبیشترترشحمیشودومعدهآمادههضمغذامیگردداماهنگامیکهغذاییواردآننمیشود،نهتنهاممکناستدچارمعدهدردشویدبلکهتمایلبیشتریبهمصرفغذاپیدامیکنید

 

گرسنه

مصرفغذاهایکمفیبرموجبافزایشناگهانیقندخونمیگردد

 

غذاهایکمفیبر
بسیاریازغذاهاییکهباعثمیشوندبلافاصلهپسازخوردنآنهااحساسگرسنگیکنیم،فرآوریشده،تصفیهشدهوکمفیبرهستندچرااینقدرفیبرمهماست؟چونفرایندجذبغذاییکهخوردهایموواردشدنآنبهجریانخونراکندمیکند

 

هنگامیکهغذاکمفیبرباشد،بهسرعتازمعدهخالیوواردجریانخونمیشودکهاینامرموجبافزایشناگهانیقندخونمیگرددسپسانسولینبرایفرایندجذبقندترشحمیشودوقندراازجریانخونخارجمیکندچونباقیماندنقنددرخونمیتواندخطرناکباشدبنابراینمصرفغذاهاییکهبهسرعتواکنشانسولینرابهدنبالدارندباعثمیشوددربلندمدتگرسنهترشویم

 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

 

پیراشکیوشیرینیجات
اگرچهشیرینیوپیراشکیبهنظرمیرسدخیلیسیرکنندهباشندامااینموادازآردتصفیهشدهوشکرسفیدتهیهشدهاندکههیچفیبرومادهمغذیدرآنهانیستدرنتیجههمانفرایندافزایشناگهانیقندخونوسپسترشحانسولینوکاهشقندخوناتفاقمیافتدکهدرنتیجهآنبیشازپیشگرسنهمیشوید
 

 

کنند

مصرفاسموتیمیوهباعثافتقندخونوایجاداحساسگرسنگیمیشود

 

اسموتیمیوه
اگربهنوشیدنیمیوهایعلاقهداریدومیخواهیداسموتیخوشمزهوپرکالریخریداریکنید،بهتراستدرکارخودتجدیدنظرکنیددرصورتیکهاسموتی،حاویپروتئینیاسبزیجاتنباشدتنهافروکتوزواردبدنخودمیکنیدنتیجهآنافزایشوسپسافتقندخونوگرسنگیاست
بهعلاوهمعمولااسموتیهایکمکالریباعثمیشوندکالریکهبرایسیرشدنبهآننیازداریددریافتنکنیدومیلبیشتریبهخوردنداشتهباشید

 

گرسنه

 

الکل
اگرچهالکلیکغذامحسوبنمیشودامابهتراستیادآوریکنیمکهباعثافزایششدیدمیلبهغذامیشودبدنماگنجایشذخیرهالکلنداردبرخلافظرفیتنامحدودذخیرهچربیفرایندحذفالکلازبدنباعثمیشودبهسرعتذخیرهگلیکوژنکهعمدتاازکربوهیدراتهابهدستمیآیدتمامشودبنابراینهنگامیکهالکلزیادمینوشیمبیشازدونوشیدنیدرزنانوبیشازسهنوشیدنیدرمردان،میلبهمصرفکربوهیدراتپیدامیکنیمتاذخیرهگلیکوژنازدسترفتهمانراجایگزینکنیم

 

متاسفانهالکلقدرتتصمیمگیریرانیزدچاراشکالمیکندوباعثمیشودهنگاممیلبهکربوهیدرات،انتخابدرستینداشتهباشیموکربوهیدراتهایبدساده،فرآوریشدهوسرخشدهمصرفکنیمتعادلرادرمصرفرعایتکنیدودرصورتیکهپسازمصرفخیلیمیلبهکربوهیدراتپیداکردید،بهدنبالکربوهیدراتهایپیچیدهوسالممانندتخمههاومغزهایگیاهیباشید
 

غذاهایی که شما را گرسنه تر می کنند -آکاغذاهایی

 

خریدفستفود
اگرمیخواهیدچربیکهبهزحمتآبکردهایدوشکمیکهباتلاشزیادصافکردهایدرابههمینصورتحفظکنید،ازخریدفستفودباخودروصرفنظرکنیداینغذاهایبسیارفرآوریشدهپرازنگهدارنده،چربیهایترانس،نمکوشربتذرتبافروکتوزبالاهستند

 

محتواینگهدارندههاوچربیهایترانساینغذاهاباعثاختلالدرتواناییارتباطمعدهبامغزمیشودوازآنجاکهاحساسسیریمربوطبههورمونهاییاستکهدرمغزبایدتولیدشوندوبامصرفاینغذاهاتولیدآنهادچاراشکالمیشود،مغزتواناییتشخیصسیریراازدستمیدهدبنابراینبیشترازحدمعمولمیخوریم

مضراتنمکموجوددرفستفودکهباعثاحتباسآبوبیآبشدنبدنونفخمیشودرانیزبهآناضافهکنیداغلبهنگامیکهفکرمیکنیمگرسنههستیمدرواقعبدنمانبیآبشدهونیازبهمایعاتدارد 
 

غذاهاییکهاحتمالپرخوریآنهازیاداست
پرخوریمنجربهپرخوریبیشترمیشودمصرفزیادغذاهایپرکالریواکنشیدرمغزبههمراهداردکهمشابهواکنشبهموادمخدراستاحساسلذتوباعثتکراررفتارواعتیادبهخوردنمیشود
 

 

کنند

 

دونات
اگرهرباردوناتهاوپیراشکیهایخوشرنگولعابیکهمیبینیدرابخواهیدبخریدوبخورید،احتمالابهقدریچاقمیشویدکهمجبورمیشویدبهروشهایلاغریمختلفرویبیاورید
هرگزبهدوناتجذبنشویدحتیاگربهنظرتانغذایسالمیباشدهمهدوناتهابهشدتسرخشدهوپرازشکرهستنددوناتکاملاازشکرتهیهمیشودودربدنبهقندتجزیهشدهوباعثمیشودانسولینبیشتریدربدنترشحشود

 

هنگامیانسولینبدنبالامیرود،مقدارزیادیقندواردسلولهامیشودوقندخونپایینمیآیدنتیجهایناستکهافتقندخونشماراگرسنهترمیکندوباعثمیشودبهخوردنیکدوناتاکتفانکنید
 

اگرهوسخوردنخوراکیدارید،دقیقاهمانرابخورید
 تاکنونفکرکردهایدگاهیکهمیلسادهبهخوردنچیزیدارید،اگرخوراکیدیگریبهجایآنبخوریدمیلتانبهخوردنمیتواندازکنترلخارجشود
اگرمیلبهچیزیداریدوسپسمیخواهیداینمیلراباخوراکیدیگریسرکوبکنید،احتمالاباخوردنخوراکیهایدیگرمیلتانبرطرفنمیشوددرنتیجهمدامبهدنبالچیزیهستیدکهمشابهغذاییکهابتداهوسکردهبودیدباشدبههمیندلیلمعمولابرایبلندمدتبهتراستسهمکوچکیازچیزیکهدلتانمیخواهدرابخوریدتاازپرخوریجلوگیریکنید
بهعبارتدیگراگرواقعادلتانشکلاتمیخواهدیکتکهکوچکشکلاتبخوریدبهترازایناستکهبستنیشکلاتیکمچرببهجایآنمصرفکنید
منبعمنبع :

گردآوری توسط بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت آکاایران
تبلیغات