کردن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ده روش ساده برای کوچک کردن شکم - سلامت آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ده روش ساده برای کوچک کردن شکم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کردن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #ff0000"><strong>سلامت - اغرشدن - ه وش ساده رای وچک <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>strong>span>p> <p>عجیب یست ه <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا توانید بینید؟ ر ینجا 10 وش ساده رای سطح <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان،ه ما توصیه شده است. رای سطح <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ز کات ساده ی ه ی توانید نها ا ر زندگی وزمره تان گنجانید رفته تا نجام رزشهایی ر نزل،ه ما توصیه شده است...p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html"><div class="mzc"><strong>ه وش ساده رای کوچک کردن شکم strong>div>کردن,روش  لاغر کردن شکم ,آب کردن شکم a>p> <p>ین ه پیشنهاد ا نبال نید <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا تخت سطح بینید:<br/><span style="COLOR: #ff0000">1. ک اسه تمشک خورید:span><br/>یبر وجود ر تمشک ز بوست ه اعث زرگ دن <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان انند ک الون ی ود لوگیری یکند .p> <p><span style="COLOR: #ff0000">2. قدار زیادی ب نوشید:span><br/>ب قط جم عده ا پر رده عاری ز الری ست مچنین اعث ی ود سوخت و ساز دنتان ر رکت اشد.p> <p><span style="COLOR: #ff0000">&nbsp;<br/>3. وشابه ا ز لم یندازید:span><br/>طمئنا وشابه اق ننده یست ما ملو ز الری ست.وشابه مچنین سطح ورتیزول( ورمون سترس ه ه خیره دن ربی ر <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان مک ی ند) ا الا&nbsp; ی رد.p> <p><br/><span style="COLOR: #ff0000">4. صاف نشینید:span><br/>وز <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> ه سمت لو اعث زرگ ه ظر سیدن <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ی ود.رای ینکه لاغر شوید اهیچه ای <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا سفت و محکم نید،انه ایتان ا ه عقب برید،دن ود ا ه سمت الا کشید، پشتتان ا رخلاف صندلی ه سمت عقب پایین یاورید.p> <p>&nbsp;<br/><span style="COLOR: #ff0000">5. اغبانی نید:span><br/>م دن،لند دن،رخیدن ه کل ادن مرتان مک رده ر ساعت 350 الری ی سوزانید.p> <p><br/><span style="COLOR: #ff0000">6. انهایتان ا تکان هید:span><br/>تکان ادن انها ه ندازه اغبانی رخت اری <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> الری ی سوزاند.p> <p><br/><span style="COLOR: #ff0000">7. وی من زمین لف تمرین نید:span><br/>ندن ودالی رای توپهای لف رای ما انند ک پیاده وی ی اند.توپ ا حکم زنید <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا سفت نید.p> <p>&nbsp;<br/><span style="COLOR: #ff0000">8. پاهایتان ا لند نید:span><br/>عضله ای سمت الای <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا ا الا وردن پاهایتان ز سطح زمین نقبض نید.ه پشت راز کشید پاهایتان ا روی صندلی ا تخت تکیه هید.رام چرخید،سر انه ایتان ا الا برید پشتتان ا ز سطح زمین الا گیرید سپس رام پایین یاورید.ین ار ا 10 تا 12 ار 2 تا 3 ار ر فته تکرار نید.p> <p><br/><span style="COLOR: #ff0000">9. الا عکس الت بلی ا نجام هید:span><br/>رای وچک <a class="hlink" title="ردن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">ردنa> <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ز زوایای ختلف،وی زمین ه پهلو راز کشید وی ازوهایتان تکیه نید، پا زنید(رمش وچرخه) پاها زانوهایتان ا ه صورت رجه م نید.اهیچه ای <a class="hlink" title="کم" href="http://tandorosti.akairan.com/health/chagh1/shekam19.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمa>تان ا نقبض نید پشتتان ا وی زمین شار هید،انهایتان ا تا 2 لی 4 ینچ ز سطح زمین الا برید.ند حظه کث نید سپس پاهایتان ا پایین یاورید.ین رمش ا 10 لی 12 ار ه دت 2 ا 3 ار ر فته نجام هید.p> <p><br/><span style="COLOR: #ff0000">10. عمل نقباض ا طع نید:span><br/>رای ینکه اهیچه ای مست مرتان م وچک ود ه پشت راز کشید ر الی ه زانوهایتان ا م رده ید پایتان وی زمین ست.وزک پای استتان ا وی زانوی پتان رار هید ستتان ا پشت سرتان، رنجتان ه یرون ی ید.سر مرتان ا الا گیرید،چرخید انه تان ا ه سمت زانوی استتان یاورید.ند حظه کث نید سپس ه رامی پایین یاورید.ین رکت ا 10 لی 12 ار تکرار نید سپس ا رف عدیتان ین رکت ا متحان نید.ین رکت ا 2 لی 3 ار ر فته نجام هید.<br/>نبع:سیمرغ&nbsp;<br/>یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ده روش ساده برای کوچک کردن شکم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دانلود برنامه کوچک کردن سایزپ تصاویر , درمان خانگی عفونت گوشه ناخن با حنا , درمان شوره سنگین اطراف سر خط ریش , داروی گیاهی برای سفت شدن شکم , کوچک کردن شکم باگیاه دارویی , درمان یبوست و بزرگ شدن شکم , لاغری شکم با طب سنتی احکام , راه کارهای لخت کردن مووز , کوچک شدن شکم با طب سنتی , موارد کلیدی اب کردن شکم , روش های کوچک کردن شکم , جم شدن کعبد درمان ان , روش کوچک کردن شکم , روش کوچک شدن شکم , شکم ساده و پرینگ , کم کردن ورم شکم , عوامل شکم کردن , کوچک شدن شکم , صاف کردن شکم , شکم ده زنان , بی مصرف سه , کوچک کردن

ده روش ساده برای کوچک کردن شکم گردآوری توسط بخش مقالات مخصوص چاق ها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات