لخته خون

ورم پا در اثر لختگی خون، لخته، لخته خون، علت لخته شدن خون، درمان لختگی خون - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ورم پا در اثر لختگی خون، لخته، لخته خون، علت لخته شدن خون، درمان لختگی خون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +لخته +خون را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="color: #ff0000;">سلامت - پزشکی - رم پا ر ثر لختگی خونspan>strong>           p> <p>گر علائمی انند:رم ر ک پا ا تغییر نگ پوست ر ک پا ا ر پاهای ود شاهده ردید ه ما توصیه یکنیم تن زیر ا ا قت طالعه نید.ترومبوز رید عمقی یجاد ننده لخته خون ر گ ست. ین لخته خون ر عماق رون دن عمولا ر پاها کل ی یرد.<br />DVT غالبا ر زرگسالان یشتر ز 60 سال خ ی هد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رم پا ر ثر لختگی خون، خته، لخته خون، علت لخته شدن خون، رمان لختگی خون strong>div>ورم پا,ورم پا بعد از زایمان,ورم پا در حاملگی,[categoriy]p><p><span style="color: #ff0000;">علتspan>p> <p>ترومبوز رید عمقی ر گ ای پاها ثر ارد. لخته خون ی تواند جریان خون ا سدود ند وجب رم رد ردد.<br />نگامی ه ک خته ز ای ود نده ی ود ر جریان خون رکت ی ند، ه ام مبولی وانده ی ود.<br />مبولی ی تواند ر غز، یه، لب ا یگر ناطق چسبد وجب شکلات دی ود.<br />نگامی ه رکت ون ند ود ا ر جریان خون ر گ ا تغییراتی یجاد ود، لخته خون وجود ی ید.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوامل طرspan>p> <p>- ستراحت ولانی ر ستر<br />- سیگار کشیدن<br />- سابقه تشکیل لخته خون ر فراد انواده<br />- شکستگی لگن ا پاها<br />- ضع مل ر ش اهگی<br />- بیماری قلبی<br />- اقی<br />- عمل جراحی خیر (خصوصا: فصل ان، زانو ا راحی گن ر زنان)<br />- تولید سلول ای ونی زیاد توسط مغز استخوان (پلی سیتمی را) : سلول ای ونی زیاد وجب فزایش غلظت ند رکت ردن ون ی ردند.<br />گر رایط زیر ا اشته اشید، مکن ست چار DVT وید:<br />- ونی ه تمایل ه خته دن ارد (hypercoagulability) <br />- سرطانp> <p>ریافت ورمون ستروژن رص ای د ارداری، ر یجاد خته ونی سیار طرناک تر ز سیگار کشیدن ی اشنداگر کی ز عوامل الا ر ردی جود اشته اشد ن رد رای دت ولانی ر ک ا نشیند، حتمال چار دن ه DVT ا فزایش ی هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">علائمspan>p> <p>- تغییر نگ پوست ر ک پا. نگ پا مکن ست سفید ا بی ود.<br />- فزایش رمی ر ک پا<br />- درد پا ر ک پا<br />- ساس دن ر ک پا<br />- ر صورت تماس ا پوست، حساس رما ی نید.<br />- رم دم ر ک پا<br />- رفتگیp> <p><span style="color: #ff0000;">زمایشاتspan>p> <p>پزشک ک عاینه اینی ا نجام ی هد. ر ین عاینه مکن ست رمزی، رم ساس ودن پا شان اده ود.<br />زمایشات زیر یز مکن ست نجام ود:<br />- D- ایمر ون<br />- سونوگرافی اپلر ز پاها<br />- ندازه یری جریان خون ر پاها ( Plethysmography)<br />- شعه X رای شان ادن گ ر نطقه سیب یده (نوگرافی)<br />- گر حتمال لخته خون جود ارد، آزمایش خون یز نجام ی ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">رمانspan>p> <p>پزشک اروهایی ا رای قیق دن ون (د نعقادها) توصیه ی ند. ین اروها اعث لوگیری ز تشکیل خته ا لوگیری ز زرگ دن خته ای یجاد ده ی وند، ما می توانند خته ای وجود ا ل نند. <br />پارین ولین اروی دانعقاد توصیه ده ی اشد. گر پارین ز ریق اخل ریدی تجویز ود،ما اید ر یمارستان ستری وید.<br />ک اوریی ه ام ارفارین (ومادین) ا پارین تجویز ی ود. ارفارین ز اه هان ارد دن ی ود. ین ارو ند وز ول ی شد تا ثرش اهر ود. ارفارین ا داقل سه اه اید صرف نید.<br />رخی فراد رای لوگیری ز یجاد خته دید، اید ر تمام ول زندگی ود ارفارین ا صرف نند.<br />نگامی ه ارفارین ا صرف ی نید، حتمال ونریزی ر ما زیاد ی ود. یچاه دون شورت پزشک، اروی ود ا طع کنید ا قدار ارو ا تغییر دهید.<br />گر ما اروی ارفارین ا صرف ی نید، کات زیر ا د ظر اشته اشید:<br />- گر پزشک رای ما ارفارین ا تجویز رده ست، صرف نید.<br />- ز پزشک ود خواهید ه ه ما گوید ه گر ک وز مصرف دارو ا راموش ردید، ه اید نید.<br />- ما اید آزمایش خون هید تا طمینان اصل نید ه وز ناسب ا ریافت رده ید. <br />وراب ساق لند (وراب خصوص اریس) شار ر ساق پا یجاد ی ند اعث هبودی جریان خون ی ود طر بتلا ه خته ونی ا م ی نددر وارد ادری، گر اروها توانند ثری اشته اشند، عمل جراحی ورد یاز ست.<br />عمل جراحی امل وارد زیر ست:<br />- رار ادن یلتری ر زرگترین رید اخل دن تا ز رکت لخته خون ه سمت یه ا لوگیری ند.<br />- رداشتن خته زرگ ونی ز اخل گ ا تزریق اروی ز ین رنده خته.p> <p><span style="color: #ff0000;">وند هبودیspan>p> <p>سیاری ز DVT ا دون یچ شکلی اپدید ی وند، ما وباره ی توانند یجاد وند.<br />رخی ز بتلایان ر راز دت، رد رم پا ارند.<br />پوشیدن وراب ای تنگ ساق لند ر ول عد ز DVT مکن ست ه لوگیری ز ین شکل مک ند.<br />لخته خون ان مکن ست وجب مبولیسم یه ردد. ر الی ه گر لخته خون ر پایین پا ا یگر ناطق دن خ هد، مبولیسم یه خ می هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوارضspan>p> <p>لخته خون ی تواند وجب آمبولی ریه ردد تهدید ننده یات اشد.<br />رمان زودهنگام DVT ی تواند ز روز مبولی لوگیری ند.<br />سندرم پست لبیتیک اعث تورم دم ر پا ی ود.<br />ر سندرم پست ترومبوتیک، تغییرات نگ پوست رد جود ارد.<br />ین علائم مکن ست رای ند سال عد ز رمان اشند.<br />گر رای دت زمان ولانی ر ک ا شسته ید پاهایتان ویزان ست، رای لوگیری ز DVT، می اه رویدp> <p><span style="color: #ff0000;">ه زمانی اید زد پزشک فت؟span>p> <p>گر رد سینه، تنگی تنفس، سرفه خونی، غش ردن، ز ست ادن وشیاری ا یگر علائم ا ارید؛ ورا ه پزشک راجعه نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">پیشگیریspan>p> <p>- پوشیدن وراب ساق لند <br />- پزشکان رای لوگیری ز DVT ر فراد ر عرض طر ا سانی ه تحت عمل جراحی رار رفته ند، مکن ست اروهای رقیق کننده خون ا تجویز نند.<br />- گر رای دت زمان ولانی ر ک ا شسته ید پاهایتان ویزان ست، رای لوگیری ز DVT، پاهای ود ا رکت هید ا می اه روید.<br />- فرادی ه ر عرض طر خته ونی رار ارند، ر سفرهای وایی ه یشتر ز 4 ساعت ول ی شد، مکن ست یاز ه مپول پارین اشته اشند.<br />- سیگار نکشید. زنانی ه ز اروهای ستروژن ار ا قرص های ضدبارداری ستفاده ی نند، اید ز کشیدن سیگار ودداری نند.p> <p><span style="color: #ff0000;">درمان خانگیspan>p> <p>- پیاده وی کی ز هترین رمان ا رای خته ونی ی اشد.<br />- مراقبت از پا : رگونه سیب ا ربه ه پا ز بیل یماری پای رزشکار ی تواند اعث روز خته ونی ود. ذا هبودی سریع ناسب ی تواند اعث ردش ون ناسب ردد ز لخته خون لوگیری ند.<br />- کاهش وزن : افزایش وزن وجب ابسامانی ردش ون یجاد خته ونی ی ردد.<br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp><p><span style="color: #ff0000;">علتspan>p> <p>ترومبوز رید عمقی ر گ ای پاها ثر ارد. لخته خون ی تواند جریان خون ا سدود ند وجب رم رد ردد.<br />نگامی ه ک خته ز ای ود نده ی ود ر جریان خون رکت ی ند، ه ام مبولی وانده ی ود.<br />مبولی ی تواند ر غز، یه، لب ا یگر ناطق چسبد وجب شکلات دی ود.<br />نگامی ه رکت ون ند ود ا ر جریان خون ر گ ا تغییراتی یجاد ود، لخته خون وجود ی ید.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوامل طرspan>p> <p>- ستراحت ولانی ر ستر<br />- سیگار کشیدن<br />- سابقه تشکیل لخته خون ر فراد انواده<br />- شکستگی لگن ا پاها<br />- ضع مل ر ش اهگی<br />- بیماری قلبی<br />- اقی<br />- عمل جراحی خیر (خصوصا: فصل ان، زانو ا راحی گن ر زنان)<br />- تولید سلول ای ونی زیاد توسط مغز استخوان (پلی سیتمی را) : سلول ای ونی زیاد وجب فزایش غلظت ند رکت ردن ون ی ردند.<br />گر رایط زیر ا اشته اشید، مکن ست چار DVT وید:<br />- ونی ه تمایل ه خته دن ارد (hypercoagulability) <br />- سرطانp> <p>ریافت ورمون ستروژن رص ای د ارداری، ر یجاد خته ونی سیار طرناک تر ز سیگار کشیدن ی اشنداگر کی ز عوامل الا ر ردی جود اشته اشد ن رد رای دت ولانی ر ک ا نشیند، حتمال چار دن ه DVT ا فزایش ی هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">علائمspan>p> <p>- تغییر نگ پوست ر ک پا. نگ پا مکن ست سفید ا بی ود.<br />- فزایش رمی ر ک پا<br />- درد پا ر ک پا<br />- ساس دن ر ک پا<br />- ر صورت تماس ا پوست، حساس رما ی نید.<br />- رم دم ر ک پا<br />- رفتگیp> <p><span style="color: #ff0000;">زمایشاتspan>p> <p>پزشک ک عاینه اینی ا نجام ی هد. ر ین عاینه مکن ست رمزی، رم ساس ودن پا شان اده ود.<br />زمایشات زیر یز مکن ست نجام ود:<br />- D- ایمر ون<br />- سونوگرافی اپلر ز پاها<br />- ندازه یری جریان خون ر پاها ( Plethysmography)<br />- شعه X رای شان ادن گ ر نطقه سیب یده (نوگرافی)<br />- گر حتمال لخته خون جود ارد، آزمایش خون یز نجام ی ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">رمانspan>p> <p>پزشک اروهایی ا رای قیق دن ون (د نعقادها) توصیه ی ند. ین اروها اعث لوگیری ز تشکیل خته ا لوگیری ز زرگ دن خته ای یجاد ده ی وند، ما می توانند خته ای وجود ا ل نند. <br />پارین ولین اروی دانعقاد توصیه ده ی اشد. گر پارین ز ریق اخل ریدی تجویز ود،ما اید ر یمارستان ستری وید.<br />ک اوریی ه ام ارفارین (ومادین) ا پارین تجویز ی ود. ارفارین ز اه هان ارد دن ی ود. ین ارو ند وز ول ی شد تا ثرش اهر ود. ارفارین ا داقل سه اه اید صرف نید.<br />رخی فراد رای لوگیری ز یجاد خته دید، اید ر تمام ول زندگی ود ارفارین ا صرف نند.<br />نگامی ه ارفارین ا صرف ی نید، حتمال ونریزی ر ما زیاد ی ود. یچاه دون شورت پزشک، اروی ود ا طع کنید ا قدار ارو ا تغییر دهید.<br />گر ما اروی ارفارین ا صرف ی نید، کات زیر ا د ظر اشته اشید:<br />- گر پزشک رای ما ارفارین ا تجویز رده ست، صرف نید.<br />- ز پزشک ود خواهید ه ه ما گوید ه گر ک وز مصرف دارو ا راموش ردید، ه اید نید.<br />- ما اید آزمایش خون هید تا طمینان اصل نید ه وز ناسب ا ریافت رده ید. <br />وراب ساق لند (وراب خصوص اریس) شار ر ساق پا یجاد ی ند اعث هبودی جریان خون ی ود طر بتلا ه خته ونی ا م ی نددر وارد ادری، گر اروها توانند ثری اشته اشند، عمل جراحی ورد یاز ست.<br />عمل جراحی امل وارد زیر ست:<br />- رار ادن یلتری ر زرگترین رید اخل دن تا ز رکت لخته خون ه سمت یه ا لوگیری ند.<br />- رداشتن خته زرگ ونی ز اخل گ ا تزریق اروی ز ین رنده خته.p> <p><span style="color: #ff0000;">وند هبودیspan>p> <p>سیاری ز DVT ا دون یچ شکلی اپدید ی وند، ما وباره ی توانند یجاد وند.<br />رخی ز بتلایان ر راز دت، رد رم پا ارند.<br />پوشیدن وراب ای تنگ ساق لند ر ول عد ز DVT مکن ست ه لوگیری ز ین شکل مک ند.<br />لخته خون ان مکن ست وجب مبولیسم یه ردد. ر الی ه گر لخته خون ر پایین پا ا یگر ناطق دن خ هد، مبولیسم یه خ می هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوارضspan>p> <p>لخته خون ی تواند وجب آمبولی ریه ردد تهدید ننده یات اشد.<br />رمان زودهنگام DVT ی تواند ز روز مبولی لوگیری ند.<br />سندرم پست لبیتیک اعث تورم دم ر پا ی ود.<br />ر سندرم پست ترومبوتیک، تغییرات نگ پوست رد جود ارد.<br />ین علائم مکن ست رای ند سال عد ز رمان اشند.<br />گر رای دت زمان ولانی ر ک ا شسته ید پاهایتان ویزان ست، رای لوگیری ز DVT، می اه رویدp> <p><span style="color: #ff0000;">ه زمانی اید زد پزشک فت؟span>p> <p>گر رد سینه، تنگی تنفس، سرفه خونی، غش ردن، ز ست ادن وشیاری ا یگر علائم ا ارید؛ ورا ه پزشک راجعه نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">پیشگیریspan>p> <p>- پوشیدن وراب ساق لند <br />- پزشکان رای لوگیری ز DVT ر فراد ر عرض طر ا سانی ه تحت عمل جراحی رار رفته ند، مکن ست اروهای رقیق کننده خون ا تجویز نند.<br />- گر رای دت زمان ولانی ر ک ا شسته ید پاهایتان ویزان ست، رای لوگیری ز DVT، پاهای ود ا رکت هید ا می اه روید.<br />- فرادی ه ر عرض طر خته ونی رار ارند، ر سفرهای وایی ه یشتر ز 4 ساعت ول ی شد، مکن ست یاز ه مپول پارین اشته اشند.<br />- سیگار نکشید. زنانی ه ز اروهای ستروژن ار ا قرص های ضدبارداری ستفاده ی نند، اید ز کشیدن سیگار ودداری نند.p> <p><span style="color: #ff0000;">درمان خانگیspan>p> <p>- پیاده وی کی ز هترین رمان ا رای خته ونی ی اشد.<br />- مراقبت از پا : رگونه سیب ا ربه ه پا ز بیل یماری پای رزشکار ی تواند اعث روز خته ونی ود. ذا هبودی سریع ناسب ی تواند اعث ردش ون ناسب ردد ز لخته خون لوگیری ند.<br />- کاهش وزن : افزایش وزن وجب ابسامانی ردش ون یجاد خته ونی ی ردد.<br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله ورم پا در اثر لختگی خون، لخته، لخته خون، علت لخته شدن خون، درمان لختگی خون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دارو گیاهی برای ورم کردن پاهای بیماران قلبی , از بین بردن لکه های خون درمان دی وی تی , لخته خون در مغز حاصل از شکستگی استخوان , آیاغلظت خون باعث ورم ودرد دست می شود , درمان پا درد در اوره خون بالا , علت سفت شدن ماهیچه پشت ساق پا , علت درد پشت زانو و ورم روی پا , نشستن در صندل پا ورم میکنه , درد شکم و کبودی بی دلیل پا , ورم پا در اثر عوارض دارو , ورم پا در بیماران قلبی , عمل برای درمان ترومبوز , موی رگ های مرده روی پا , پا درد در اثر کم خونی , درمان بسته شدن رگ چشم , درمان ضربه ساق به ساق , دلایل ورم روی پا چیست , علایم لخته خون در پا , دلیل ورم کردن روی پا , خون مردگی روی ساق پا , از بین بردن رگهای پا , درمان لخته خون در پا , باد کردن پا ضرب دید , سکنجبین تورم کوفتگی , ورم پاها نشانه چیست , عوارض رقیق بودن خون , لخته خون بالای زانو , علائم بیماری ابوبا , عوارض رقیق شدن خون , پاره شدن مویرگ دست , درمان لخته شدن خون , ورم پا در اثر ضربه , بیماری تورم رگ پا , احساس باد کردن پا , درمان ورم ساق پا , دلیل ورم پا چیست , درمان لخته ورید , تورم پا از چیست , احساس ورم در پا , درمان لخته خون , علت تورم پاها , آیا سیاهرگ پا , لخته وریدی پا , ورم چشم راست , سیاه بودن رگ , علت لخته خون , ناول شدید پا , عروق خونی پا , دلایل ورم پا , شل شدن رگ پا , قرمزی روی پا , قرمز شدن پا , ورم کنار پا , علت ورم پا , پف کردن پا , ورم روی پا , ورم رگ پا , تورم پاها , لخته خون

ورم پا در اثر لختگی خون، لخته، لخته خون، علت لخته شدن خون، درمان لختگی خون گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات