تالاسمی

تالاسمی، بیماری تالاسمی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تالاسمی، بیماری تالاسمی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تالاسمی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد یماری <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa>&nbsp;ز&nbsp;یماری ای نتیکی&nbsp;ست ه ر ثر ن&nbsp;موگلوبین&nbsp;ساختار بیعی ود ا ز ست ی هد بنابراین پدیدهٔ تولید موگلوبین غیر وثر ر دن یجاد ی ود ر تیجه موگلو ین عیوب ادر ه&nbsp;کسیژن&nbsp;سانی طلوب ه عضا دن یست. پس ر اقع مبود لی موگلوبین جود دارد، لکه موگلوبین غیر بیعی فزایش افته ست. ر ین قاله طالبی رمورد یماری&nbsp;<a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> رار اده یم. ا ا مراه وید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html"><div class="mzc"><strong>تالاسمی، بیماری تالاسمیstrong>div>تالاسمی,تالاسمی چیست,تالاسمی مینور ازدواجa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رمان <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: موگلوبین زو نتقال هنده کسیژن ر سلول ای رمز ونی ست. موگلوبین امل ۲ پروتئین ختلف ه ام لفا تا ست. گر دن توانایی تولید افی ز ر وع پروتئین ا داشته اشد، سلول ای ونی ه ور امل کل می یرد ر ین صورت توانایی نتقال کسیژن افی ا دارد ر تیجه وعی م ونی ر دن یجاد ی ود ه اید تا پایان عمر مراه رد اشد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یماری <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> دود ۲۰۰ یلیون فر ا ر سراسر هان بتلا رده ست ز ایع ترین یماری ای رثی ر یران ست. نواع <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> ا اشی ز هش ای نتیکی ستند ه اعث تولید لوبین ای عیوب ی وند، ر الی ه جود موگلوبین رای ساندن کسیژن ه افت ا روری ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> ه کی ز ایع ترین یماری ا ر یران ست عمولا ز پدر ادری ه اقل ن م ونی ست ه رزندان ه رث ی سد. اهی م ونی قرآهن ا <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> شتباه رفته ی ود. ولین دم رای تشخیص ین یماری تعیین وتاسیون ست. اید ررسی ود ه پدر ادر ه وع وتاسیونی ارند. ه ور ثال، م ونی اسی کل ۳۰۰ ا ۰۰ وتاسیون ارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر دن توانایی تولید افی ز ر وع پروتئین ا داشته اشد، سلولهای ونی طور امل کل می یرند توانایی نتقال کسیژن افی ا دارند تیجه ک وع م ونی ست ه ر فولیت غاز ی ود تا پایان عمر ه ول ی نجامد.ر ند <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> ک ختلال نفرد یست، ما ک روه ختلالات ز رق شابه&nbsp;بدن انسان&nbsp;ا رگیر ی ند. رک تفاوت ین ونه ای ختلف <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> هم ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گر دن توانایی تولید افی ز ر وع پروتئین ا داشته اشد، سلولهای ونی طور امل کل می یرند توانایی نتقال کسیژن افی ا دارند تیجه ک وع م ونی ست ه ر فولیت غاز ی ود تا پایان عمر ه ول ی نجامد.ر ند <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> ک ختلال نفرد یست، ما ک روه ختلالات ز رق شابه&nbsp;بدن انسان&nbsp;ا رگیر ی ند. رک تفاوت ین ونه ای ختلف <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> هم ست.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;اه ای پیشگیری ز <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیa> یست؟span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> نجام آزمایش خون ز ظر م ونیspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"> نجام زمایش وی نین ر فته ای ول املگی ر دوران بارداریspan>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نترل رمان یماریspan>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هم ترین اه رمان <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیaتزریق داوم ون ست. ایع ترین رمان رای تمامی کل ای <a class="hlink" title="تالاسمی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/thalassemia.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تالاسمیaتزریق سلول ای رمز ونی ست. ر صورتی ه یمار ر ذشته، ه ندازه افی ون ریافت کرده اشد، ازم ست رای هبود یفیت زندگی ی، تعداد فعات تزریق خون ا فزایش هد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش سلامت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تالاسمی، بیماری تالاسمی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علایم تالاسمی مینور , بیماران تالاسمی , بیماری تالاسمی , علائم تالاسمی , تالاسمی خون

تالاسمی، بیماری تالاسمی گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات