تاثیر نواختن موسیقی بر عملکرد مغز -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاثیر نواختن موسیقی بر عملکرد مغز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/play-music-improve-your-brain.html"><div class="mzc"><strong>تاثیر واختن وسیقی ر عملکرد غز strong>div>,[categoriy]<p class="Uimg">a>کاایران: تاثیر واختن وسیقی ر عملکرد غز p>div>p> <p > کاایران: متر سی ا واهید افت ه ز <strong>وش ادن وسیقیstrong> حساس اراحتی ند لایل زیادی م رای ن جود ارد ما یا <strong>واختن وسیقیstrong> م یتواند انند وش ادن ه ن ذت خش فید اشد؟p> <p > ه زارش کاایران: ه زارش لامتو ه قل ز وزیاتو؛ موزش غز سیار هم وده سیاری ز فراد ه دت ه ین وضوع همیت ی هند مپانی ای زرگی ا ساخت رنامه ای امپیوتری، ازی ای پیچیده وش ای موزشی اص ه ما ی ویند ه ی توانید غز ود ا موزش اده ر تیجه وش عملکرد غزی هتری اشته اشید. گر ه ین مپانی ا ا نین وش ایی سالانه یلیاردها لار رآمد سب ی نند ما ر وثر ودن وش ای ترویجی ن ا ک تردید جود ارد تحقیقات یز ین وضوع ا تایید رده ست.p> <p >ر اقع تحقیقات صورت رفته ر انشگاه یلینویز شان ی هد ه واهد سیاری ال ر ین ه ین وش ا ی توانند تغییر تحول زیادی ر ارکرد غز ما یجاد نند صحت دارد. ما سوال ین ست ه گر ازی ای ین مپانی ا یز ارکرد زیادی دارند پس ه اه طمئن وثری رای موزش غز فزایش ارآیی ن جود ارد ه ر هایت ه فزایش وش نجر ود؟ واب ین واهد ود ه هترین وش ادگیری واختن ک لت وسیقی ست.p> <p >طالعات علمی شان اده ه موزش وسیقی ی تواند ساختار عملکرد غز ا ه دت ر هت ثبت تغییر هد. مچنین وی وردن ه وسیقی اعث فزایش قدرت حافظه لند دت ده ه پیشرفت غزی هتر رای سانی ه ر سنین ودکی ه وسیقی وی ی ورند نجر ود. علاوه ر ین وسیقی انان ز حاظ هنی وشیارتر ستند موزش وسیقی اعث ی ود ه عکس لعمل فراد سبت ه وادث حرک ای طرافشان وثرتر سریع تر اشد.p> <p >ا افزایش سن عکس لعمل فراد ندتر ی ود. ز ین و واختن لات وسیقی رای نان ستکم ر ین زمینه فید واهد ود. طالعات ذشته یز ابت رده ود ه وسیقی انان وه نوایی وه امسه سیار وی تر قیق تری اشته ر زمان متری یز ه تحریکات صوتی-امسه ی پاسخ ی هند. علاوه ر ین ن ا توانایی پردازش سریع تر طلاعات ز ندین س ه ور مزمان ا ارند. ک وانشناس عصبی ر انشگاه ست ینستر ه ام کتر اترین اودی ر ین اره نین ی وید:” وسیقی اقد ک عملکرد نحصر ه ردی ارد.p> <h5 >قاله رتبط: واید وسیقیh5> <p >ر اقع وسیقی ه دت غز ا تحریک ی ماید زیرا رتباط وی ین حساسات نسان وسیقی رقرار ی ود”. رخلاف ازی ای غزی وشی، واختن ک لت وسیقی، تجربه ی سیار غنی پیچیده ست زیرا طلاعات تعددی ا ز تمامی واس نسان ز بیل ینایی،نوایی امسه پردازش رده رکات یز قیقی ا ه جود ی ورد. ین تاثیرات ی تواند اعث ود تغییرات ائمی پایداری ر غز یجاد ود ه ی توان ز ن ا ر زمینه ای یگر یز ستفاده رد. ر اقع وسقی ز وش ای ختلفی ی تواند <strong>درت مغز انسانstrong> ا فزایش هد:p> <ul> <li >وابطتان ا یگر فراد ا ستحکم ی سازد. اید ین وضوع رای ما غیرمنتظره باشد زیرا گر ه هنگ ای روه وسیقی ورد علاقه ود کر نید رمی ابید ه هترین هنگ ای ن ا زمانی کل رفته ه یشترین مکاری، تماس مدلی ا ا م اشته ند.li> <li >افظه هارت ای واندن ا تقویت ی ند. ر ساس طالعات عصب ناسان، وسیقی واندن ز ک سیستم عصبی شترک کانیسم ای احد ناختی ستفاده ی نند، ه مین لیل وسیقی ر هارت ای واندن یز تاثیر سیار ثبتی ارد.li> <li >واختن لت وسیقی نسان ا اد ی ند. طالعات انشگاه ک ستر شان اده ست ه ودکانی ه ر لاس ای موزش لات وسیقی رکت ی نند هارت ای رتباطی سیار هتری اشته یشتر ز یگران اد وده بخند ی زنند.li> <li >وسیقی انان ی توانند ندین وضوع ا ر ک حظه احد پردازش تحلیل نند. مانطور ه ر الا یز فته د ین وضوع ه ین لیل ست ه وسیقی ه ما اد ی هد مزمان ز ندین س ود ستفاده مایید. دین ترتیب هارت ای ند سی ما فزایش واهد افت.li> <li >وسیقی جریان خون ر غز ا هبود واهد خشید. طالعات شان اده ه تی واختن لات وسیقی ر ندازه ای سیار م یز ی تواند جریان خون ر یمکره پ غز ا هبود بخشد ه سهم زیادی ر افزایش انرژی دنی ما یز واهد اشت.li> <li >وسیقی ه یکاوری غز مک ی ند. سانی ه چار سکته ای غزی ا یگر شکلات غزی ده ند ا واختن وسیقی سیاری ز عملکردهای غزی ذشته ود ا ازیافته ند.li> <li >وسیقی ضطراب سترس ا اهش ی هد. طالعاتی ه ر وی یماران مبتلا به سرطان کل رفته شان ی هد ه وش ادن واختن وسیقی ر ین فراد استرس و اضطراب ن ا ا ه قدار زیادی اهش ی هد. ین تیجه ر طالعات شابه یز تایید ده ست.li> <li ><strong>موزش وسیقیstrong> عملکرد جرایی غز ا تقویت ی ماید. عملکرد جرایی غز امل پردازش طلاعات ه ادآوری اطرات طلاعات ذشته، نترل فتار، ساخت سایل ل ردن شکلات سائل ست. گر ین ارکرد غز هبود پیدا ند زندگی هتر ا یفیت تری ر نتظار رد واهد ود طالعات شان اده ه موزش وسیقی نین وه ی ا م ر ودکان م زرگسالان تقویت ی ماید.li> ul> div>.<p class="source">نبع : <span>alamto.comspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاثیر نواختن موسیقی بر عملکرد مغز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تاثیرات موسقی

تاثیر نواختن موسیقی بر عملکرد مغز گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات