زخم اثنی عشر، زخم دوازدهه چیست؟

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد زخم اثنی عشر، زخم دوازدهه چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +زخم +اثنی +عشر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران&nbsp;طالبی رمورد <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ا ین ه زخم معده ز بیماری های مزمن حسوب ی ود، ی توان وع ثنی عشر ن ا ا گیاهان دارویی ه ور امل رمان رد. ر ین قاله طالبی رمورد <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> رای ما رار اده یم. ا ا مراه وید ین طالب ا طالعه نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html"><div class="mzc"><strong>زخم اثنی عشر، زخم وازدهه یست؟strong>div>زخم اثنی عشر,زخم اثنی عشر چیست,زخم اثنی عشرa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="زخم وازدهه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم وازدههa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> (وازدهه) عمولاً پی مد عفونت اشی ز اکتریی وسوم ه لیکوباکترپیلوری ست. ین زخم ا ک وره رمان تا فته ی صرف اروی د سید لتیام ی ابد. مناً صرف ک فته ی و آنتی بیوتیک ه علاوه اروی وق عمولاً عفونت اکتریایی ا ز ین ی رد ه ین ترتیب ز عود ردن یماری لوگیری ی ود. ر ذشته اروهای دالتهابی برای درمان عارضه ایی ون رتروز ه ار رده ی د ه اهی وقات <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> ا ه نبال اشت. گر یمار لزم ه صرف ستمر داروهای ضدالتهاب اشد، اید ر نار ن ر ولانی دت ز اروهای د سید یز ستفاده ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یماری کی ز مراض ایع وران ا ی اشد. ثنی عشر ه عنی وازدهه وده ه سمت بتدائی روده باریک فته ی ود ه پهنای ن ه ندازه وازده نگشت وده ول ن ه ور تقریبی ۲۵ سانتی تر ست. ین سمت وده انند ک غده سته وده ارای ترشحات اخلی خصوصی ی اشد. مچنین ین سمت حل رود یره وزالمعده صفرا وده نانچه ترکیبات یره عده م زیاد ود ه صوص گر ترشی ن زیاد ود، زخم معده ه جود ی ید.span>span>span>p> <p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علائم بیماریspan>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">روز رد ر سمت وقانی کم قیقاً زیر ستخوان جناغ سینه کی ز علائم ایج <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> ست. یمار کثر وقات پیش ز زمان عمول صرف وعده غذایی ا ر صورت رسنه ودن تحمل رد ی ود، تی ه لیل رد ز خواب شبانه یدار ی ود. رد اهی پس ز غذا وردن ا صرف رص ای د سید هبود ی ابد. یگر علائم <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> عبارتند ز:span>span>span>p> <uL> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">فخspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">حالت تهوع ل ه م وردگیspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یمار اهی وقات، ه یژه پس ز غذا وردن، احساس سیری فرط ی ندspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">دید دن رد عد ز غذا وردنspan>span>span>li>ul> <h2><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رمان یماریspan>span>span>strong>h2> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">برای درمان زخم ای وارشی عمولاً ز وش ای زیر ستفاده ی ود:span>span>span>p> <uL> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ترک مصرف دخانیات، طع صرف سپرین داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدیspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اروهای د سیدspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">اروهای فاظت ننده ز ایه پوشش هنده عده ثنی عشرspan>span>span>li> <li><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ژیم ای رمانیوگانهسه انهرای زخم ای اشی ز لیکوباکترپیلوریspan>span>span>li>ul> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هترین داروی گیاهی برای درمان <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرaریشه شیرین بیان ست ه اید پوست ن ا نده وازده رم ز غزش ا وبیده، وشانده ین و وعده غذایی وشید. رای ینکه عوارض انبی ن رطرف ود، هتر ست ک رم تخم رازیانه ا وبیده یل نید. عوارض انبی استفاده از شیرین بیان ین ست ه یزان درار ا م رده اعث الا فتن فشار خون ی ود. مین ور ترشح صفرا ا امرتب ی ند. ا توجه ه ین عوارض ر نگام عالجه <a class="hlink" title="زخم اثنی عشر" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/peptic-ulcer.html" style="text-decoration:none;color:inherit">زخم اثنی عشرa> ا ریشه شیرین بیان اید ز صرف مک پرهیز رده ه ین ار م فشار خون ا نترل ی ند م اعث م دن اسید معده ی ود ه ون ود اسید معده اعث فزایش ین یماری ست، ر هبود ن وثر ی اشد. گر فشار خون ما الا ست، ی توانید هار رم گل بنفشه ند انه عناب ا ا ین یاه جوشانید ا داگانه وشانده یل نید.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">رداوری: خش سلامت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله زخم اثنی عشر، زخم دوازدهه چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درمان سرطان اثنی عشر , علایم زخم اثنی عشر , بیماری اثنی عشر , اثنی عشر کجاست , تنگی اثنی عشر , اثنی عشر چیست , زخم اثنی اشر , زخم عثنی اشر , اثنی اشر

زخم اثنی عشر، زخم دوازدهه چیست؟ گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران
تبلیغات