بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،نشانه ها و درمان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،نشانه ها و درمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div ><p><strong> کاایران: یماری سمیرا (لناز بیبی) ازیگر سریال پرستاران یست؟ ، strong><b>یا یماریb> وپوس <b>طرناک ست؟ ، یا یماریb> وپوس <b>اعث رگ یشود ، یا یماریb> وپوس <b>اگیردار ست ، نواعb> وپوس ،<b>یاb> وپوس <b>ابل رمان ست ، تشخیصb> وپوس ،<b>یاb> وپوس <b>شنده ستb>p><p> ه زارش کاایران: <strong>وپوس نتشر ا وپوس ریتماتوس سیستمیکstrong> (ه نگلیسیSystemic Lupus Erythematosus) ر پزشکی ا علامت ختصاری SLE ونه ی ز نواع بیماریهای خود ایمنی ست ه ر ن سیستم دفاعی بدن، علیه رگان ا  افت ای پیوندی ودی عمل رده ه ن ا سیب ی ساند.p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/news201781720211588874.html"><div class="mzc"><strong>بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،شانه ا رمان strong>div>,آشنایی با انواع بیماری ها,تشخیص لوپوس,درمان بیماری لوپوس,[categoriy]a><p class="Uimg">کاایران: بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،شانه ا رمان p>div>p><p>ر ین یماری، <strong>زنان دود ۰ رابر یشتر ز ردانstrong> بتلا ی وند. عمولا فراد ۵ تا ۵ سال ه ین یماری بتلا ی وند، لی حتمال بتلای ودکان فراد سن یز جود ارد. علائم ین یماری ز نواع فیف تا دید تفاوت ست. عضی ز یماران قط چار علائم فیف یماری ی وند. شانه ای ین یماری ر فراد ختلف، مکن ست املا تفاوت اشد. ز شخصات یژه بیماری لوپوس، وره ی ودن ن ست ه امل وره ای عود بیماری (تشدید علائم) وره ای اموشی (اهش علائم) ی اشد.p><p>ین یماری غلب پوست ندین ندام اخلی ا رگیر ی ند ا جود توآنتی ادی ر ون مراه ست. سیر الینی وپوس امل وره ای عالیت هبود ست.p><p>ز نجاییکه علایم وپوس شابه علایم یماری ای ختلف یگری یز ی اشد، تشخیص وپوس سخت ی اشد. عضی فراد ستعد بتلا ه ین یماری دنیا ی یند عوامل ساده عمولی مچون عفونت ا، صرف عضی ارو ای اص ا تی نور خورشید حرک بتلای نها ه وپوس ی ود. رچند رمان املی رای وپوس وجود یست، ما نواع رمان ا رای نترل یماری اهش دت ن وجود ی اشد.p><h3><strong>نواع بیماری لوپوس دام ند؟strong>h3><ul><li>وپوس ریتماتوی رص انند (DLE) – ین وع وپوس عمولا پوستی ه ر رابر فتاب رار رفته ا تحت تاثیر رار اده تاثیری رروی ندام ای یاتی می ذارد. ایعات رص انند (رد) ین یماری عمولا عد ز هبود اعث اقی اندن ای نها رروی پوست ی وند.li><li>وپوس ریتماتوی سیستماتیک (SLE) – ین وع وپوس دی تر وده ی تواند اعث وجود مدن وش ا هیر ایی کل پروانه رروی پوست ینی ونه ا ر صورت رمان شدن رروی تمام پوست دن ود.li>ul><p>جز سیب یدن پوست بیماری لوپوس ی تواند اعث لتهب دن ا سیب یدن فاصل، اهیچه ا، غشاء رونی ا طرفا یه، لب لیه غز ود.p><h3><strong>علایم بیماری لوپوسstrong>h3><p>فراد مبتلا به بیماری لوپوس علایمی قیقا شابه مدیگر ا شان می هند. ین علایم شانه ا اهی سرعت مده، اهی رام رام اهر ده، ر دت ای ختلف ود ا شان اده مچنین ی توانند ائمی ا وقتی اشند.p><p>کثر فراد مبتلا به وپوس مبتلا به شکل شخصی ه ن ا عله ر دن ی امند ده عد ز دتی ین شکل رطرف ده هبود ی ابد مکن ست وباره ین رخه تکرار ود.p><p>علایم شانه ایی ه فراد ر نگام بتلا ه وپوس س ی نند، سته ه سمتی ز دن ه رگیر یماری ست، تفاوت ی اشد. ا ین ال، علایم عمول بیماری لوپوس امل:p><ul><li>ستگی تبli><li>درد مفصل، شکی رمli><li>وش ا واحی لتهب بیه پروانه رروی صورتli><li>ایعات پوستی ه ا رار رفت ر رابر فتاب دتر ی وندli><li>سفید دن ا بی دن نگشتان ر سرما ا واقع سترس زاli><li>تنگی نفسli><li>درد قفسه سینهli><li>خشکی چشم اli><li>سردرد، یجی ز ست ادن افظهli>ul><p>ر صورتیکه رکدام ز علایم الا ا رخود ا سایر زدیکانتان شاهده ردید ه پزشک راجعه مایید.p><p ><div ><a href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/news201781720211588874.html">,آشنایی با انواع بیماری ها,تشخیص لوپوس,درمان بیماری لوپوس,[categoriy]a>div>p><h3><strong>لایل بتلا ه وپوسstrong>h3><p>بیماری لوپوس زمانی خ ی هد ه سیستم ایمنی بدن ما روع ه مله ه افت ای سالم دن ی ند. نظر ی سد ه وپوس ر تیجه ترکیبی ز عوامل حیطی نتیکی خ ی هد. نظر ی سد ه فرادیکه ستعداد رثی ین یماری ا ر ود ارند ا رار رفتن ربرابر عوامل اص ر حیط مبتلا به بیماری لوپوس ی وند. ا ینحال لیل بتلا ه وپوس ر کثر وارد اشناخته ی اشد. عضی ز حرک ای لقوه بتلا ه ین یماری رار رفتن ر رابر نور خورشید، سیگار کشیدن، استرس شدید  صرف اروهایی اص مچون اروهای د سرع، اروهای شارخون  مچنین عضی ز نواع آنتی بیوتیک ا اشند. فرادیکه دلیل مصرف دارو ه ین یماری بتلا ده ند عمولا ا طع مصرف دارو یماریشان هبود ی ابد.p><h3><strong>عوامل طرزای بیماری لوپوسstrong>h3><p>عواملی مچون زن ودن، سنین ین ۵ تا ۰ سال ژاد (ژادهای سیایی، سفیدپوست فریقایی مریکایی ر طر یشتری ستند) رروی بتلا ه ین یماری ثر ذاشته طر بتلا ه بیماری لوپوس ا فزایش ی هند.p><h3><strong>عوارض بیماری لوپوسstrong>h3><p>لتهابی ه توسط بیماری لوپوس وجود ی ید ی تواند اعث نارسایی کلیه سیب یدن لیه ا، ختلالات افظه، م ونی، ونریزی ا لتهاب گ ا، بیماری های ریوی  بیماری های قلبی ود.p><p>مچنین بتلا ه بیماری لوپوس طر عفونت، سرطان شکلات ارداری ا فزایش هد.p><h3><strong>درمان لوپوسstrong>h3><p>درمان بیماری لوپوس سته ه وع علایم شانه ای روز رده تفاوت ست. شخص ردن ینکه ما درمان اصی حتیاج اشته ا ه وع ن رمان یاز ه ررسی پزشک ارد. اروهایی ه عموما برای درمان ین یماری ستفاده ی وند امل اروهای د لتهابی غیر ستروئیدی (NSAIDs)، اروهای د الاریا، ورتیکواستروئیدها (Corticosteroids)  اروهای سرکوب ننده یمنی (Immunosuppressants) ی اشند.p><p>صرف عدم صرف ین اروها، یزان وعشان حوه صرف نها مه اید ا ستور پزشک اشد.p><h3><strong>درمان خانگی بیماری لوپوسstrong>h3><p>ر صورت بتلا ه بیماری لوپوس ا تغییراتی ر سبک زندگی عایت واردی ی ود تاحدودی لوی عله ر دن ای یماری ا رفته احت تر ا یماری زندگی مود. ین عوامل امل:p><ul><li>ستراحت افیli><li>حافظت ز پوست ر رابر فتابli><li>رزش نظمli><li>ترک سیگارli><li>رژیم غذایی سالمli>ul><h3><strong>درمان لوپوس ا طب جایگزینstrong>h3><p>عضی وقات صرف عضی ز اروهای طب جایگزین همراه اروهای تجویز ده ی تواند ه رمان ین یماری مک ماید. بل ز صرف ین اروها ا پزشکتان ر ینباره شورت ماییدرمان ای کمل ایگزین رای وپوس عبارتند ز:p><ul><li>استفاده از کمل ای اوی ندروسترون (DHEA)li><li>استفاده از تخم کتان راکه ین ذر ی تواند تا دودی لتهاب ا اهش هد.li><li>استفاده از وغن اهی را ه مگا ۳ رون ین وغن رای درمان لوپوس فید ی اشد.li><li>صرف یتامین D م مکن ست تاثیری ر رمان ین یماری اشته اشد.li>ul><p>نبع : ویکی پدیا استینهp>div>.<p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،نشانه ها و درمان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بیماری لوپوسی چیست ؟ , بیماری لو پوس

بیماری لوپوس چیست؟ +علائم ،نشانه ها و درمان گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات