آکاایران: وضعیت میکروبی سبزی و میوه

بهداشت, روی خط خبرگزاری ها

به گزارش آکاایران: تعداد میکروارگانیزم ها در سبزی ها و میوه هائی که به تازگی از مزارع به دست می آیند متغییر است. کلیه گیاهان سبز دارای میکروفلوری هستند که در روی سطح آنها موجود بوده و در حالت عادی با مقادیر کم کربوهیدرات، پروتئین و به میکرو ارگانیزم های مفیدی که در حالت عادی بر Micro flora ۱ P روی جانداران و یا در داخل بدن آنها زیست می کنند اطلاق می گردد. نمک های معدنی که در آب حاصل از سبزی و میوه حل شده اند زندگی می کنند. منابع دیگری مانند خاک، گرد و غبار و آب و سایر منابع طبیعی باعث آلودگی سبزیها و میوه هاا می شوند. سایر عوامل که در میزان و تعداد میکروفلور سبزی و میوه مهم هستند عبارتند از: شرایط برداشت این فراورده ها در مزرعه، ظروف و ماهیت فراورده از نظر ضخامت پوست و غیره. از سبزی هائی که با خاک تماس زیاد دارند سیب زمینی، خیار، چغندر، تعداد میکروارگانیزم ها خصوصا در قسمت های میانی این سبزی ها بسیار اندک است. میکروارگانیزم هائی که در سبزی ها و میوه ها موجود هستند چه در نتیجه رشد بر روی فراورده حاصل شده باشند و چه از یک منبع غیر مربوط منتج شده باشند در هر مورد دارای اهمیت هستند. میوه یا سبزی آلوده به خاک دارای میکروفلوری است که غالب ارگانیزم های آن را گروهی که مولد اسپور}: Spore ۲ P به فرم غیر فعال و مقاوم باکتری اطلاق می شود {Pهستند، کورنیه فرم ها و سایر انواع ارگانیزم های خاک تشکیل می دهند. میزان قند و اسیدیته زیاد موجود در میوه ها غالبا به مخمرها و کپکها امکان رشد به عنوان فلور غالب می دهد در حالیکه میزان کربوهیدرات زیاد در اکثر سبزی ها رشد باکتری های مخمر لاکتیک را تشویق می کند.

.

منبع :

گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران
تبلیغات