اعصاب، بیماری های اعصاب، درمان بیماری های اعصاب، پیشگیری از بیماری های اعصاب، عصبی، عصب، روان

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد اعصاب، بیماری های اعصاب، درمان بیماری های اعصاب، پیشگیری از بیماری های اعصاب، عصبی، عصب، روان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +بیماری +های +اعصاب را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<h2 align=justify>رص عصاب خوریم ا خوریم؟ h2> <DL class=article-info> <DD class=category-name> <div align=justify>&nbsp;div>DD>DL> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify><div class="mzc"><strong>عصاب، بیماری های اعصاب، رمان بیماری های اعصاب، پیشگیری از بیماری ای عصاب، عصبی، عصب، وانstrong>div>قرص اعصاب بخوریم یا نخوریمp> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>اروهای عصاب، عتیادآورند؟ لی عارضه ارند؟ دم ا اق ینند؟ زار ک عارضه یگر؟! اقعا ین اروهایی ه وانپزشکان ه ا یهند، قدر فیدند قدر ضر؟ کتر حمدرضا دایی، وانپزشک عضو یات علمی انشگاه علوم هزیستی توانبخشی ر فته امه سلامت، ه ین سوالا پاسخ یهد...p><span style="COLOR: #ff6600"><strong> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><br/>p>strong>span> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>ولین نتقادی ه یلیا ه اروهای وانپزشکی ارند، وابور ودن ین اروهاست. اقعا ین دعا رست ست؟strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>بینید؛ رمان ثل ک ترازواست ه اید ین نافع اروها عوارض ن ا الت توازن یجاد ود. اید نافع ضرات ا سنجیم. اروهای وانپزشکی واید سیاری ارند ر نارش عوارضی م ارند. ر ه ک یماری اشناختهتر اشد ایعات ربارهش یشتر یود؛ ثلا ندر ه نفلوآنزا ناخته ده، فسردگی ناخته شده. ا انواع و اقسام اروهای وانپزشکی اریم؛ اروهای داضطراب، دترس، دجنون، شتهاآور، وابور ... میتوان فت مه ین ا وابورند. رخی اروها توهم یمار ا نترل ینند ا دبینیای طرناک و ا اهش ی ‌‌هند ما مکن ست ر نارش عوارضی ثل خشکی دهان، افزایش اشتها ا وابلودگی اشته اشند. اهی وقات یز عوارض ارو شانهنده هبودی یمار ست. اروهایی انند یازپام، لپرازولام لردیازپوکساید وابورند ما میتوان مه اروهای عصاب ا وابور امید. من ین ه صلا اصیت رخی ز اروها مان وابور ودن ن ا ست لبته یچ ارویی باید دون تجویز پزشک ودسرانه صرف ود.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div><span style="COLOR: #ff6600"><strong> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><br/>p>strong>span> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>تصور یگری ه رباره اروهای وانپزشکی جود ارد، عتیادآور ودن ن است لیلی ه اعث یود عضیا ز وردن ین اروها متناعنند، ابستگی ه ارو ست. ین تصورها رستستند؟strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>رخی ز اروهای وانپزشکی گر ه صورت داوم صرف وند، یتوانند یجاد ابستگی تحمل نند طع صرف ن ا گر ه سرعت نجام ود، یراری یجاد یند. ا ه ین الت، ابستگی ارویی یوییم ه یشتر ر واقعی خ یهد ه ارو ودسرانه صرف یود. ه عنوان مونه، ر ورد یماری سکیزوفرنیا رمان ن زمانر ست لیل ر ین یست ه رد ه ین ارو عتیاد پیدا رده ست؛ ثل بیماری فشارخون ست ه یمار اید رای نترل یماریش تا دتای ولانی ارو صرف ند. رخی ز فسردگی‌‌ ا ا فکار ودکشی مراه ست. ازم ست بتلایان دود 2 سال ارو صرف نند باید اروی ان ا طع نند میتوان فت ه ارو ابسته دهند ون ر رخی ز یماریا وند یماری ولانی ست. ما اید توجه اشته اشید اروها ا زیر ظر پزشک صرف نید ا توصیه طرافیانتان ر ارویی ا ستفاده کنید. گر اروهای داضطراب سکنایی ثل ترامادول دون تجویز پزشک ودسرانه صرف وند، یتوانند یجاد ابستگی نند.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div><span style="COLOR: #ff6600"><strong> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><br/>p>strong>span> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>تصور یگر ین ست ه اروهای عصاب وی وشیاری تاثیر یذارند. ین اور تا ه یزانی صحت ارد؟strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>یشتر اروهای وانپزشکی ین عارضه ا دارند، ما مکن ست رخی ز اروها وی تمرکز فراد تاثیر گذارند ه ه مرور زمان رطرف یود. داروهای ضدافسردگی داضطراب وایل رمان وی وشیاری تاثیر یذارد لی ین تاثیر ر دامه رمان ز ین یود. تاکید ینم ه باید یچ ارویی ا ودسرانه صرف نید ون مکن ست ز عوارض ن گاهی داشته اشید نین اری طرناک ست. مکن ست چار تاری دید وید ا وی تمرکزتان تاثیر گذارد باید ر ن زمان انندگی نید، ما گر پیش پزشک روید پزشک ه ما طلاعات ازم ا یهد ا یتواند اروهایی ا ر نار ن رای تان تجویز ند.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>رخی ز یمارانی ه اروهای عصاب صرف ینند ز اقی ضافهزن کایت ارند یویند صرف اروها سبب اقی ن ا یود.strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>ب، له. رخی ز اروهای وانپزشکی افزایش اشتها زن یهند. ما ین وضوع م ه لیل تاثیر ارو م ه علت رامشی ست ه ه رد ست یهد. اهی وقات رخی ز یماران تحرک متری ارند ا خوردن قرصا رامش پیدا ینند مکن ست اق وند. نابراین توصیه یود تحرک دنی اشته اشند عالیتای روهی اردرمانیایی ا ه پزشک تجویز یند، نجام هند. ر رخی ز یماریا، تمایل رد ه وردن مواد قندی یرینیات ست ین ا ه و رامش یهد ا مکن ست ه چیپس و پفک ... وی یاورد ه اقننده ستند. نابراین رد اید رای کنترل وزن قداماتی ا نجام هد. ک روه اروها ینونه ستند رخی ز اروها رای کنترل اشتها ست. پس میتوان انون لی صادر رد.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p align=justify><br/>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>عضیا یویند ین اروها تا زمانی ه صرف یوند، حساس هبودی ه یمار یهند ما زمانی ه وردن ن ا توقف یود، علایم هبودی فول یند. یا ین مان عتیاد ه ارو یست؟strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>لبته اروهایی ثل لپرازولام یتوانند عتیادآور اشند. رای مونه، گر ک فر شغله هنی ارد ا مواب ست، اید ه اروخانه رود ک ارو ثل لپرازولام گیرد صرف ند عد ز ک دت صرف ن ا طع ند. و ر ین الت مکن ست حساس یراری ند عصبی ود. نابراین نین اروهایی باید ودسرانه صرف وند؛ ون ولین کته ین ست ه اید وع یماری رد تشخیص اده ود ر بنای ن ارو تجویز ود. گر لپرازولام دون تجویز پزشک ودسرانه رای دت ولانی صرف ود، مکن ست رد ه ین ارو ابستگی پیدا ند عد ز ن ه ین ارو ا ترک رد، حساس وبی داشته اشد.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify><span style="COLOR: #ff6600"><strong>رف خر؟strong>span>p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl align=justify>هظر ن، همترین ساله ر ورد اروهای وانپزشکی، پرهیز ز صرف ودسرانه ن ا ست؛ ون گر ردی دون تشخیص یماری، ارویی ا صرف ند؛ ز عوارض واید ن یطلاع ست مکن ست سلامت و ه طر یفتد. نابراین توصیه ینم تما تحت ظر وانپزشک ه تجویز و اروهای وانپزشکی ا صرف نید.p> <div style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>div><span style="FONT-SIZE: 10pt"><span style="COLOR: #808080"> <p align=justify><span style="FONT-SIZE: 16pt" color=#000080><span lang=ar-sa>اههایی رای دست وردن رامش ر ر رایطیspan>span>p> <p align=justify>&nbsp;p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">عضی واقع پیش ی ید ه رتب ین رف ن رف ی وید تی یست قیقه قت رای تمدد اعصاب زمان دارید. اید رار ک صاحبه غلی سیار هم اشته اشید، ا ی واهید مایشگاه رگزار نید، ا ر وقعیت یگری ه شار وانی زیادی ر ما ارد ی ند ا گذرانید. ر ین ضعیت حتمالاً ه نبال اهی ی ردید تا توانید ر عصاب ود سلط وید سئولیت ای ود ا ه حو حسن نجام هید. نابراین سعی ده ست ر بن قاله ر ورد اههایی رای یجاد رمش وحی حث ی نیم ه بلاً توسط تخصصین مر ه ار رفته ده وفق وده ست.span>p> <p align=justify><span color=#000080><span lang=ar-sa>&nbsp;ید پیرامونیspan>span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ه یوار قابل ود ه قطه ی ه رست قابل ماست گاه نید. ین ار ا دامه هید می تمرکز نید. عد ز می توجه ی وید مانطور ه ما وی ین قطه تمرکز رده ید قیه تاق می تیره ا بهم ی ود ه ه ن صطلاحاً ید تونلی ی ویند. ا ز ین ید تونلی رای تماشای تلویزیون ا استفاده از امپیوتر ستفاده ی نیم. قتی ه ه صفحه مایش تلویزیون ا امپیوتر گاه ی نید قط ن صفحه مایش ا ی ینید. تی قتی ه ا سی صحبت ی ند وی صحبت ود تمرکز ارید قط شمها ا سمتی ز صورت رف قابل ا ی ینید قیه صورت ا ادیده ی یرید. ین گاه تونلی ه سبب تمرکز ا ر ک یز اص ی ود مراه ا گرانی، فزایش درنالین، سترس ... مراه ست.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ما اهی یگر م رای گاه ردن ه یزهای طراف جود ارد. ه هتر ست ن ا کنون تجربه نید. گاه ود ا وی ن قطه گه ارید روع ه سترش امنه ید ود کنید سعی نید یشتر یشتر ه نچه ر طراف ن قطه جود ارد توجه نید، ه زودی ی توانید یزهایی ا ر طراف ود بینید.تی ی توانید امنه ید ا ه پشت سر ود م سترش هید. لبته نظور ین یست ه رتب رگردید ه پشت سر ود گاه نید ما ی توانید ز نوایی ود رای گاهی ز نچه ر پشت سر ماست ستفاده نید.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ین وع گاه ردن ا ید پیرامونی ی امیم. ال گر سعی نید ید پیراممونی ا ر ود تقویت نید توجه ی وید ه فس ای ما رام تر عمیق تر ی وند، عضلات صورت ما ل ی ود (خصوص عضلات ک) تی ی توانید ه طرافیان ود ه ر رایط سترس ه سر ی رند حساس رامش دهید.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">الب ینجاست ه ه ظر ی سد قتی ما ه الت ید پیرامونی رو ی وید (انند نجه ر الا توضیح اده دعصاب پاراسمپاتیک ما عال ی ود. ین سمتی ز عصاب ماست ه سبب رامش ی ود سبب تعادل تحریکات ی ود.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">سیار وب کنون ه شمان ود جازه هید ه الت عادی رگردد. ید پیرامونی ر سخنرانی ر ک مع عمومی ه ما مک ی ند. ین وش ه تنها ه ما رمش ی هد لکه ی توانید ل نوندگان ا بینید تحرکات عکس لعمل ای نها ا زیر ظر اشته اشید.span>p> <p align=justify><span color=#000080><span lang=ar-sa>وی تنفس ود تمرکز نید.span>span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">قط شمهای ود ا بندید ر تنفس ود تمرکز نید. ه یچ جه سعی کنید ر یتم تنفس ود تأثیر گذارید. ر ند حتمالاً عد ز دتی تنفس ما ه الت عادی از ی ردد.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">تنفس ک مر اخودآگاه ست ما ما ی توانید نرا ه صورت رادی نترل نید. توجه ردن ه ک ار اخودآگاه انند تنفس ی تواند سبب یجاد تغییر ر عملکرد اعضای بدن ود.span>p> <p align=justify><span color=#000080><span lang=ar-sa>تمرکزspan>span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ینکه ما ه دام سمت ز دن ود توجه اشته اشید ر حساسات ما تأثیرگذار ست. تی ی تواند ر درت ما تأثیر گذارد. ین پدیده ا سالها بل سانی ه ر سنت ای ود عمال وگا ا جرا ی ردند شف رده ودند.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">تمام توجه ود ا ه ند سانتی تر زیر اف ود ر رکز دن ین کم پشت عطوف مایید. عنی رست رکز دن ر مین الت ستقیماً ه لو گاه نید ه ید پیرامونی رو وید. ه دن ود جازه هید ل رام اشد. طمئن اشید زانوهای ما فل شده ست ما ی توانید ین تمرکز ا ر قطه رکزی دن ر ر رایط کانی زمانی اشته اشید. ر ین حالت بدن ما می تواند حساس تشویش ا تجربه ند.span>p> <p align=justify><span color=#000080><span lang=ar-sa>ک اله نرژی سازید.span>span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">تصور نید اله ی ز نرژی ز رکز دن ما غاز ده ما ا حاطه رده ست رست انند یلم ای علمی تخیلی ا ین تفاوت ه ین اله ا می ینید ر یز تنش زا تشویش زا ه ه ین اله رخورد ند ه یرون پرتاب ی ود ما ی انید رامش اخل ین اله ر ه طراف ما سترس یشتر ود اخل اله عنی رون ما رامش یشتری کمفرماست.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ن می ویم ر طراف ما اقعاً اله ی ز نرژی تشکیل ی ود لی قیقت ین ست هن اخودآگاه نسان رق ین اقعیت تخیل ا تشخیص می هد. نابراین گر ود ا ر فاظی ر رابر تشویش رض نید اقعاً ین ونه واهد د.span>p> <p align=justify><span color=#000080><span lang=ar-sa>الای سر ود ناور وید.span>span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">عضی واقع ر رایط وق لعاده یجانی بهترین راه دا دن ز ود ست! ین وش ه ما مک ی ند تا رامتر وید یزهایی ا ز هت یگر بینید. ک اه الب ین ست ه ر الای سر ود ه الت علق ر یید ه وریکه توانید ز الا ه ود گاه نید. کنون ین وش ا متحان نید.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">تصور نید ر الای سر ود ر ال پرواز ستید رتب الاتر ی وید ز الا ه سم ود گاه نید. تا ینکه ه رتفاعی ی سید ه املاً حساس رامش ی نید. توجه واهید د ه ر ه الاتر ی وید. حساس ی نید یشتر ز ود دا ده ید.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">ما ی توانید اطرات تصورات ود ا ر ین وش خالت هید تی ی توانید ر تصورات ود مراه ا یگران ر الای سر ود پرواز نید. عکس لعمل یگران ا سبت ه ود عکس لعمل ود ا سبت ه یگران شاهده نید.span>p> <p align=justify><span lang=ar-sa style="FONT-SIZE: 11pt">&nbsp;ین ند وش ساده اربردی سیار ارآمد ستند. لی یزان تاثیر ن ه هارت تمرین خص جرا ننده ن ستگی ارد. وب را عتلید ما م ین وش ا ا متحان نید. گویید ز ین وقعیت ه یزی موختید؟ ا ا ر «اد گیر ات ام» ر تماس اشید. ز تجربیات ود رای ا گویید تا وستانتان م ز ین تجربیات ستفاده نند.span>p>span>span>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله اعصاب، بیماری های اعصاب، درمان بیماری های اعصاب، پیشگیری از بیماری های اعصاب، عصبی، عصب، روان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علت افزایش بیماری های مغز واعصاب در جوانان , راه های درمان بیماری های روحی روانی , ایا پوست به اعصاب ارتباطی دارد؟ , عوامل و عوارض بیماری های مغزی , دلایل بیماری عصبی عجله , عوارض ناراحتي خانوادگي , اسم بیماری ضعف اعصاب , داروهای اعصاب و روان , بیماری های مغزی عصبی , علاعم مشکل در اعصاب , بیماری اعصاب و روان , راه های تسکین اعصاب , علائم ناراحتی اعصاب , قرص های تقویت اعصاب , علایم بیماری اعصاب , علائم بیماری اعصاب , بیماری مغز و اعصاب , تقویت اعصاب تناسلی , درمان بیماری اعصاب , درمان بیمار روانی , درمان اعصاب با زغ , بیماری های اعصاب , علت اعصاب خرابی , بیماری عصبی گلی , بیماری های عصبی , اعصاب اصلی چشم , ناراحتی اعصاب , خرد شدن اعصاب , حمله عصبی چشم , تصلط به اعصاب , عوارض ناراحتی , اعصاب ناراحت , تتمرکز اعصاب , بیماری عصبی , اعصاب وروان , تکلیف اعصاب , درمان اعصاب , اعصاب مغز

اعصاب، بیماری های اعصاب، درمان بیماری های اعصاب، پیشگیری از بیماری های اعصاب، عصبی، عصب، روان گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات