مسمومیت

1 2
1 2

مسموم، مسمومیت، مسموم شدن، مسمومیت غذایی، مسمومیت دارویی، درمان مسمومیت، پیشگیری از مسمومیت

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مسموم، مسمومیت، مسموم شدن، مسمومیت غذایی، مسمومیت دارویی، درمان مسمومیت، پیشگیری از مسمومیت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مسمومیت را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p align=justify><strong><span data-xsize=5>تغذیه عد ز مسمومیت غذاییspan>strong> p> <div class=item-page align=justify> <DL class=article-info> <DD class=category-name> <div style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>سموم، سمومیت، مسموم شدن، مسمومیت غذایی، مسمومیت دارویی، درمان مسمومیت، پیشگیری از مسمومیتstrong>div>مسمومیت غذایی, تغذیه سالم, درمان مسمومیتdiv>DD>DL>div> <p class=imgarticle align=justify> p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>صرف واد غذایی لوده ه عوامل یماری زا انند ( اکتری ا، ارچ ا یروس ا ) ی تواند ه سمومیت ای غذایی نجر ود مسمومیت غذایی ر ساس یزان سم رگیر سلامت رد ی تواند فیف تا دید اشد. سیکلوسپورین، شریشیا لی، یستریا سالمونلا رخی ز عوامل یماری زا ستند ه غلب ا مسمومیت غذایی ر رتباط ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>علائم مسمومیت غذایی ( ستفراغ، سهال، تهوع، سردرد درد شکمی ) عمولاً 1 - 3 وز عد ز وردن غذای آلوده روع ی ود ه مین ترتیب، مسمومیت غذایی ه ور ابل توجهی ی تواند وی سلامت ما تاثیر گذارد مشاوره تغذیه ی ر سمومیت ا واد غذایی سیار هم ست. ر ینجا ند ستورالعمل هم ر ورد وردن جتناب ز وردن پس ز مسمومیت غذایی رائه ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;&nbsp; <br/><span style="COLOR: #800080"><strong>واد غذایی ه پس ز سمومیت اید خوریدstrong>span><br/><span style="COLOR: #800080">ایعات - span>کی ز زرگترین گرانی پس ز مسمومیت غذایی ز ست ادن ایعات سریع ر ثر ستفراغ سهال ست ذا ایگزینی ایعات طعاً ورد یاز ست سعی نید ز صرف غذاها ا شامیدنی ای ه ی تواند ضعیت ما ا دتر ند جتناب نید کیدن تراشه ای خ ی تواند زمانی ه ما ر ال تجربه رایط ستفراغ دید ستید انع ز ست ادن ب دن ود نگامی ه ستفراغ رطرف د ه تدریج صرف وشیدنی ای وشن انند وشیدنی ای ( لکترولیت، ب سیب ب ) ایگزین نید ز خوردن نوشابه ای ه سبب تحریک یواره عده محصولات لبنی ه سبب تشدید سهال ی ود جتناب نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p class=imgarticle style="text-align:center">مسمومیت غذایی, تغذیه سالم, درمان مسمومیتp> <p class=imgarticle align=justify> p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800080">واد غذایی ارات -span> BRAT خفف وز، سیب، رنج ان تست ست ین غذاها ارای داقل پتانسیل تحریک ننده عده ه غلبه ر سهال مک ی ند. رژیم غذایی BRAT ساسا سبب رام دن عده یماری ای سهالی ا اهش ی هد. واد غذایی انند ربی ا ندها ه ی تواند سبب ناراحتی معده ود. وشیدن قدار زیادی ز ایع ا رژیم غذایی BRAT ی تواند ر rehydrating ه هبود سریع مک ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/><span style="COLOR: #800080">کمل ا -span> صرف رفدار پروبیوتیک انند ( اکتوباسیلوس ولگاریکوس اکتوباسیلوس سیدوفیلوس) ه ه فظ لور اکتریایی رمال ( اکتری ای وب نسان وستانه ) ر وده مک ی ند. ر سافرت ه ایی ه ر ن ب واد غذایی مکن ست لوده اشد استفاده از پروبیوتیک ها بل عد ز سفر ی تواند ه فظ سلامت روده مک ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>تی زمانی ه یچ طالعه علمی، واص د یکروبی سرکه سیب ا ثبات کرده ست نوز م ر عمل ه عنوان ک درمان سنتی انگی ستفاده ی ود. ضافه ردن 2 اشق ایخوری ن ا ا ک نجان ب رم خلوط&nbsp; رده ن ا ند ار ر وز نوشید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/><span style="COLOR: #800080">گیاهان داروئی -span> تعدادی یاهان ه ور سنتی رای مسمومیت غذایی ورد ستفاده رار ی یرد. ا ین ال تحقیقات ر ین زمینه ورد یاز ست یست زیر رخی یاهان ه ر ورد سمومیت ای غذایی ستفاده ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>یر ار عنی وته ار غلب رای ختلالات بدی ستفاده ی ود ه ور سترده ی ر درمان مسمومیت ا ارچ Amanita ر روپا ستفاده ی ود. طالعات شان ی هد ه ر 48 ساعت ز مصرف قارچ Amanita، رمان وثر ا ی توان ا ارویی یکروگرم ر یلیلیتر، ه تفاق ی فتد ه زء صلی عال ار هاد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>طالعات ر یوانات شان اده ه ترکیبی ز داروهای گیاهی ینی اپنی (ه ور عمده رای یستریا ستفاده ی ود) ی تواند تایج طلوب وثر ر ورد مسمومیت غذایی دهد. ین ترکیبات عال امل لاه ره (lateriflora Scutellariaیشه ل صد تومانی (Paeonia officinalisشیرین بیان (Glycyrrhiza glabraیشه زنجبیل ( Zingiber officinaleیشه ون (membranaceus&nbsp; Astragalusپوست رخت ارچین ینی (aromaticum Cinnamomum) ینسنگ سیایی ( Panax ginseng ) ی اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800080"><strong>ر مسمومیت غذایی ز وردن غذاهای زیر جتناب نیدstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p class=imgarticle style="text-align:center">مسمومیت غذایی, تغذیه سالم, درمان مسمومیتp> <p class=imgarticle align=justify> p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800080">محصولات لبنی -span> ز وردن محصولات لبنی ه ز رخی ز حصولات انند ( است (ه ارای سطح پایین اکتوز ست جتناب نید زیرا یمار ه دلیل اسهال می تواند اکتوز ا تحمل ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/><span style="COLOR: #800080">غذاهای چرب تند -span> ز صرف واد غذایی تند غذاهای چرب یرینی جتناب نید.<br/>غذاهای ا یبر الا - ز وردن واد غذایی ارای یبر امل ( سبزیجات یوه ا، جیل انه ا، غزها،&nbsp; بوبات رکبات&nbsp; ( جتناب نیدp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/><span style="COLOR: #800080">لکل افئین -span> ر مسمومیت غذایی عال ز ( مشروبات الکلی، هوه، اکائوی اغ، ای کلات ( جتناب نید زیرا صرف نها ز ست ب دن ا تشدید نجر ه تشدید سهال ی ود هترین زینه ین ست ه ا ایعات ود ا یدراته گه اریم.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/><span style="COLOR: #800080">عصاره سیب لابی -span> سوربیتول ، لوکز روکتوز وجود ر ب سیب لابی ر رخی ز ردم مکن ست سهال ا دتر ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p class=imgarticle style="text-align:center">مسمومیت غذایی, تغذیه سالم, درمان مسمومیتp> <p class=imgarticle align=justify> p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><strong><span style="COLOR: #800080">گونه واد غذایی لوده ی وند؟span>strong><br/>واد غذایی ی تواند ر ر رحله ( تولید، پردازش ا پخت پز ) لوده ود.<br/>پخت پز واد غذایی (ه یژه رغ، گوشت خوک، مبرگر، سوسیس باب ) ه ور امل نجام شود.<br/>خیره سازی غذا ر متر ز 5 رجه سرما ه رستی نجام شود.<br/>واد غذایی پخته ده ر مای رم یش ز د ولانی ماند.<br/>سی ه یمار ست ا ست ای ثیف ارد ه واد غذایی ست زند.<br/>زمواد غذایی تاریخ ذشته ستفاده ود.<br/>اکتری ا انند E ولی ر غذای آلوده سترش ابد.p> <p align=justify><span style="COLOR: #ffcc00"><strong>ایعترین لیل مسمومیت غذایی یست؟strong>span>p> <p align=justify>ایعترین علت سمومیت ر شورهای هان سوم ر ال توسعه ز مله یران ه ین لیل ست ه سیاری ز شپزها، انمای انهار ... عد ز پخت واد غذایی، نا ا ر مای «نطقه طرناک» رار یهند رحالیه گهداری غذا ر ین ما اعث شد تکثیر یکروارگانیسما (یکروبای یماریزا عوامل ساد) واهد د ه رخی ز نا ادر ه ترشح توکسین ا سم یکروبی ستند. داکثر زمان جاز رای گهداری ماده غذایی ر مای طرناک، 2 ساعت ست. پس ز 2 ساعت، ر 20 قیقه، تکثیر یکروبا ه توان 2 یسد ر تیجه رخی ز یکروبا انند ستافیلوکوکوس ورئوس ا فزایش تعداد ترشح سم ه وز عفونیننده یماریزا واهند سید ه ر هایت اعث یجاد مسمومیت غذایی یوند.p> <p align=justify>الب ست دانید ه ر ین وارد یچ تغییری ر نگ، و زه غذا یجاد میود. ین سئله ر ورد غذاهایی ه ستکاری ستمالی (ندلینگ) زیادی ارند انند سالاد لویه، کباب کوبیده ا وجهباب، یشتر صدق یند حتمال لوده دنشان سیار یشتر ست. ر من، یشترین وارد مسمومیت غذایی زارشده ر نازل، وابگاها، ستورانا، یهمانیا، جالس عروسی ههای عاشورا اه بارک مضان یز ه لیل گهداری واد غذایی ر ین ما ه دت زمان امناسب ر جم نبوه ست.p> <p align=justify>راموش کنید داکثر 2 ساعت جاز ستید غذا ا ر نطقه مایی طرناک عنی ین املا سرد املا رم گهداری نید تنها ک ار یتوانید غذا ا رم ا سرد نید. ین تصور ه رم ردن جدد غذا اعث ز ینفتن یکروبا یود، شتباه ست زیرا ما ه یچجه نگام رم ردن غذا ه 100 رجه سانتیراد میسد. رحالیه سم اکتری ستافیلوکوکوس ورئوس ین ما ا ه دت یم ساعت تحمل یند.p> <p align=justify>من ینکه گهداری غذا ر خچال ر جم زیاد انع نک دن سریع افی سمت رکزی غذا یود نابراین رای فظ هداشت واد غذایی پیشگیری از مسمومیت ن ا ر جم م ر روف ربسته ه عمق می ارند، ریزید ر خچال گذارید. عد ز پخت ر غذایی، یش ز 48 تا 72 ساعت میتوانید ن ا ر خچال گه ارید، زیرا تی گر تغییری ر عم اهر ن یجاد شده اشد، ابل صرف یست.p> <p align=justify><span style="COLOR: #ffcc00"><strong>گر سموم دید ین وراکی ا وراً خوریدstrong>span>p> <p align=justify>گر ساندویچی امرغوب وردهید سموم دهید ا وردن ند به سیر یتوانید التان ا هتر نید. کی ز دیمیترین یاهان ورد صرف غذایی ارویی گیاه سیر ست. دیمیترین سناد ه ای انده ر ورد سیر ربوط ه تیبهای سومریان ست ه ز 2600 سال بل ز یلاد سیح ه ای انده ست.p> <p align=justify>مچنین سیر کی ز همترین اروهای صر استان ست ه داقل 22 اصیت رمانی رای ن ائل ودهند ر پاپیروسای ه ای انده ز 1550 سال بل ز یلاد سیح بت ده ست. حققان یویند سیر ز ر نتییوتیکی ویتر ست یتواند سمومیتا ا م اهش هد.p> <p align=justify>ررسیا شان یهند سیر یتواند سمومیتای اشی ز وشتای ام ا رآوری ده ا رمان رده مار سمومیتا ا اهش هد. فتنی ست، سیر ه لیل ارا ودن واص سیار، اربرد ارویی یز ارد ین یاه اصیت د اکتریایی، د یروسی ضد قارچ ارد ادر ست ه حض ارد دن ادهی سموم ا لوده ا ن بارزه ند سیستم ایمنی بدن ا تقویت ند.p> <p align=justify>فتنی ست، سولفور وجود ر ن انع ز یجاد مشکلات گوارشی یود اعث تقویت معده و روده واهد د ز ین و فرادی ه چار ینونه شکلات ستند یتوانند ز ن ه عنوان سکن رای هبود سیستم گوارشی ود ستفاده نند عفونتای وارشی سمومیتای دید ا رمان نند.p> <p align=justify><span style="COLOR: #ffcc00"><strong>صرف بیمو ایعات؛ درمان خانگی سمومیتstrong>span>p> <p align=justify>درمان خانگی سمومیت تا زمانی جاز ست ه یمار حساس سردرد و سرگیجه داشته اشد را ه پس ز ن بیماری خطرناک یود. یماران ا مصرف مایعات، بلیموی تازه بنیات تازه یتوانند ه فع واد سموم مک نند. ا توجه ه فزایش سمومیتای غذایی ر صل رما، ردم اید ه حض شاهده تغییر نگ عم واد غذایی ا قت ر ورد صرف ن تصمیم گیرند قط ه تاریخ صرف وی ن طمینان امل داشته اشند.p> <p align=justify>ز رفی عضی ز واد غذایی پس ز پایان هلت ستفاده، قط یفیت ن اهش پیدا یند ما رخی ز واد غذایی مکن ست لودگیای یکروبی تی سموم طرناک شنده تولید نند.p> <p align=justify>توجه اشته اشید ه صرف اروهای ودسرانه ر نزل سیار طرناک ست ر صورتی ه یمار حساس سردرد و سرگیجه اشت، تماً ه راکز رمانی راجعه ند تا ا استفاده از نتییوتیکایی ه پزشک عالج تجویز یند، هبودی اصل ود. ر ظر اشته اشید ه سیستم دفاعی بدن تلاش یند تا ز اه اسهال و استفراغ ر اکنش ولیه سمومیت ا فع ند، ر ین صورت یماران اید ا مصرف مایعات، بلیموی تازه بنیات تازه ه فع واد سموم مک نند.p> <p align=justify><span style="COLOR: #ffcc00"><strong>رزه؛ یاهی رای درمان مسمومیتای غذاییstrong>span>p> <p align=justify>پزشکان ه فرادی ه چار سمومیتای غذایی فیف دهند توصیه ینند تا ر نار عدهای غذایی ز رزه ستفاده نند. گیاه مرزه ه صورت بیعی ارای اصیت رمابخشی ه دن ست. یتوان ز گیاه مرزه ر درمان اسهال ستفاده مود.p> <p align=justify>ررسیا شان یهند سبزی مرزه اصیت ضد نفخ دعفونینندگی دستگاه گوارش ا یز ارا یاشد. لبته پزشکان ه فرادی ه چار مسمومیت غذایی ستند توصیه ینند تا تماً ه پزشک راجعه نند ا صلاحدید و ز سبزی مرزه رای هبودی ستفاده نند.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مسموم، مسمومیت، مسموم شدن، مسمومیت غذایی، مسمومیت دارویی، درمان مسمومیت، پیشگیری از مسمومیت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

گیاهان دارویی برای درمان مسمومیت غذایی , مسمومیت غذایی با فلزات سنگین , سبزی برای مسمومیت بد است ؟ , مسمومیت غذایی در بندرعباس , مسمومیت غذایی به انگلیسی , مسمومیت غذایی در بارداری , مسمومیت غذایی و درمان آن , مسمومیت غذایی در کودکان , مسمومیت غذایی بوتولیسم , درمان مسمومیت با قلیان , مسمومیت غذایی کودکان , درمان مسمومیت دارویی , علائم مسمومیت غذایی , مسمومیت غذایی درمان , درمان سریع مسمومیت , سردرد برای مسمومیت , مسمومیت غذایی ویکی , درمان مسمومیت معده , مسمومیت دارویی , مسمومیت غذایی , علایم مسمومیت , مسمومیا غذایی , مسمومیت آویشن , درمان مسمومیت , مسموميت غذايی , درمان مسمویت , گوجه مسموم , مصموم شدن , مسموم شدن

مسموم، مسمومیت، مسموم شدن، مسمومیت غذایی، مسمومیت دارویی، درمان مسمومیت، پیشگیری از مسمومیت گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات