یائسگی

1 2
1 2

آندروپوز یا یائسگی مردانه، یائسه، یائسگی، یائسگی زنان، یائسگی زودرس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آندروپوز یا یائسگی مردانه، یائسه، یائسگی، یائسگی زنان، یائسگی زودرس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +یائسگی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000"><strong>سلامت - پزشکی - ندروپوز ا ائسگی ردانهstrong>span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;p><p>یا تا ه ال طلبی ر ورد یائسگی مردان طالعه ردید؟ائسگی ردانه ه عنای اهش تدریجی هورمون جنسی ردانه (تستوسترون) ست ه ز یانسالی روع ی ود. ه ائسگی ردانه ر صطلاح پزشکی، «یپوگنادیسم یررس» ی ویند...p><p style="text-align: center"><div class="mzc"><strong>ندروپوز ا ائسگی ردانه، ائسه، ائسگی، یائسگی زنان، یائسگی زودرس strong>div>آندروپوز,آندروپوز در مردان,کنگره آندروپوز,[categoriy]p><p><span style="color: #ff0000">علائم یائسگی ردانspan>p><p>- روع ه افزایش وزن ی نند.<br/>- توده عضلانی ان اهش ی ابد.<br/>- حساس فسردگی ی نند.<br/>- چار شکل ای واب ی وند.<br/>- احساس ضعف ی نند.<br/>- چار اتوانی نسی ی وند.<br/>- اهش یل نسی <br/>- ختلال ر عوظ<br/>- عدم توانایی رای رکت ر عالیت ای دید سمی انند: ویدن، لند ردن شیای سنگین ا رکت ر رزش ای سخت.<br/>- عدم توانایی ر پیاده وی یش ز ک یلومتر<br/>- اتوانی ر م دن، زانو زدن ا ولا دن<br/>- کاهش انرژی<br/>- حساس غمگینی<br/>- ستگیp><p><span style="color: #ff0000">یائسگی مردان یزان هورمون تستوسترونspan>p><p>ینه یا ین تغییرات ستقیما ه اهش یزان هورمون تستوسترون ربوط ست ا ه، ه ور دی ورد حث وده ست. <br/>رخی پزشکان عتقاد ارند اهش هورمون تستوسترون اید ا رمان ایگزینی ا تستوسترون بران ود. <br/>ه ور بیعی، تولید تستوسترون ر دن ردان، ا افزایش سن اهش پیدا ی ند. <br/>ین وزها رمان ا تستوسترون ه ور زاینده ی پرطرفدار ده، ما مکن ست عوارض انبی خیمی انند: فزایش طر سرطان پروستات، حمله قلبی سکته مغزی، ه صوص ر مردان مسن تر ا اشته اشد.<br/>سیاری ز ردان یانسال، ه یزان هورمون تستوسترون ر نها بیعی ست، چار اهش یل نسی، فسردگی ا ستگی ی وند ه اشی ز تعدادی عوامل ربوط ه سبک زندگی ا سلامت (انند ز ست ادن غل، ارضایتی زناشویی ا اقی ...) ست ه ین عوامل ه ور ستقیم ه تستوسترون ربوط یست.<br/>یزان م تستوسترون ر ک رد سالمند، زوما ه ین عنا یست ه چار ائسگی ردانه ده ست. <br/>ز شانهای اهش تستوسترون ر دن یتوان ه سردرد، اهش درت ید، کوتاهی قد ر تیجه پوکی استخوان م ونی شاره ردp><p><span style="color: #ff0000">عوامل وثر ر یائسگی مردانspan> <br/>- افزایش سن (ز 50 سالگی ه عد)<br/>- اهش یزان هورمون تستوسترون<br/>- نجام ورزش های استقامتی<br/>- سترس <br/>- فسردگی <br/>- یزان ترشح هورمون تستوسترون ر فرادی ه ر رتفاعات زندگی ینند، سیار پایینتر ز یزان ترشح ین ورمون ر ساکنان سواحل ریاست.<br/>- یزان ترشح وعی ورمون ه ام SHBG ر یاهخواران الاتر ست ه یتواند سبب اهش تستوسترون ر سترس ود.p><p><span style="color: #ff0000">اهش هورمون تستوسترونspan>p><p>ر ردان غدد یپوتالاموس یپوفیز، ظیفه نترل ترشح تستوسترون ا ر عهده ارند. <br/>ترشح وعی ورمون ه ام GnRH توسط یپوتالاموس ه یپوفیز مک یند تا ورمونی وسوم ه LH ا ترشح ند ه ر سلولای اص یضه (سلولای یدیگ) تاثیر یذارد. <br/>شانهای اهش تستوسترون ر ردان ندان ابل تشخیص یست، ون کانیسمای مکی ظیر تولید ورمونای ندروژن توسط غدد وقلیوی ر ن تاثیر یذارد. <br/>قتی یزان ترشح تستوسترون اهش یابد، دن قداری ز ورمون پیش ساز تستوسترون ا تبدیل ه تستوسترون یند.<br/>ز شانهای اهش تستوسترون ر دن یتوان ه سردرد، اهش درت ید، کوتاهی قد ر تیجه پوکی استخوان م ونی شاره رد.p><p><span style="color: #ff0000">ورمونرمانیspan>p><p>پزشکان، تستوسترون ا ز ریق رون عضلهی ا زیرپوستی تزریق ینند. <br/>ر ردانی ه ه ندازه افی دن ان تستوسترون تولید میند، ریافت ین ورمون یتواند فید اشد ر جم اهیچهی، خلاق واب ن ا تاثیر گذارد.<br/>ما تزریق ین ورمون ر یل نسی درت دنی ندان تاثیری دارد. <br/>هورمون درمانی ایگزین ر ردان یتواند طراتی یز ه نبال اشته اشد.<br/>پزشک اید پروستات یزان هموگلوبین خون ا ر ردان تحت عالجه، تحت ظر اشته اشد.p><p><span style="color: #ff0000">عوامل اهش هنده ترشح تستوسترونspan>p><p><span style="color: #ff0000">1- سترس :span> <br/>سترس ثری خرب ر ارکرد غدد یپوتالاموس یپوفیز ه راکز نترل هورمون تستوسترون ستند، ارد. سترس مچنین سبب اهش LH (ورمون حرک ترشح تستوسترون ر سلولای یضه) اهش لی ترشح ین ورمون ر دن یود.p><p><span style="color: #ff0000">2- کمبود خواب :span><br/>&nbsp;کمبود خواب یز ر یزان تستوسترون ترشحی ر دن تاثیر یذارد. تحقیقات پژوهشگران انشگاه یکاگو ر وی 12 رد سالم 64 تا 74 ساله شان اده ست ه ابطه ستقیمی ین یزان خواب شبانه یزان ترشح تستوسترون ر وز جود ارد.p><p><span style="color: #ff0000">3- <span style="color: #993300">یابتspan> سندرم متابولیک :span> <br/>دن فراد مبتلا به <span style="color: #993300">یابتspan> وع و سندرم متابولیک ه ر و ه اقی پایین تنه ا فشار خون بالا چار ستند، یزان تستوسترون متری سبت ه یگران تولید یند. <br/>نگامی ه زنان رحله ائسگی ا ی ی نند، توانایی اروری ا ز ست ی هند، ر الی ه ردان ائسه، نوز ین توانایی ا ارندp><p><span style="color: #ff0000">4- فسردگی :span><br/>&nbsp;یزان تستوسترون ر فراد مبتلا به فسردگی، متر ز فراد سالم ست. الب ست ه صرف تستوسترون ر فراد وان سالخورده، سبب ز ین فتن فسردگی یود.p><p><span style="color: #ff0000">5- لکل:span><br/>&nbsp;مصرف الکل ر غدد نترل ننده ترشح ننده تستوسترون ظیر یپوتالاموس، یپوفیز یضه ثر خرب ارد یتواند سبب اهش توانایی نسی و ناباروری ن ا ود. لکل ر سلولای یدیگ یضه ه ترشحننده تستوسترون ستند، تاثیر ی ذارد یتواند سبب اهش ترشح تستوسترون ر تیجه فت یل نسی ود.p><p><span style="color: #ff0000">6- فتشا :span><br/>&nbsp;واد یمیایی وجود ر رخی فتشا یتوانند ترشح ورمونا ا ختل نند. ردانی ه ا رخی فتشا ار ینند، یزان تستوسترون خون ان ر قایسه ا یگر ردان پایین تر ست.p><p><span style="color: #ff0000">عوارض یائسگی ردانspan><br/>غده پروستات ر ردان، سیب پذیرترین عضو دن ر قابل یماری ا ست.<br/>تمام ردان ر عرض سه یماری صلی ربوط ه ین غده ستند.:<br/>- پروستاتیت ا التهاب پروستات<br/>- زرگ دن وش یم پروستات<br/>- سرطان پروستاتp><p><span style="color: #ff0000; background-color: #ffffff">تفاوت ا باهت ای یائسگی مردان زنانspan><br/>- یائسگی زنان عمولا ر سنین 45 تا 65 سالگی خ ی هد. لی ر ردان ز سن 35 سالگی ه عد، ندروپوز ر ر زمانی خ واهد اد.<br/>- ر زنان تغییرات سریع تر شانه ا شکارتر ر ردان علایم تدریجی تر لایم تر ست.<br/>- نگامی ه زنان رحله ائسگی ا ی ی نند، توانایی اروری ا ز ست ی هند، ر الی ه ردان ائسه، نوز ین توانایی ا ارند.<br/>نبع:تبیان<br/>یرایش تلخیص:کاایرانp><p><span style="color: #ff0000;">علائم یائسگی ردانspan>p> <p>- روع ه افزایش وزن ی نند.<br />- توده عضلانی ان اهش ی ابد.<br />- حساس فسردگی ی نند.<br />- چار شکل ای واب ی وند.<br />- احساس ضعف ی نند.<br />- چار اتوانی نسی ی وند.<br />- اهش یل نسی <br />- ختلال ر عوظ<br />- عدم توانایی رای رکت ر عالیت ای دید سمی انند: ویدن، لند ردن شیای سنگین ا رکت ر رزش ای سخت.<br />- عدم توانایی ر پیاده وی یش ز ک یلومتر<br />- اتوانی ر م دن، زانو زدن ا ولا دن<br />- کاهش انرژی<br />- حساس غمگینی<br />- ستگیp> <p><span style="color: #ff0000;">یائسگی مردان یزان هورمون تستوسترونspan>p> <p>ینه یا ین تغییرات ستقیما ه اهش یزان هورمون تستوسترون ربوط ست ا ه، ه ور دی ورد حث وده ست. <br />رخی پزشکان عتقاد ارند اهش هورمون تستوسترون اید ا رمان ایگزینی ا تستوسترون بران ود. <br />ه ور بیعی، تولید تستوسترون ر دن ردان، ا افزایش سن اهش پیدا ی ند. <br />ین وزها رمان ا تستوسترون ه ور زاینده ی پرطرفدار ده، ما مکن ست عوارض انبی خیمی انند: فزایش طر سرطان پروستات، حمله قلبی سکته مغزی، ه صوص ر مردان مسن تر ا اشته اشد.<br />سیاری ز ردان یانسال، ه یزان هورمون تستوسترون ر نها بیعی ست، چار اهش یل نسی، فسردگی ا ستگی ی وند ه اشی ز تعدادی عوامل ربوط ه سبک زندگی ا سلامت (انند ز ست ادن غل، ارضایتی زناشویی ا اقی ...) ست ه ین عوامل ه ور ستقیم ه تستوسترون ربوط یست.<br />یزان م تستوسترون ر ک رد سالمند، زوما ه ین عنا یست ه چار ائسگی ردانه ده ست. <br />ز شانهای اهش تستوسترون ر دن یتوان ه سردرد، اهش درت ید، کوتاهی قد ر تیجه پوکی استخوان م ونی شاره ردp> <p><span style="color: #ff0000;">عوامل وثر ر یائسگی مردانspan> <br />- افزایش سن (ز 50 سالگی ه عد)<br />- اهش یزان هورمون تستوسترون<br />- نجام ورزش های استقامتی<br />- سترس <br />- فسردگی <br />- یزان ترشح هورمون تستوسترون ر فرادی ه ر رتفاعات زندگی ینند، سیار پایینتر ز یزان ترشح ین ورمون ر ساکنان سواحل ریاست.<br />- یزان ترشح وعی ورمون ه ام SHBG ر یاهخواران الاتر ست ه یتواند سبب اهش تستوسترون ر سترس ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">اهش هورمون تستوسترونspan>p> <p>ر ردان غدد یپوتالاموس یپوفیز، ظیفه نترل ترشح تستوسترون ا ر عهده ارند. <br />ترشح وعی ورمون ه ام GnRH توسط یپوتالاموس ه یپوفیز مک یند تا ورمونی وسوم ه LH ا ترشح ند ه ر سلولای اص یضه (سلولای یدیگ) تاثیر یذارد. <br />شانهای اهش تستوسترون ر ردان ندان ابل تشخیص یست، ون کانیسمای مکی ظیر تولید ورمونای ندروژن توسط غدد وقلیوی ر ن تاثیر یذارد. <br />قتی یزان ترشح تستوسترون اهش یابد، دن قداری ز ورمون پیش ساز تستوسترون ا تبدیل ه تستوسترون یند.<br />ز شانهای اهش تستوسترون ر دن یتوان ه سردرد، اهش درت ید، کوتاهی قد ر تیجه پوکی استخوان م ونی شاره رد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ورمونرمانیspan>p> <p>پزشکان، تستوسترون ا ز ریق رون عضلهی ا زیرپوستی تزریق ینند. <br />ر ردانی ه ه ندازه افی دن ان تستوسترون تولید میند، ریافت ین ورمون یتواند فید اشد ر جم اهیچهی، خلاق واب ن ا تاثیر گذارد.<br />ما تزریق ین ورمون ر یل نسی درت دنی ندان تاثیری دارد. <br />هورمون درمانی ایگزین ر ردان یتواند طراتی یز ه نبال اشته اشد.<br />پزشک اید پروستات یزان هموگلوبین خون ا ر ردان تحت عالجه، تحت ظر اشته اشد.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوامل اهش هنده ترشح تستوسترونspan>p> <p><span style="color: #ff0000;">1- سترس :span> <br />سترس ثری خرب ر ارکرد غدد یپوتالاموس یپوفیز ه راکز نترل هورمون تستوسترون ستند، ارد. سترس مچنین سبب اهش LH (ورمون حرک ترشح تستوسترون ر سلولای یضه) اهش لی ترشح ین ورمون ر دن یود.p> <p><span style="color: #ff0000;">2- کمبود خواب :span><br /> کمبود خواب یز ر یزان تستوسترون ترشحی ر دن تاثیر یذارد. تحقیقات پژوهشگران انشگاه یکاگو ر وی 12 رد سالم 64 تا 74 ساله شان اده ست ه ابطه ستقیمی ین یزان خواب شبانه یزان ترشح تستوسترون ر وز جود ارد.p> <p><span style="color: #ff0000;">3- <span style="color: #993300;">یابتspan> سندرم متابولیک :span> <br />دن فراد مبتلا به <span style="color: #993300;">یابتspan> وع و سندرم متابولیک ه ر و ه اقی پایین تنه ا فشار خون بالا چار ستند، یزان تستوسترون متری سبت ه یگران تولید یند. <br />نگامی ه زنان رحله ائسگی ا ی ی نند، توانایی اروری ا ز ست ی هند، ر الی ه ردان ائسه، نوز ین توانایی ا ارندp> <p><span style="color: #ff0000;">4- فسردگی :span><br /> یزان تستوسترون ر فراد مبتلا به فسردگی، متر ز فراد سالم ست. الب ست ه صرف تستوسترون ر فراد وان سالخورده، سبب ز ین فتن فسردگی یود.p> <p><span style="color: #ff0000;">5- لکل:span><br /> مصرف الکل ر غدد نترل ننده ترشح ننده تستوسترون ظیر یپوتالاموس، یپوفیز یضه ثر خرب ارد یتواند سبب اهش توانایی نسی و ناباروری ن ا ود. لکل ر سلولای یدیگ یضه ه ترشحننده تستوسترون ستند، تاثیر ی ذارد یتواند سبب اهش ترشح تستوسترون ر تیجه فت یل نسی ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">6- فتشا :span><br /> واد یمیایی وجود ر رخی فتشا یتوانند ترشح ورمونا ا ختل نند. ردانی ه ا رخی فتشا ار ینند، یزان تستوسترون خون ان ر قایسه ا یگر ردان پایین تر ست.p> <p><span style="color: #ff0000;">عوارض یائسگی ردانspan><br />غده پروستات ر ردان، سیب پذیرترین عضو دن ر قابل یماری ا ست.<br />تمام ردان ر عرض سه یماری صلی ربوط ه ین غده ستند.:<br />- پروستاتیت ا التهاب پروستات<br />- زرگ دن وش یم پروستات<br />- سرطان پروستاتp> <p><span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">تفاوت ا باهت ای یائسگی مردان زنانspan><br />- یائسگی زنان عمولا ر سنین 45 تا 65 سالگی خ ی هد. لی ر ردان ز سن 35 سالگی ه عد، ندروپوز ر ر زمانی خ واهد اد.<br />- ر زنان تغییرات سریع تر شانه ا شکارتر ر ردان علایم تدریجی تر لایم تر ست.<br />- نگامی ه زنان رحله ائسگی ا ی ی نند، توانایی اروری ا ز ست ی هند، ر الی ه ردان ائسه، نوز ین توانایی ا ارند.<br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آندروپوز یا یائسگی مردانه، یائسه، یائسگی، یائسگی زنان، یائسگی زودرس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عوارض بد یائسگی در مردان , یایسگی زودرس و درمان آن , علایم یایسگی و درمان آن , کاهش علائم یائسگی مردان , یایسگی زودرس و بارداری , یایسگی و هورمون درمانی , یائسگی و رابطه زناشویی , یایسگی و رابطه زناشویی , یایسگی و روابط زناشویی , یایسگی زودرس و حاملگی , یایسگی زودرس در مردان , علایم یایسگی در مردان , درمان یایسگی در مردان , دلایل یایسگی در مردان , یایسگی و درمان گیاهی , علایم یایسگی و درمان , سن یائسگی مردان زنان , یایسگی در مردان چیست , سن یایسگی زنان سیده , یایسگی زودرس چیست؟ , علایم یایسگی زودرس , یایسگی مردانه چیست , درمان یایسگی مردان , علایم یایسگی مردان , تغذیه یائسگی زودرس , سن یایسگی در مردان , یایسگی زودرس چیست , یایسگی مردان چیست , یائسگی به انگلیسی , یایسگی به انگلیسی , یائسگی زنان سیده , یایسگی زنان سیده , یایسگی در مردان , سن یایسگی مردان , یائسگی در مردان , یایسگی زن سیده , یائسگی و درمان , یایسگی و درمان , یائسگی در زنان , یایسگی مردانه , اندروپوز چیست , علایم یا یسگی , یایسگی زود رس , يائسگي مردان , یائسگی زودرس , یایسگی زودرس , یایسگی درمان , یائسگی مردان , یایسگی مردان , یایسه مردان

آندروپوز یا یائسگی مردانه، یائسه، یائسگی، یائسگی زنان، یائسگی زودرس گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات