کهیر

کهیر، بیماری کهیر، درمان کهیر، کهیر و عوامل ایجاد آن، علت کهیر، پیشگیری از کهیر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کهیر، بیماری کهیر، درمان کهیر، کهیر و عوامل ایجاد آن، علت کهیر، پیشگیری از کهیر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک کهیر را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p align=justify><strong><span data-xsize=4>هیر عوامل یجاد نspan>strong>&nbsp;p> <div class=item-page align=justify> <DL class=article-info> <DD class=category-name>&nbsp;DD>DL>div> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify><div class="mzc"><strong>هیر، بیماری کهیر، درمان کهیر، هیر عوامل یجاد ن، علت کهیر، پیشگیری ز هیرstrong>div>کهیر چیست؟p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span erstyle="color: #ff9900;"><strong>کهیر چیست؟strong>span><br/>َیر (ه نگلیسی: urticaria) اکنش لرژیک اد ا زمن ست ه عمولاً ر ثر اکنش دن ر رابر واد یستامینی ا ترکیباتی زدیک ه یستامین پدید یید.<br/>عارضه پوستی هیر، ه صورت انهای وچک صورتینگ ا ه کل رجستگیای سیعتر اهی ه صورت تاول تظاهر رده ا خارش شدید مراه ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>هیر یماریی ذرا وتاه دت ست. ر ایعه هیر عد ز ند قیقه تا ند ساعت دون اقی ذاشتن ثر ز ین ی ود سپس ایعات دید ر حل ای بلی ا حل ای دید ه جود ی ید. ندازه ایعات هیر ز وچکی ک عدس تا زرگی ک شقاب تغیر ست. مکن ست ایعات ه م پیوسته اشد واحی سیعی ز پوست ا پوشاند. عمولاً خارش شدید جود ارد، لی مکن ست سوزش ا ه درت رد یز جود اشته اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>هیر ه ور لی سیار ایع ست دود 20 - 10 رصد فراد داقل ک ار ر ول عمر مبتلا به هیر ی وند. هیر ه ور عمول رف ند وز تا ند فته هبود ی ابد، لی ر واردی م مکن ست سال ا تی هه ا ه ول نجامد رتباً ملات ن تکرار ود.<br/>نانچه هیر ر واحی اصی ثل پلک ا ب ا روز ند، سبب تورم ی ود ه مکن ست اعث گرانی یمار ود، لی ین تورم رف 12 تا 24 ساعت رطرف ی ود. لی گر یمار چار شکل تنفسی ا لع ود، اید ه ور ورژانس تحت رمان رار یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900"><strong>علت کهیرstrong>span><br/>تراوش ایع پلاسمای خون ز رون گا ه ضای یانافتی ر پوست اعث کهیر زدن یود . ک عامل یمیایی ه یستامین امیده یود ز اختهای یژهی ر پوست نام استسلا ه ر پیرامون گا رار ارند ترشح یود اعث شاد دن گا از دن ضاهای یاناختهی ر نا هنبال ن روج ایع ز رون گا یودp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>وادی ز بیل جیل، کلات، اهی، گوجه فرنگی، تخم رغ، توت فرنگی، یر فزودنیای غذایی یوهای تازه هیژه رکبات اروهایی ز بیل پادزیستا (نتییوتیکا) انند پنیسیلین، سکنا ثل سپیرین، دئین، یندومتاسین، وابورها، یتامینا تقریباً ر وع ارویی یتواند یجاد هیر ند. صرف داوم سپیرین یتواند یجاد هیر زمن کند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>لزون، اهی، جیل، تخم رغ یر ز ایعترین ساسیتزاها ستند ه وردن نا یتواند اعث پدید مدن هیر شود.<br/>صرف رخی ز اروها یز ی تواند سبب بروز کهیر ود. رخی ز ین اروها عبارت ند ز: آنتی بیوتیک ا، سکن ا، آرام بخش ا واب ورها، مکمل های غذایی، آنتی اسیدها. ویتامین ها طره ای شمی لیّ ا یاف ا یز یجاد هیر ی نند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>ر صورت بتلا ه هیر، اید تمامی اروهای صرف ده، تی ر فته ای خیر ا ه پزشک طلاع اد تا ر تعیین علت، اهنما اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>عضی ز عفونت ا ز بیل سرماخوردگی عفونت ای لو ر ودکان ی توانند سبب بروز کهیر وند، لی رخی عفونت ای زمن اه عفونت ایی ه کل سینوزیت ا رخی بسه ا یز ه عنوان علت یجاد هیر هم ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>رخی ز عوامل یزیکی ثل نور خورشید، سرما، شار، رتعاشات دید، تعریق، رزش تماس ا ب ی تواند ر عضی فراد سبب بروز کهیر ود.<br/>ر هیر اشی ز فتاب، ایعات ر حل ایی ه ر عرض تابش فتاب ستند روز ی نند رف ند ساعت رطرف ی وند.<br/>هیرهای اشی ز سرما ر عضوی ه ر عرض سرما وده پیدا ی ود.<br/>تعریق ر فراد وان اعث هیرهای وچک ارش ار ی ود ه عمولاً ه نبال رزش ا ضطراب روز ی ند رف 15 - 10 قیقه رطرف ی ردد. اه ر عضی فراد، ارانیدن دید پوست ا تحت شار رار رفتن ن اعث بروز کهیر ی ود. تماس ا ب صرف ظر ز ین ه سرد ا رم اشد، ز علل یگر هیرهای یزیکی ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900"><strong>انواع کهیرstrong>span><br/>هیر ه و وع اد زمن بقه ندی ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900">هیر ادspan><br/>هیرهایی ه متر ز 6 فته ز یجاد نها ی ذرد، تحت عنوان «هیر اد» بقه ندی ی وند. ر ین وع هیر علت عمولاً تشخیص اده ی ود. ایع ترین علل هیر اد غذاها، اروها عفونت ا ستند. یش شرات یز ی تواند سبب بروز کهیر ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900">هیر زمنspan><br/>هیرهایی ه یش ز 6 فته ز روز نها ی ذرد، «هیر زمن» امیده ی وند. تعیین علت ین وع هیر، غلب سیار شکل ست ر تعداد می ز یماران ی توان علت ا تشخیص اد. پزشک رای تعیین علت کهیر، اید سؤالات زیادی ز یمار پرسد عاینات تعددی ا نجام هد، لی ا جود ررسی ای زیاد ر یش ز و سوم ین یماران می توان علت کهیر ا پیدا رد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900"><strong>درمان کهیرstrong>span><br/>هترین درمان کهیر، تعیین علت ذف ن ست. خصی ه چار هیر ده بل ز ر یز اید ز وراکی ای واد یجاد ننده ساسیت ودداری ند تا دن تقویت ود نتی ور ازم ا سازد یگر دن عکس لعملی شان دهد.<br/>ما ین مر خصوص ر هیر زمن غلب یسر یست، لی ر واردی ه عللی ز بیل عفونت، غذا، ارو ا عوامل یزیکی عامل هیر اشند، ا ذف ن عامل هیر یز رمان ی ود.<br/>ر سیاری ز وارد پس ز عاینات امل یمار، ازم ست ه زمایش ای تکمیلی نجام ود تا ر صورت مکان علت کهیر تعیین ود، ه لبته میشه ین توفیق اصل می ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>نانچه علت پیدا ود، رمان بعاً اعث ذف هیر واهد د. لی ر واردی ه علت پیدا شود، هیر ه ور علامتی رمان ی ود ه اروهای آنتی هیستامین ر أس رمان ای هیر ستند. آنتی هیستامین ا ر صورتی ز بروز کهیر لوگیری ی نند ه ه ور نظم صرف وند صرف نها صرفاً ر زمان پیدایش هیر تأثیر یلی زیادی دارد.<br/>لبته ر ورد صرف آنتی هیستامین ا، عوارض نها (ز بیل یجاد الت خواب آلودگی) ا اید ر ظر اشت ر فراد سالخورده ه چار حتباس دراری ستند ا عضی اروهای آرام بخش صرف ی نند، اید صرف نها ا حتیاط صورت یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>مچنین ر زمان املگی، سیاری ز اروها زجمله آنتی هیستامین ا ارای عوارضی ستند ه اید ورد توجه اشند.<br/>ز تداخل ثر اروها یز باید غافل ود یماران ایستی اروهای یگری ا ه ه علل یگر صرف ی مایند، ه پزشک ادآوری نند، ون اروها م ه عنوان عامل هیر م ه عنوان تأثیر تقابل وی اروهای آنتی هیستامین هم ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>هگاه ر هیرهای قاوم، پزشک مکن ست ند وع آنتی هیستامین ا اهم ا ه ور تناوب تجویز ند. ر وارد اد دید، ه یژه واردی ه شکل تنفسی روز ماید، راجعه ه ورژانس تجویز «پی فرین» ا «ورتیکواستروئید» تزریقی ا صلاحدید پزشک عالج، صورت ی یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900">لف-وضعی (ه صورت ماد،پماد،ستشو هنده )span><br/>1-ستشوی دن ا ماست و سدر شاهتره.<br/>2-ود ردن سفند ساسیت ا ز ین ی رد.<br/>3-الیدن ب لم پیچ ا رگ ن ر وی پوست.<br/>4-رار ادن خلوط غز وز ا سرکه بلیمو(ند ار ر بانه وز).<br/>5-الیدن ه دن تره ا ب ن ر پوست.<br/>6-ه ده پخته لغم وی پوست.<br/>7-ه ده سیر وی وشهاp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>تذکر: ین ورد ا حتیاط امل جرا ود ون مکن ست قدار زیاد سیر اعث تاول ود.ی توانید ز اکستر سیر ستفاده نید ون اروی وش ا ی اشد.<br/>8-الیدن اهتره وی پوست<br/>9-ه ده پنیرک زنه.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>ین وشها هیر ا تسکین ی هد به ور وقت ر واقع ضطراری فید ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff9900">-وراکیspan><br/>1-خوردن آب نگور ر درمان کهیر ثری طعی سیار وب ارد.(ی توانید 100گرم ز ن ا ر قداری ب یخته ر سه ساعت ک ار یل نید)p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>2-آب نارنج،آب لیمو،آب غوره، ر دام 100 رم خلوط رده یل نید،هیر ا اهر ده ه رور ه ور امل ز ین ی وند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>3-اهو،شنیز،غندر(بوبرگ چغندر،است،آب لیمو،اه تره،رفه،یار،ندوانه،عاب سفرزه،اکشیر،سیار فید ستند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><br/>4-رای فع سموم عده وده صاف مودن ون ز شهای ساده ترش ستفاده نید انند:تمر ندی،ب اهتره ا عرق ن ،آب نارنج ،بغوره، بلیمو ،شنیز، برگ چغندر.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>5-وردن ین غذاها وراکیها م توصیه می شود:<br/>است(ا می عنایار(ا می مکندوانه(ا می کراکشیر،ُّمِ یرازی(انه یز رمزرفه،اه تره،عرق کاسنی، اهو، لبالو، عناب، یلاس، ب زرشک، ب ترب، گل گاوزبان.p><span style="COLOR: #808080"> <h1 align=justify>علل یجاد هیر ر دنh1> <p align=justify><br/>p> <p class=GImg style="text-align:center">p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>یمار)h2> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>قای 25سالهی ستم ه ز دود و فته پیش چار ایعات پوستی کهای رمز نگ همراه خارش شدید ر احیه تنه‌، انا صورت ه یژه ر طراف شما دهم. لبته ر دت ین و فته ندین ار ین علایم روکش رده وباره ر واحی دید اهر دهند. ازم ه کر ست تورم طراف شمایم ر دود ند سال بل م تفاق فتاده ود. ا راجعه ه پزشک رایم تشخیص هیر ا ادند داوا ا دامه ی‌‌هم. لی ین وضوع اعث گرانی ن ده ست. طفاً را اهنمایی نید.p> <p align=justify><strong>پاسخگوی سئوالات زیر قای کتر ضا حمود باطی، تخصص یماریای پوست و مو ی اشد.strong>p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>1- کهیر چیست؟h2> <p align=justify>هیر ک بیماری پوستی ست ه ا خارش شدید مراه یاشد. ر بیماری کهیر کها قطهای رمز نگ رجسته ر سمتای ختلف دن اهر یود. عمولاً ایعات وق ر عرض متر ز 24 ساعت روکش ینند، لی مکن ست ر سایر سمتا وباره روز مایند.p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>2- عوامل زمینهساز هیر دام ست؟ یا ر ین یماری راثت م قش ارد؟h2> <p align=justify>همترین علت زمینهی بیماری کهیر، زاد دن ادهی یانجی ه ام یستامین ز سلولای ونی بافت همبند یاشد ه سبب روز ارش یجاد ایعات پوستی ر ین یماری یردد عوامل حیطی ختلف تی رخی عوامل راثتی عملکرد سیستمای اخلی مکن ست ر تسهیل زاد سازی ین اده (یستامین) روز ایعات تأثیر اشته اشند.p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>3- بیماری کهیر ه ند وع ود ا شان یهد؟h2> <p align=justify>ر ک ز ایعات هیری عمولاً ر دت متر ز 24 ساعت روکش ینند، لی ر ساس دت زمان روز، بیماری کهیر ا یتوان ه نواع اد زمن تقسیم مود. ر واردی ه یماری متر ز ش فته تداوم اشته اشد هیر اد نان ه یشتر ز دت ش اه ول کشد هیر زمن طلاق یود. رخی ز نواع هیرهای زمن ر ثر عوامل یزیکی تماسای دنی تعریق سرما یجاد یوند.p> <p align=justify>p> <p class=SooTitrContent align=justify>همترین علت زمینهی بیماری کهیر، زاد دن ادهی یانجی ه ام یستامین ز سلولای ونی بافت همبند یاشد ه سبب روز ارش یجاد ایعات پوستی ر ین یماری یردد.p> <p class=SooTitrContent align=justify>p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>4- علل یجاد ننده بیماری کهیر دام ست؟h2> <p align=justify>ه ور عمول ر کثر وارد علت زمینهی اصی جود دارد، لی رخی عوامل، رتباط ابل لاحظهی ا بروز کهیر ارند ه ز مله یتوان عوامل زیر ا ام رد:p> <p align=justify><strong>لف- غذا وع تغذیه :strong> واد غذایی انند&nbsp;وجهرنگی&nbsp;،&nbsp;وز&nbsp;،&nbsp;توترنگی&nbsp;،&nbsp;یوی&nbspادمجان،&nbsp;تخمرغ&nbsp;&nbsp; منین رخی ز تنقلات ه یژه&nbsp;جیل&nbsp;‌&nbsp; (انند&nbsp;ادامزمینی&nbsp; ) &nbsp;کلات&nbsp;&nbsp; ر رخی فراد بنیات انند&nbsp;یر&nbsp; فزودنیای صنعتی ه غذاها، غذاهای ارای&nbsp;واد گه ارنده&nbsp; (انند نسروها، سوسیسا، الباس، ایونز ...)، غذاهای ا نگای فزودنی،&nbsp;وشابها&nbspستنی،&nbsp;دامس&nbsp; منین عضی ز غذاهای ریایی انند&nbsp;اهی&nbsp;&nbsp; &nbsp;یگو&nbsp; ، ز مله وادی ستند ه یتوانند زمینهساز بروز کهیر اشند.p> <p align=justify>لی ازم ه توضیح ست ه هور طع ر مه یماران ین واد غذایی زمینهساز بروز کهیر میاشد.p> <p align=justify><strong>: اروها:strong> رخی اروها ثل نتییوتیکا (انند پنیسیلینرخی ز داروهای مسکن، داروهای ضدالتهاب انند سپرین، رخی ز اروهای آرام بخش وابور یتوانند زمینهساز بروز کهیر اشند. ازم ه کر ست ه ور طع ر مه فراد ین اروها اعث بروز کهیر میوند.p> <p align=justify><strong>: عوامل عفونی:strong> رخی عفونتای تنفسی ه یژه ر ودکان، رخی ز عفونتای اکتریایی یکروبی ارچیا روز ملات هیر مراه ستند.p> <p align=justify><strong>: عوامل یگر:strong> ز عوامل یگر یتوان ه یش شرات، رخی حرک ای یزیکی انند شار رما نور خورشید شاره رد.p> <p align=justify>p> <p class=GImg style="text-align:center">p> <p align=justify><br/>p> <h2 align=justify>5-علایم بیماری کهیر دام ست؟h2> <p align=justify>همترین علامت یماری ه ه ور عمده اعث توجه یماران اراحتی نا یود، خارش شدید یاشد ه ا شانهای یگری یز مراه ست.p> <p align=justify>ین شانهای مراه امل کها انهای رجسته پوستی ه صورت پررنگ، صورتی ا رمز ا ندازه شکال تفاوت ستند ه ر قاط ختلف دن شاهده یوند.p> <p align=justify>p> <p class=SooTitrContent align=justify>ر ک ز ین ایعات ه ور عمول ر عرض متر ز 24 ساعت روکش ینند، لی مکن ست ایعات دید ر سایر قاط دن یجاد وند.p> <p class=SooTitrContent align=justify>p> <p align=justify>لبته کته قابل توجه ین ست ه هبودی ایعات هیری یچ ونه وشگاه ا تغییر نگ پوستی ا مراه دارد.p> <p align=justify>ندازه هیر اهی ر د سیار وچک ند یلیتری ر واردی ه صورت ایعات زرگ ر د سانتیتر شاهده یود. هور عمول ایعات هیری مراه ترشح، لمه پوستهیزی میاشد ر وارد ندکی مکن ست مای ایعه ه صورت تاول یده ود.p>span>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کهیر، بیماری کهیر، درمان کهیر، کهیر و عوامل ایجاد آن، علت کهیر، پیشگیری از کهیر شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چگونه کلیه انسان نا پدید می شود , اثر عوامل شیمیایی روی پوست بدن , درد معده که به پشت میزنه , دلیل خارش شدید بدن چیست , پمباد ضد التهاب پوست , تعبیر خواب کهیر زدن , عوامل بیماری پوستی , بیماری پوستی کهیر , راههای درمان کهیر , مثل اینکه رفع شده , درمان خانگی کهیر , بیماری کهیر عصبی , پماد ضد قرچ پوست , کهیر و درمان آن , پمادهای ضد کهیر , حساسیت های کبدی , درمان قطعی کهیر , تاول کوچک چشمی , کهیر شهف کیست , بیماری کهیر , کهیر فیزیکی , دلایل کهیر , درمان کهیر , کهیر پوستی , داروی کهیر , انواع کهیر , کهیر چیست؟ , کهیر چیست , خون وخارش , بروز کهیر , کهیر زدن , کهیر بدن , علت کهیر , عکس کهیر

کهیر، بیماری کهیر، درمان کهیر، کهیر و عوامل ایجاد آن، علت کهیر، پیشگیری از کهیر گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات