کلیه

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6

بیماری کلیوی و مقالات اورولوژی و کلیه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیماری کلیوی و مقالات اورولوژی و کلیه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کلیه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p align=justify><strong>کلیه و بیماری های آنstrong>p> <p align=justify><strong>ُیهstrong> ا <b>لوهb> (ه ارسی: <b>ُدهb>) کی ز ندامای رونی بدن انسان رخی یگر ز انداران ست. ار لیه تصویه ون ز واد زائد فع تابولیت ای دن ی اشد.p> <h2 align=justify><span id=.D8.A2.D9.86.D8.A7.D8.AA.D9.88.D9.85.DB.8C_.DA.A9.D9.84.DB.8C.D9.87 class=mw-headline>ناتومی لیهspan>h2> <p align=justify>لیها ک فت عضو وبیای کل هوهی نگ یاشند ه ر رفین ستون فقرات ر وازات صلی هره 1 تا 3 مری رار ارند. لیها ر نسان ر وی دار لفی کم یرون ز فره صفاق رار ارند. زن ر لیه ر الغین ۵۰ رم یاشد ندازه ن تقریباً ا شت سته رابر ست. یانه لیه ارای رورفتگی ه ام اف ست ه ریان رید لیوی، عصاب، عروق نفاتیک الب ز ن یذرند. الب درار هایی ا ه ثانه یرد تا خیره ده سپس فع ردد. لیه ز پسولی پوشیده ده ست تا ز ن، حافظت ود.p> <p align=justify>ر صورت رش ولی، و احیه عمده یده یود ه عبارتند ز شر ه ر یرون رار رفته ست سمت رکزی ه احیه اخلی ست. سمت رکزی ه افت خروطی کل ه ام رمای لیه تقسیم ده ست. اعده ر رم ر وی بهای ین شر سمت رکزی رار رفته ست اس ن ر پاپیلا ست ه ه رون ضای گنچه لیه، رجسته یود. گنچه ستطاله یفیکل نتهای الایی الب ست. به ارجی گنچه ه و فره ه ام الیسای زرگ تقسیم یود ه و ه پایین متداد یابند ه الیسای وچک تقسیم یوند. الیسای وچک درار ولهای ر پاپیلا ا معوری ینند. الیسا، گنچه الب، درار ا ه سمت ثانه پیش یرند تا زمان فع ر ن ا خیره یود.p> <h2 align=justify><span id=.D9.88.D8.B8.D8.A7.DB.8C.D9.81_.DA.A9.D9.84.DB.8C.D9.87 class=mw-headline>ظایف لیهspan>h2> <p align=justify>کی ز صلیترین ظایف لیه یرون اندن واد زاید تولید ده ر ثر تابولیسم ا ورده ده، یاشد. نترل جم ترکیبات ایعات دن یز ز ارکردهای لیه یاشد. سمت عمده فظ تعادل ین یزان ریافت یزان فع ر ورد ب تقریباً تمام لکترولیتای دن ر عهده لیها یاشد.p> <p align=justify>لیها همترین ظیفه ود ا ا تصفیه پلاسما رداشت واد ز یلترا سته ه یازهای دن نجام یهند. لیهای ا فع واد اخواسته ه توسط درار دن ا تمیز رده واد ورد یاز ا ه ون ازمیردانند.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AF.D9.81.D8.B9_.D9.85.D8.AD.D8.B5.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.AA_.D8.B2.D8.A7.D8.A6.D8.AF_.D9.85.D8.AA.D8.A7.D8.A8.D9.88.D9.84.DB.8C.DA.A9.D8.8C_.D9.85.D9.88.D8.A7.D8.AF_.D8.B4.DB.8C.D9.85.DB.8C.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.AE.D8.A7.D8.B1.D8.AC.DB.8C.D8.8C_.D8.AF.D8.A7.D8.B1.D9.88.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D9.85.D8.AA.D8.A7.D8.A8.D9.88.D9.84.DB.8C.D8.AA.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D9.87.D9.88.D8.B1.D9.85.D9.88.D9.86.E2.80.8C.D9.87.D8.A7 class=mw-headline>فع حصولات زائد تابولیک، واد یمیایی ارجی، اروها تابولیتای ورموناspan>h3> <p align=justify>فع حصولات زائد تابولیسم ه ر دن یاز یستند، عمدتاً ر عهده لیها یاشد. وره، راتینین، سیداوریک، حصولات هایی تجزیه موگلوبین تابولیتای ورمونای ختلف ز ین سته یاشند.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AA.D9.86.D8.B8.DB.8C.D9.85_.D8.AA.D8.B9.D8.A7.D8.AF.D9.84_.D8.A2.D8.A8_.D9.88_.D8.A7.D9.84.DA.A9.D8.AA.D8.B1.D9.88.D9.84.DB.8C.D8.AA.E2.80.8C.D9.87.D8.A7 class=mw-headline>تنظیم تعادل ب لکترولیتاspan>h3> <p align=justify>ازمه رقراری ومئوستاز ین ست ه فع ب لکترولیتا قیقاً طابق ا ریافت نا اشد.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AA.D9.86.D8.B8.DB.8C.D9.85_.D9.81.D8.B4.D8.A7.D8.B1_.D8.B4.D8.B1.DB.8C.D8.A7.D9.86.DB.8C class=mw-headline>تنظیم شار ریانیspan>h3> <p align=justify>لیها ا فع قادیر تغیر سدیم ب، قش ارز ر تنظیم لندمدت شار ریانی ارند. علاوه ر نا، ا ترشح ورمونا ا واد وثر ر عروق ثل نین ر تنظیم وتاهدت شار ریانی یز قش ارند. نین اعث ساخت حضولات وثر ر عروق ه انند نژیوتانسین ۲ یود.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AA.D9.86.D8.B8.DB.8C.D9.85_.D8.AA.D8.B9.D8.A7.D8.AF.D9.84_.D8.A7.D8.B3.DB.8C.D8.AF_.D9.88_.D8.A8.D8.A7.D8.B2 class=mw-headline>تنظیم تعادل سید ازspan>h3> <p align=justify>لیها ا فع سیدها تنظیم خایر ازی ایعات دن، تعادل سید از ا ا ماری یها تنظیم ینند.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AA.D9.86.D8.B8.DB.8C.D9.85_.D8.AA.D9.88.D9.84.DB.8C.D8.AF_.DA.AF.D9.88.DB.8C.DA.86.D9.87.E2.80.8C.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.B3.D8.B1.D8.AE class=mw-headline>تنظیم تولید ویچهای سرخspan>h3> <p align=justify>لیها ریتروپوییتین ترشح ینند ه تولید ویچهای سرخ ز سلولای نیادی ونساز ر غزاستخوان ا تحریک ینند. تقریباً تمام ریتروپوییتین ه ر فراد سالم ه ون ترشح یوند، ز لیها ست.p> <h3 align=justify><span id=.D8.AA.D9.88.D9.84.DB.8C.D8.AF.DB.B1.D8.8C_.DB.B2.DB.B5-.D8.AF.DB.8C.E2.80.8C.D9.87.DB.8C.D8.AF.D8.B1.D9.88.DA.A9.D8.B3.DB.8C_.D9.88.DB.8C.D8.AA.D8.A7.D9.85.DB.8C.D9.86_.D8.AF.DB.8C.DB.B3 class=mw-headline>تولید۱، ۲۵-ییدروکسی یتامین ی۳span>h3> <p align=justify>لیها ا یدروکسیلاسیون یتامین ی ر ربن ماره ، کل عال یتامین ا تولید ینند.p> <h3 align=justify><span id=.D8.B3.D8.A7.D8.AE.D8.AA_.DA.AF.D9.84.D9.88.DA.A9.D8.B2 class=mw-headline>ساخت لوکزspan>h3> <p align=justify>لیها ر رسنگی ولانیدت ز سیدهای مینه سایر پیشسازها، لوکز یسازد، ین وند لوکونئوژنز ام ارد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>p> <p class=imgarticle style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>بیماری کلیوی قالات ورولوژی لیه strong>div>سنگ کلیه,درمان سنگ کلیه,سنگ کلیه درمانp> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>سنگ کلیه وشهای درمان سنگ کلیهp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>سنگ کلیه وش ای درمان سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>سنگ کلیه - سنگ کلیه رات وچک سخت ه ر ک ا ر و لیه تشکیل ده اهی ه اخل الب ا (وله ای عضلانی اریکی ه درار ا ز لیه ا ه ثانه نتقل ی نند) نتقال ابند. سنگ کلیه ز ظر ندازه ز ک انه ن تا دود ک توپ لف تغیر وده مکن ست نفرد ا تعدد اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>سنگ کلیه عمولاً زرگسالان الای ۳۰ سال ز ر و نس ا بتلا ی سازد لی ر ردان ایع تر ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>علایم ایع سنگ کلیه&nbsp; strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-وره ای رد دید پیچشی (تناوب ) ه اصله ر ند قیقه . رد عمولاً بتدا ر احیه پشت ، رست پایین نده ا، اهر ی ردد. ر ی ند ساعت ا ند وز، احیه رد ز سیر رکتی سنگ ز الب ه رف کشاله ران پیروی ی ند. ا فع سنگ رد یمار توقف ی ردد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-کی یگر ز علائم سنگ کلیه تهوع کرر ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">-فع قادیر ندک خون در ادرار یز ز یگر علائم سنگ کلیه ست. درار مکن ست در ا تیره ه ظر رسد.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>علل یجاد سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-فع قادیر یش ز د لسیم ز درار ر ثر ختلال غده پاراتیرویید ه تنظیم تابولیسم لسیم ا ه عهده ارد ا ر ثر صرف یش ز د لسیم یتامین p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-قرس (ر ورد سنگ ای سیداوریکی )p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-نسداد دراری ه ر لیلp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">-اهش جم دار اشی ز ی بی ا ب هوای گرم و خشک یز ز علل یجاد سنگ کلیه ست.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-رژیم غذایی امتناسب (صرف یش ز د لسیم )p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-سابقه انوادگی سنگ کلیهp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-پرکاری پاراتیرویید یز ز یگر علل یجاد سنگ کلیه ست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-ر ستر فتادن ولانی دت ه ر لیلp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-سوء مصرف الکلp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>پیشگیری ز بتلا ه سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-صرف وزانه دود ۳ یتر ایعات عمدتاً ب الصp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-جتناب ز مصرف شیر رآورده ای بنی ر صورتی ه سنگ کلیه ز وع لسیمی سفری اشد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-ودداری ز رایطی ه ا تعریق یش ز د مراه ست .p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>عواقب ورد نتظار ر ورد سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>سنگ ای زرگ عمولاً ر لیه انده دون علامتند، رچند ه ی توانند ه لیه سیب زنند. سنگ ای وچک ه سانی مراه درار ز ریق الب فع ی ردند. سنگ ای ین ین و ندازه ه ز رفی ابلیت رود ه الب ا اشته ز رف یگر ه ندازه افی وچک یستند تا عبور نها ز الب ه سانی صورت یرد اعث یجاد رد دید ی ردند. ین سنگ ا عمولاً ر ی ند وز فع ی ردند. نانچه رکت سنگ توقف ده اعث نسداد دراری ردد، رای پیشگیری ز سیب یشتر لیه اید ارج ردد.p> <p align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>درمان سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">صول لیspan>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>- نگام درار ردن ز اغذ صافی ا از ستفاده نید تا فع سنگ شخص ود؛ ا اخل ک رف یشه ی درار رده ، جود سنگ ا ررسی رده ر صورت جود ن ا دا رده ، درار ا ور ریزید. رای شخص دن ترکیب سنگ ، ن ا زد پزشک برید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p class=imgarticle style="text-align:center">سنگ کلیه,درمان سنگ کلیه,سنگ کلیه درمانp> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>سنگ کلیه وشهای درمان سنگ کلیهp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>- ررس ای تشخیصی سنگ کلیه مکن ست امل زمایش امل درار کشت ادرار، عکس کم ، سونوگرافی لیه ، سی تی سکن ، ُوگرافی ریدی (وشی رای ررسی لیه ا جاری درار ا تزریق ک اروی ابل ناسایی توسط شعه یکس ه اخل جریان خون )p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- ر صورت جود سنگ وچک نفرد دون عارضه نسداد عفونت مکن ست ه رمان اصی یاز باشد.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>- ر ورد سنگ ای زرگتری ه ودبه ود فع شده اعث یجاد عوراض ، عفونت ا رد دید ده ند قدامات رمانی ه نظور ذف نها ازم ست . وش ای ختلف رمانی ر ین زمینه عبارتند ز: ل ردن سنگ ه ریق یمیایی ، ر وردن سنگ ا ندوسکوپ ، ارج ردن سنگ ز ریق پوست ، سنگ کنی ا مک مواج اوراء صورت ز ارج دن [ESWL] ، ه درت راحی از. سایر ویکردهای رمانی دید یز ر ست ررسی ست .p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- سنگ ای اشی ز الا ودن یزان لسیم دن مکن ست یازمند رداشت راحی افت پاراتیرویید غیرطبیعی اشند.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>رژیم غذایی در افراد مبتلا به سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-گر وع سنگ کلیه کلسیمی ا سفری اشد، ز صرف رآورده ای بنی ، کلات ارگیل ودداری نید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-گر وع سنگ کلیه سفاته اشد، رژیم غذایی اوی سیدها ه سیدی گه اشتن ختصر درار مک ی ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-گر وع سنگ کلیه، سیداوریکی ا سیستینی اشد، رژیم غذایی اوی واد لیایی ه لیایی گه اشتن ختصر درار مک ی ند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">-ر ورد مه نواع سنگهای لیه،وشیدن وزانه داقل ۳ یوان ایعات ( یشتر ز مه ب الص ) روری ست.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>رژیم غذایی م ربی پرفیر یز توصیه ی ردد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><strong><span style="COLOR: #ff6600">ر ین رایط ه پزشک ود راجعه مایید:span>strong>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>گر ما ا کی ز عضای انواده تان ارای علایم سنگ کلیه اشید.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>- گر فزایش رجه رارت تا 38/3 رجه سانتیگرادp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>- گر روز علایم عفونت کلیه (سوزش اراحتی نگام درار ردن ا حساس کرر یاز وری ه درار ردن )p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>-گر چارعلایم دید غیرقابل توجیه ده ید.اروهای تجویزی مکن ست ا عوارض انبی مراه اشند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>انواع سنگ کلیهstrong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>سنگ کلیه راثرکریستال اصل ز مک واد وجود ر درار ه جود ی ید، ه ه تدریج ندازه ن زرگ ی ود. سنگ ای لیه علایم نبه ای الینی شابهی ارند، لی وع یماری درمان نها تفاوت ست. راساس طالعات رازمدت، ر سیاری زموارد حتمال عود جدد جود ارد، ذا سنگ فع ده اید تجزیه ده رزیابی ای ازم وی یمار صورت یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">فزایش فیبر غذایی، سبب اهش عوامل طر تشکیل سنگ ه صوص سنگ ای لسیمی ی ود.span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">&nbsp;span>p> <p class=imgarticle style="text-align:center">سنگ کلیه p> <p style="TEXT-ALIGN: center" align=justify>سنگ کلیه وشهای درمان سنگ کلیهp> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #800000"><strong>عوامل زمینه ساز روز سنگ کلیه:strong>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- م تحرکی:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>کی ز عوامل زمینه ساز روز سنگ کلیه م تحرکی ست.م تحرکی ه ثلاً ر نگام یماری ا اتوانی خ ی هد، ی تواند سبب رداشت لسیم یشتری ز ستخوان ده ، ذا غلظت لسیم ر درار فزایش ی ابد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">۲- پرکاری تیروئید:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>پرکاری تیروئید ولیه، سبب فزایش فع لسیم ی ود. دود وسوم فرادی ه یماری غد رون یز ارند، مبتلا به سنگ کلیه ی وند. ر عین ال ین ختلال تنها ۵% وارد سنگ ای لسیمی ا ر ر ی یرد.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">۳- سیدوز توبولی لیه:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>سیدوز توبولی لیه کی یگر ز عوامل زمینه ساز ر روز سنگ کلیه ست.ر ثر قص ر تولید مونیاک ه سیله لیه، فزایش فع لسیم (توسط لیه) یجاد ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- مصرف زیاد نمک :span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>راساس طالعات، مصرف زیاد نمک سبب فزایش فع لسیم رادرار ی ود.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">۵- فزایش لسیم درار ا علت اشناخته :span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>رخی فراد تی ا صرف رژیم غذایی م لسیم، ه لایل اشناخته وزانه تا ۵۰۰ یلی رم لسیم فع ی نند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- فزایش گزالات درار:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>دود یمی ز سنگ ای لسیمی ه ین ترکیب تصل ی وند. گزالات ه ور بیعی تنها ر ند اده غذایی جود ارد سترسی دن ه گزالات ه یزان ذب فع ن ستگی ارد، ه ر مه فراد ین سبت کسان یست.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- پروتئین یوانی:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>رژیم غذایی پر پروتئین&nbsp; مراه ا فزایش فع لسیم، گزالات ورات ست. ر اقع صرف زیاد پروتئین یوانی ا ار سیدی ن ( یلی کی الان یدرژن ر ر رم پروتئین ) سبب فزایش فع لسیم ی ود. ذا رخی حققان، رژیم های غذایی یاهی ا ه فراد ستعد بتلا ه سنگ ای لیه توصیه ی نند.p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>&nbsp;p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify><span style="COLOR: #ff6600">- فیبر غذایی:span>p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" align=justify>فزایش فیبر غذایی، سبب اهش عوامل طر تشکیل سنگ ه صوص سنگ ای لسیمی ی ود.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بیماری کلیوی و مقالات اورولوژی و کلیه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تحقیق کامل درمورد رابطه تغذیه با کلیه سالم , فلوشیت کلیه و مجاری ادراری به انگلیسی , شکل های مربوط به کلیه ها از نمای پشته , متخصص کلیه و مجاری ادراری در تهران , شستشودهنده های کلیه و مجاری ادرار , سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری , بیمارستان کلیه و مجاری ادراری , بیماری های کلیه در زنان اخبار , آناتومی کلیه و مجاری ادراری , هر دو کلیه خراب شده چ میشود , شکل های مربوط به کپسول کلیه , کلیه پلی کیستیک وروزه داری , پیشگیری از بیماری های کلیه , جلوگیری از بیماری های کلیه , کلیه پلی کیستیک در نوزادان , کلیه پلی کیستیک در کودکان , متخصص کلیه و مجاری ادراری , بیماریهای کلیه و علائم آن , کلیه اعضای بدن به انگلیسی , ترجمه سنگ کلیه به انگلیسی , کلیه درد در دوران بارداری , کلیه پلی کیستیک مادرزادی , کلیه سنگ ساز و روزه داری , نام بیماری های کلیه چیست , ده عامل اصلی بیماری کلیه , دکتر کلیه و مجاری ادراری , سنگ کلیه به زبان انگلیسی , سخنان در مورد فروش کلیه , چرا کلیه سنگ ساز می شود , علائم بیماری کلیه چیست؟ , رژیم غذایی کلیه سنگ ساز , شکل مربوط به کپسول کلیه , کلیه پلی کیستیک در جنین , علائم بیماری کلیوی چیست , کلیه پلی کیستیک نوزادان , کلیه سنگ ساز در کودکان , انواع بیماری های کلیوی , علائم بیماری های کلیوی , تحقیق بیماری های کلیوی , نشانه های بیماری کلیوی , کلیه پلی کیستیک بالغین , کلیه انسان به انگلیسی , کلیه رنگها به انگلیسی , کلیه درد در ماه رمضان , کلیه به زبان انگلیسی , معنی کلیه به انگلیسی , نشانه های کلیه بیمار , مطالبی درباره ی کلیه , شکل بیماری های کلیوی , کلیه و بیماری های آن , نام بیماری های کلیوی , کلیه پلی کیستیک چیست , کلیه پلی کیستیک جنین , کلیه سنگ ساز و روزه , کلیه و مجاری ادراری , سنگ کلیه به انگلیسی , کلیه درد نشانه چیست , کلیه درد در بارداری , کلیه فروشی در تهران , کلیه وبیماری های آن , کلیه های پلی کیستیک , هر دو کلیه خراب شده , درمان کلیه سنگ ساز , علایم کلیه سنگ ساز , کلیه و مجاری ادرار , کلیه درد در کودکان , کلیه فروشی در مشهد , عکس کلیه های بیمار , در مورد کلیه انسان , کلیه های بدن انسان , تغذیه کلیه سنگ ساز , انواع بیماری کلیه , کلیه سنگ ساز چیست , بیماری های ادراری , علایم مشکلات کلیه , کلیه فروشی در کرج , علائم مشکلات کلیه , کلیه های نعل اسبی , بیماری های کلویی , علائم کلیه بیمار , کلیه درد و درمان , بیماری های کلیوی , کلیه های سنگ ساز , بیماری‌های کلیوی , کلیه به انگلیسی , عکس بیماری کلیه , مسکن دیابت کلیه , بیماری های کلیه , کلیه فروشی دارم , کلیه فروشی قیمت , کلیه فروشی فوری , کلیه پلی کیستیک , بیماریهای کلیه , عوارض کلیه درد , کلیه های انسان , اورولوژی چیست , قوق كليه چيست , کلیه درد سرما , کلیه های جنین , کلیه های سالم , دیابت و کلیه , کلیه سنگ ساز , کلیه ی انسان , ناراحتی کلیه , مشکل در کلیه , مشکلات کلیوی , بیماری کلیوی , کلیه فروشی o , فروش کلیه o , بیماری کلیه , تحقیق کلیوی , بيماري كليه , مشکلات کلیه , درباره کلیه , کلیه فروشی , عس کلیه ها , تحقیق کلیه , مریضی کلیه , مشکل کلیه , کلیه درد

بیماری کلیوی و مقالات اورولوژی و کلیه گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات