روش های ترک عادت های بد - بهترین راه ترک عادات بد چیست؟ -آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روش های ترک عادت های بد - بهترین راه ترک عادات بد چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div > <p ><div ><a href="http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/break-bad-habits.html"><div class="mzc"><strong>وش ای ترک عادت ای د - بهترین راه ترک عادات د یست؟ strong>div>,[categoriy]<p class="Uimg">a>کاایران: وش ای ترک عادت ای د p>div>p> <p ><strong> کاایران: ترک عادات دstrong> یتواند ک سیر یانبر رای<strong> سیدن ا امیابیstrong> اشد رچه سریعتر ین سیر ا یابید یشتر ز زندگی ذت یبرید.p> <p > ه زارش کاایران: ه زارش لامتو ه قل ز دکتر کرمانی؛ مه ا ک <strong>عادت ه ندان وبstrong> اریم ه سعی اریم تغییرش هیم ثل وشیدن ک قهوه یا چای یلی یرین، ر وز صبح. بیدار ماندن تا پاسی ز ب تماشای تلویزیون، سیگار کشیدن یگر عاداتی ه ه سلامتمان سیب ی سانند. ما یگر زمان ن سیده ه تغییرات ا روع نید. ر دامه ی واهیم رخی ز عادات دی ه یان سیاری ز ردم ایع ست ا ورد ررسی رار هیم اه لی رای هایی ز نها رائه هیم. مه ا ی توانیم ا <strong>فع عادات د وی تر، ادتر سالم ترstrong> ز ذشته ویم.p> <h2>عادت: وشیدن هوه عم ار دهh2> <p>تی ک نجان ساده ز هوه ای عم ار ده انند سپرسو انیلی اوی 14 رم ا دود 4 اشق ای وری ند ضافه ده ست؛ یش ز یمی ز ندی ه ی توانید در طول روز ستفاده نید. ز نجا ه ند ایع ی تواند یلی سریع ارد ریان ونتان ود، الا فتن قند خون سپس سقوطش اعث ی ود در طول روز یشتر وس یرینی ات نید. ین عنی ا ک یوان هوه عم ار ده ر ول صبح، ود ا ماده نتخاب ای غذایی عیف ر دامه وز واهید رد.p> <p><strong>دف: strong>توقف ضافه ردن رگونه ند ضافی ه هوه.p> <h2>گونه عادت ه وشیدن هوه عم ار ده ا رست نیم؟h2> <p>گر عمولا ز هوه ی ستفاده ی ردید ه ودش یرین ست، هتر ست وع ن ا تغییر هید غیر یرین ده خرید سپس ودتان ه ن یرینی ضافه نید. ین ار اعث ی ود ز قدار کری ه ضافه ی نید گاه اشید. ین ار ا کی و روز امتحان نید.p> <h2>بیدار ماندن تا یر قت رای تماشای تلویزیونh2> <p>در طول روز نقدر غرق ارها ستید ه قتی رصت شستن پیدا ی نید یگر قت واب را سیده ست. ه مین لیل ز وابمان زمان ی زدیم تا توانیم دتی رای ودمان اشیم رامش گیریم.p> <p><strong>دف: strong>ک ساعت بل ز ه خت واب فتن، دتی ا رای ود اشید تماشای تلویزیون ا حدود نید.p> <h2>گونه لوی عادت تماشای تلویزیون، بل ز واب ا گیریم؟h2> <p><strong>ای تلویزیون ا تغییر هید: strong>تلویزیون ر تاق واب ست؟ ز نجا ارجش نید. تخت واب باید شانه تماشای تلویزیون اشد لکه ا یدن تخت واب اید متوجه شویم ه زمان وابیدن را سیده.p> <p>اهی ی توان رخی ارها ا ه زمانی یگر وکول رد ا ز مسر ا رزندانمان خواهیم نجامش هند. ا ین وش ی توانید رای ودتان زمان خرید یگر وابتان ا ربانی کنید.p> <p>ک ساعت بل ز واب ا ه راقبت ز ود رامش رفتن ختصاص هید. گر تماشای تلویزیون اقعا ه ما رامش ی هد پس نشینید ز یدن رنامه ورد علاقه تان ذت برید. ما حدودیت م تعیین نید، رای ثال قط و ساعت تلویزیون تماشا نید.p> <h2>وردن نگام سترسh2> <p>و ردن ه غذا اهی ساده رای رامش رفتن پرت ردن واستان ست. سلما ر واقعی ه سترس ارید ه سراغ ک شقاب سبزیجات می وید! غذاهای پر ربوهیدرات پرچرب ستند ه ی توانند دارهای پاداش هی ر غز ا تحریک نند اعث وند حساس وبی اشته اشید ر حظه پویایی تان ا تقویت نند.p> <p><strong>دف: strong>شف نید اقعا ه ه یزی یاز ارید ( عمولا غذا یست )p> <h5>قاله رتبط: اه ای نترل هوس های غذایی زمان سترسh5> <h2>گونه غذا وردن سترسی ا توقف نیم؟h2> <p><strong>تمرین راقبت ز ود: strong>سترس ک یز ست، ما قتی ا کم خوابی، ستگی ا گرسنگی شدید ترکیب ی ود ی تواند اری ند ه ک ستنی عمولی یلی ذاب تر ز نچه ست لوه ند. رای پیشگیری ز ین شکلات طمئن وید خواب کافی ر ولویت اشد، ر وز ه حوی رامش گیرید ود ا وب تغذیه نید.p> <p><strong>کث نید:strong> قتی یپس ا امتان ا صدا ی زنند می کث نید ز ود پرسیدیا اقعا رسنه ستی؟ گر وابتان، ه ست پس کر نید: ” ی واهم غذا رایم کاری نجام هد؟ ” واب ای حتمالی تان ین ست: قت ذراندن، بران تنهایی، هبود خلق و خو.p> <p><strong>الا تصمیم گیرید: strong>گر ه اطر سترس، ه سمت سته یپس فته ید تصمیم گیرید ه ای ینکه ی کرانه مه یپس ا خورید، قدار می ز ن ا ر ک شقاب گذارید. ین ار، ک پیشرفت ه ساب ی ید، ک عادت د ا ی کرانه ودکار تکرار کرده ید. ینکه ه ودتان جازه وردن ک یز ا دهید رم یست.p> <p><strong>یازتان ا رآورده نید: strong>ناسایی نید ه اقعا هن دنتان ه یزی ی واهد: پیاده وی اشته اشید تا هنتان ا ز هوس های غذایی پاک نید، ا ک وست صحبت نید ا ه و پیام دهید ا تی ی توانید ر ک فترچه می نویسید.p> <h2>خوردن ب ه ندازه افی در طول روزh2> <p>هانه ای زیادی جود ارد ه را در طول روز ه ندازه افی ب می وشیم. ادمان ی ود ا دن ود ا ا وشیدنی ای ی رزش انند وشابه پر ی نیم. تی عضی ی عم ودن ب ا هانه ی نند.p> <p><strong>دف: strong>توصیه می شود وزانه 6 تا 7 یوان ب نوشید ( لبته 20 رصد ز ین قدار ا ز ریق غذاهایی انند میوه و سبزیجات ریافت ی نید ) ین قدار ی تواند سته ه رایط ب وایی، عادات رزشی ا رایط سلامت ز ردی ه رد یگر تغیر اشد. ریافت ب افی ی تواند ه هبود خلق و خو مک ند مچنین وی سلامت پوست عملکرد دستگاه گوارش تاثیر ثبت اشته اشد.p> <h2>گونه عادت نیم ب یشتری خوریم؟h2> <p><strong>پیشرفت ود ا بینید: strong>ک شانه صری مک ی ند ه اطر سپارید رتب ب نوشید. ر ا ی وید ا ود ک طری ب توسط اشته اشید. سعی نید ین طری ا ا وشیدنش وزی و تا سه رتبه پر الی نید.p> <p><strong>وش عم ترش نید: strong>گر ب عمولی رایتان ی زه ست ی توانید ن ا ا طعات میوه و سبزیجات انند یار، پرتقال عناع تازه عم ار نید. ین ار ه تنها عم ب ا تغییر ی هد لکه اعث ی ود پارچ ا طری ب ز ظر اهری یز لپذیر ود وست اشته اشید یک لیوان آب ز ن نوشید.p> <p><strong>ز وشابه وری نید: strong>ه ای وشابه هتر ست ز یس تی ای غیر عم ار ستفاده نید ه سبت ه ب وش عم تر ستند. قط رچسب طلاعات تغذیه ی ا ک نید ه ند ضافه ده داشته اشد.p> <p>مین ه روع ه وشیدن رتب ب نید، م م یشتر ه تشنگی ساس ی وید ودتان ه صورت ودکار یشتر ه سراغ وشیدن ب ی وید.p> <h2>استفاده از وشی مراه بل ز وابh2> <p>کی ز تحقیقات انشگاه اروارد شان اده ست قتی فراد ر بکه ای جتماعی یزهایی رباره ود ه شتراک ی ذارند ه عنوان پاداش می وپامین ترشح ی ننده مین لیل ست ه ه وشی تان ی سبیدما بر د ینکه نور آبی اصل ز وشی مراه، غز ا تحریک ه بیدار ماندن قاومت ر رابر واب ی ند. ر لاف تلویزیون وشی ا یلی تقریبا صورت ود ی یریم ه تاثیرش ا دتر ی ند.p> <p><strong>دف: strong>و ساعت بل ز واب وشی تبلت ود ا اموش نید ( له ی انیم ه ار سیار سختی ست خصوصا گر نگام راز شیدن وی تخت ز وشی ود ستفاده ی نید ).p> <h2>گونه بل ز واب سم زدایی یجیتالی نیم؟h2> <p><strong>ک شانه سازید: strong>ینکه گوییم عد ز ساعت 9 ب ینستاگرام ا ک کنید ک یز، ما ر ب ه اطر سپردن ین ار یزی یگر ست. وی وشی ایانه ود زنگ شداری تنظیم نید ه ه ما گوید یگر اید ست کشید. ین ار ک شانه توماتیک رایتان هیا ی ند.p> <p><strong>ز سوسه وری نید: strong>وشی ود ا ه الت زاحم شوید (do not disturb ) برید ین ار اعث ی ود تماس ا شدارها اموش وند ( لبته ی توانید تماس ا شدارهای فراد اصی ا از گه ارید ).p> <p><strong>ور گهش ارید: strong>گر وشی مراهتان رست نار تخت ست حتمال ینکه دام ن ا ک نید ا یمه ب ه سراغش روید الا ست. وشی ا ز ایی ه ی وابید ور گه ارید تا سوسه شوید.p> <h2>نرژی گذاشتن نگام رزش ر اشگاهh2> <p>پیامک رستادن، صحبت ردن ا ک وست، واندن جله وی تردمیل، نجام تمام ین ارها قط ک تیجه ارد: سستی ر رزش. گر ی واهید رست رزش نید اید تمام جودتان ا وی ن گذارید، عرق ریزید، ه فس فس زدن یفتید ز ظر یزیکی املا رگیر وید.p> <p><strong>دف: strong>ریافت داکثر استفاده از ر رزش امل تعهد اندن ه اری ه ی نید.p> <h2>گونه یشترین ستفاده ا ز رزش ود کنیم؟h2> <p><strong>ه ای یگری روید: strong>گرانید ه یگر فراد اخل اشگاه ضاوتتان نند؟ ای یگری رزش نید. ین ار ی تواند رزش ا ک ی ی ی رزشی ر انه ودتان اشد. تی ی توانید زمانی ه اشگاه روید ه متر لوغ اشد.p> <p><strong>عاشق اری اشید ه ی نید: strong>گر ز وگا تنفرید، سلما ا تمام جود رکاتش ا تکرار می نید. گر ز وچرخه سواری وشتان می ید سلما ا تمام جود کاب خواهید زد. رزشی ا نتخاب نید ه وستش ارید دانید را عاشقش ستید. ین ار لید نجام رزشی رست سابی ست.p> <p><strong>ر ستگی پیروز وید: strong>ه ظر تناقض ی ید، ما رار ادن الشی زرگ تلاش رای سیدن ه ن نگیزه تان رای رزش ا فزایش ی هد.p> <p><strong>ترکیبش نید: strong>تنوع مه یز ا هتر ی ند. ه ای لاس عصر ه سراغ لاس صبح روید. ه ای ینکه پیاده وی نید، ک وز وچرخه سواری نجام هید. وتین ود ا تغییر هید جازه هید مه یز تازه ود. ین ار مک ی ند رگیر رزش مانید.p> div>.<p class="source">نبع : <span>alamto.comspan>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روش های ترک عادت های بد - بهترین راه ترک عادات بد چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روش ترک عادت های بد

روش های ترک عادت های بد - بهترین راه ترک عادات بد چیست؟ گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات