رفع بوی بد

علت بوی بد دهان و نحوه درمان آن، رفع بوی دهان، رفع بوی بد دهان، درمان بوی بد دهان، رفع بوی بد - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد علت بوی بد دهان و نحوه درمان آن، رفع بوی دهان، رفع بوی بد دهان، درمان بوی بد دهان، رفع بوی بد ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +رفع +بوی +بد را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong>علت <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> حوه رمان نstrong>p> <p><br/>تاثیر امطلوبی ه <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> ر خصیت ک رد یگذارد ا یچ یز ابل قایسه می اشد . اطره دی ه ز ردی ه بوی دهان دی زش یدید اید اهها ر هنتان ماند ا ده ه حساس نید ه ودتان هانتان و یدهد یا ر ین صورت یتوانید ا ک خصیت عتدل سالمی ا طرافیان رتباط ر رار نید .... طمعناً پاسخ نفی ست ..... ین سائل اعث د ه ر ک <a class="hlink" title="قال" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قالa> داگانه ه ین وضوع پردازمp> <p>نشا بوی دهان ه تحت ر رایطی آزار دهنده ست عبارتند ز:p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html"><div class="mzc"><strong>علت بوی بد دهان حوه رمان ن، رفع بوی دهان، رفع بوی بد دهان، درمان بوی بد دهان، رفع بوی بد strong>div>بوی بد دهان,بوی بد دهان کودکان,بوی بد دهان گربهa>p> <p>وی وادی ه حتمالا ر ی وز صرف رده اشیم ز بیل سیر، پیاز، لکل ، سیگار ......<br/>وی امطبوع اشی ز هداشت دهان و دندان عیف .....<br/>وی اشی ز لق لوزه ها سینوس ای کی ه ر ل تحت ام جاورات دهان و دندان ز نها اد یشود ....<br/>وی اشی ز یماریهای سیستمیک ز بیل بسه ای یه ، یابت ،اراحتی ای وارشی غیره<br/>ر ک ید لی بوی دهان تما ک علتی ارد ینطور یست ه گوئیم هان لانی د و ست میشود اری رد؟! هان ر ردی ا ر ژاد لیتی ر رایط سالم باید وئی اشته اشد .گر وئی شاهده یشود صد ر صد علتی ارد ه ارج ز ین هار وردی ه کر د میتواند اشد. ین صل همی ست ه یلی ه ن ی توجه ستند (علی غم سادگی وضوع) ثلا ن فراد زیادی ا یده م ه ر طب ه ن یگوید ... کتر ر اری یکنم وی هانم وب میشود؟! واردی م ه یشود علت بوی دهان ا تشخیص اد عملا میشود اری رد سیار ادر ست تنها ر ک ورد ه یماران یابت ن م عضی ز وارد مکن ست هانشان بوی استون انندی دهد ه عملا میشود اری رد.... قیه ابل رمان ستند داقل ابل نترل ......p> <p>ال ه توضیح هار ورد الا یپردازیمp> <p><strong>وی وادی ه حتمالا ر ی وز صرف رده اشیمstrong>p> <p>وی واد صرفی ا اهش صرف ا عدم صرف رطرف ده ثر پایداری دارد تی افراد سیگاری م عد ز ینکه دتی ز ترک سیگار ان ذشته اشد دون ینکه حتیاج ه ار اصی اشته اشد وی د ن مرور ز ین یرود واد تندی ثل سیر غیر ز ینکه ر حیط هان ورده یزه ای ن اقی یماند ز ریق سیستم گوارشی م رای دتی اعث نتشار و یشود .جویدن آدامس وب مسواک زدن ر اهش و وثر واهد ود .p> <p><strong>وی امطبوع اشی ز هداشت دهان و دندان عیفstrong>p> <p>وی اشی ز عدم عایت هداشت دهان و دندان ایعترین وع <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> یباشد .خوبی یدانید ه حیط هان پر ز یکروارگانیزم ای ختلف ست ه ه ور بیعی ر حیط هان دون یجاد شکل اصی جود ارند .... صرف مواد غذائی گر نجر ه ین ود ه رده یزه ای ین واد صرفی ر حیط هان اقی مانند ین یکروارگانیسم ا روع ه تجزیه ین واد رده اصل ن حصولات ازدار ختلف ست ه سته ه وع واد تجزیه ده ارای وهای تفاوت یباشد .سالت صلی مسواک زدن استفاده از نخ دندان ین ست ه حیط هان ا ز ر وع واد اقی انده پاک رده ین وند ا ختل سازد ( وند تجزیه واد اقی انده) ال ه ر علتی توانیم ر تمیز ردن ین حیط وفق ویم غیر ز شکلات ندانی ثه ی ه مکن ست وجود ید ز عوارض بیعی ن <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> واهد ود . واحی ه ن ه تجربه ریافته م ه کست ر تمیز ردن نها نجر ه و رفتن حیط هان یشود ا رای ما طرح یکنم:p> <p><strong>ندانهای پوسیده :strong> پوسیدگی ندانها ا توجه ه ینکه یجاد فره ائی ا ر اخل ندان یجاد یکند عملا انع تمیزکردن ین حیط توسط سواک شته علاوه ر ینکه وند پوسیدگی ا تسریع یکند اعث یجاد حیطی رای شد یروارگانیسم اشده غذا ای صرفی م ه ر ین فره ا اقی یماند ست ه ست م اده اعث بوی دهان یشود .... ین پوسیدگی ا مکن ست ز ین ندانها اشد ا حتمالا ر زیر پرگردگی ای بلی وجود ید . ما ا ید ستقیم بینید ..... ذا عاینه توسط ندانپزشک تعاقب ن پر ردن ندانهای پوسیده ر رفع بوی دهان وثر واهد ود<br/><strong>نواع بیماری های لثه :strong> ثه ائی ه لتهب تورم ستند حیط ناسبی رای تجمع غذائی یکروارگانیسم ا ستند .ر من ر ک ثه یمار پاکت ائی ین لثه و دندان یجاد یشود ه ز ک یلیمتر تا ندین یلیمتر مکن ست ه عمق اشته اشد عملا سواک درت تمیز ردن ین ضا ا ا دارد مین مر اعث یجاد حیط ای ناسبی رای تولید از ای امطبوع ه اصل عملکرد یکروارگانیسم ا ر وی غذا ای اقی انده ست یشود ...... درمان بیماری های لثه ر ر دی ه اشد صددرصد ر فع ین وها وثر واهد ود ..... ر عضی یماری ای پیشرفته ثه ود ثه عفونی م وی دیدی ارد یکروبها روع ه تخریب ثه یکنند ه مراه ا بوی تعفن دید ست<br/>واحی ه تمیز ردن ن ا مسواک و نخ دندان شکل ست: ین واحی عبارت ست ز:<br/>احیه یواره پشتی دندان عقل ه ه اطر سترسی شکل .....تمیز ردن ن وب صورت میگیرد حالت تهوع بودن ضای افی رای شد دندان عقل م ین ضعیت ا تشدید یکند مین احیه حلی رای تجمع یکروبی یگردد<br/>احیه سطح زبان خصوص سمت لفی ن ه پرز ای رازتر زرگتری ارد عد ز غذا ودن ر ین واهی ورده غذائی انده تعفن ده اعث بوی دهان یگردد. مسواک زدن سطح زبان ر فع وهائی ه ز ین احیه نشا رفته یلی وثر واهد ود<br/><strong>زیر پر ردگی ای امناسب پروتز ای ابتی ه ر هان ارید:strong> پروتز ائی ه ر هان ارید ز ر وعی ه اشد حوه تمیز ردن اص ودش ا ارد ه تما اید ز ندانپزشک و پرسید .پروتز ای ابت م تکنیک ای اصی ا رای تمیز ردن ازم ارد ه عدم تمیز ودن زیر ن اعث یر غذائی غاز یجاد وهای امطبوع ست . گر پروتز ابت ه ور ناسب ساخته شود ه وری ه غیر ابل تمیز ردن اشد ا یچ اهی میشود نها ا تمیز رد اید تعویض ردد. پر ردگی ای امناسب خصوص پر ردگی ائی ه ا مالگام صورت رفته ز یواره ندان یرون زده تر پر یشود ا م میشود ا مسواک و نخ دندان تمیز رد ایستی تعویض ردد .<br/>ر صورتی ه تمامی ین شکلات ر حیط دهان و دندان فع ده اشد یگر مکان ینکه بوی دهان اشته اشیم خواهد ود ه رطی ه ین و ز احیه دهان و دندان اشد .....کثرا فرادی ه ز هداشت وبی رخوردارند ی از ز بوی دهان نج یبرند ه جاورات هان ه عبارت ست ز ین ای ختلفی ه ر لق جود ارد لوزه ها ،سینوسهای کی .غافل ستند. پس یرسیم ه سمت سوم بحث:p> <p><strong>وی اشی ز لق لوزه ها سینوس ای کی ه ر ل تحت ام جاورات دهان و دندان ز نها اد یشودstrong>p> <p><strong>جاورات دهان و دندان:strong>گر ته لوی ود ا خوبی ر ینه گاه نید توجه یشوید ه عد ز تمام ندانها نوز ه لوزه ها رسیده ین ای ختلفی جود ارد ه تمامی نها حیط ناسبی رای یر غذائی یباشد ر من ود لوزه ها خصوص ر فرادی ه سابقه عفونت ای تعدد ر احیه وزه ارند لوزه ها ه صورت مای ل لمی ر یاید ه مراه ا یار ای اهاً عمیق ست ین یار ای وی لوزه ها م اعث تجمع غذائی ر ین واحی یشود ه مه ین حیط ا یتواند اعث وهای حشت اکی ر حیط هان ود دون ینکه شکلی ه حاظ دهان و دندان اشته اشید .سیدگی ه ین واحی ز سئولیت ای ندانپزشک ارج ست اید توسط تخصص وش لق ینی سیدگی ردد. ا عمولا عد ز طمینان ز بودن سئله ی ر حیط هان یماران ا رای ک ردن جاورات هان خصوص لوزه ها سینوسها ه ین تخصصین رجاع یدهیم .p> <p>عضی واقع یمارانی ه وزه ای زرگ یار ار ارند واد صرفی انند جیل پسته . تخمه ... ر ین یار ا ایگزین یشوند. وی دی یجاد یکنند ه تی ا قرقره کردن عمولی م رطرف میشود .عمولا تخصصین وش لق ینی ا وشیدن ین لوزه ها ( شار لوزه ها تخلیه ستشوی ن ) سبت ه ین شکل قدام یکنند . ن ند ورد ا یده م ه عد ز ین ار وی امطبوع هان یز فع ده ست.p> <p>ز یگر جاورات هان ه یتواند اعث <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> ود سینوس ای کی یباشد. سینوسها فره ائی ر اخل ستخوان ای ختلف مجمه اقع ده توسط جراهائی ه فره ینی ز نجا ه احیه لق هان ه ریقی ربوط ستند ین فره ا ر صورت عفونی دن ه ر ل ه سینوزیت شهور ست ا وی امطبوعی مراه ست ه مراه ا تنفس یمار ا توجه ین و یشویم ر صورتی ه ین سینوزیت ه صورت زمن ر ید ائما ترشحاتی واهد است ه ین ترشحات مراه ا وی زننده ست ر واردی ز یماران ه ز <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> نج یبرند ین وارد ا شاهده رده م ه از ین وارد اید توسط تخصصین وش لق ینی رمان ردد.p> <p><strong>وی اشی ز یماریهای سیستمیک ز بیل بسه ای یه ، یابت ،اراحتی ای وارشی غیرهstrong>p> <p>هارمین ورد ز نشا بوی دهان یماری ای سیستمیک یماری ای وناگونی ست ه ه احیه هان ربوط ستند . ز مله ین یماری ا بیماریهای گوارشی بیماری های تنفسی ست ..... ن ز کر زئیات علمی ین یماری ا ودداری یکنم ون ین ک <a class="hlink" title="قال" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قالa> اربردی رای عموم ست زیاد تو هر زئیات علمی ار باید فت قط ه و ورد شاره یکنم ه کی عفونت ای اد یوی بسه ائی ه ر یه مکن ست جود اشته اشد . ین بسه ای یوی وی دی ا نگام تنفس یجاد یکند ر ان ن توسط تخصصین اخلی اید صورت یرد . ورد وم یماری یابت یرین ست ه مکن ست وی دی ا یجاد کند .یماری ای ختلف وارشی عده ز مله سرطان معده ر وارد سیار ادر اعث بوی دهان یشود قوله ی تخصصی ست ز عوارض سیار زئی ین یماری ا یباشد ه ا رمان ین یماری ا ین بوی دهان یز رطرف یگرددp> <p><strong>ند کته ر ورد درمان بوی دهان :strong>p> <p>ه ظر ن ر ردی <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> ا ر ورد ودش سایرین تجربه رده ست .بوی دهان مکن ست قطعی اشد خصوص وهائی ه صبح وقع یدار دن زخواب شاهده یشود عد ز خوردن صبحانه مسواک زدن رطرف یشود . ین وی صبحگاهی بیعی ست ه علت کاهش بزاق ر ی ب ر من عدم عالیت حیط هان ر ل زمینه ی رای عالیت یکرو رگانیسم ا راهم یکند ه عد ز ک عده غذا وردن فع یشود . ذا ر صورتی ه صبح صبحانه خورده ید واظب صحبت ردن ود اشید<br/>ز طرافیان زدیک ود خواهید ه گر وی دی ز هان ما توجه دن تما تذکر هند ون فراد امعه قتی توجه و یشوند یچ قت ه زبان می ورند لی ثر د خصیتی ود ا یگذارد.... شنایان زدیک ین طف ا ر ق ا کنند تذکر هند ز ین ربه دید ه خصیت ان لو یری یکنند.<br/>گر ر ردی توجه وی د دیم اید سعی نیم ه ور غیر ستقیم طرح نیم رح ستقیم مکن ست ربه وحی دیدی یجاد ند خصوص ه رتباط عاطفی ا م اشته اشیم .... گر م تذکر شویم از فتار سئولانه ی کرده یم رح غیر ستقیم هترین سیله ست ....<br/>ر صورتی ه توجه دیم ه هانمان و یدهد برای درمان ولین رحله راجعه ه ندانپزشک شورت ا ن ست .ندانپزشک ا ک عاینه امل یتواند علت بوی دهان ما ا تشخیص رمان ند ین رمان یتواند امل جرم گیری موزش مسواک زدن استفاده از نخ دندان .... ترمیم ندانهای پوسیده ..... اشد ..... ر صورت طمینان ز احیه دهان و دندان گر شکل بوی دهان فع گردید تما اید ه ک تخصص وش لق ینی راجعه نید لوزه ها لق سینوسها کی ا ک نید تما شکل ما ل واهد د سایر واردی ه یتواند اعث بوی دهان ود نقدر ادر ست ه رح نها صلا اربرد عملی دارد .....<br/>فرادی ستند ه چار توهم <a class="hlink" title="بوی بد دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/boye-bad.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بوی بد دهانa> ستند .... ه ین صورت ه هانشان و میدهد لی میشه ز ین حشت ارند ه هانشان و یدهد .... ین توهم عضی واقع نقدر دید ست ه ر وابط جتماعی رد ثر امطلوب یگذارد .... ن ین یماران ا ر ندین ورد شاهده رده م ارها هشون فته م ه وی دی دارند لی از ین سواس ا ارند..... شاوره ا وانپزشک علت ابی ن سیار وثر واهد ود.<br/>غرغره ردن ا هانشویه ای ختلف ا تما ر ستور ار وزانه هداشتی ود رار هید ..... ن هانشویه اتریکا ه طنی ست املا یاهی ست ز عصاره ایع گل بابونه تهیه ده ا تجربه رده م رای یماران م توصیه یکنم.p> <p><br/>نبع:لینیک ندانپزشکی کتر رتضوی<br/>یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله علت بوی بد دهان و نحوه درمان آن، رفع بوی دهان، رفع بوی بد دهان، درمان بوی بد دهان، رفع بوی بد شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بوی بد دهان کودکان را چگونه درمان کنیم؟ , راه پیشگیری از بوی بد دندان پوسیده شده , رفع بوی بد دهان در ماه مبارک رمضان , روش های از بین بردن بوی بد دهان , رفع بوی بد دهان در ماه رمضان , رفع بوی بد دهان ناشی از معده , نحوه از بین بردن بوی بد دهان , چگونه بوی بد دهان رفع شود , سردرد بعد غذا بدبویی دهان , داروی شیمیایی بوی بددهان , درمان پزشکی بوی بد دهان , رفع بوی بد دهان در صبح , کلینیک درمانی بوی دهان , چرا دهان بوی بد میدهد , برای رفع بوی بد دهان , علت بوی بد دهان چیست , رفع بوی الکل از دهان , راه درمان بوی بددهان , دلایل بوی بد دهان , درمان بوی بد دهان , رفع بوی بد دهاان , دلیل بوی بد دهان , علت بوی بد مدفوع , بوي بد دهان چرا؟ , رفع بوی بد دهان , علت بوی بد زبان , علل بوی بد دهان , درمان بوی دهان , علت بوی بددهان , بوی دهاندرمان , دهان با بوی د , رفع بوی مدفوع , بوی بد درختان , بوی بدن دهان , مغزش بو میده , بوی بد دندان , دهنم بو میده , رفع بوی دهان , علت بوی بدن , بدبویی دهان , بوی بد دهان , رفع بوی بدن , بوي بد دهان , معالجه دهان , وی بد دهان , رفع بوی بد , بوی بددهان , بوی استون , بوي دهان

علت بوی بد دهان و نحوه درمان آن، رفع بوی دهان، رفع بوی بد دهان، درمان بوی بد دهان، رفع بوی بد گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات