بیماری دهان

بیماری دهان و زخم های زبان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیماری دهان و زخم های زبان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +بیماری +دهان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>کاایران : هان زبان زء همترین اعضای بدن ی اشد مه ا ه همیت راوان ین و عضو ز دن اقف ستیم ، ه علت ینکه صحبت ردن ، غذا وردن شامیدن ز ارهای وزانه ر خص ی اشد زیبایی سلامت ین عضا سیار هم ست ه وری ه گر ما تی ندانتان می ج اشد زیبایی صورت ه م ی یزد ، ر ین قاله ز سایت سلامت کاایران ی واهیم ه ور فصل رباره بیماری های دهان زخم های زبان همیت راوان نان ا ما صحبت نیم .p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html"><div class="mzc"><strong>بیماری دهان زخم های زبان strong>div>بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>یماریهای ایع هانstrong>p> <p>&nbsp;p> <p>یماری ای ستوماتوگناتیک ا بیماری های دهان، یماری ایی ست ه ربوط ه هان ک ست. هان، ز رگان ای هم ا عملکردهای تفاوت ست. مچنین ا سرعت زیادی رفتار یماری ای هانی ی ود.p> <p>نجمن ندانپزشکان مریکا، ین شته ا ا ام «سیب ناسی هان ک صورت» ی ناسند ر توصیف ی ویندترکیب ندانپزشکی سیب ناسی ست ه ر رتباط ا بیعت، ناسایی دیریت یماری ایی ه وی هان ک صورت تأثیر ی ذارند، ست. علمی ه ر ستجوی علت ا، پروسه تأثیر ن یماری استp> <p>سازمان <a class="hlink" title="هداشت" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">هداشتa> هانی ز اژهٔ «یماری ای ربوط ه غدد بزاقی، ک پوسیدگی دندان» ستفاده ی ند.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>زخم های زبانstrong>p> <p><strong>آبسه دندان:strong>p> <p>آبسه دندان&nbsp;رک ایی ست ه ر یشه&nbsp;ندان&nbsp;مع ده اعث عفونی دن ن ی ود مکن ست ر صورت رمان شدن ه وقع ی تواند ه تدریج ه ضاهای عمقی انند ضاهای طراف لق، مجاری تنفسی تی طراف&nbsp;غز&nbsp;اه پیدا ند وجب انسداد راه ای تنفسی، رگیری غز &nbsp;ننژیت&nbsp;(لتهاب پرده غز) رگیری&nbsp;ون&nbsp; تی&nbsp;رگ&nbsp;وند.p> <p>رد دید ندان ر نگام بسه ا ی توان نین توضیح اد: رود یکروب ا ه&nbsp;غز ندان&nbsp;(پالپ دندان) اعث یجاد لتهاب ر پالپ ده ین لتهاب اعث فزایش جم پالپ ی ود. ا توجه ه ینکه پالپ دندان ر ک حفظه سته اقع ده، اعث فزایش دید شار اخلی ن ی ود. ین فزایش شار، نجر ه شار مدن ه پایانه ای عصب دندان ده درد دندان روع ی ود.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>فت هان ، زخم زبان : strong>p> <p>ه قل ز کاایران : فْت&nbsp;ک یماری ایع ر&nbsp;هان&nbsp;ست ه ایعات ردناک&nbsp;کروتیک&nbsp;ر خاط هان، زبان ثه ه ار ی ورد. علت ن اشناخته ست لی مکن ست&nbsp;ودایمنی&nbsp;اشد. وره ن دود ک فته ست غلب پس ز ن دون رمان م هبود ی ابد. رمان ن غلب علامتی ست رای فع ن یشتر ز هانشویه ا طره ستفاده ی ود.p> <p>تیولوژی&nbsp;فت عود ننده هانی، قیقاً شخص یست ما واردی ه عنوان علل زمینه ساز رای ن عرفی ده ند؛ انند زمینه رثی، سترس، ختلالات&nbsp;یمونولوژیک، عوامل ورمونی، مبودهای تغذیه ی قایص ونی، سیگار ساسیتهای غذایی.p> <p><strong>عمولا سرطان ای هان ر بتدا ه صورت زخم اهر ی وند. :&nbsp;strong><br/><br/><strong>علت ای ایع یجاد زخم ا ر هان یست؟strong><br/><br/>ایع ترین علت زخم ای هانی، صدمه ای یزیکی ست. از رفتن ونه ا زبان ب ر نگام غذا وردن، تیزی ک ندان، ربه اشی ز مسواک زدن حکم ا ندان ای صنوعی ه ر هان ق ی ورند، ی توانند افت هان ا زخم نند. ین "زخم ا ه زخم ای اشی ز ربه" عروف ند. عوامل یگری یز مکن ست ر هان زخم یجاد نند ثلا سوختگی اشی ز غذای اغ، زخم ای اشی ز رفک ای هانی، تبخال ای هانی (اخل هانعکس لعمل ه عضی اروها ثل اروهای شیمی درمانی، سیفیلیس، یدز ، یابت سرطان. ما گر ر هان ود زخم ای زیادی ارید ه رتبا وب ی وند وباره عود ی نند، ه "فت" کر نید.p> <p><strong>علت ای ایع یجاد زخم ا ر هان یست؟strong><br/>ایع ترین علت زخم ای هانی، صدمه ای یزیکی ست. ه سادگی، از رفتن ونه ا زبان ب نگام غذا وردن، تیزی ک ندان، ربه اشی ز مسواک زدن حکم ا ندان ای صنوعی ه ر هان ق ی ورند، ی توانند افت هان ا زخم نند. ین زخم ا ه زخم ای اشی ز ربه عروفند. عوامل یگری یز مکن ست ر هان زخم یجاد نند ثلاً سوختگی اشی ز غذای اغ، زخم ای اشی ز رفک ای هانی، تبخال ای هانی (اخل هانعکس لعمل ه عضی اروها ثل اروهای شیمی درمانی، سیفیلیس، یدز، یابت ا سرطان ما گر ر هان ود زخم ای زیادی ارید ه رتباً وب ی وند وباره عود ی نند، ه «فت» کر نید.p> <p><strong>سیاری ز یاهان ر درمان زخم های دهان مک ننده ی اشند. ن ا عبارتند ز:strong>p> <ol> <li>رای تسکین وری زخم ای هان صف اشق ای وری پودر ل ا ا صف اشق ای وری پودر زاج و اده، خلوط نید. قدار می ز ین پودر ا ر وی لکه های سفید رار هید. گذارید ه دت 1 قیقه ر وی لکه های سفید ماند؛ سپس هان ود ا ا ب رم غرغره نید. ین رمان ا ه دت 3 ار ر وز تکرار نید تا هبودی سریع تر خ هد.li> <li>5 رگ یحان تهیه نید ن ا ا صبح عصر جویید. پس ز ویدن ین یاه، قداری ب نوشید. ین ک رمان ؤثر رای زخم ای هان ز ین ردن وی امطبوع هان ست.li> <li>سطح زخم دهان ا ی توان ا غرغره ردن ای رم یاهی تهیه ده ز ند رگ نای رد ده، رمان رد.li> <li>ر یک لیوان آب اغ، ½ اشق ای وری پودر زردچوبه &nbsp;¼&nbsp;اشق ای وری ز سنگ مک ریزید ه وبی ل نید. تا زمانی غرغره نید ه ب الت لرم پیدا ند. زردچوبه ارای واص تعدد ضد عفونی کننده ست ه ر هبود ین زخم ا مک ی ند. 1 اشق ای وری لیسیرین تهیه نید می پودر زردچوبه ه ن ضافه نید. ین میر ارویی ا وی زخم ای هان ود رار هید.li>ol> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>نواع <a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>زبان ماس :strong>p> <p>زبان ماس&nbsp;(التهاب زبان) ا&nbsp;لوسیت&nbsp;عبارت ست ز لتهاب اد ا زمن&nbsp;زبان&nbsp;ر ثر لایل وناگون ه اهی سری ست. ین یماری سرطانی می اشد.<br/>زبان تورم ا&nbsp;نگ رمز&nbsp;وشن، زخم تورم ا نگ رمز وشن، ویی کل دن زبان، اهی مراه ا سطحی سیاه رمز دن وک وشه ای زبان ز شانه ای ین یماری ست.p> <p><strong>لایلstrong>p> <ol> <li>لیل عفونیli> <li>سوختگیli> <li>سیب اشی ز ندان ای اصاف، عدم تناسب ندان ای صنوعی، تنفس هانی ا ازگرفتگی کرر ر ین تشنجli> <li>سوء مصرف الکل، خانیات، غذای گرم ا اشنیli> <li>سلامت امناسب ندانli> <li>لرژی&nbsp;ه&nbsp;خمیر دندان، هان ور (ه یژه هان ور اوی پراکسیدیرینی، نگ ا واد ورد ستفاده ر ارهای دندان پزشکیli>ol> <p>مبود&nbsp;یتامین ای &nbsp;ر ثر پلاگر، م ونی&nbsp;کمبود ویتامین&nbsp;۱۲ ا م ونی کمبود آهن اکنش ای ضر سبت ه اروهاp> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>بوی دهان:strong>p> <p>بوی دهان ی تواند ه وع غذا، عدم مسواک زدن، خشکی دهان، سیگار، سینوزیت، بیماری های گوارش وقانی ا غیره ربوط اشد. وی د ر هان ه صورت ولانی ی تواند م نین اشی ز بیماری لثه اشد. استفاده از نخ دندان سواک ه صورت و ا سه ار ر وز جباری ست ی تواند بیماری لثه بوی دهان ما ا نترل ماید. ر صورت بتلا ه ین یماری تماً ه ندانپزشک ود راجعه مائید.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>رد ک ا شکلات فصلی:strong>p> <p>یلی ز عوامل ی توانند سبب ین یماری ردند، نابراین تشخیص ین وارد ا ندانپزشک ست. علل ن ی تواند اشی ز سینوزیت، درد دندان ،لتهاب فصل، ربه صدمه، دندان قروچه، التهاب لثه،وکش امناسب ..... اشد.ندانپزشک ما ا عاینات ررسی قیق استفاده از X ray، علت یماری ما ا علوم ی ماید.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>یماریهای ایع هانstrong>p> <p><strong>پرزهای سیاه ر وی زبان:strong><br/>ین ضعیت دون رد زمانی تفاق ی فتد ه رجستگی ای وچک ر وی زبان یجاد ی ود ه ر تیجه شد اکتری ا ر وی زبان ست ه اعث ی ود پرزهای وی زبان سیاه نگ ود .p> <p>ر ثر صرف ولانی دت آنتی بیوتیک مکن ست ین ضعیت یجاد ود .برای درمان ی توانید وی زبان ا سواک زنید .ر خی واقع م مکن ست ه ارو یاز اشد.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>یماریهای ایع هانstrong>p> <p><strong>پوسیدگیstrong>p> <p>پوسیدگی ای ندانی&nbsp;طور ستقیم ا یوه زندگی، عادتهای غذایی، یزان راقبتهای <a class="hlink" title="هداشت" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">هداشتa> ز دهان و دندان، جود&nbsp;لوراید&nbsp;ر ب &nbsp;خمیر دندان&nbsp; ... ستگی ارد. توارث یز قش همی ا ر ستعد ودن ندان ه پوسیدگی یفا ی ند.p> <p><strong>نواع پوسیدگی:strong>p> <uL> <li><strong>پوسیدگی تاج:strong>&nbsp;ه م ر ودکان م ر زرگسالان ه دت ایع ست یشتر وی سطوح فقی ندانها اهر ی ود.li> <li><strong>پوسیدگی یشه:strong>&nbsp;ا فزیش سن، ثه ا روع ه عقب شینی ی نند، ز نجا ه ن سمت ز ندان ه زیر ثه خفی وده پس ز عقب شینی پدیدار ده ست، اقد ینا ی اشد، ر قابل پوسیدگی ساد سیار سیب پذیر ست<br/>&nbsp;li> <li><strong>پوسیدگی جدد:strong>&nbsp;طراف ندان پر ده، حل ناسبی رای تجمع پلاکها ر تیجه پوسیدگی جدد ست.li>ul> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>یماریهای ایع هانstrong>p> <p><strong>وکوپلاکی:strong><br/>وکوپلاکی ک ایعهٔ سفید نگ ست ه خاط هان ا رگیر ی ند ا شش ز ین می ود عمولاً ر ناره ای زبان صورت طوط سفید یده ی ود.p> <p>گر ین تکه ا رای دت ولانی جود اشت ا تغییرات یگری ا ر هان ود حساس ردید رای عاینه دن ی توانید ه ندانپزشک راجعه نید.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>نواع <a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>نژیویت ا&nbsp;التهاب لثه:strong>p> <p>نژیویت ا&nbsp;التهاب لثه&nbsp;ه التی فته ی ود هپلاک ای ندانی&nbsp;ر ط&nbsp;ثه&nbsp;تجمع پیدا ی ند اعث تحریک ثه ساس دن ن ی ود ه اهی ونریزی م پیدا ی ند.p> <p>گر ین پلاک ا ا ر وز ا&nbsp;سواک&nbsp;ا&nbsp;نخ دندان&nbsp;پاک کنید ه رور سفت تر ده اده ی غیرقابل رداشت ه ام&nbsp;رم&nbsp;(سوب ندانی) یجاد ی ند. ر صورتی ه پلاک رم ه زیر ط ثه سترش پیدا ند، بیماری مزمن واهد د.p> <p>ا تحریک زمن اکتریایی،&nbsp;سج ثه&nbsp;ه تدریج ز ندان ا دا ی ود فره ایی یجاد ی ود ه ر نجا&nbsp;رک&nbsp;تجمع پیدا ی ند. ا سترش پلاک رم تداوم تحریک افت ثه، رایند نده دن ثه ا ز ندان ایتان یش ز پیش دامه پیدا ی ند. ه ین الت&nbsp;پریودونتیت&nbsp;ا&nbsp;پیوره&nbsp;ی ویند.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>لوئوروزیس ندانی:strong>p> <p>لوئوروزیس ندانی تغییر نگ دید&nbsp;ندان&nbsp;ر ثر&nbsp;لوئور&nbsp;ضافی وجود ر&nbsp;بآشامیدنی نگام تشکیل ندان ست.p> <p>لوراید عنصری فید رای ساختار ندانی ست همان ور ه ی انید ر رخی ناطق ه مبود ن ر&nbsp;آب آشامیدنی&nbsp;جود ارد فزودن ن ه ب اعث تقویت دندان ها ر قابل پوسیدگی ی رددولی ر رخی ناطق لوراید وجود ر ب یش ز ندازه ست به مین اطر ندان ا چار لوئوروزیس ی ردند.لوراید ضافی وجود رآب شامیدنی نگام تشکیل&nbsp;مینای دندان&nbsp;ر ودکان ر وی سلول ای ینا ساز تأثیر ذارده رحله عدنی دن ینا ا چار ختلال ی ند ه ونه ی ه افت زیر سطحی ینا چار تخلخل ی ودp> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>پیوره&nbsp;:strong>p> <p>پیوره&nbsp; ا&nbsp;پیرادندان ماس ا یماری&nbsp;افت ای&nbsp;طراف ندان، ین یماری عفونتی ست ر احیه ثه ا سایر سوج نگه دارنده دندان. ز پای ندان ا ونابه ی ید هان د و عفونی ی ود. یوع پیوره ه وع دی تری ز بیماری لثه ست ا افزایش سن یشتر ی ود. زدیک ه ۵۰ رصد الغین الای ۵ سال ه وعی ه ین یماری بتلا ستند.p> <p>ر تعریف علمی، پیوره لتهاب افت ای پیرادندانی ست ه نجر ه یرانش باط ای&nbsp;پیرادندانی&nbsp; &nbsp;ستخوان رکی&nbsp;ر احیه بتلا، ی ود.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong><a class="hlink" title="بیماری دهان" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بیماری دهانa>strong>p> <p><strong>جرم دندان:strong>p> <p>جرم دندان ه اه نشاء هکی ارد، ر اقع پلاکی ست ه سخت ده ست. گر رم ر ط ثه یجاد ود ی تواند ن ا چار یماری ند.جرم دندان زمینه ا رای یجاد پلاکهای ندانی تسهیل ی ند. علاوه ر ینکه جرم دندان ر زیبای اهری خص طمه ی زند، ه علت ساختار تخلخلش ستعد ذب واد نگی ز سیگار، هوه، ای ... ست. رخلاف پلاک ه ی نگ ست، جرم دندان، املا ابل تشخیص ست. علامت شخصه ن جود کهای زرد ا هوه ی ر وی ندان ثه ی اشد.p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/bimarihayedandan.html">بیماری دهان و دندان,بیماری دهان و زبان,بیماری دهانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><strong>زخم های زبانstrong>p> <p><strong>بیماری لثه:strong>p> <p>بیماری لثه ا رم ماس ثه روع ی ود ه یماری ر ین رحله ه احتی ابل رمان ست. علائم رم لتهاب، ساسیت ونریزی نگام مسواک زدن ی اشد. مکن ست راحل پیشرفته بیماری لثه ه ز ست ادن ندانها یانجامد. سلامتی ثه ا ر سلامتی عمومی دن تاثیرگذار ست. طالعات ررسیهای خیر جود ابطه یان بیماری لثه یماریهای یگر انند:&nbsp;یابت ندی، بیماری قلبی زایمان زودرس ا مایان ساخته ند.p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بیماری دهان و زخم های زبان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علت کف آمدن از دهان چیست که باعث مرگ انسان می شود , بوی بد دهان درد ماهیچه سوزش ادرار , آفت دهان کودکان باعث تب میشود , درمان زخم زبان در انفولانزا , جوش سر زبان بدلیل دندان درد , دست و پا زدن در دندان پزشکی , درمان عفونت دیواره دهان , درمان افت دهان با دارو , درمان زخم زبان و دهان , بیماری های دهان دندان , درمان آفت زبان و دهان , درمان عفونت های دهان , درمان زخم های الرژیک , لکه قرمز دهان با درد , علت زخم شدن سقف دهان , متخصص بیماریهای دهان , بیماریهای دهان و لثه , بیماری دهان و دندان , درمان آفت دهان کودک , آبسه دهان ترشی انار , درمان زخم لب و دهان , درمان زخم سقف دهان , درمان زخم های دهان , درمان زبان زخم شده , درمان جوش زدن زبان , درمان زخم دور زبان , بیماری های دندانی , نحوه درمان زخم لب , زبان درد و کم خوی , بیماریهای داخل لپ , درمان آفت روی لثه , درمان زخم روی لثه , زخم زبان نوزادان , علت زخم شدن دهان , بیماری های دهان , بیماری های زبان , خون ریزی زبان؟ , بیماریهای زبان , درمان زخم زبان , درمان ترک زبان , درمان زبان درد , بیماریهای دهان , درمان زخم دهان , نصف کردن زبان , زخم سفید دهان , جوش داخل دهان , پی پی در دهان , بیماری های فک , سفیدی روی زخم , دلیل زخم دهان , ضد عفونی زبان , درمان آفت گلو , تاول زدن زبان , دونه روی زبون , افات های زبان , زبان عضو بدنچ , زخم شدن دهان , زبان در دهان , زخم روی لوزه , زخم شدن زبان , افت های زبان , لکه روی زبون , درد سقف دهان , افت روی زبان , زخم های زبان , جوش نوک زبان , آفت روی زبان , جوش روی زبان , زخمهای دهانی , آفت های زبان , دانه در دهان , علت زخم دهان , آفت های دهان , زخم روی زبان , زخم زیر زبان , عکس زخم دهان , جوش زیر زبان , آفت ته زبان , بیماری زبان , بیماری دهان , زخمهای دهان , جوشهای زبان , جوش کف زبان , زبان و دهان , جوش داخل لب , آفتهای زبان , ابسه دهان , جوش زبانی , آبسه زبان , گرمی دهان , زخم دهان , جوش زبان , زخم زبان

بیماری دهان و زخم های زبان گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات