کیست تخمدان

کیست تخمدان چیست، کیست، درمان کیست، انواع کیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد کیست تخمدان چیست، کیست، درمان کیست، انواع کیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک کیست تخمدان را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>کیست تخمدان کی ز ایع ترین یماری ا ر ین زنان ست، ه تاسفانه یلی ز انم ا ز علت ین یماری راه های درمان ن ی طلاع ستند، ر ین خش ز سایت کاایران طلاعاتی ر ورد علت اه ای درمان کیست تخمدان ا رای ما ماده رده یم، ا اه مراه اشید.p> <p><div class="mzc"><strong>کیست تخمدان چیست، یست، درمان کیست، انواع کیست strong>div>مقالات پزشکی و بهداشتی,کیست,تخمدانp> <p style="text-align:center">کیست تخمدانp> <p style="text-align:justify">ز ر20 زن مریکایی، 1 فر مبتلا به یماری کیست تخمدان ی ود ه غلب اعث یجاد اقی، عضلات ستخوان ای رشت، ویش و ر وی صورت دن، صوصیات ردانه، کنه عادت ماهیانه امنظم ی ود.p> <p style="text-align:justify">کیست تخمدان اعث اباروری، فزایش بتلا ه <span style="color:#993300">یابتspan> ، سکته ا، حملات قلبی سرطان حم ی ود. ک تحقیق ر یتالیا شان اد صرف اروی لوکوفاژ( تفورمین) رژیم غذایی ه ارای ربوهیدرات ای امل ( انند غلات کامل سبوس ار) اشد، ین یماری ا رمان ی ند.p> <p style="text-align:justify">یش ز 200 سال ست ه ا ا ین یماری شنا ستیم ، لی قط ر ند سال خیر، علت رمان ن ا ریافته یم. طالعات ابت رده ست اروها ژیمی ه برای درمان <span style="color:#993300">یابتspan> ستفاده ی وند مچنین اروهایی ه ز عمل هورمون های مردانه ر زنان لوگیری ی نند، اعث لوگیری ز عوارض ین یماری ی وند . عوارض ین یماری امل <span style="color:#993300">یابتspan> ، حملات قلبی، اقی، صوصیات ردانه انند ویش و ر وی دن، وش زدن، عضلات ستخوان ای رشت ی اشند پروژسترون(ورمون زنانه) اعث پیشگیری ز بتلا ه سرطان حم ی ود.p> <p style="text-align:justify">ک ختر عد ز تولد 4 یلیون تخمک ارد ه ر اه کی ز تخمک ا ر ک رد سالم عد ز ی راحلی امل ی ود ه اخل حم پرتاب ی ود.p> <p style="text-align:justify">ر فرادی ه تخمک امل ده لی ه اخل حم پرتاب می ود، یماری کیست تخمدان یده ی ود. فزایش قدار نسولین هورمون مردانه ر ین یماری اعث ی ود، تخمدان ا هورمون مردانه ساخته اعث پیدایش کنه وهای خیم تیره نگ ر وی دن ود.p> <p style="text-align:justify">لوکوفاژ ،Actos Avandia اروهایی ستند ه اعث اهش قدار نسولین اهش هورمون مردانه ( تستوسترون) ر ون ی وند.p> <p style="text-align:justify">نابراین ایستی ر ین یماری رژیم غذایی ر ساس غلات انه ای امل سبوس ار اشد صرف حصولات رآوری ده پخته ثل انواع شیرینی اکارونی حدود ود.p> <p style="text-align:justify">مچنین اروهایی ه انع ز عمل هورمون مردانه ر دن ی وند، اعث اهش یژگی ای ردانه کاهش کلسترول ی وند ه مل تخمک ا ز تخمدان ه حم مک ی نند، لی اروهای د <span style="color:#993300">یابتspan> ر ؤثرترند.p> <p style="text-align:justify">ین یماری حتمال بتلاء ه سرطان حم ا فزایش ی هد، نابراین اروهای د ارداری ه ارای ورمون پروژسترون ستند رای ین فراد تجویز ی وند گر اضافه وزن ارند، ایستی زن ود ا اهش هند.p> <p style="text-align:justify">گر کر ی نید چار ین عارضه ستید کی ز علائم کر ده ر الا ا ارید تماً ا راجعه ه پزشک زنان، ک سونوگرافی ز تخمدان ا حم نجام هید.p> <p style="text-align:justify">تی گر ما مبتلا به کیست تخمدان باشید، مکن ست کی ز علائم الا ا اشته اشید.p> <p style="text-align:justify">رنامه غذایی ه ما ر ین رایط ایستی عایت نید ه صورت زیر ست:<br/> 1. عدم صرف ا صرف م: انواع شیرینی یک لوچه- اکارونی ا- غذاهایی ه کر ه نها ضافه ده ست- بمیوه ای صنوعی ثل نواع ساندیس- وشیدنی ایی ثل وشابه- ان ای سفید.p> <p style="text-align:justify">2. مصرف میوه سبزیجاتی ثل ویج، لفل، اهو، لم، سفناج ...p> <p style="text-align:justify">مچنین بل ز هر وعده غذایی اروی د <span style="color:#993300">یابتspan> لوکوفاژ( تفورمین) ا صرف نید.<br/> ر اپاروسکپی یز اشتن ک رژیم غذایی تعادل لوگیری ز افزایش وزن ناسب ست.p> <p><strong>درمان کیست تخمدانstrong> ا تجویز پزشک زنان امایی اید تشخیص اده ود تا ر وره رمان شکلی رای اروری پیش یاید.p> <p>گر چار علائم اهری <strong>کیست تخمدانstrong> ستید ا ک کتر شورت نید. تنها ک کتر ی تواند کیست ها ا ا قت رمان ند. علائم ین یماری امل ختلالات پریود، درد لگن، تهوع، حساس پری <strong>ترشحات اژنstrong> ست.p> <p>و تا سه اه پس ز راجعه ه پزشک صبر نید وباره کیست ها ا ررسی نید تا بنید یا ندازه ن ا شد رده ا ه؟ مکن ست کتر ایل اشد، رای زنانی ه سال ای اروری ا <strong>ائسگیstrong> ا ی ذرانند ز رمان ای ساده تر بل ز رمان ای تهاجمی ستفاده ند. گر یست وچک تر ز 5 سانت اشد مکن ست پزشک تان صبر ند تا یست ز ین رود.p> <p>&nbsp;ه رص ای د <em>ارداریem> کر نید؛ شان اده ده ه رص ای د <em><em>ارداریem>emحتمال یجاد یست ای دید سرطان ا اهش ی هند. ما پیش ز ینکه رص ناسب ود ا پیدا نید، وش ای یگر پیشگیری ز <strong>ارداریstrong> ا متحان نید.p> <p>گر صد <strong>ارداریstrong> ر ینده ا ارید ا پزشک تان شورت نید. کترتان تا نجا ه مکن ست، درمان کیست ا ا ا وش ای غیر تهاجمی ه قدرت باروری ما ا فظ واهد رد، ه عهده ی یرد.p> <p>دانید ه ک اپاراسکوپی درت تشخیص درمان کیست ا ا ارد. کتر ما ی تواند رخی ز کیست ها ا ا ین وش ساده ز ین برد.p> <p>&nbsp;حوه عمل جراحی <strong>کیست تخمدانstrong>p> <p>گر یستی ه رداشته ی ود سیار زرگ اشد، سبب یجاد رد ا شد جدد ن واهد د. سیستکتومی (عمل جراحی رای رداشتن یست غیر بیعی) ذف تخمدان، ه عنای ز ین ردن ارکرد تخمدان ر حل ست. ین وش وفورکتومی (رش پوستی تخمدان) ا <strong>(ovariotomy) strong>امیده ی ود.p> <p>گر سن اروری ما سپری ده ست ندین یست زرگ ردناک ارید، ی توانید ه یسترکتومی (عمل جراحی رای رداشتن مه ا خشی ز حم) کر نید. ر ین وش ا ذف ندام ای تناسلی ود ز توانایی تولید یست لاص ی وید.p> <p><strong>ه ین کات شدارها توجه نیدstrong>p> <p>زمانی ه تصمیم ه درمان کیست ای تخمدان ی یرید، کترتان اید سن، تاریخچه پزشکی یل ه تولید ثل ا رنظر گیرد.p> <p>ز نجایی ه یچ اه شخصی رای لوگیری ز یجاد یستهای تخمدان جود دارد؛ لید رمان وفقیت میز تشخیص ر سرع قت ست. ما اید سالانه تحت عاینه گنی رار یرید.p> <p>طمئن وید ه رگونه رد ا علائم غیرطبیعی ا ه ر ول ند رخه اعدگی اقی اندند، ز لم ینداختید.p> <p>حتمال بتلا ه سرطان تخمدان ر زنانی ه ر ول سال ای پس ز <strong>ائسگیstrong> (50 تا 70 سال) ر عرض توسعه <em><em>کیست تخمدانem>em> ستند یشتر ست. تی گر ما یگر وره اعدگی اهانه ود ا دارید، اید ه ور نظم ا کتر ود رنامه لاقات اشته اشید.&nbsp;p> <p style="text-align:center">&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله کیست تخمدان چیست، کیست، درمان کیست، انواع کیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کیس در زنها چیست وچگونه درمان میشود , چگونه رزولوشن باذی دا تقویت کنیم , درد کیست تخمدان چگونه است , راههای درمان کیست تخمدان , علائم کیست تخمدان چیست؟ , بهترین درمان درد تخمدان , درمان گیاهی غده تخمدان , درمان سریع کیست تخمدان , نشانه های کیست تخمدان , علت کیست تخمدان چیست؟ , درمان کیست تخمدان چپ , کیست ریز تخمدان چیست , نشانه های کیست زنان , کیست رحم و درمان آن , دعوارض کیست تخمدان , درمان کیست های کبد , درمان کیست تخمدان , کیست در زنان چیست , درمان کیست در بدن , انواع کیست تخمدان , علایم کیست تخمدان , علائم كيست تخمدان , علائم کیست تخمدان , بیماری کیست چیست , کیست تخمدان چیست , درمان کیست نابوت , کلیه کیست تخمدان , cpo چیست تبلیغات , دلایل ایجاد کیست , درمان غده تخمدان , درد کیست تخمدان , کیست شکمی چیست؟ , کیست در تخمدان , کیست رحم چیست؟ , علایم کیست رحم , درمان کیست رحم , کیست داخل رحم , خانم آ چ کیست , تخمدان چیست؟ , درمان تخمدان , عمل کیست شکم , کیست تخمدان , كيست تخمدان , تخمدان چیست , تخمدان زنان , انواع کیست , کیست تخدان , کیست چیست؟ , کیست زنانه , دانلو چیست , درمان کیست , بیماری کیس , کیست زنان , کیست چیست , کیست رحمی , کیست رحم , کیست ها

کیست تخمدان چیست، کیست، درمان کیست، انواع کیست گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات