کافئین

مضرات نسکافه، کافئین، مصرف کافئین، مضرات کافئین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مضرات نسکافه، کافئین، مصرف کافئین، مضرات کافئین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +کافئین را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong>سلامت - پزشکی - مضرات نسکافهstrong>span><br /><br />سکافه مان هوه وری ست. نچه ر ورد سکافه اید دانید ن ست ه: * افئین وجود ر ک نجان هوه ، رابر 150 سی سی ست.<br />* هوه ی ه ا ب وش طره ی تهیه ود( Brewed Drip Method) ارای 60 تا 180 یلی رم افئین یانگین افئین 120 یلی رم ست .<br />* هوه دون افئین ه ه ریقه الا تهیه ی ود، ارای 3 تا 5 یلی رم افئین ، یانگین افئین 4 یلی رم ست .p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>مضرات نسکافه، افئین، مصرف کافئین، ضرات افئین strong>div>مضرات نسکافه,مضرات نسکافه در دوران بارداری,مضرات نسکافه برای کودکان,[categoriy]p><p style="text-align: justify;">* هوه ترک ارای 40 تا 170 یلی رم افئین یانگین افئین 100 یلی رم ست .<br />* سکافه رانسوی( هوه ماده = Instant) ارای 30 تا 120 یلی رم افئین یانگین افئین 75 یلی رم ست .<br />* سکافه رانسوی دون افئین ارای 1 تا 5 یلی رم افئین یانگین افئین 3 یلی رم ست .<br />افئین ا می توان ه صورت صد رصد ز هوه ارج مود . ز ین و تی هوه ای دون افئین یز قدار ندکی ز ین اده ا ارند.<br />ر یمه رن انزدهم یلادی رانگلستان، مصرف قهوه ه ور امل واج افته ود، ه ونه ی ه ر وزنامه تایمز، ارها ین گهی ه اپ سیدهوه ، ما ا سالم گه ی ارد ، ه ضم غذا مک ی ند ، چشم درد، سردرد، سرما خوردگی، سرفه آب ریزش بینی ا رطرف ی ند ر رمان یماری ایی انند سل، قرس خون ریزی لثه، ارویی ؤثر ه مار ی یدرج ین گهی ویای ن ست ه ر ن زمان ، ردم اور اشته ند ه هوه سیاری ز ردها ا تسکین ی هد عضی یماری ا ا یز رمان ی ند.<br />ررسی پژوهش ای علمی ر عصر ا، فزون ر وارد اد ده ابت رده ست ه مصرف قهوه اعث وشیاری مغز و اعصاب ی ود،ستگی عضلات اهیچه ا ا رطرف ی ند ، شتها ا اهش ی هد ( ه ین ود انع ز روز اقی ی ودبوست ا ز یان ی رد، اهیچه ای ش ا ل ی ند( ه اعث سهولت ر مر تنفس ی ود) ، ه لیل رفع خستگی، زمان یزان عالیت ا فزایش ی هد، رهمکاری عضلات شم ی فزاید( هارت قت ر ارها ا فزایش ی هدرکز تفکر ا تحریک ی ند( ذا ر درت ضاوت یروی افظه ی فزایده نسان تیزهوشی مراه ا رامش ی هد ، اهی ر عضی فراد عامل تحریک وای هوانی ی ود.<br />ا ین مه صرف امناسب هوه ، زیان ایی ا یز ر پی ارد ه قوع تفاقات ویدادهای زیر ا ی توان اشی ز ن انست:<br />روهی ز پژوهشگران ه ین تیجه سیده ند ه هوه وجب پیدایش سرطان ر نسان ی ود روهی یزمعتقدند ه افئین ، اعث تحریک یماران وانی ی ود. ما اقعیت ین ست ه یچیک ز ین پژوهش ا ا باید ه عنوان ک صل ثبات ده علمی پذیرفت، زیرا ستره ین تحقیقات غلب حدود ست ر قابل، رضیه ای خالف یز توانایی ثبات ا ارند، نان ه ر سال 1998 یلادی ک شریه پزشکی دعی د ه ر ساس زمون ای صورت رفته ، ین تیجه ه ست مده ست ه هوه، رخی ز سلول های سرطانی ا تحت تأثیر رار ی هد ن ا ا ز شد از ی ارد ا وچک ی ند، ما ر وی سلول ای عمولی تأثیری دارد.<br />عضی ز فراد سبت ه افئین ه دت ساسیت ارند، ه وری ه قدار ندکی ز ن ، شخاص ا رفتار یجان ی ند، ربان لبشان ا فزایش ی هد چار بی خوابی ی ند.<br />تأثیر افئین ر ندام دن<br />اکنش ای تفاوت دن ر رابر افئین ، ه ستانه تحمل فراد ستگی ارد ما ه ور لی تأثیر ن ا ا ی توان نین یان رد:<br />1- فشار خون: افئین ، فشار خون ا فزایش ی هد. گر سی 250 یلی رم هوه صرف ند، شار ونش ر ک ساعت ، 10 یلی تر الا ی ود.<br />2- لب: پس ز مصرف قهوه، ضربان قلب اهش ی ابد ما پس ز دتی ر تعداد ن فزوده ی ود تا نگامی ه افئین ز دن ارج شده اشد ه مان صورت اقی ی اند. نانچه یزان افئین صرفی ، الا اشد ه قط تپش قلب یجاد ی ند لکه الت (Fibrilation) عنی رکت امنظم اهیچه ای لب یز پدید ی ید ه اه مکن ست نجر ه رگ ود. ر ساس مارهای ه ست مده، وشیدن یش ز 5 نجان هوه ر وز ، حتمال سکته قلبی ا فزایش ی هد.<br />3- هورمون ها: افئین ر تولید رخی ز هورمون های بدن ی فزاید، انند : پی فرین(Epinephrine) ه نقبض ننده عروق ست ، وراپی فرین (Norepinephrine) ه ر یزان فشار خون ی فزاید، نین (Renin) ه ه علت کم خونی لیه ا ر ثر کاهش فشار بض ر سرخرگ لیوی ، ز لیه ا ترشح ی ود پس ز عل نفعالاتی ، اعث فشار خون ی ردد اتکولامین (Catecholamine) ه اعث تحریک عصاب لب ده رارت دن ا فزایش ی هد.<br />4- عده: افئین ر ترشح اسید معده یزان پپسین (Pepsin) ه وعی نزیم عدی ست ی فزاید.<br />5- انم ای اردار: داره ظارت ر غذا و دارو ر مریکا (FDR) ر سال 1980 یلادی علام رده ست ه افئین اعث زایمان زودرس ی ود مکن ست ر وزدان اراحتی یجاد ند. گر ه ز ن تاریخ ، پژوهش ا طالعات سیاری ر ین زمینه صورت رفت ما تا نون شخص شده ست ه چه مقدار افئین ی تواند عامل زایمان زودرس ود. افئین رای وزادان و عارضه یجاد ی ند:<br />1- ز ریق یر ادر ارد دستگاه گوارش ودک ی ود و ا ر ضعیت ستفراغ رار ی هد.<br />2- دت زیادی ر دن وزاد ی اند تا تابولیزه ود، زیرا <span style="color: #993300;">بدspan> وزاد ه ندازه افی نزیم دارد.<br />ر صورتی ه ادری و نجان هوه تند نوشد سپس ه وزاد ود یر دهد ون خشی ز افئین ، مراه یر ادر ارد دن وزاد ی ود ، مکان ارد عوارض زیر ر وزاد ه جود ید: اآرامی، لرزش دست ها، پاها ب ا، سفت ا ل دن عضلات اهیچه ای دن، بی خوابی، یغ زدن، ساسیت شان ادن ه صدا، ه ونه ی ه ا مترین صدایی ودک ز واب ی پرد. ز ین و ه ادرانی ه رزند ود ا یر ی هند توصیه می شود ه ز مصرف قهوه ا واد افئین ار پرهیز نند.6- مغز و اعصاب: تأثیر افئین ر مغز و اعصاب، ی تواند ه پیدایش عوارض زیر نجر ود:<br />1- ضطراب2- یجان 3- اآرامی 4- راموشی فسردگی .<br />سانی ه رفتار عارضه فسردگی ستند ، باید یش ز ک رم افئین ر وز صرف نند ؛ زیرا سبب دت افتن فسردگی ن ا ی ود.<br />7- ون: افئین اعث ی ود ه قدار ابل لاحظه ی ز سدیم پتاسیم بدن ز ریق لیه ا فع ود، مچنین قدار مصرف قند ا یز اهش ی هد ه تیجه ن ، فزایش <span style="color: #993300;">قند خونspan> واهد ود. ز ین و ه سانی ه مبتلا به بیماری قند ( <span style="color: #993300;">یابتspan> ) ستند توصیه می شود ز صرف واد افئین ار، جتناب رزند. افئین ، ذب هن ا ر وده ا م ی ند ذا ا توجه ه یاز روری دن ه هن، ه ار خون سازی ا ر عهده ارد، توصیه می شود ه ز مصرف کافئین مراه ا غذا تا ک ساعت پس ز ن، ه ور دی پرهیز ود.<br />8- اغری: افئین یزان سوخت و ساز بدن ا الا ی رد ر تیجه صرف الری یز فزایش پیدا ی ند. رای ثال ، نان ه سی ک نجان هوه اوی 100 یلی رم افئین نوشد یزان متابولیسم بدن ی تا 4 رصد فزوده ده رنتیجه اعث اغری و ی ود.<br />9- یبروکیستیک (Fibrocystic) : زنانی ه ر سینه ود غده یبروکیستیک ارند ، باید ه یزان زیاد افئین صرف نند، زیرا ه زرگ دن ین غده مک ی ند.<br />پس گر ر د عتدال صرف ود فید ست ما صرف ی ویه ن شکل زا ست.<br />وفق سلامت اشید<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p style="text-align: center;"> p><p style="text-align: justify;">* هوه ترک ارای 40 تا 170 یلی رم افئین یانگین افئین 100 یلی رم ست .<br />* سکافه رانسوی( هوه ماده = Instant) ارای 30 تا 120 یلی رم افئین یانگین افئین 75 یلی رم ست .<br />* سکافه رانسوی دون افئین ارای 1 تا 5 یلی رم افئین یانگین افئین 3 یلی رم ست .<br />افئین ا می توان ه صورت صد رصد ز هوه ارج مود . ز ین و تی هوه ای دون افئین یز قدار ندکی ز ین اده ا ارند.<br />ر یمه رن انزدهم یلادی رانگلستان، مصرف قهوه ه ور امل واج افته ود، ه ونه ی ه ر وزنامه تایمز، ارها ین گهی ه اپ سیدهوه ، ما ا سالم گه ی ارد ، ه ضم غذا مک ی ند ، چشم درد، سردرد، سرما خوردگی، سرفه آب ریزش بینی ا رطرف ی ند ر رمان یماری ایی انند سل، قرس خون ریزی لثه، ارویی ؤثر ه مار ی یدرج ین گهی ویای ن ست ه ر ن زمان ، ردم اور اشته ند ه هوه سیاری ز ردها ا تسکین ی هد عضی یماری ا ا یز رمان ی ند.<br />ررسی پژوهش ای علمی ر عصر ا، فزون ر وارد اد ده ابت رده ست ه مصرف قهوه اعث وشیاری مغز و اعصاب ی ود،ستگی عضلات اهیچه ا ا رطرف ی ند ، شتها ا اهش ی هد ( ه ین ود انع ز روز اقی ی ودبوست ا ز یان ی رد، اهیچه ای ش ا ل ی ند( ه اعث سهولت ر مر تنفس ی ود) ، ه لیل رفع خستگی، زمان یزان عالیت ا فزایش ی هد، رهمکاری عضلات شم ی فزاید( هارت قت ر ارها ا فزایش ی هدرکز تفکر ا تحریک ی ند( ذا ر درت ضاوت یروی افظه ی فزایده نسان تیزهوشی مراه ا رامش ی هد ، اهی ر عضی فراد عامل تحریک وای هوانی ی ود.<br />ا ین مه صرف امناسب هوه ، زیان ایی ا یز ر پی ارد ه قوع تفاقات ویدادهای زیر ا ی توان اشی ز ن انست:<br />روهی ز پژوهشگران ه ین تیجه سیده ند ه هوه وجب پیدایش سرطان ر نسان ی ود روهی یزمعتقدند ه افئین ، اعث تحریک یماران وانی ی ود. ما اقعیت ین ست ه یچیک ز ین پژوهش ا ا باید ه عنوان ک صل ثبات ده علمی پذیرفت، زیرا ستره ین تحقیقات غلب حدود ست ر قابل، رضیه ای خالف یز توانایی ثبات ا ارند، نان ه ر سال 1998 یلادی ک شریه پزشکی دعی د ه ر ساس زمون ای صورت رفته ، ین تیجه ه ست مده ست ه هوه، رخی ز سلول های سرطانی ا تحت تأثیر رار ی هد ن ا ا ز شد از ی ارد ا وچک ی ند، ما ر وی سلول ای عمولی تأثیری دارد.<br />عضی ز فراد سبت ه افئین ه دت ساسیت ارند، ه وری ه قدار ندکی ز ن ، شخاص ا رفتار یجان ی ند، ربان لبشان ا فزایش ی هد چار بی خوابی ی ند.<br />تأثیر افئین ر ندام دن<br />اکنش ای تفاوت دن ر رابر افئین ، ه ستانه تحمل فراد ستگی ارد ما ه ور لی تأثیر ن ا ا ی توان نین یان رد:<br />1- فشار خون: افئین ، فشار خون ا فزایش ی هد. گر سی 250 یلی رم هوه صرف ند، شار ونش ر ک ساعت ، 10 یلی تر الا ی ود.<br />2- لب: پس ز مصرف قهوه، ضربان قلب اهش ی ابد ما پس ز دتی ر تعداد ن فزوده ی ود تا نگامی ه افئین ز دن ارج شده اشد ه مان صورت اقی ی اند. نانچه یزان افئین صرفی ، الا اشد ه قط تپش قلب یجاد ی ند لکه الت (Fibrilation) عنی رکت امنظم اهیچه ای لب یز پدید ی ید ه اه مکن ست نجر ه رگ ود. ر ساس مارهای ه ست مده، وشیدن یش ز 5 نجان هوه ر وز ، حتمال سکته قلبی ا فزایش ی هد.<br />3- هورمون ها: افئین ر تولید رخی ز هورمون های بدن ی فزاید، انند : پی فرین(Epinephrine) ه نقبض ننده عروق ست ، وراپی فرین (Norepinephrine) ه ر یزان فشار خون ی فزاید، نین (Renin) ه ه علت کم خونی لیه ا ر ثر کاهش فشار بض ر سرخرگ لیوی ، ز لیه ا ترشح ی ود پس ز عل نفعالاتی ، اعث فشار خون ی ردد اتکولامین (Catecholamine) ه اعث تحریک عصاب لب ده رارت دن ا فزایش ی هد.<br />4- عده: افئین ر ترشح اسید معده یزان پپسین (Pepsin) ه وعی نزیم عدی ست ی فزاید.<br />5- انم ای اردار: داره ظارت ر غذا و دارو ر مریکا (FDR) ر سال 1980 یلادی علام رده ست ه افئین اعث زایمان زودرس ی ود مکن ست ر وزدان اراحتی یجاد ند. گر ه ز ن تاریخ ، پژوهش ا طالعات سیاری ر ین زمینه صورت رفت ما تا نون شخص شده ست ه چه مقدار افئین ی تواند عامل زایمان زودرس ود. افئین رای وزادان و عارضه یجاد ی ند:<br />1- ز ریق یر ادر ارد دستگاه گوارش ودک ی ود و ا ر ضعیت ستفراغ رار ی هد.<br />2- دت زیادی ر دن وزاد ی اند تا تابولیزه ود، زیرا <span style="color: #993300;">بدspan> وزاد ه ندازه افی نزیم دارد.<br />ر صورتی ه ادری و نجان هوه تند نوشد سپس ه وزاد ود یر دهد ون خشی ز افئین ، مراه یر ادر ارد دن وزاد ی ود ، مکان ارد عوارض زیر ر وزاد ه جود ید: اآرامی، لرزش دست ها، پاها ب ا، سفت ا ل دن عضلات اهیچه ای دن، بی خوابی، یغ زدن، ساسیت شان ادن ه صدا، ه ونه ی ه ا مترین صدایی ودک ز واب ی پرد. ز ین و ه ادرانی ه رزند ود ا یر ی هند توصیه می شود ه ز مصرف قهوه ا واد افئین ار پرهیز نند.6- مغز و اعصاب: تأثیر افئین ر مغز و اعصاب، ی تواند ه پیدایش عوارض زیر نجر ود:<br />1- ضطراب2- یجان 3- اآرامی 4- راموشی فسردگی .<br />سانی ه رفتار عارضه فسردگی ستند ، باید یش ز ک رم افئین ر وز صرف نند ؛ زیرا سبب دت افتن فسردگی ن ا ی ود.<br />7- ون: افئین اعث ی ود ه قدار ابل لاحظه ی ز سدیم پتاسیم بدن ز ریق لیه ا فع ود، مچنین قدار مصرف قند ا یز اهش ی هد ه تیجه ن ، فزایش <span style="color: #993300;">قند خونspan> واهد ود. ز ین و ه سانی ه مبتلا به بیماری قند ( <span style="color: #993300;">یابتspan> ) ستند توصیه می شود ز صرف واد افئین ار، جتناب رزند. افئین ، ذب هن ا ر وده ا م ی ند ذا ا توجه ه یاز روری دن ه هن، ه ار خون سازی ا ر عهده ارد، توصیه می شود ه ز مصرف کافئین مراه ا غذا تا ک ساعت پس ز ن، ه ور دی پرهیز ود.<br />8- اغری: افئین یزان سوخت و ساز بدن ا الا ی رد ر تیجه صرف الری یز فزایش پیدا ی ند. رای ثال ، نان ه سی ک نجان هوه اوی 100 یلی رم افئین نوشد یزان متابولیسم بدن ی تا 4 رصد فزوده ده رنتیجه اعث اغری و ی ود.<br />9- یبروکیستیک (Fibrocystic) : زنانی ه ر سینه ود غده یبروکیستیک ارند ، باید ه یزان زیاد افئین صرف نند، زیرا ه زرگ دن ین غده مک ی ند.<br />پس گر ر د عتدال صرف ود فید ست ما صرف ی ویه ن شکل زا ست.<br />وفق سلامت اشید<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p style="text-align: center;"> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مضرات نسکافه، کافئین، مصرف کافئین، مضرات کافئین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پاسخ فعالیت های علوم نهم فصل هشتم فشار و آثار آن , آیا خوردن زیاد ترشی نازایی می آورد , کسی که کلیه نداره میتونه ورزش کنه , مصرف نسکافه در دوران بارداری , مضرات پودر شربت التونسا , عوارض مصرف زیاد نسکافه , نسکافه در بارداری , عوارض قرص کافئین , عوارض کاپوچینو , نسکافه ولاغری , التهاب کافئین , مضرات نسکافه , عوارض کافئین , عوارض نسکافه , چربی نسکافه

مضرات نسکافه، کافئین، مصرف کافئین، مضرات کافئین گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات