مضرات غذا خوردن قبل و بعد از ورزش - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مضرات غذا خوردن قبل و بعد از ورزش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;">میشه ین خرین عده <a title="غذا" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/6106.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غذاa>ی صلیتان ه ورده ید رزشی ه ی واهید نجامهید، سه ا هار ساعت اصله یندازید.p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: justify;">برگزاری لمان ز رلین زارش اد، تورستن لبرز، ارشناس تغذیه ر وسسه پیشگیری دیریت سلامت لمان شدار یهد: ویدن ا کم پُ، رای دستگاه گوارشی طرناک ست حتمال ارد ه ن صدمه زند. ه فته ی، ر ین صورت حتمال تهوع سهال جود ارد.p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/6106.html"><div class="mzc"><strong>ضرات غذا وردن بل عد ز رزش strong>div>[categoriy],مضرات,غذا,بلافاصلهa>p> <p style="text-align: justify;">هتر ست <a title="بل" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/6106.html" style="text-decoration:none;color:#000000">بلa> ز رزش، وراکی ختصری خورید، ثلا ک تکه وچک ان پنیر. وزی ه زیاد سیده باشد، وراکی هتری ست، زیرا ز فزایش سریع قدار <a class="mostread" href="http://cdn.akairan.com/akairan/tandorosti/health/bimari-behdasht/dybt.html"><span style="color: #993300;">قند خونspan> a> لوگیری رده ضم شاسته لوکز (ند) ن احت ست.p> <p style="text-align: justify;">لبرز یوید: "علاوه ر ین، وز اوی روکتوز ا اکتوز یست ه اهی وقات وجب روز شکلات کمی یوند. مکان فخ م اهش یابد، زیرا وز یبر ندانی دارد."p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">گر یواهید عد ز رزش <a title="غذا" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/6106.html" style="text-decoration:none;color:#000000">غذاa> خورید، هتر ست ک تا و ساعت پس ز تمرین رزشی ین ار ا کنید. span>p> <p style="text-align: justify;">لبرز یوید، ین هترین زمانی ست ه مواد مغذی ر دن رآوری یوند. گر یواهید جم دنتان ضافه ود، هترین ار وردن ک رم ربوهیدرات یم رم پروتئین ه زای ر یلوگرم زن دن ست. "اید یزان ربی ندک اشد."p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: justify;">ثلا رزشکاری ا 75 یلوگرم زن، اید 100 رم اکارونی ا قداری سس وجه ا ک تکه ان سبوس ار ا قداری یوه است خورد.p> <p style="text-align: justify;">ز سوی یگر، گر دف تان ز رزش‌، کاهش وزن ست ه فزایش جم دن، قط اید یمی ز قادیر کر ده ربوهیدراتای الا ا خورید.p> <p style="text-align: justify;"> p> <p style="text-align: justify;">لبرز یوید: "وشیدنی پروتئینی انند نهایی ه ر اشگاهای دنسازی روخته یود، مراه ا یم یتر یر، فایت یند."p> <p style="text-align: justify;">مشهری نلاین<br />رگرفته ز ب سایت تبیانp><p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" data-xwidt="400" data-xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m995/201441012244520.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/m995/201441012244520.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مضرات غذا خوردن قبل و بعد از ورزش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

ورزش موقع غذا

مضرات غذا خوردن قبل و بعد از ورزش گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات