مصرف الکل

مضرات مصرف الکل، الکل، ضرر الکل، مشروبات الکلی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد مضرات مصرف الکل، الکل، ضرر الکل، مشروبات الکلی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مصرف +الکل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>مضرات مصرف الکل، لکل، رر لکل، مشروبات الکلی strong>div>مضرات,مصرف,الکلp><p style="text-align: justify">توضیحلی‌ <br/>لکلیسمعبارتستز ابستگییزیولوژیک‌ (سمانی‌) وانیهلکل‌، هوجبروز یماریایزمن بروز مشکلر وابطینردی شکلاتانوادگی ارییود.p><p style="text-align: justify"><br/>علایمایعp><p style="text-align: justify">راحلولیهp><p style="text-align: justify">مودنتحملسبتهروز ضطراب‌ <br/>یاز هلکلر غاز وز، ا ر زمانایسترس <br/>یوابی‌؛ ابوسp><p style="text-align: justify;">روز کالتاخوشایند سردرد صبحوز عد ز صرفزیاد لکل یز یشتر دنوارد غیبت اضر شدنسرکار <br />شغولیتهنیزیاد رایتهیهلکل پنهانردنوشیدنیلکلیز انواده وستان‌ <br />حساسناها زردگی تحریکپذیریقتیهیگرانیویند هیلکلصرفیند. راحلپیشرفته‌ <br />ز وشفتن یوتاهدتهفعات‌؛ اهشافظه‌ <br />روز کالتذیانیمراها رزش‌ (علایمر ینالتعبارتند ز رزش‌، توهمات‌، یجی‌، عروقیزش‌، تندشدنربانلب). ینالتغلبر ثر رسیدنلکلخیاد. <br />یماری‌ <span style="color: #993300;">بدspan> (پوست ا شم ا زرد یوند) <br />ختلالشتهایعصبیست پا یز ستگاهعصبی‌ (رختدن سوزنسوزندنر ستا پاها، اهشعلاقه توانایینسی‌، یجی‌، ما)p> <p style="text-align: justify;"><br />عللp> <p style="text-align: justify;">نوز هور املشخصشدهند، ما وارد زیر ا یتوانکر رد:p> <p style="text-align: justify;">عواملخصیتی‌، هصوصابستهودن‌، عصبانیت‌، نون سرخوشی‌، فسردگی ا ر ود رورفتن‌ <br />تأثیراتانوادگی‌، هصوصلکلیودنالدینا لاقنها <br />عواملرثی‌ <br />شار جتماعیا رهنگیرایوشیدنلکل‌ <br />ختلالاتیمیاییر دن‌ (اید)p> <p style="text-align: justify;"><br />عواملفزایشهندهطرp> <p style="text-align: justify;"><br />عواملرهنگی‌. ر رخیز روهایومییزانلکلیسمالا ستهمکنستهلایلجتماعیا زیستناختیاشد. <br />ستفادهز مواد مخدر تفریحی‌ <br />روز حرانر زندگی‌، ثلاً یاری‌، قلکانداوم‌، ا ز ستادنوستانا انواده‌ <br />عواملحیطیثلر سترسودن‌، ناسبودنیمت‌، پذیرشجتماعیلکلر روهرهنگی‌، اریا جتماعیهرد دانتعلقارد.p> <p style="text-align: justify;"><br />پیشگیریp> <p style="text-align: justify;"><br />گر حیاناً لکل صرفینید، سعینید صرفنا طعنید. ر ینالتود ا هعنوانکرد مونهسالمهیگرانعرفیواهید رد. هتدریجحدودیتاییرایصرفر ظر گیرید، سعینید هتدریجمتر نوشید، تا املاً نا طعنید. <br />ر صورتلکلیدنمسر، وست‌، ا مکار ود، هیمکنید تا شکلود ا پذیرد رخواستمکند.p> <p style="text-align: justify;"><br />عواقبورد نتظارp> <p style="text-align: justify;">ا جتنابز لکلا وادمخدر، ستا عتاد بودنا تجربهواهید رد. ینتغییر ثبتر یوهزندگیندانسانهستمیید ازگشتهعادتد دیمیهفعاتخواهد اد. ما گر صممماشید، یتوانید لکلا هلیترکنید.p> <p style="text-align: justify;"><br />عوارضحتمالیp> <p style="text-align: justify;"><br />یماریزمن پیشونده‌ <span style="color: #993300;">بدspan> <br />زخم معده مراها ونریزی‌؛ لتهابعده <br />لتهابشتهایعصبی‌، رزش‌، ملاتصرعی ختلالغزی‌، زمینوردنر انه‌ <br />لتهابوزالعمده <br />لتهاب لب <br />سیبهنی سمانیهنین‌، ر صورتیهادر هنگامارداریلکلنوشد. <br />عضایانوادهفراد لکلیمکنستچار شکلاتوانیوند. ینشکلاتحتیاجهرمانارند.p> <p style="text-align: justify;"><br />رمانp> <p style="text-align: justify;"><br />صوللیp> <p style="text-align: justify;"><br />رماناملقداماتوتاهدترایتوقفردنوشیدنلکل مکلندمدترایفعشکلاتیستهاعثلکلیدنرد دهند. <br />مکنستیاز هسمزداییجود اشتهاشد. سمزداییعبارتستز راقبتپزشکیر زمانیهرد وشیدنلکلا توقفرده تیجتاً چار علایمحرومیتز لکلدهست‌، تا هینترتیبرد تواند ینرحلها دونشکلپشتسر گذارد. <br />اهیوقاتیاز هستریدنر کرکز تخصصیجود ارد. <br />هرار لاقاتود ا پزشک شاور پایبند اشید. <br />هرزیابیجدد حوهزندگی‌، وستان‌، ار، انوادهود پردازید ر ینرزیابی‌، عواملیهاعثتشویقهوشیدنلکلیوند ا ناسایی تغییر هید.p> <p style="text-align: justify;"><br />اروهاp> <p style="text-align: justify;"><br />ی سولفیرام. ا صرفینارو، رد هنگاموشیدنلکلچار علایمسمانیاخوشایندییود هیا ز وشیدنلکلیزار یند. الترکسون یز اروییستهذتوشیدنلکلا اهشیهد. <br />اروهاییهراینترلعلایمحرومیتز لکلصرفیوند عبارتند ز نزودیازپینا، رامخشا، اروهاید وانپریشی‌، اروهایدصرع‌ (ر صورتروز ملهصرعی)p> <p style="text-align: justify;"><br />عالیتp> <p style="text-align: justify;">رگز قتیلکلوشیدهید انندگیکنید.p> <p style="text-align: justify;"><br />ژیمغذاییp> <p style="text-align: justify;">ژیمغذاییعادی تعادلاشتهاشید. مکانارد توصیهود هکملاییتامینصرفمایید.p> <p style="text-align: justify;"><br />ر ینرایطهپزشکود راجعهماییدp> <p style="text-align: justify;">گر ما ا کیز عضایانوادهلکلیستید.p> <p style="text-align: justify;"><br />نبع: www.irteb.comp> <p style="text-align: center;"> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" data-xwidt="400" data-xheight="85" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"> <param name="src" value="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" data-xwidt="400" data-xheight="85" src="http://cdn.akairan.com/akairan/aka/images/bannernew/400x85.swf">embed> object> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله مضرات مصرف الکل، الکل، ضرر الکل، مشروبات الکلی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عوارض مشروبات الکلی بر قاعدگی , عوارض مصرف الکل الکل بر بدن , عوارض مصرف اتانول , عوارض مشروب خوردن , عوارض مصرف مشروب , عوارض خوردن الکل , عوارض مصرف الکل , فواید مصرف الکل , مصرف الکل سردرد , مصرف الکل ایران , مضرات مصرف الکل , مشروب برای کلیه , ضرر های مشروب , مضرات مشروب , اثرات مشروب , نوشیدن الکل , مشروب الکلی , مضرات الکل , اثرات الکل

مضرات مصرف الکل، الکل، ضرر الکل، مشروبات الکلی گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات