مفاصل

1 2
1 2

آرتریت عفونی مفاصل، مفصل، مفاصل،‌بیماریهای مفصلی، درد مفصل، درد مفاصل، درمان بیماری مفصل - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آرتریت عفونی مفاصل، مفصل، مفاصل،‌بیماریهای مفصلی، درد مفصل، درد مفاصل، درمان بیماری مفصل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +مفاصل را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #ff0000;">سلامت - پزشکی - رتریت عفونی فاصلspan>strong><br /><br /><span style="color: #ff0000;">رح یماریspan> <br />رتریت عفونیی‌ (رکی) عبارتست زلتهابر کفصل اشیز عفونتفصل. ر فصلییتواند رگیر ود، ما ینیماریر فاصلزرگتر ثلفصلان‌، ا نستهز فاصلیهر عرضربهرار ارند ثلزانو ا فاصلوجود ر ست‌، ایعتر ست‌..p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>رتریت عفونی فاصل، فصل، فاصل،‌بیماریهای مفصلی، درد مفصل، درد مفاصل، رمان یماری فصل strong>div>آرتریت عفونی,آرتریت عفونی در کودکان,علائم آرتریت عفونی,[categoriy]p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">علایمعفونتفصلیspan> <br />تب(اهیتبالا ست‌) رز <br />رمزی‌، تورم‌، رد (غلبرباندار) فصل رد هنگاممسفصل‌. رد اهیهسایر فاصلنتشار یابد ا رکتدتر یود. <br />رد ر اسن‌، انا شالهان‌ (اهی‌) <br />ستگی‌، سردرد، رد عضلانی عرقیزشم مکن ست یده ود<br /><br /><span style="color: #ff0000;">عللspan> <br />اردشدنیکربهفصل‌، عمولاً اکتریها ( سترپتوکک، ستافیلوکک، نوکک (عاملسوزاک‌) ، موفیلوس، ا اسیلسل) ا ارچها. یکروبها ز نشاءهایختلفارد فصلیوند: عفونتر کانییگر ر دن‌، ثلاً ر ورد سوزاک یماریسل عفونت ر وار فصل‌، ثلوشهایرکیویپوست،‌ سلولیت، عفونتستخوانی صدمههفصل‌، ثلزخما جسامسوراخننده‌، ا سائیدگیپوستویفصل‌<br />سنالاتر ز 60 سال، روز کیماریهقاومتدنا مردهست‌، جود رضند (<span style="color: #993300;">یابتspan> )، آرتریت روماتوئید، ستفادهز اروهایسرکوبنندهیمنی‌، عملراحیویفصل‌، تزریقاخلفصل‌، صرفلکل، صرفاروهایوانردان‌، هصوصنواعتزریقینها، هداشتپایین‌، جود فصلصنوعی عفونتاینتقلهز اهنسی ز عوامل فزایش هنده طر روز یماری ستند.p> <p style="text-align: justify;">ستفادهز سپرین سایر اروهایدالتهابیغیراستروییدیرایسایر یماریها مکنستعلایملتهابفصلا سرکوبند تشخیصا هتعویقیاندازد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">عوارضحتمالی‌ <br />span>عمولاً ا تشخیص رمانزودهنگامهبود یابد. لبتههبود املفتها ا اها هولینجامد. تأخیر ر رمانمکنستوجبسیب تخریبفصل ز ینفتنرکاتن ا علولیتایمیفصلود، هتیهایتاً مکنستهتعویضفصلمیانجامد. تأخیر ر رمانمچنین مکن ست اعث عفونتون ود.p> <p style="text-align: justify;">تشخیصشتباهیهعنوانقرسا کیماریغیرعفونییگر، هاعثهتأخیر فتادنستفادهز نتییوتیک یود اعث تخریبفصل عوارض عدی یود.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">تشخیصspan> <br />‌ تشخیص یماری ا زمایشات: مارشسلولهایون‌، شتون شتایعفصلعفونیده، عکسرداریز فصل (ادیوگرافی) نجام ییرد.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">رمان‌ ‌ span>p> <p style="text-align: justify;">ستفادهز نتییوتیک اخلریدیست‌. سیر هبودیا شتایتوالیز فصلپیگیرییود. <br />ستریدن ستراحتامل. مکانارد ستفادهز تلا چرایستراحتاملفصلروریاشد. توجهنید هرکتفصلاعثهتعویقفتادنهبود یود.<br />اروهایددرد خدریهور وتاهدترایفعرد ستفاده یود. <br />راحیرایتخلیهایعفصلیعفونیدها ارجمودنسمارجیارد دههفصلر ثر ربه‌<br />یزیوتراپی پسز هبود، رایهستوردنجدداً تواناییایاملفصل.‌ پسز هبودی‌، رایازگرداندناملار فصلیاز هیزیوتراپیجود ارد. مکانارد پسز رمان‌، ز تمریناتخصوصهتازگرداندنرکتفصلستفادهود. <br />نبع:انشنامه شد<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p style="text-align: center;"> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آرتریت عفونی مفاصل، مفصل، مفاصل،‌بیماریهای مفصلی، درد مفصل، درد مفاصل، درمان بیماری مفصل شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درباره درد پای زنان بخاطر آرتريت روماتوئيد , عالی ترین داروی مسکن برای درد مفاصل اسب , درد مفاصل همراه با مشکلات پوستی , بیماری های استخوانی و مفصلی , بیماری های استخوان و مفاصل , علت درد مفاصل و استخوانها , درمان درد مفاصل و استخوان , کهیر پاشیدن و درد مفاصل , درد مفاصل با طب گیاهی , درد مفاصل با طب گیلهی , درمان گیاهی درد مفاصل , دارو برای درد مفاصل , درمان آرتریت سپتیک , درمان آرتریت عفونی , درمان ورم مفصل دست , علائم بیماری مفصل , درمان سریع مفاصل , درمان خشکی مفاصل , درمان آرتریت کمر , درد مفاصل و ماست , بیماریهای مفاصل , بیماریهای مفصلی , پوستر درد مفاصل , آسیب به مفاصل , بیماری مفاصل , داستان مفصل , داروی مفاصل , مطلب مفسلی , مطلب مفصلی , درد مفاصل , مفصل چیست , درد مفصل

آرتریت عفونی مفاصل، مفصل، مفاصل،‌بیماریهای مفصلی، درد مفصل، درد مفاصل، درمان بیماری مفصل گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات