آبسه ریه

آبسه ریه، آبسه ریه چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آبسه ریه، آبسه ریه چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آبسه +ریه را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد بیماری آبسه&nbsp;یه ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: #000000">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ر&nbsp;span>پزشکی<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;ه&nbsp;span>کروز<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp; رگ افت&nbsp;span>پارانشیم<span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;یه یجاد دن سوراخ ر ن پر دن ن ز&nbsp;span>span><span style="COLOR: #000000">رکspan><span style="COLOR: #000000"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp; عفونت یکروبی فته ی ود. ا ا مراه وید طالبی رمورد <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> طالعه نید.span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html"><div class="mzc"><strong>آبسه ریه، آبسه ریه چیست strong>div>آبسه ریه,آبسه ریه چیست,آبسه ریویa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="بسه یوی" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">بسه یویa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رح یماریstrong><br/><a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> احیه ی ز عفونت ر یه ه توسط افت لتهب حاطه ده ست . افت عفونی ده یه تخریب ده رک ایگزین ن ی ردد. ین یماری سری یست . <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa>&nbsp; عفونت ر عماق یه ست ه&nbsp; ، عمولا ر پشت خش سدود رونش ست . <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> عمولا ه نبال ک عفونت اکتریایی ناخته ده ثل ذات الریه ا رونشیت ست ه ر ن لتهاب&nbsp; یجاد یشود. <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> مکن ست اعث سرفه، اراحتی قفسه سینه ا رد ، رز،&nbsp; تعریق دید&nbsp; شکال ر تنفس ( تنگی نفس ) اشد .span>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>علایم ایع strong><br/>سرفه مراه لط (لط ین یماران رکی ، غلب ارای گه ای ونی اهی دبو ست .)، وی د تنفس ، تعریق ، تب 3/38 رجه سانتیگراد ا الاتر، رز، اهش زن رد سینه (اهی ) ز علائم ایع <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> ستند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>علل strong><br/>کاایران: <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> عمولاً ه عنوان عارضه ی تعاقب پنومونی (ذات الریه) خ ی هد. اهی <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> ر ثر ستنشاق ترشحات لوده ز جاری تنفسی وقانی ه اخل یه ، ر ک رد یهوش ا چار فت وشیاری یجاد ی ود. فت وشیاری یماران مکن ست اشی ز ربه سر، ستفاده ز یهوشی ا ی سی رای راحی (امل یحسی ندانیسمومیت اشی ز لکل واب عمیق عمال ده توسط اروها اشد. عامل <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> عموماً اکتری ای یماری زایی ظیر لبسیلا، پسودوموناس ، ستافیلوکوک ا سترپتوکوک تاهمولیتیک ی اشند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پنومونی (ذات الریه) ا سرعت هبود هسته ، عتیاد ه لکل یهوشی عمومی رای راحی ا صدمات خیر نجر ه یهوشی ز عوامل تشدید ننده یماری ستند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیشگیری strong><br/>قدام وری هت رمان بی ر وارد عفونت ای تنفسی ه یژه پنومونی (ذات الریه).<br/>فظ هداشت طلوب هان ندان رای لوگیری ز عفونت ای هانی ه ی تواند نجر ه <a class="hlink" title="آبسه ریه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2434.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آبسه ریهa> ردد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رمان strong><br/>ررسی ای تشخیصی مکن ست امل زمایش ای ون ، شت رک ه ست مده ز بسه هت تعیین وع آنتی بیوتیک تجویزی عکس ساده یه سکن یه اشد. رونکوسکوپی (ستفاده ز ک سیله صری ا راغی ر وک ن ه ز ای عبور اده ده ارد رونش ا ی ردد) ر وارد شکوک ه رود سم ارجی ه یه .<br/>ترک ستعمال خانیات <br/>ر د مکان ه تمرین ای رزشی ا تنفس عمیق پردازید.<br/>حوه تخلیه ضعیتی یه ا یاموزید تا ه روج ترشحات ایژه ی مک نید. ز احیه کم ه وری ر وی تخت رار یرید ه سر سینه ما ز به تخت ویزان اشد. ود ا ادار ه سرفه نید. ین ار ا تا نگامی ه یگر ادر ه فع لط باشید، دامه هید. ین عمل ا وبار ر وز ه دت 10-5 قیقه نجام هید.<br/>ر صورت عدم هبود بسه ، اهی راحی هت تخلیه رک بسه ا رداشت بسه سمت رگیر یه ازم ی ود. آنتی بیوتیک ا ه دت ولانی رای قابله ا عفونت لوگیری ز عود ن (عمولاً ا رمان نتی یوتیکی ولانی دت (تا ش اه ) ابل علاج ست .).span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض حتمالی strong><br/>ر صورت عدم پاسخ ناسب ه رمان نتی یوتیکی ، بسه زمن ده عوارضی ون اهش زن ، م ونی ، رونشکتازی ا یماری زمن یه ا ر پی ارد.<br/>پاره دن بسه ه نجر ه مپیم ا ونریزی دید ر یه ی ردد.<br/>سترش عفونت ه سایر واحی دن ، ه یژه غزspan>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>توصیه اstrong><br/>تا نگامی ه عکس یه شان هنده پاک دن عفونت اشد، عالیت ر زمان بتلا ه ین یماری ود ا اهش هید.<br/>صرف ایعات ا فزایش هید ه وری ه وزانه داقل شت یوان ایعات صرف نید. ا صرف ایعات یش ز د عمول ، دن جبور ی ود تا سمتی ز ین ایعات ا ز ریق یه فع ند نابراین ترشحات یوی غلیظ ، قیق تر ده فع ن ا سرفه سان تر ی ردد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر صورت روز وارد زیر ر ی رمان اید ه پزشک راجعه مود.<br/>فزایش تب ه 3/38 رجه سانتیگراد ا الاتر<br/>غلیظ دن ترشحات ا جود رمان <br/>تخلیه ضعیتی یه شان هنده تغییر ر نگ ، قدار ا وام لط اشد.<br/>علایم عفونت یه پس ز رمان عود ماید، ه صوص سرفه لط ار، تب ا حساس اخوشی عمومی span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش سلامت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آبسه ریه، آبسه ریه چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

بیماری پونی مونی چیست: , برونکوسکوپی چیست , درمان آبسه ریه , آبسه ریه چیست , مرگ عفونت ریه , عکس عفونت ریه , التهاب ریه ها , آبسه چیست

آبسه ریه، آبسه ریه چیست گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات