تب کریمه کنگو

تب کریمه کنگو، تب کنگو یا تب کریمه چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تب کریمه کنگو، تب کنگو یا تب کریمه چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تب +کریمه +کنگو را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد تب کنگو&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.span>span>span>strong>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو <span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ک یماری اد تب ار ونریزی هنده ست ه زطریق زش نه یا تماس ا ون ا ترشحات ا اشه ام نسان لوده نتقل ی ود. span>ئیس داره یماری ای شترک نسان ام زارت هداشت، فت: ام لوده ه یروس <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit"><a class="hlink" title="تب کریمه" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمهa> نگوa> یچ علامت اصی دارد، ز ین و روری ست ه بح ام ا ر شتارگاه ای جاز نجام یرد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html"><div class="mzc"><strong>تب کریمه کنگو، تب کنگو ا تب کریمه یست strong>div>تب کریمه کنگو,تب کریمه,تب کنگوa>span>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کتر حمدرضا یرزادی، شتار ام ر ماکن غیرمجاز غیرقانونی ا عاملی رای نتقال یماری ای شترک ین نسان ام رشمرد فزود: رچند یشترین وارد ام ای لوده ر ستان سیستان لوچستان زارش ده ست ما ه حاظ شنایی پزشکان نطقه ه علائم بالینی رجاع ه وقع یماران ه راکز رمانی رای عالجه یزان، وارد وتی ر ین ستان شمگیر یست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی ا شاره ه ناسایی 5 ورد بتلا ه <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ر ستان راسان ضوی، ز رگ کی ز ین بتلایان بر اد فت: ین رد زنی 34 ساله وده ست ه ه نبال بح ام توسط مسرش، ه علایم یماری چار ده ود. یروس ین یماری پس ز رود ه دن ام، ه دت ک فته تکثیر ی ود رصورت بح وسفند ر ین وره حتمال نتقال یماری ه امدار جود ارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یرزادی دامه اد: گر ام ا ز راکز تحت ظارت امپزشکی ریداری وند ه علت سمپاشی ای کرر حتمال نتقال لودگی ه ام ز ریق نه (یزبان اسط) ه داقل ی سد دین ترتیب طر رگ، سی ا تهدید می ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ئیس داره زئونوز(یماری ای شترک ین نسان ام) زارت هداشت، ا توصیه بنی ر قت ر ریداری ام ا ز راکز جاز عرفی ده ز سوی سازمان امپزشکی یز بح ن ا ر شتارگاه ای جاز ادآور د: ام لوده ه یروس <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> یچ علامت اصی دارد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وشت لوده، عامل نتقال <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa>strong><br/>وشت لوده، یروس تب کنگو ا نتقال ی هد. <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ه یماری یروسی شترکی یان نسان ام ست، 31 ربانی ر یران رفته ست. ه قل ز دیرمرکز دیریت یماری ای اگیر زارت هداشت، مار بتلایان ه ین یماری ز بتدای سال 87 تاکنون، 108 فر وده ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ین یماری یروسی ه ور مزمان ر ریمه نگو شاهده ده ه مین لیل، <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ام رفته ست. علائم ن تب، ردهای عضلانی ستخوانی، ونریزی ز هان، ثه، ینی ا دفوع، درار استفراغ خونی ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یماری ر راحل پیشرفته ود ه زردی رگ نجر ی ود. او، وسفند ز ز مله یواناتی ستند ه <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ا نتقال ی هند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: کتر غلامرضا سودبخش، تخصص بیماری های عفونی فت: "عمولا صاب ا، سانی ه ر شتارگاه ا ار ی نند ن ا ه ا ام سروکار ارند، ه ین یماری بتلا ی وند. عادت ای دی نگام بح ام ر یان رخی صاب ا جود ارد. ذاشتن اقو یان ب ا، ستفاده کردن ز ستکش ا ادکردن پوست ام پس ز بح ا هان ه ا تلمبه، ز مله فتارهای طرناک نتقل ننده لودگی ستند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر رخی ناطق شور انند سیستان لوچستان، ین یماری ه لیل رود ام اچاق،&nbsp; یشتر ست. پزشک اید رای تشخیص رست یماری، ه رفه حیط ار یمار توجه اشته اشد."span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یش نه کی یگر ز اه ای نتقال <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ست. کتر سودبخش ز عمرطولانی نه قاوم ودن نوم ین شره ر بال سمپاشی سخن فت تاکید رد: عملی ترین راه مبارزه با بیماری تب کنگو، عایت هداشت ام، امدار، صاب توجه صرف ننده وشت ه سالم ودن ن ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">توصیه کتر سودبخش ه صرف نندگان ین ست ه تنها وشت ارای هر داره امپزشکی ا ریداری رده نگام رد ردن وشت، تما ز ستکش ستفاده نند. گر امی یدند ه پوستش ونریزی ارد ا خون ادرار ی ند، طلاع هند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی امداران له اران ا یز ز بح ام لوده ه نظور رام شدن رحذر ی ارد. ه فته کتر سودبخش، وشت ام لوده ن نان طرناک ست ه تی اید اشه ام ا سوزاند ا ا هک ر اله ی عمیق فن رد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ی دامه اد: وره هفتگی ین یماری دود 10روز ست گر یمار ه حض روز علایمی ه کر د، ا راجعه ه پزشک، قدامات رمانی وی و نجام یرد، هبود ی ابد ما رصورتی ه تشخیص رمان یماری یر اشد حتمال رگ رد بتلا زیاد ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">و فزود: بیماری خطرناک <a class="hlink" title="تب کریمه کنگو" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/2379.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تب کریمه کنگوa> ز ریق وردن وشت ا رآورده ای ام لوده ه ه وبی پخته ده اشند یز ز زش نه یالوما ه ون ام لوده ا خورده ست ه نسان نتقل می ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نتقال نسان ه نسان (عفونت بیمارستانی)strong><br/>تماس ا ون افت یماران ه یژه ر رحله ونریزی ا نجام رگونه قدامی ه نجر ه تماس نسان ا ون ن ا ود، اعث نتقال یماری ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یمار ی دتی ه ر یمارستان ستری ست، ه دت رای یگران لوده ننده ست مه یری ای وچک راوانی ه نبال عفونت های بیمارستانی ر راقبت ز بتلایان شاهده ده ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیشگیری strong><br/>ساس پیشگیری بتنی ر 3 کن عمده امل یماریابی رمان ه وقع بتلایان، فزایش گاهی عموم ردم (ر زمینه اه ای نتشار پیشگیری بیماری) مچنین ماهنگی ین خشی ا رگان ای یربط هت بارزه ا یماری ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه ختصار ی توان وش نترل پیشگیری بیماری ا تحت عناوین یل کر رد:span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>1- ذف اقل:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نه اقل یالوما ه پس ز لودگی ه یروس مادام العمر لوده اقی ی اند، تقریباً ر کثر قاط پرورش ام شور ا جود ارد نابراین نه زدایی ام ا اهش معیت اقل ه نترل یماری ی تواند مک ند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>2- حافظت ز زش توسط اقل:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سانی ه ر حیط ای وستایی امپروری صوصاً ر صول هار تا پاییز ضور ارند اید قدامات فاظتی ردی، هت ور اندن ز زش نه ا دانند عایت نند.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>3- پرهیز ز تماس ا نبع یماری:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">تماس ستقیم پوستی خاطی ا ون ترشحات لوده امی ر ین بح ا زایمان ام وجب نتقال یماری ی ود، نابراین ر ین نین قداماتی اید ز ستکش وازم حافظتی ستفاده رد.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>4- نترل لودگی امی:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هم ترین صل ر نترل بیماری کریمه نگوی امی یجاد رنطینه ای رزی امی ست تا ه ور دی ز تردد ام لوده لوگیری ود نابراین ه عموم ردم اید توصیه مود ه دت ز رید صرف وشت امی ه ه ریق غیرقانونی اچاق ارد شور ی ود، ودداری نند؛ زیرا ناسایی ام ای لوده ا تست ای سرولوژی عدوم ردن ن ا وش عمومی ؤثری ر نترل لودگی بوده ست.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>5- یماریابی رمان ه وقع:strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ا توجه ه ین ه تماس ا ون ترشحات رد بتلا یز وجب نتقال ی ود، ناسایی ه وقع، ستری رمان علاوه ر اهش یزان رگ یر قدامی ساسی ر پیشگیری ز نتشار یماری یز حسوب ی ود.span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش سلامت کاایرانspan>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تب کریمه کنگو، تب کنگو یا تب کریمه چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

راه استفاده گوشت برای تب کنکو , راه انتقال تب کریمه کنگو , پیشگیری از تب کریمه کنگو , تب کریمه کنگو در ایران , تب كريمه كنگو در ايران , آیا تب کنگو درمان دارد , علایم و درمان تب کنگو , تب کریمه کنگو ساندویچ , بیماری تب کریمه کنگو , درمان تب کريمه کنگو , عوارض تب کریمه کنگو , تب کریمه کنگو چیست؟ , درمان تب کریمه کنگو , علائم تب کریمه کنگو , graphicnew تب کنگو , تب کریمه کنگو کباب , تب کریمه کنگو چیست , تب کنگو در کودکان , پختن گوشت تب کنگو , بیماری کریمه کنگو , علایم بیماری کنگو , علائم بیماری کنگو , تب کنگو در ایران , عکس بیماری کنگو , بیماری تب کنگو , تب کریمه کونگو , تب کنگو حیوانی , علائم طب کنگو , تب کنگو علائم , تب کریمه کنکو , تب کریمه کنگو , تب کنگو چیست؟ , علائم تب گنگو , علائم تب کنگو , عوارض تب کنگو , تب كريمه كنگو , درمان تب کنگو , علایم تب کنگو , تبکریمه کنگو , تب کنگو چیست , بیماری کریمه , تب چی مد شده , تب کیمه کنگو , ب کریمه کنگو , تب کریم کنگ , بیماری کنگو , کریکه کنگو , کریمه کنگو , کریم کنگو , تب کونگو , کنه گنگو , کنه کنگو , تب کانگو , تب کریمه , گوه گنگو , تب کنگو , تب كنگو , تب گنگو

تب کریمه کنگو، تب کنگو یا تب کریمه چیست گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات