میگرن

1 2 3
1 2 3

شیوه های نوین پیشگیری از میگرن، میگرن، پیشگیری از میگرن، علل میگرن، علت میگرن، درمان میگرن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شیوه های نوین پیشگیری از میگرن، میگرن، پیشگیری از میگرن، علل میگرن، علت میگرن، درمان میگرن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +میگرن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <p class="imgarticle"><div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>یوه ای وین پیشگیری از میگرن، یگرن، پیشگیری از میگرن، علل میگرن، علت میگرن، درمان میگرن strong>div>,میگرن, پیشگیری از میگرن, درمان میگرن,مقالات پزشکی و بهداشتی،توصیه های پزشکی ، بهداشتdiv>p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>یوه ای وین پیشگیری از میگرن &nbsp;&nbsp; &nbsp;strong>span>p> <p>&nbsp;p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">شخصه یگرن زمن عبارتست ز ملات سردرد ا صوصیات یگرن، ر داقل ۵ وز ر اه ه دت داقل سه اه، ه رط ن ه ین سردرد مزمن ه علت صرف یش ز د داروهای مسکن رای درمان میگرن اد باشد.span>p> <p style="text-align: justify;">رسال ۲۰۰۳، معیت ین لمللی سردرد (HISعیارهای تشخیصی دیدی رای یگرن زمن ه عنوان عارضه یگرن وره ی تعیین رد. شخصه یگرن زمن عبارتست ز ملات سردرد ا صوصیات یگرن، ر داقل ۵ وز ر اه ه دت داقل سه اه، ه رط ن ه ین سردرد مزمن ه علت صرف یش ز د داروهای مسکن رای درمان میگرن اد باشد.p> <p style="text-align: justify;">ه ور لی یوع یگرن، ر ژادهای غربی دود ۱% ایعترین سن زارش ده ۲۵ تا ۵۵ سال ست.p> <p style="text-align: justify;">زنان یشترین یماران چار یگرن ا تشکیل ی هند. ررسی یماران چار یگرن ر یالات تحده، شان اده ست ه ی سال ۲/۷ % یماران زن ، % نها رد وده ند. یش ز ۵۰% یماران ررسی ده رگز ا داقل ر ک سال ذشته ه پزشک راجعه کرده ودند. یزان یوع ر مریکا ا یزانهای زارش ده ز نگلستان سازگار ست (۳/۸% ر ین زنان / % ر یان ردان) بیشترین یزان ن ر یان سفیدپوستان شاهده ده ست. یشتر یماران مبتلا به یگرن، مک پزشکی ریافت می نند به اروهایی ه غلب ه صورت سخه شده (OTC) تهیه ی ود کتفا ی نند.p> <p style="text-align: justify;">ر تیجه تداخل یماری ا تحصیل غل ایع ست،مچنین زینه ای غیر ستقیم یماری یشتر ز زینه داخلات ستقیم پزشکی ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">کی ز اکتورهای طر صلی ر تبدیل یگرن ه الت زمن، فعات زیاد سردردهای وره ی مراه ا صرف الای داروهای مسکن ی اشد.span> (ا ین ال، صرف یش ز د اروها ز تعریف یگرن زمن ذف ده ازمان یجاد ده توسط صرف یش ز د اروها مروزه داگانه بقه ندی ی ود.)p> <p style="text-align: justify;">سایر اکتورهای طر رای تبدیل ه رم زمن امل عوامل اتوان ننده وحی، یژگیهای خصیتی، سترس، اراحتیهای سمانی انند فشار خون بالا، لرژی ا، سم، یپوتیروئیدیسم، اختلالات خواب صرف یش ز د افئین ست. یزان طر مراه ا ر دام ز الات سوماتیک اکتورهای ربوط ه یوه زندگی ه صورت زیر رزیابی ده ست: (OR یماران مبتلا به یگرن زمن ا یماران چار یگرن غیرمزمن قایسه ده ست.) یپوتیروئیدی / (P=.۰۰۴) ، فشار خون بالا ۹/ (P&lt;.۰۰۱) ،لرژی ۵/۳ (P=.۰۰۱صرف وزانه افئین ۹/۲ (P=.۰۰۸) ، سم /۲(.۳=(P .p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">اکتورهای وناگون انند صرف زیاد ربی، اقی، قاومت ه نسولین، فعالیت بدنی دید، رسنگی، رص ای د ارداری وراکی مصرف سیگار یز مکن ست اعث فزایش سطوح ربیها اسیدهای چرب زاد ر ردش ون وند ه ود ه فزایش تجمع پلاکتی فزایش سطوح پروستا لاندین ا نجر ی ود. span>p> <p style="text-align: justify;">ه نبال ین قایع، تساع عروق غزی خ ی هد ذا رکدام ز ین اکتورها ی توانند وجب فزایش طر تبدیل یگرن ای وره ی ه نواع زمن وند. و عامل پاتولوژیک یگر ه ا یگرن زمن مراهی ارند عبارتند ز یروس پشتین ار اهنجاری ای اده سفید ه ین اهنجاریها ر تصویربرداری ای زونانس غناطیسی یده ده ست (ورد خر طرح ننده ثر kindling ست، ه ین عنی ه مله ای یشتر نجر ه تغییرات یشتر ی ود).p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">یگرن زمن، مراه ا دون استفاده از ارو، رم ایع سردرد مزمن روزانه ست (ر % ز معیت الغین یده ی ود ه عنوان سردردی ه یشتر ز ساعت ر داقل ۵ وز ر اه به دت یشتر ز اه ول کشد، تعریف ی ود.) تغییر یگرن وره ی ه وع زمن، ا فزایش تناوب ردها یز اهش دت نها، مراه ا تثبیت لگوی داوم وزانه رد، شخص ی ود.span> طر زمان ر یان یماران چار یگرن الاتر ز فرادی ست ه سردردهای غیر یگرنی ارند (ه ترتیب % ر رابر ۵%).p> <p style="text-align: justify;">ه ز طر تبدیل ه ضعیت زمن، یگرن ای ا تناوب الا (خصوصاً یگرن مراه ورا) وجب فزایش طر سکته یسکمیک ی ود ه ه لیل مراهی ن ا یسک اکتورهای بیماری قلبی عروقی ست. ر ک طالعه پیدمیولوژیک ا قیاس سیع ر لند، فراد ارای یگرن (ر قایسه ا روه نترل) تمایل یشتری ه مصرف سیگار (۳/= (OR تمایل متری ه مصرف الکل اشتند (۵۸/ (OR، ر الیکه فراد چار یگرن مراه ورا یشتر چار یس یپیدمی (۴/ ۳/ ORفشار خون بالا (۶/OR) سابقه بیماری عروق رونر ا سکته ودند (۹۶/۳ (OR.p> <p style="text-align: justify;">ر یمارانی ه چار مله ای وره ی راوان ستند، پیشگیری لزامی ست. ا ین ال تصمیم یری رای پیشگیری، ک ضاوت الینی ست ه ه تنها ه راوانی ملات لکه ه دت مله ا مچنین یزان ختلال ر ارکرد بیعی ر رد ستگی ارد.p> <p style="text-align: justify;">ناسب ترین اروی پیشگیری ر ر رد، ا توجه ه ثرات انبی حتمالاً ضر ر ارو، تفاوت ست. ه ور تداول، پیشگیری اید ر یمارانی ه ۳ ا یش ز ۳ مله اد ر اه ارند، نجام ود. ا جودی ه سیاری ز پزشکان پیشگیری ا زمانی روع ی نند ه یمار یگرنهای اد یشتری (ثلاً ار ر اه) اشته اشد، ما اید توجه اشت ه دف ز پیشگیری، تنها لوگیری ز ملات اد عدی یست، لکه ر لوگیری ز تبدیل ه الت زمن یز همیت ارد.p> <p style="text-align: justify;">اروهایی ه رای پیشگیری تأیید ده ست امل، اروهای د صرع ثل توپیرامات divalproex اروهای هار ننده تا درنرژیک ثل پروپرانولول تیمولول، لوک ننده ای انال لسیم، د فسردگی ای سه لقه ی، هار ننده ای نتخابی ذب جدد سروتونین (SSRISد فسردگیهای دیدتر (امل venlafaxine, duloxetins, mirtazapineد نون ای تیپک، هار ننده ای نزیم بدل نژیوتانسین، نتاگونیستهای سپتور نژیوتانسین II، اروهای د لتهابی غیر ستروئیدی (امل رمولاسیونهای (nonprescription، اروهای د صرع انند اباپنتین زونی سامید، آنتی هیستامین ا انند سیپروهپتادین کمل ای حاوی منیزیم. ر عضی ز وارد، نافع ارو اید ا طرات اشی ز ن سنجش ود.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">سودمندی استفاده از اروهای د تشنج ر پیشگیری از میگرن ه ین علت ست ه م صرع م یگرن، ختلالات وره ی عمولا اتوان ننده سیستم عصبی رکزی ستند ر و علایم شترکی ارند، لبته، اربرد ین اروها ر پیشگیری از میگرن ه عنوان تثبیت ننده ای عصبی ست.span>p> <p style="text-align: justify;">کانیسم عمل divalproex ر پیشگیری از میگرن اشناخته ست، ما فزایش سطح سید اما مینوبوتیریک (GABA) ه عنوان کانیسمی رای عالیت د تشنج ن پیشنهاد ده ست. توپیرامات، انند divalproex، مکن ست ثرات لینیکی ود ا ز ریق فزایش عالیت GABA عمال ند، ما ا کانیسمهای یگری یز ثر ود ا عمال ی ند ه امل لوک انالهای سدیمی ابسته ه لتاژ اهش عالیت ربنیک نهیدراز یز اهش عالیت نواع شخصی ز لوتامات ست.p> <p style="text-align: justify;">ازبینی ۵ طالعه نتشر ده ز ۲۰۲۴ یمار شان اد ه ر ند ه ور لی اروهای د تشنج ر پیشگیری از میگرن ؤثر یز یمن ند، ما تایج نها ه ور ابل توجهی ر یان اروهای ختلف ین روه تغیر ست.p> <p style="text-align: justify;">و طالعه تصادفی زرگ، ا راحی املاً کسان ر یش ز ۹۰۰ یمار مبتلا به یگرن زمن (۲ ۳ مله ر اهتایج ثبت شابهی ر استفاده از توپیرامات ه عنوان اروی پیشگیری ننده شان اد ه ین ترتیب ه صرف توپیرامات ا وز mg/day۲۰۰ ۰۰ اهش عناداری ر تناوب سردردها ر ک وره اهه یجاد رد. علاوه ر ین، تعداد یمارانی ه تناوب یگرن نها ا صرف توپیرامات ۵۰% اهش افته ود، سیار یشتر ز یمارانی ود ه ز Placebo ستفاده ی ردند. توپیرامات ا وز mg/day ۵۰ متر ز وز mg/day۱۰۰ ن ؤثر ست. ازبینی واهد الینی تا ه مروز، امل و طالعه خیر، شان اد ه توپیرامات ا وز mg/day۱۰۰ ر پیشگیری از میگرن ؤثر یمن ست.p> <p style="text-align: justify;">ر یان ین اروها، divalproex مراه ا افزایش وزن ست ه ود ی تواند عامل طر رای تبدیل ز رم ور ی ه رم یگرن زمن اشد. ر قایسه، topiramate مراه ا کاهش وزن قابل توجه ست. ما پارستزی، ختلالات ناختی سیدوز تابولیک انویه ه ز ست ادن یکربنات، ر صرف ین ارو زارش ده ست.p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #808080;">نبع:رمانگران کیم راسانspan>p> div>  <p class="namemod"> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شیوه های نوین پیشگیری از میگرن، میگرن، پیشگیری از میگرن، علل میگرن، علت میگرن، درمان میگرن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نوشیدن آب راحت‌ترین راه پیشگیری از حملات میگرنی , روش های موثر برای پیشگیری و درمان سردرد , تغذیه درمانی مدیاسنتی و گراویس و میگرن , دلایل سردرد میگرنی درمان پیشگیری , بهترین راه درمان سردرد میگرنی , داروهای پیشگیری کننده میگرن , راه حل درمان سردرد میگرنی , علت درمان سردرد میگرنی , راه های درمان میگرن , راههای درمان میگرن , بهترین درمان میگرن , پیشگیری از میگرن , توپیرامات میگرن , داروهای میگرن , میگرن یست , علت میگرن

شیوه های نوین پیشگیری از میگرن، میگرن، پیشگیری از میگرن، علل میگرن، علت میگرن، درمان میگرن گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات