واریس

روشهای پیشگیری و درمان واریس، بیماری واریس، درمان واریس، علل واریس، پیشگیری از واریس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روشهای پیشگیری و درمان واریس، بیماری واریس، درمان واریس، علل واریس، پیشگیری از واریس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +واریس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div class="item-page"> <p><strong>&nbsp;ر ین پست ز سایت کاایران رای ما طلاعاتی رباره <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>&nbsp; راه های درمان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>p> <div>یماری <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> کی ز یماری ای ایع عضلانی ی اشد ه عمولا ر احیه پاها خصوص ر زدیکی وزک&nbsp; پا&nbsp; وجود ی ید . سایت سلامت کاایران ر ین قاله صد ر تشریح امل ین یماری ارد تمامی عوامل ربوط ه تشدید ین یماری ا ررسی واهیم رد&nbsp; مچنین راه های درمان ین یماری ا ا م رور واهیم رد ،میدوارم ما مراهان میشگی سایت کا یران ز طالعه ین قاله ستفاده ای ازم افی ا برید :&nbsp;div> <div>&nbsp;div> <div><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html"><div class="mzc"><strong>وشهای پیشگیری و درمان اریس، بیماری واریس، درمان واریس، علل اریس، پیشگیری ز اریس strong>div>واریس, درمان واریس, پیشگیری از واریسa>div> <p style="text-align: center;">یماری <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>p> <p>&nbsp;p> <p><strong><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> - وشهای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="پیشگیری">پیشگیریa> رمان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>strong><br /> ه قل ز کاایران :<a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> یماری ست ه ر ی ن یواره ریدها(سیاهرگ ا) چار تورم رآمدگی پیاز انند ی وند. ین شکل ه ور عمده ر یواره ریدهای سمت تحتانی ساق پا یده ی ود. ر رید ا سیاه گ ارای ریچه ای نترل ننده جریان خون ست. <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> نگامی خ ی هد ه ین ریچه ا چار ارسایی ده اشند ه عالیت بیعی ود دامه دهند.p> <p>کی ز علل ه جود ورنده ین الت، شارهای رون وله وارشی ثلا ه لیل بتلا ه بوست ست. عضی ز سیاه گ ای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ه ور عمیقی رون ساق پا رار اشته ابل شاهده یستند.<br /> <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ی تواند نجر ه اهش تامین مواد مغذی رای پوست اهیچه ود ر تیجه انقاریا زخم یجاد ند.علامت صلی ین یماری رد تورم فیف ر وزک پا د نظره دن احیه مبتلا به <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ست. رخی واقع یز یچ علامتی شاهده می ود.p> <p>&nbsp;واریس چیست و چرا به وجود می آید؟p> <p style="text-align: center;">رمان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>p> <p>&nbsp;p> <p><strong>گونه ز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="پیشگیری">پیشگیریa> نیم؟strong><br /> - نگام شستن ز نداختن پاهایتان وی کدیگر ودداری نید.<br /> - نجام عالیت ای سمی ه صوص پیاده وی ه ه تقویت پاها گ ا مک ی ند، توصیه می شود.<br /> - زن ود ا پایین گه ارید.<br /> - ز یستادن رای دت زمان ولانی پرهیزید.<br /> - ز وراب ای ابل نعطاف ستفاده نید.p> <p><br /> - ز پوشیدن باس ایی ه تنگ ستند مر ا نقبض ی ند ودداری نید.<br /> - صرف واد وراکی یبردار ا ر عده ای غذایی تان گنجانید زیرا بوست ه روز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> مک ی ند.<br /> - نگام انندگی ای ولانی دت ر 45 قیقه ک ار توقف نید قداری پیاده وی نید.p> <p><br /> <strong>وش ای رمانی <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>strong>p> <p>امل پوشیدن وراب ای حکم خصوص <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> شستن ر التی ست ه پاها ر سطحی الاتر ز لب رار اشته اشند (ه ور ثال رار ادن پاها ر وی ک صندلی ر الت شستن ا راز شیدن ر وی زمین). ر غلب وارد رای رطرف ردن شکل <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسaعمل جراحی ورد یاز ست.p> <p>واریس پاp> <p style="text-align: center;"><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> پاp> <br /> <strong>تغذیه ر یماران مبتلا به <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa>:strong><br /> ه غذاهایی فید ستند؟<br /> رطرف ردن بوست ام خست ر هبود ین یماری ست. بوست شار ارده ر سیاه گ ای ساق پا ا فزایش ی هد نجر ه تشکیل <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ی ود. رژیم غذایی غنی ز یبر، سبب اهش بوست <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="پیشگیری">پیشگیریa> ز روز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ی ود.<br /> <br /> رای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="پیشگیری">پیشگیریa> ز بوست، صرف غلات سبوس ار، ان سبوس ار، اکارونی رنج توصیه می شود. غلات غنی ز یبر امحلول، دفوع ا جیم رده ب ا ر ود گه ی ارند، ر تیجه دفوع اصل، رم تر زرگ تر وده سان تر ز دستگاه گوارش عبور ی ند. دین ترتیب شار متری ه ریدهای پا ارد ی ود. ین کته ائز همیت ست ه فزایش ریافت یبر ر رژیم غذایی اید مراه ا فزایش ریافت ب، داقل ه یزان 6 یوان ر وز اشد. <p>&nbsp;p> <p><br /> سبزیجات ارای رگ سبز انواع کلم ه سیله تامین یبر امحلول ه یژه ر ول دوران بارداری همیت ارد. را ه ر ین زمان، سطوح الای ورمون پروژسترون، سبب هسته ردن نقباضات روده بزرگ ی ود حتمال روز بوست ا فزایش ی هد.p> <p><br /> رکبات ه یژه پرتقال گریپ فروت مچنین اتوت، توت فرنگی، لفل لمه ی انواع سبزیجات ارای رگ سبز تامین ننده یتامین C ستند. ین یتامین رای فظ ستحکام لاژن روری ست. لاژن اده ی ست ه ه فاظت ز یواره گ ا مک ی ند. قدان یتامین C ر رژیم غذایی نجر ه پارگی ریدهای وچک دتر دن <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ریدها ی ود.<br /> ز ظر تغذیه ی هم ترین ارها رای هبود <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسaرطرف ردن بوست کاهش وزن ضافی ر فراد اق ست.p> <p><br /> صرف عصاره اتوت ر فراد چار <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> سبب اهش شت یواره ازک رگ های خونی ی ود. ین عصاره ارای آنتی اکسیدان ایی ه ام نتوسیانین ست. نتوسیانین ه هبود افت پیوندی سیب یده مک ی ند. مصرف میوه اتوت یز ثر شابهی ر فع ین شکل ارد.<br /> - غزها، انه ا اهی ای وغنی اوی سید ای رب روری ستند ه صرف قداری ز ین غذاها ه ور وزانه رای مک ه ستحکام یواره ریدها روری ست.p> <p><br /> <strong>ز ه غذاهایی اید پرهیز رد؟strong><br /> ره، ارگارین، وغن ا، یک، یرینی، کلات، پای یسکویت سرشار ز ربی وده تامین ننده قدار زیادی نرژی ستند ه حتمال افزایش وزن <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ریدی ا فزایش ی هند.<br /> ر غذایی ه ه ور تجربی سبب روز بوست ی ود، اید ه یزان متر ا ه ور ترکیبی مراه ا غذاهای ملین صرف ود.هم ترین واد غذایی لین امل لو ، نجیر زرشک ست.p> <p><br /> <strong>ند کته:strong><br /> کاهش وزن ضافی رای فرادی ه اضافه وزن ارند، روری ست. فزایش شار ارده ه گ ا ر تیجه مل ربی ضافی دن، ا فزایش طر <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> رتبط ست.<br /> رزش نظم ه سوزاندن نرژی ضافی مچنین رمان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> مک ی ند.p> <p><br /> <strong>*رمان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ه مک یزر:strong><br /> ه سیله یزر ه تنها ی توان گهای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ردناک ا تا د زیادی هبود خشید ، لکه ی توان ین گهای اریک عیف ا وباره ه الت ولیه ازگرداند. یلیون ا فر ز بتلایان ه <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ز ره ای رمز ردناک ر احیه پاها نج ی رند، ین فراد مروزه ی توانند میدوار اشند ه ز ریق یزردرمانی گهای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> تی گهای ستعد بتلا ه <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ، رمان واهند د.&nbsp;p> <p><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html">واریس, درمان واریس, پیشگیری از واریسa>p> <p style="text-align: center;">رمان یماری <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/20149113513.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="اریس">اریسa> ا یزرp> <p>&nbsp;p> <p>نبع:fa.parsiteb.comp> <p>isna.irp> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روشهای پیشگیری و درمان واریس، بیماری واریس، درمان واریس، علل واریس، پیشگیری از واریس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

پیشگیری از بیماری های مری , روش های پیشگیری از بیماری , چگونه واریس را درمان کنیم , پیشگیری از واریس واژینال , راه های درمان واریس پا , بهترین راه درمان واریس , درمان دارویی واریس پا , پیشگیری از زخم واریس , ورزش درمان زخم واریس , درمان زخم واریس پا , درمان بیماری واریس , درمان واریس کف پا , علایم بیماریواریس , علت واریس پا چیست , واریس پا و درمان , عکس پا واریس دار , واریس و درمان آن , روش درمان واريس , درمان واریس پا , علائم واریس پا , واریس پا چیست , واریس خفیف پا , عکس واریس پا , علت واریس پا , بیماری واریس , واریس کف پا , واریس چیست؟ , درمان واریس , علائم واریس , علایم واریس , دکتر واریس , علت واریس , درمان وا

روشهای پیشگیری و درمان واریس، بیماری واریس، درمان واریس، علل واریس، پیشگیری از واریس گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات