فقر آهن

فقر آهن، 15 نشانه اینکه فقر آهن دارید - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد فقر آهن، 15 نشانه اینکه فقر آهن دارید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +فقر +آهن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div> <div> <div> <div> <div> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> کی ز ایع ترین شکلات غذایی ر نیاست زنان یش ز مه ر طر ستند. هن رای تولید موگلوبین قش همی ارد. موگلوبین پروتئینی ست ه ه سلول های خونی رمز مک ی ند کسیژن ا ه سراسر دن نتقل نند. نابراین دون نها مه یز چار شکل ی ود ر تیجه رد م ونی ی یرد. span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa>strong>span>span>span>p> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: مبود ا عدم <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> تأثیر زیادی ر ضعیت سمی وانی ما ارد نچنان ه گر <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> داشته اشید س وق لعاده ی واهید اشت گر <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ارید ز رماندگی یزی عایدتان می ود. شانه ای زیر ا طالعه نید تا دانید یا ما م <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ارید ا یر.<br/><br/><strong>سته وفته ستید.strong><br/><br/>کاایران: ایج ترین شانه <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> خستگی مفرط ست. یشتر زنان نقدر میشه حساس ستگی ی نند ه ستگی ا خشی ز زندگی ود تلقی ی نند ن ا ادیده ی یرند. ا ین ال <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> وجب ی ود ه کسیژن متری ه افت ای دنتان رسد، نابراین دن ز نرژی ازم حروم ی ود. گر ستگی رمال ما ا احساس ضعف، اراحتی ا اتوانی ر تمرکز مراه اشد، اید ه <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> کر رد.<br/>&nbsp;span>span>span>p> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html"><div class="mzc"><strong>قر هن، 15 شانه ینکه قر هن ارید strong>div>فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa>span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>پریودهای سنگینی ارید.strong><br/><br/>ر زنان علت ماره ک <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنaپریودهای سیار سنگین ست. زنان ون زیادی ز ست ی هند یمی ز ون نها ایگزین ی ود وباره اه عد ون زیادی ز ست ی هند. ین رست ثل ن ست ه ودرویتان میشه نزین سیار می ر اکش اشته اشد. قدار ون اعدگی ه ر اه ز ست ی هید باید یشتر ز و تا سه اشق غذاخوری اشد. ین تست ا نجام هید: گر نگام اعدگی، جبور دید یشتر ز و ساعت ک ار وار هداشتی ود ا عوض نید، اید زد پزشک روید.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علائم <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa>span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>نگ پریده ستید.strong><br/><br/>ینکه لمات "نگ پریده" "حیف" ا م کار رده ی وند، لیلی ارد. موگلوبین نگ ون ا رمز ی ند، نابراین پوست ما نگ ی یرد. ین عنی گر یزان ین پروتئین ر ون ما پائین اشد، پوست تان مرنگ ی ود. گر پوست وشنی ارید، ین وضوع احت تر شخص ی ود. نگ پوست ما ر ه اشد، گر اخل ب ا، ثه ا اخل پلک ایتان مرنگ تر ز میشه اشد، ه حتمال زیاد <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ارید.<br/><br/><strong>ه احتی ه فس فس زدن ی فتید.strong><br/><br/>گر سطح اکسیژن خون ما پائین اشد، ر قدر م عمیق تر فس کشید، س ی نید وا ه ما می سد. گر ر نجام ارهایی ه بلاً ه احتی نجام ی ادید، س ی نید فس م ی ورید (ثلاً نگام الا فتن ز پله ا ا نجام رزش وزانه) لیلش <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ست.<br/><br/><strong>لبتان ی وبد.strong><br/><br/>لبی ه یش ز د ار ی ند ر هایت ربان امنظم، سوفل لب، زرگ دگی تی&nbsp; نارسایی قلبی واهد اشت. لبته ین شانه ا رای فرادی ست ه دتی ست ز م ونی نج ی رند. ا ین ال گر ی انید ه مشکلات قلبی ارید، هم ست ه زد پزشک روید یزان هن ونتان ا ک نید.<br/><br/><strong>سندروم پای بیقرار ارید.strong><br/><br/>یا ائماً عصبی یقرار ستید؟ 15 رصد ز فرادی ه سندروم پای بیقرار ارند، <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> یز ارند. رچه هن ونتان متر اشد، شانه ای ن دتر ی وند.<br/><br/><strong>سرتان رد ی ند.strong><br/><br/>دنی ه <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> اشته اشد ساندن اکسیژن به مغز ا ر افت ای یگر ترجیح ی هد ا ین ال سرتان متر ز الت یده ل کسیژن ریافت ی ند. ر تیجه ریان ای غز رم ی نند ین نجر ه سردرد های دید ی ود.<br/><br/><strong>یار اک خ ارید.strong><br/><br/>ین وع یار ه ه ن پیکا ی ویند عبارتست ز تمایل زیاد ه وردن واد غیرخوراکی ه ین م شانه یگری ز <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ست. فرادی ه دنشان <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ارد، سوسه ی وند ه چ، اک س، اک اغذ خورند. وشبختانه یشتر انم ا خ ا ترجیح ی هند.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علائم <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa>&nbsp;span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>دون یچ لیلی ضطرب ستید.strong><br/><br/><a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> اعث ی ود ه ضطراب یش ز سترس وزانه زندگی اشته اشید. مبود کسیژن ر دن وجب تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک ی ود ین ستگاه بیه پدال از دنتان ست. ز نجائیکه <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> وجب ار ردن یشتر لب ی ود، ما س ی نید ه ر الت بارزه رار ارید یچ لیلی رای رامش اشتن دارید.<br/><br/><strong>وهایتان ی یزد.strong><br/><br/><a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ر دن ه صوص گر تبدیل ه م ونی <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> امل ود، وجب ریزش موها ی ود. م دن هن دن ا ه الت قا رار ی هد دن کسیژن ا ه سمت ارکردهای یاتی ی رستد یگر رای سالم گه اشتن فظ ردن وها کسیژنی می اند. لبته ا یختن ند تار و باید گران وید، یختن دود 100 تار و ر وز عادی ست شانه <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> یست.<br/><br/><strong>یاهخوار ستید.strong><br/><br/>کاایران: تمام هن دن ه صورت شابهی تولید می ود. دن ما هن ِ ا هن ونرنگزا (ه ز وشت، اکیان اهی دست ی ید) ا و تا سه رابر هتر ز هن غیر م ا هن غیر ونرنگزا ز یاهان ذب ی ند. ا رنامه یزی غذایی رست ی تواند ه ندازه افی هن ریافت نید. سبزیجاتی ا رگ ای تیره نگ، بوبات غلات نشن ا سرشار ز هن ستند. نها ا ا غذاهای سرشار ز ویتامین ث انند لفل لمه ی روکلی مراه نید تا هتر ذب وند.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ر زنان&nbsp;span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تیروئید کم کار ارید.strong><br/><br/><a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ارکرد تیروئید ا ند ی ند ز تأثیر تقویت تابولیسم ن لوگیری ی ند. م اری تیروئید غلب ادیده رفته ی ود (6 فر ز ر 10 فر یماری تیروئیدی ارند ه ودشان بر دارند). نابراین گر توجه دید ه نرژی می ارید، زن رفته ید ا تی مای دنتان پائین تر مده ا پزشکتان تماس گیرید.<br/><br/><strong>اردار ستید.strong><br/><br/>اسید فولیک اید ز قبل از بارداری صرف ود، زیرا نین ه هن یاز ارد ز خیره دن ادر ستفاده ی ند. مچنین سیاری ز انم ا نگام زایمان ون زیادی ز ست ی هند ین یزان هن دنشان ا پائین ی ورد. پس گر ندقلو اردار ستید، ارداری ای زدیک ه م اشته ید ا غلب خاطر تهوع امدادی الا ی ورید، اید ذب هن ود ا الا برید.<br/><br/><strong>زبانتان عجیب ده ست.strong><br/><br/>ذشته ز عوض دن نگ زبان، <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> وجب اهش سطح یوگلوبین ون م ی ود. یوگلوبین پروتئینی ر سلول ای رمز ون ست ه ز سلامت عضله (انند عضله ی ه زبان ا گه ی ارد) مایت ی ند. ر تیجه، سیاری ز فرادی ه <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa> ارند ز رد، لتهاب صافی عجیب زبان کایت ارند.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لایل <a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa>span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>بیماری سلیاک ا بیماری های التهابی وده ارید.strong><br/><br/>تی گر هن افی ر رژیم غذایی ود اشته اشید، بیماری سلیاک بیماری های التهابی وده انند Crohn"s and ulcerative colitis نجر ه شکلاتی ر ذب واد غذایی ز مله هن ی وند. ین ضعیت ا وجب لتهاب سیب ه جرای وارشی ی وند. گر ر ک ز ین یماری ا ر ما تشخیص اده ده ند، اید ا پزشک ود تماس گیرید ز و پرسید ه طور ی توانید ذب هن ا ر دنتان فزایش هید.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">علل قر هنspan>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>طور هن یشتری ذب نیم؟strong><br/><br/>توصیه های ربوط ه هن رای مه فراد ه صوص انم ای کسان یستند. انم ای 19 تا 50 سال عمولاً 18 یلی رم ر وز هن یاز ارند. لی گر اردار اشید، ین قدار ه 27 یلی رم فزایش ی ابد. گر یر ی هید، اید قط 9 یلی رم هن ریافت نید یزان سنگینی پریود اعدگی ما یز یازهای ما ا تغییر ی هد. گر الای 50 سال ارید پریود می وید قط 8 یلی رم ر وز هن یاز ارید. ین ار زیاد سخت یست، صرف عدس، سفناج، وشت، غزها، رغ ا خود داقل ند یلی رم هن رایتان تأمین ی ند.<br/>&nbsp; span>span>span> <div> <div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html">فقر آهن,فقر آهن در زنان,فقر آهن در کودکانa>span>span>span>div> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="کمبود آهن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کمبود آهنa>span>span>span>p>div><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">قتی وبت ه هن ی سد، یشتر زوماً ه عنای هتر یست. ر الیکه یشترین توجه ه مبود <a class="hlink" title="قر هن" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201442520469.html" style="text-decoration:none;color:inherit">قر هنa> ی ود، گرانی رای ضافه ودن هن یز ست طالعات شان ی هند ه هن ضافه ه ندام ای اخلی سیب ی زند یسک یابت، حمله قلبی سرطان ا ه صوص ر فراد سن فزایش ی هد.span>span>span>div>div>div>div>div> <p><span style="COLOR: #000000"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش&nbsp;سلامت کاایران&nbsp;span>span>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله فقر آهن، 15 نشانه اینکه فقر آهن دارید شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علائم کمبود روی داشتن در بدن , علایم فقر آهن , تاثیر فقر آهن , آهن منگنز کنت , کمبود آهن , فقر آهنم , کبود آهن

فقر آهن، 15 نشانه اینکه فقر آهن دارید گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات