آزمایش خون

1 2
1 2

راهنمای تفسیر آزمایش خون - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راهنمای تفسیر آزمایش خون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آزمایش +خون را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><br/> <div style="direction:rtl;text-align:center;">div><div style="text-align:center;"><span style="padding:3px;display:inline-block;min-data-xwidt:225px;max-data-xwidt:300px;"><div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>اهنمای تفسیر آزمایش ون strong>div>آزمایش خون, تفسیر آزمایش خون, بهترین زمان آزمایش خون,مقالات پزشکی و بهداشتی،توصیه های پزشکی ، بهداشتdiv>span>div><div style="text-align:center">div><div style="text-align:justify;direction:rtl;padding:10px;font-family:yekan;font-size:13px;line-data-xheight:30px;"><br/><div style="direction: rtl;"><div><div><div>گر ه مروزه زمایش&#8204;ای سیار قیقی جود ارند ه ی&#8204;توانند قدار یکروسکوپی زیی&#8204;ترین جزای وی سلول&#8204;ای سرطانی ا م ر دن ندازه گیرند ا ر حظه عناصر پروتئینی ا یمیایی دیدی عرفی ی&#8204;وند ه ندازه&#8204;یری نها ر ون ا یگر ایعات دن ی&#8204;تواند ه پزشکان ر تشخیص یماری&#8204;ا مک ند ما رای غلب ردم مچنین سیاری ز پزشکان، لمه &#171;زمایش&#8204;&#187; ادآور زمایش امل ون، عنی مان زمایش عروفی ست ه تعداد سلول&#8204;ای صلی ون ی ن ندازه&#8204;یری ی&#8204;ود. <br/>آزمایش خون ا CBC ه خفف مله نگلیسی &#171;مارش امل ون&#187; ست، کی ز بتدایی&#8204;ترین ر عین ال صلی&#8204;ترین زمایشاتی ست ه ی&#8204;تواند زمینه تشخیص سیاری ز یماری&#8204;ا ز ن هم&#8204;تر، یانگر رایط لی یاتی دن اشد. رای شنایی یشتر ا جزای ین زمایش همیدن ینکه عنی ن ند رف نگلیسی ا عدادی ه وبه&#8204;ویشان وشته ی&#8204;ود یست، ی&#8204;توانید طالب زیر ا خوانید...<br/><br/><strong style="color : #ff0080">RBCstrong><br/>RBC خفف لمه سلول&#8204; رمز ون ست. ین سلول&#8204;ای رمز ا مان لبول&#8204;ای رمز، ر اقع صلی&#8204;ترین سمت ون عامل نگ رمز ن ستند. ود ین نگ رمز ه لیل جود اده&#8204;ی ه ام موگلوبین ست ه مک ی&#8204;ند لبول&#8204; رمز، صلی&#8204;ترین ظیفه ود عنی مل قل کسیژن ی&#8204;کسیدکربن ا نجام هد. ه ور لاصه ی&#8204;ود فت لبول&#8204;ای رمز سیله مل قل کسیژن ز یه ه قیه سلول&#8204;ای دن ستند. <strong style="color : #ff0080"><br/>قادیر بیعی:strong> ین 4.7 تا 6.1 یلیون ر ر یکرولیتر ون. ین عدد رای انم&#8204;ا قداری متر ر ودکان قداری یشتر ست.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث اهش ن ی&#8204;وند؟strong><br/>ون&#8204;یزی&#8204;ای وارشی ا ون&#8204;یزی&#8204;&#8204;ای اضح ز حل زخم، سوءتغذیه قر هن ا کمبود ویتامین B12 ، کستن سلول&#8204;ای ونی ا مولیز ر ثر عضی یماری&#8204;ای اص ثل اوسیم، عضی شکلات نتیکی ثل لبول&#8204;ای رمز سلول اسی&#8204;کل شکلات مغز استخوان اعث پایین مدن قدار لبول&#8204;ای رمز ی&#8204;وند. ارسایی عضی مشکلات کلیوی، یماری&#8204;ای زمن تومورهای سرطانی مچنین یماری&#8204;ای وماتویید م اعث ز ین فتن RBCهای ون اهش ین عدد ر برگه آزمایش ی&#8204;وند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث فزایش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>قدار الای گلبول قرمز ی&#8204;تواند شان&#8204;هنده رفیت&#8204; الای مل کسیژن اشد. ر عضی رزشکاران مچنین زندگی ر رتفاع ه اطر مبود کسیژن ر وا اعث فزایش RBC ون ی&#8204;ود. یماری&#8204;ای یوی ا لا ر وع یماری&#8204;ی ه یپوکسی زمن (مبود کسیژن ولانی دت ر دن) یجاد ی&#8204;ند، ثلا یماری&#8204; ادرزادی لبی، م اعث تولید یشتر RBC ی&#8204;وند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">کته:strong><br/>گلبول قرمز ه ور بیعی عد ز تولید ر مغز استخوان 120 وز ر ون زندگی ی&#8204;ند ر خر عمر ود رد ی&#8204;ود ه عناصر سازنده&#8204;ش تبدیل ی&#8204;ود.<br/><br/>قدار RBC&#8204;ا ر ی ارداری ه ور بیعی می متر شان اده ی&#8204;ود ون جم ایع ون فزایش پیدا رده ست.<br/><br/>عدد RBC ر اقع قدار قیق لبول&#8204;ای رمز ر 1میلی&#8204;یتر ون حیطی ست.<br/><br/>سته ه زمایشگاه وع یت ورد ستفاده، مکن ست قیاس مارش ین سلول رق ند.<br/><br/>وردن اروهایی ثل لرامفنیکل م اعث اهش RBC ی&#8204;ود.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">HCTstrong><br/>ماتوکریت ا HCT م کی ز قادیر ندازه&#8204;یری گلبول قرمز ست. ه ور لی &#171;م&#187; ه عنی هن ست ر ا ر ر لمه&#8204;ی مد تما ن لمه رتباطی ا گلبول قرمز ارد. ماتوکریت رصدی ز جم لی ون ست ه ز گلبول قرمز ساخته ده ا ندازه&#8204;یری سمت رمز سوب ون ر وله زمایش سبت ه ل رتفاع ون ندازه&#8204;یری ی&#8204;ود. ه اطر یماری&#8204;ا رایط ختلفی ه ی&#8204;توانند ندازه&#8204;یری RBC Hgb ا ا شکال واجه نند، HCT م ندازه&#8204;یری ی&#8204;ود تا ه ور ستقیم شان&#8204;هنده ندازه موگلوبین گلبول قرمز ر ون اشد. ین عدد عمولا ا رصد شان اده ی&#8204;ود. <br/><strong style="color : #ff0080">قادیر بیعی:strong> عداد ین 42 تا 52 رصد رای قایان 37 تا 47 رصد رای انم&#8204;ا رمال ه ساب ی&#8204;ید. ر انم&#8204;ای اردار رصد الاتر ز 33 بیعی ست.<br/><strong style="color : #ff0080">حدوده طر:strong> HCT الاتر ز 60 رصد پایین&#8204;تر ز 15 رصد اید اعث گرانی پزشک ود.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث اهش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>تقریبا مان لایل RBC،Hgb ه علاوه رایطی ثل پرکاری تیرویید، سیروزکبدی، ارسایی مغز استخوان یلوم ولتیپل اعث اهش ماتوریت ی&#8204;وند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث فزایش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>سوختگی، اسهال شدید، یماری&#8204;ای نسدادی یوی، ز ست ادن زیاد ب، تولید یش ز د گلبول قرمز عوامل فزایش HCT ستند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">کته:strong><br/>یماری&#8204;ایی ه اعث به وجود آمدن کل&#8204;ای غیرطبیعی گلبول قرمز ی&#8204;وند (ثل یماری گلبول قرمز اسی&#8204;&#8204;کل) قدار HCT ا تغییر ی&#8204;هند.<br/><br/>قتی قدار گلبول سفید ه دت الا اشد ر قدار HCT وثر ست.<br/><br/>ر صورت بیعی ودن ندازه&#8204;ای گلبول قرمز، قدار ماتوکریت 3 رابر موگلوبین ست.<br/><br/>ماتوکریت ا باید لافاصله عد ز ون&#8204;یزی دید ندازه&#8204;یری رد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">WBCstrong><br/>ین سه رف خفف &#171;سلول&#8204;ای سفیدخون&#187; شان&#8204;هنده لبول&#8204;ای سفید ست. ندازه&#8204;یری قدار لبول&#8204;ای سفید ون کی ز وش&#8204;ای صلی تعیین جود عفونت ر دن ست ون ین سلول&#8204;ا ه زو سیستم دفاعی بدن ستند ر رایط یماری&#8204;ای عفونی غیرعفونی اکنش&#8204;ای ختلفی ز ود شان ی&#8204;هند.<br/>مارش WBCها و زء ارد. کی قدار لی لبول&#8204;ای سفید ر ک یلی&#8204;یتر ون زء یگر مارش زء ه زء ین سلول&#8204;ا ون لبول&#8204; سفید ود تشکل ز پنج وع ختلف ست ه م زیاد دن ر دام ز ین نواع عنی اص ود ا ارد. لمه &#171;diff&#187; ه ر لوی CBC ه عنی آزمایش خون وشته ی&#8204;ود رخواست رای مارش مین نواع ختلف لبول&#8204;سفید ست.<br/><strong style="color : #ff0080">قادیر بیعی:strong> ر زرگسالان چه&#8204;ای الاتر ز 2 سال قدار لبول&#8204;سفید ین 5 تا 10 زار ر ر یلی&#8204;یتر ون بیعی ست.<br/><strong style="color : #ff0080">حدوده طر: strong>WBC متر ز 2500 یشتر ز 30000 ر دام شان&#8204;هنده یماری&#8204;ایی ستند ه ی&#8204;توانند اهی طرناک اشند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث اهش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>کوپنی ا اهش لبول&#8204;سفید ه قادیر زیر 4هزار فته ی&#8204;ود ه عمولا ر تیجه ارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت سیار زیاد، سوءتغذیه، یماری&#8204;ای ودایمنی، یدز، ه جود ی&#8204;ید. ر سیاری ز نواع ارسایی&#8204;ای مغز استخوان (ثلا عد ز یمی&#8204;رمانی،&#8204; ادیوتراپی ...) م ین قدار اهش ی&#8204;&#8204;ابد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث فزایش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>فزایش لبول&#8204;سفید، کوسیتوز ام ارد ه قادیر الاتر ز 10هزار فته ی&#8204;ود. ه ه ور عمول شان&#8204;هنده عفونت، لتهاب، تخریب افت دن ا وسمی ا سرطان خون ست. ربه راحت، سترس تب م قدار WBC ا فزایش ی&#8204;هند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">کته:strong><br/>عمل صلی لبو&#8204;&#8204;سفید بارزه ا عفونت ذف عوامل ارجی زاحم ست ر واقع لرژ&#8204;&#8204;ا م ین سلول&#8204;ا سوول روز اکنش ستند.<br/><br/>تغییر ر دام ز نواع WBC عنی اص ود ا ارد مکن ست شان&#8204;هنده عفونت ا یکروب، یروس ا تی سترس اشد.<br/><br/>عالیت دید دنی ورزش سنگین م رای دتی اعث الا فتن تعداد WBC ر ون ی&#8204;ود. ارداری زایمان م ین قدار ا فزایش ی&#8204;هند.<br/>&nbsp;<br/><strong style="color : #ff0080">Hgbstrong><br/>ر رگه&#8204;ای زمایش ختلف مکن ست ه صورت&#8204;ای ختلف HGB،Hg، ا Hgb وشته ود. م ینها خفف لمه موگلوبین، کی ز عناصر صلی تشکیل هنده لبول&#8204; رمز ست. ین اده ه ر ن هن ه ار فته ود ز سید مینه تشکیل ده ایگاه&#8204;ای ختلفی رای ترکیب ا کسیژن ارد. موگلوبین ر ایی ه کسیژن زیاد جود ارد ا ن ترکیب ی&#8204;ود ر حیط م کسیژن ن ا زاد ی&#8204;ند.ندازه&#8204;یری قدارکلی موگلوبین ر اقع وعی شان&#8204;نده تعداد لبول&#8204;ای رمز ست.<br/><strong style="color : #ff0080">قادیر بیعی: strong>قدار بیعی رای قایان ین 14 تا 18 رم ر ر سی&#8204;یتر ست رای انم&#8204;ا قادیر ین 12 تا 16 رم ر ر سی&#8204;یتر بیعی حسوب ی&#8204;ود.<br/><strong style="color : #ff0080">حدوده طر: strong>موگلوبین زیر 5 الای 20 قادیر حرانی ه ساب ی&#8204;یند تما یازمند سیدگی وری ستند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث اهش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>قیقا مان لایل اهش لبول&#8204;ای رمز ون موگلوبین ا م تخریب ی&#8204;نند از اهش قدار ن ر ون ی&#8204;وند. م&#8204;ونی، ون&#8204;یزی دید، سرطان، سوءتغذیه، بیماری لوپوس، یماری&#8204;ای لیوی زرگی حال اعث اهش موگلوبین ی&#8204;وند. صرف نتی&#8204;یوتیک&#8204;ا، سپیرین یندومتاسین مچنین اروهای دسرطان م هموگلوبین خون ا م ی&#8204;نند.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی اعث فزایش ن ی&#8204;ود؟strong><br/>شکلات یوی، سوختگی دید، ارسایی زمن یه ز ست ادن زیاد ب (هیدراسیون&#8204;) قدار ین اده یاتی ا فزایش ی&#8204;هند. نتامایسین تیل&#8204;وپا م زو اروهایی ستند ه عوارض انبی&#8204;ان فزایش Hgb ست.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">کته:strong><br/>قدار Hgb ر ارداری اهش ی&#8204;ابد ون ا ینکه ون&#8204;سازی می یشتر ده ست ما جم ایع دن ون الا فته قدارکلی موگلوبین ر ر سی&#8204;یتر ن اهش ی&#8204;ابد.<br/><br/>زندگی ر رتفاع م ه اطر یاز یشتر دن ه کسیژن مبود کسیژن حیط اعث تولید یشتر موگلوبین ی&#8204;ود.<br/><br/>ر حال غلب سلول&#8204;ای پیرخون تخریب ی&#8204;وند. بزرگ شدن طحال عنی تخریب یشتر سلول&#8204;ا ه مین لیل ه نبال ن اهش RBC Hgb خ ی&#8204;هد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">Pltstrong><br/>پلاکت&#8204;ا، جزای وچک یسک کلی ستند ه ر ون جود ارند ز قیه سلو&#8204;&#8204;ای ونی سیار وچک&#8204;ترند. ین ساختارها اوی نزیم&#8204;ایی ستند ه اعث انعقاد خون ی&#8204;وند ظیفه صلی نها لوگیری ز ون&#8204;یزی ارج دن لبول&#8204;رمز ز اخل گ ست. Plt شان&#8204;هنده تعداد پلاکت&#8204;ا ر ر یلی&#8204;یتر کعب ون ست عدد ربوط ه ن عمولا زرگ&#8204;ترین عدد برگه آزمایش ون ست.<br/>ه غیر ز نترل سیستم نعقادی ون، ز یزان پلاکت رای ررسی وند هبود ارسایی مغز استخوان یماری&#8204;ای ونی م ستفاده ی&#8204;ود.<br/><strong style="color : #ff0080">قادیر بیعی:strong> پلاکت ین 150 زار تا 400 زار ر ر یلی&#8204;ترمکعب ون رای زرگسالان بیعی ست. ر وزادان ین قدار می یشتر ست.<br/><strong style="color : #ff0080">حدوده طر:strong> پلاکت زیر 50&#8204; زار ا یشتر ز ک یلیون املا غیرطبیعی ست یازمند توجه یژه ست.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی ن ا اهش ی&#8204;هد؟strong><br/>بزرگ شدن طحال، ون&#8204;یزی دید صرف پلاکت، وسمی ا سرطان خون ترومبوسیتوپنی، (نواع راثتی مبود پلاکتنعقاد نتشر ون ر اخل گ&#8204;ا، یمی&#8204;رمانی عد ز سرطان، عفونت و نارسایی مغز استخوان اعث اهش PH ی&#8204;ود. عدم تولید پلاکت م ی&#8204;تواند ه اطر شکلات ستخوانی اشد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">ه یزهایی ن ا فزایش ی&#8204;هد؟strong><br/>یماری&#8204; رتریت وماتویید، م&#8204;ونی قر ن شکلات عد ز رداشت حال اعث فزایش قدار پلاکت ی&#8204;وند. ه ین عوامل ی&#8204;توان عضی سرطان&#8204;ا یماری&#8204;ای نتیکی اص ا م ضافه رد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">کته:strong><br/>ورزش شدید درتی اعث فزایش یزان پلاکت ی&#8204;ود. ر نگام اعدگی قدار پلاکت می اهش پیدا ی&#8204;ند.<br/><br/>رص&#8204;ای دبارداری اعث الا فتن قدار پلاکت ی&#8204;وند. ر الی ه ستامینوفن پلاکت ا اهش ی&#8204;هد.<br/><br/><strong style="color : #ff0080">صبح آزمایش خون دهیدstrong><br/>نجام آزمایش خون کی ز ساده&#8204;ترین وش&#8204;ای زمایش ست. ا پیشرفت تکنولوژی جود ستگاه&#8204;ای دید عمولا پس ز ند قیقه ی&#8204;&#8204;توان پاسخ ین زمایش ا ریافت رد. رای نجام ین زمایش دود 5 تا 7 یلی&#8204;یتر ز ون ریدی ازم ست ه عمولا ن ا ر ک وله زمایش ه ا اده دانعقاد ون پوشیده ده ست مع&#8204;وری ی&#8204;نند. رای ل دن هتر اده دانعقاد ا ون وقع&#8204; ون&#8204;یری می عد ز ن وله ا تکان ی&#8204;هند. ر ی نجام زمایش اید ز ر تفاقی ه وجب تخریب سلول&#8204;ای ونی ی&#8204;ود لوگیری رد.عد ز نجام زمایش اید دتی وی حل ون&#8204;یری شار ارد رد تا ون ند یاید. ر وارد م&#8204;&#8204;ونی دید م ون&#8204;یری رای نجام آزمایش خون شکلی یجاد می&#8204;ند.رای سانی ه ترس ز سوزن ا یدن ون ارند اید تمهیدات یژه ر ظر رفته ود.<br/><br/>ه غیر ز جزای صلی آزمایش خون ثل قادیر پلاکت، لبول&#8204;سفید رمز، موگلوبین، قیاس&#8204;ای یگری ثل MCV MCH MCHC جود ارند ه مه ربوط ه لبول&#8204;رمز ندازه، کل قدار موگلوبین ن ستند. قادیر تفاوت ر دام ز ینها ی&#8204;تواند شان&#8204;هنده وع اصی ز م&#8204;ونی اشد.<br/><br/>هترین زمان رای نجام آزمایش خون صبح ر رایط بیعی دن ست. سترس، عالیت دید ا ون&#8204;یزی اد ی&#8204;تواند تایج ا می تغییر هد.div><br/><div><strong style="color : #ff0080">کتر سیداحسان یکاییstrong>div><br/>div>نبع : salamat.ir<br/><p>p>div>div>div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله راهنمای تفسیر آزمایش خون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آزمایش های خون , آزمایشگاه خون , آزمایش create , خواندن آزمایش , فاکتورهای mcv , تحلیل تست بدن , تفسیر عدد psa , تفسیر hgb خون , خواندن ازمایش , نتیجه آزمایش , آزمایش خون ا , آزمایش blood , esr 1st hour , تفسیر ازمایش , تفسیر آزمایش , m c v ازمایش , آزمایش creat , نتیجه آزمای , esr 1st hr , rbc ازمایش , hclhda o k , ازمایش خون , آزمایش خون , آزمایش rbc , آزمایش mvc , آزمايش خون , wbc زیاده , rdw بالا , mcv چيست , mcv چیست , rdw معنی

راهنمای تفسیر آزمایش خون گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات