جنین

1 2
1 2

جنین - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جنین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +جنین را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران : ر نگام ارداری ه صطلاحی یزبان دن حم ادر رای زرگ ردن <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ، سیستم دن اید والی اص ا ی ند تا تواند ه زرگ دن <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> مک ند ، والی ه رد اردار اید ن ا یلی دی رفته ا عایت کات هم صولی سعی ر تقویت ود <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ر حم ود اشد . رای ینکه دانید ه کات ه ارهایی رای فظ <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> هم ست ا ا ر ین سمت ز سایت سلامت کاایران مراه اشید تا رایتان توضیحی امل رباره <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> گهداری ز ن ا ه ما دهیم.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html"><div class="mzc"><strong>نین strong>div>جنین,این اعتیاد از دوران جنینی شکل می گیرد,روزه داری برای مادر و جنین اثر بد نداردa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تصاویر <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه&nbsp;وکاریوت&nbsp;ندیاخته ی&nbsp;ودسته&nbsp;َین&nbsp;فته ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر نسان، اختهٔ شدکنندهٔ ز حظهٔ&nbsp;ارورسازی&nbsp;تا پایان فتهٔ شتم&nbsp;ویان ام ارد پس ز ن&nbsp;<a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> امیده ی ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ر وایل شد ود ارای می وتاه ست مچنین یچ باهتی ه نسان دارد ی ک اه پس ز ارورشدن تخمک، صوصیات اهری تمام عضاء ختلف دن <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> روع ه تکوین ی نند ر ۲ تا ۳ اه عدی، خش عمده زئیات عضاء وناگون پایه یزی ده ند. پس ز اه ۳، عضای <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ز ظر اهری بیه ندام ای وزادی ی وند. لبته اید انست ه مچنان خش زیادی ز تکامل سلولی ر عضو اقی انده ست هت تکمیل ن ه ۵ اه اقی انده ز ک وره ارداری امل یاز ست. تی ر زمان تولد یز ساختمان ای اصی، ه صوص دستگاه عصبی ، لیه ا بد، ه ور امل تکامل یافته ند.ما اگفته ماند ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> توسط وای وجود ر ون وجود ر ند اف تنفس ی ند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>وش تغذیه یstrong><br/><br/>ه قل ز کاایران : ر ین وش ز ب سنتی دیم وشهای علمی دید ستفاده ی ود ر ساس ب دیم وردن عضی ز غذا ا انند اهو، توت فرنگی ، رملا، ل، زعفرانر نگام ار ار دن ه پسر دن صرف است، ترشی، تخم رغه ختر دن <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> نجر ی ود.<br/>مچنین ر ساس تحقیقات نجام ده ، ابت ده ست ه تغییر ر غلظت عضی ز ملاح ون اعث مک ه تعیین نسیت ی ود ه ین کل ه فزایش سدیم پتاسیم کاهش کلسیم نیزیم دن رای فرادی ه واهان پسر ستند عکس ن رای ختر دن <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> مک ننده ست لبته اید داقل ه دت تا فته نجام ود تا ارساز اشد لبته ین ژیم تما اید زیر ظر پزشک راقبتهای اص ا قادیر عین نجام ود نجام ودسرانه ن ه یچ جه توصیه می ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>غذاهای ورد یاز <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>مواد غذایی سرشار از کلسیمstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">لسیم رای سلامت استخوان ا رای کل یری سکلت <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ازم روری ست.&nbsp;یر محصولات لبنی&nbsp;سرشار ز لسیم ی اشد. توصیه ی نیم ه وزانه و ا سه وع محصول لبنی صرف نید. عنی ر ر عده ای غذایی تان یر، پنیر، است پنیر سفید یل نید.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>یتامین Dstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یتامین D اعث ی ود ه دن هتر تواند لسیم ا ذب ند. انم ای اردار ه&nbsp;یتامین D&nbsp;یشتری یاز ارند. عنی یاز انم ای اردار ه ین یتامین و رابر ی ود. دن ا ین یتامین ا ز ریق تأثیر نور خورشید وی پوستمان سنتز ی ند. یتامین D مچنین ر ماهی های چرب، اهی زاد، ساردین، گر، تخم رغ ر محصولات لبنی جود ارد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">توصیه می شود انم ای اردار تماً یتامین D یشتری ذب نند. تزریق مپول یتامین D ز روع اه ش ا فتم توصیه می شود. زیرا ر ین وران <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> شد یشتری اشته ستخوان ندی ش ر ال کل یری ست. عمولاً انم ای اردار ا کمبود ویتامین D واجه ی وند ه صوص ر واخر ارداری ر صل زمستان. توجه اشته اشید ه ر کمل ا ارویی اید تحت ظر پزشک صرف ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html">جنین,این اعتیاد از دوران جنینی شکل می گیرد,روزه داری برای مادر و جنین اثر بد نداردa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ویتامین هاstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ویتامین آ رای سلامت پوست ید وب افی شد ستخوان ا ازم ست ر ویج- رگ ای سبز تیره سیب زمینی جود ارد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ویتامین ث رای سلامت ثه ا- ندان ا- ستخوان ا- مک ه ذب هن ورد یاز ست ر رکبات- روکلی- گوجه فرنگی- ب یوه ای غنی ده ا ویتامین ث جود ارد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ویتامین ب 6 رای تشکل لبول ای رمز ون- ستفاده وثر ز پروتئین- ربی یدرات ربن وردنیاز ی اشد ر مبرگر- وز ندم امل رشتوک جود ارد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ویتامین ب 12 ر تشکیل لبول ای رمز ون تنظیم سلامت سیستم عصبی قش ارد ر وشت- اهی- رغ یر وجود ی اشد. (توجه اشته اشید یاهخوارانی ه ز بنیات ستفاده می نند یاز ه ویتامین ب 12 یشتری ارند) ویتامین د ه نظور سلامت استخوان ا ندان ا مک ه جذب کلسیم ازم ی اشد ر یرغنی ده- بنیات- رشتوک ان وجود ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رژیم گرفتن، دغنstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;رژیم گرفتن انم ا ر دوران بارداری رای سلامت <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ه ر ال شد ست، طر ارد. سیاری ز رژیم های لاغری اعث قیر دن دن ز ظر هن، اسید فولیک رخی ویتامین ها مواد معدنی ورد یاز ی ود. ادتان اشد ه اضافه وزن کی ز ارزترین شانه های سلامت ر دوران بارداری ست. انم ایی ه ر دوران بارداری تغذیه خوب ناسبی ارند ه قدار ازم زن ی یرند، وزادهای سالمی ه نیا ی ورند. نابراین گران اق دنتان باشید.<br/><strong>باید ای تغذیه در بارداریstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ول ارداری ز صرف زیاد غذاهای اوی ویتامین A (انند دل و جگر) پرهیز نید، زیرا فراط ر صرف ین یتامین ا طر سیب ای <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> مراه ست. ز مصرف الکل داً پرهیزید. طالعات تعددی شان اده ست ه مصرف الکل ر دوران بارداری نجر ه قدار ازم زن ی یرند، وزادهای سالمی ه نیا ی ورند. نابراین گران اق دنتان باشید.<br/><strong>اهی سالمون ا زل لاstrong><br/>ین ماده غذایی هترین نبع DHA ، اسید چرب فید مگا3 ست ه ه شد غزی ودک سیستم عصبی و مک ی ند. طالعات شان ی هد گر ر ول وران املگی زیاد اهی خورید، ی توانید درت غزی وزادتان ا فزایش هید. ا ین ه یزان یوه سمی وجود ر اهی سالمون سیار اچیز م ست، صرف قدار م ن ه ور وزانه ی تواند تبدیل ه طر ود، نابراین داکثر یزان صرف ن ر فته ه صورت پخته دود 400 رم ا 12 ونس ست. عنی ک ا و ار ر فته.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html">جنین,این اعتیاد از دوران جنینی شکل می گیرد,روزه داری برای مادر و جنین اثر بد نداردa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ر حمstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>غز ردوstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یا اهی تخم رغ وست دارید ما ی واهید مگا سه ازم رای شد <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ا ه دن ود رسانید؟ اید غز ردو صرف نید. ردو کی ز نابع غنی مگا سه ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>استstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">مه است ا نابع غنی لسیم ستند رای ارداری سیار فید ستند. گر لسیم افی ه دن ود رسانید قط قدار می ز ن ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ی سد. ر دوران بارداری ادر اید لسیم سیار ه دن رساند زیرا رای شد ستخوان ای ودک سلامت دندان ای ود ادر ازم ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سبزیجات ا رگ ا سبز وشتیstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سبزیجاتی چون سفناج، کلم بروکلی، غندر رگی یگر رگ ای سبز سرشار ز نواع ویتامین ها مواد معدنی مچون ویتامین A، C K ولیت ستند. ین یاهان رای سلامت چشم یز ازم ست.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>گوشت قرمزstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">گوشت گاو&nbsp;م رب سرشار ز پروتئین،یتامین B6، B12 ،یاسین،وی،هن ا ابلیت ذب الاست.گوشت گاو ارای اده ی ه ام «Choline» ست ه رای شد غز روری ست.<br/><strong>یوه ای توتیstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ن وع&nbsp;یوه ا&nbsp;سرشار ز ربوهیدرات،یتامین C،پتاسیم،ولات یبر ست. ماده مغذی بیعی ر ین یوه،انع ز سیب سلول ا ی ود<br/><br/><strong>&nbsp;کلم بروکلیstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ارای&nbsp;ولات،یبر،لسیم،وتین، Carotenoids Zaxanthin ست.ین یاه ویتامین A ا یز تامین ی ند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">&nbsp;<strong>پنیر پاستوریزه دهstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">پنیر لسیم،نیزیم،یتامین B12 پروتئین ورد یاز دن ا رای ادر <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> تامین ی ند.<br/><br/><strong>تخم رغstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">سیدآمینه&nbsp;ایی ا ه ادر <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> رای شد یاز ارند،ه دن ی ساند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>روغن زیتونstrong><br/>رای ینکه وزاد پوست وب وشن اشته اشداز روغن زیتون ، وغن اهی ، ره اوی وسفندی ، ویج ، یرخشت ، ترانجبین ، رانگبین، یدخشت عناب عناع خصوصا دم کرده ن ستفاده نیدspan>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>لابیstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">وردن لابی توسط پدر سبب زیبایی رزند یشود. ه زنان اردار لابی دهید ه رزندان یکو زیبا خلاقشان ا وب یکند . لابی ایه وت لب ،پاکی عده ، صفای ل ، لیری زیبایی چه یشود.<br/>لابی ارای ویتامین ب1 ، 2 ، 6 ، ، نیزیوم سفر ست.<br/><strong>اسنیstrong><br/>رای فزایش رزند فید ست . ب مر ا فزایش اده رزند ا یکو کور(پسر)ودن ا زیاد یکند<br/><strong>ربزهstrong><br/>گر زن باردار خورد رزند وشرو وش لق یشود.span>p> <p><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html">جنین,این اعتیاد از دوران جنینی شکل می گیرد,روزه داری برای مادر و جنین اثر بد نداردa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>سلامت <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رامشstrong><br/><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ی تواند صدای ارج ز حم ا شنود. ین صدا ز ریق ستخوان، افت ایع طراف اخل حم ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> نتقل ی ود. <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> 6 اهه ادر ست صدای ادر ود ا تشخیص هد ا نیدن ن رام ی یرد.<br/><br/><strong>پیشرفت غزیstrong><br/>یان س نوایی توانایی ادگیری ر ودک رتباطی رقرار ست. ین واهد ثبات ی ند ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> توانایی ادگیری ارد. واندن تاب ی تواند ر پیشرفت غز زبان، ر سال ای ولیه زندگی سیار فید اشد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> افئینstrong><br/>اده افئین ه ر وشیدنی ای سیاری مانند هوه، ای ا وکاکولا جود ارد، حرک ست عالیت اهیچه ای یواره وله تخمدان ا توقف ی ند. مین مر اعث اهش رکت تخمک ز تخمدان ه سمت حم ادر ی ود. صرف الای افئین ی تواند انع شد <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> تی سقط <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ود.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> واد پلاستیکیstrong><br/>فزایش قدار ترکیب وجود ر واد پلاستیکی وسوم ه یسفنول ا BPA ر دن مادران باردار، طر روز ارسایی ای ادرزادی ا ر وزاردان فزایش ی هد.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> واد یرینstrong><br/>صرف واد یرین ه قدار زیاد، ر زمان ارداری، ی تواند تاثیرات ضری ر <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ختر اشته اشد. ین واد تاثیر ندانی ر <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> پسر دارند.<br/>زمایشات یگر ر وی سایر پستانداران شان اد ه صرف واد یرین، تاثیرات تفاوتی ر وی وزادان اده ر ارد.<br/>ین تحقیقات شان اد ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ای اده وش ایی ه ه ن ا وزانه ۲۶ اشق ای وری حلول روکتوز (قند طبیعی) اده ی د، ز فت وچک تری سبت ه <a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa> ای یگر رخوردار ودند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>باس&shy;ای ناسبstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">باس ناسب رای زنان اردار ر فصل سرما علاوه ر ینکه ز ن ا ر رابر سرمای وا حافظت ی ند، اید احت اشد مچنین یجاد ارش حساسیت های پوستی کند.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>رزش ناسبstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز هترین نواع رکات رزشی رای دوران بارداری، پیاده&shy; وی ست. ما ز انه یرون فتن زمانی&shy;ه زمین پوشیده ز خ ا رف اشد، سیار طرناک ست. ینکه ما می&shy;توانید یرون روید، صرفا ه ین عنا یست ه دون یچ فعالیت بدنی ر انه نشینید.span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html">جنین,این اعتیاد از دوران جنینی شکل می گیرد,روزه داری برای مادر و جنین اثر بد نداردa>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" title="نین" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401296906.html" style="text-decoration:none;color:inherit">نینa>strong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ستراحت نظمstrong>span>p> <p><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">نگام ارداری علاوه ر رزش، اشتن ستراحت افی یز سیار هم ست. ردهای عضلانی ه یژه ر سه اه خر ارداری سیارعادی ستند. طمئن وید ه طور نظم افی ستراحت ی نید ر نگام ستراحت تا نجا ه امکان پذیر ست.span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله جنین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جنین ریزه یعنی چی , جفت جنین چیست

جنین گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات