سکته مغزی

1 2 3
1 2 3

سکته مغزی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سکته مغزی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سکته +مغزی را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">کاایران : کی ز یماریهای زمن غز ا عصاب ه ر یشتر وارد اعث ز ست نترل سمتهایی ز دن ی اشد <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ست . سیبی ه ین سکته ه غز ارد ی ند غیرقابل بران ی اشد . <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ر کثر وارد ه لیل سن الای رد ا سترس ای زیادی ه ه خص ارد ی ود تفاق ی فتد ر ین الت سمتهایی ز افت مغز انسان ز ار از ی اند مین اعث ز ست ادن نترل سمتی ز دن ی ود . گر یخواهید طلاعات یشتری رباره ین یماری دست ورید ا ا ر ین سمت ز سایت سلامت کاایران مراه اشید تا ه صورت فصل رباره <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ا ما صحبت نیم.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html"><div class="mzc"><strong>سکته مغزی strong>div>سکته مغزی,سکته مغزی در خانم ها قابل پیشگیری است,میوه ای که با سکته مغزی مقابله می کندa>span>p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوامل صلی <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>&nbsp;سیب عصبی اد اشی ز ختلال ونرسانی ه سمتی ز افتمغز&nbsp;ه اشی ز نسداد&nbsp;گ&nbsp;غزی ه سیله ک خته ونی ا پارگی کی ز عروق تغذیه ننده ن سمت افت غز ی اشد.<br /> ه یان یگر گر ونرسانی ه سمتی ز غز چار ختلال ده توقف ردد٬ین سمت ز غز یگر می تواند عملکرد بیعی ود ا اشته اشد. ین ضعیت ا صطلاحاً <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی امند. <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی تواند ه عللی انند سته دن ا پاره شدن کی ز گ ای ون سان غز یجاد ود.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>علایم شانه ای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> عبارتند ز:strong><br /> - روز اگهانی عف ی سی ر ک رف دن<br /> - تغییر اگهانی ید ر ک ا و شم ا شوار دن لع غذا<br /> - روز اگهانی سردردهای دید دون علت<br /> - روز شکلات دید مراه ا سرگیجه نگام اه فتن<br /> - روز شکلات اگهانی ر صحبت ردن ناخت یگرانspan>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>نواع <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>1- <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> یسکمیک:&nbsp;strong>گر سرخرگی ه ون ا ه غز ی ساند، سته ود، ین وع <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> خ ی هد. علل تعددی اعث سته دن رگ خونی ی وند، ثلا سوب ربی ا ر ریان ا (ترواسکلروز) اعث تشکیل خته ونی ی ود.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">اهی وقات، ر ثر&nbsp;ی ظمی ضربان قلب، ک خته ونی ر لب یجاد ی ود. سپس ین خته ونی ه ای یگری ز دن ی ود ه ر نجا سرخرگ ساننده ون ه غز ا ی ندد.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>2- <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> موراژیک:strong>&nbsp;قتی ک رگ خونی ر غز پاره ود اعث ونریزی ر غز ود، ین وع سکته خ ی هد ه ن م لایل تعددی ارد.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>3- مله یسکمیک ذرا:&nbsp;strong>ر اقع&nbsp;ک <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> اقص ست ه ر ثر گرفتگی رگ ونی خ ی هد. گرچه مله یسکمی ذرا اعث سیب ائمی غز می ود، لی اعث روز علائم <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی ود ه ند قیقه ا تی ند ساعت ول ی شند. ما ه عنوان علامت <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> باید ز ین الت شم پوشی نید.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html">سکته مغزی,سکته مغزی در خانم ها قابل پیشگیری است,میوه ای که با سکته مغزی مقابله می کندa>span>p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>ه سانی ر طر <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی اشند؟strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران : عواملیکه ر<a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> تاثیر ی ذارند ه و سته ابل تغییر غیرقابل تغییر تقسیم ی وند، فرادیکه تعداد یشتری ز ین عوامل ا اشته اشند، مکن ست ر طر یشتری رای بتلا ه <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> اشند.&nbsp;span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوامل ابل تغییر امل:strong>span>p> <ul> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><u><u>فشار خون بالا (hypertension)u>u>span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">یابت&nbsp;span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">سیگار کشیدن ا ستشمام دود سیگار یگرانspan>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><u><u>لسترول الای ونu>u>span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">مصرف الکلspan>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><u><u>اقیu>u>&nbsp; ا اضافه وزنspan>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">قدان عالیت سمیspan>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">سابقه&nbsp;<u><u>بیماری های قلبیu>u>span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">استفاده از رص ای پیشگیری از بارداری ا هورمون درمانی ا رص ای اوی ستروژن.span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">ردان لاق رته ر طر یشتری رای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی اشند.span>li> ul> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوامل غیرقابل تغییر امل:strong>span>p> <ul> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">سن.&nbsp;طر سکته ا افزایش سن فزایش ی ابد فراد 55 سال ه الا یشتر ز قیه ر طر ستند.span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">ژاد.&nbsp;فراد فریقایی-مریکایی یشتر ز سایر فراد ر طر <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی اشند.span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">نسیت.&nbsp;ردان یشتر ز زنان ر طر <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ی اشند. زنان عمولا ر سنین الاتری سبت ه ردان چار <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ده طر رگ پس ز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ر نها یشتر ست.span>li> <li><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">سابقه.&nbsp;سابقه خصی ا انوادگی <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیaسکته قلبی ا&nbsp;مله یسکمیک ذرا (TIA) طر <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ا فزایش ی هد.span>li> ul> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html">سکته مغزی,سکته مغزی در خانم ها قابل پیشگیری است,میوه ای که با سکته مغزی مقابله می کندa>span>p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p>&nbsp;p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>رمانstrong><br /> هت تصمیم یری هترین ناسب ترین رمان رای <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ما، تیم وریت ای پزشکی یاز ه رزیابی وع سکته ی ه اشته ید ینکه ه ناطقی ز غز ما تحت تاثیر ین سکته رار رفته ست، ارند. مینطور اید سایر عوامل حتمالی ه مکن ست اعث روز ین علائم شانه ا وند، ا یز غیر حتمل مرد نها ا ردود انست، ثل تومور مغزی ا حساسیت های ارویی.&nbsp;span>p> <p><br /> <span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">مکن ست پزشک ز زمایشاتی هت تصمیم یری یسک حتمال طر روز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ما ستفاده ماید&nbsp;span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>پیشگیری ردن ز روز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>: سبک زندگیstrong><br /> فرادی ه ازمانده <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> ستند رای پیشگیری ردن ز روز وباره <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> اید وارد زیر ا عایت نند:<br /> - پرهیز ز خانیات<br /> - رزش ردن کنترل وزن<br /> - پرهیز ردن ز لکل مک<br /> - صرف مواد غذایی سالم انند اهی، سبزیجات غلات<br /> <br /> <strong>پیشگیری ردن ز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>: اروهاstrong><br /> پزشکان رای فرادی ه حتمال ارد <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> نند اروهایی تجویز ی نند تا حتمال روز سکته ا اهش هند. اروهای د لخته خون، ثل سپرین، پلاکت ای ون ا فظ ی نند ه سبب یجاد خته ی وند. اروهای د لخته خون، انند ارفارین، رای ازماندگان <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa> تجویز ی وند تا ه یداری خش اموش غزشان مک نند. فرادی ه ز فشار خون بالا نج ی رند برای درمان ین یماری اید ه پزشک راجعه نند.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>عوارض اشی ز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">عوارض سکته ستگی ه دت سکته زمان رمان یماری ارد. نواع سیب ا ستگی ه حلی ارد ه سکته ر نجا خ اده ست.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">شکلات ایع عد ز سکته امل: بی حسی دست ها پاها، سخت اه فتن، شکلات ینایی، شکلات لع غذا شکلات صحبت ردن رک ردن ی اشد.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">ین شکلات ی تواند ائمی اشند، ما یشتر ردم وباره توانایی ای ود ا ازمی ابند.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>یزیوتراپیstrong>span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">عد ز <a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیaعضلات عیف ی وند رد تعادل دنی دارد.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">ین شکلات ا اه فتن یگر عالیت ای وزانه رد تداخل ی نند.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">رای ازیابی تعادل دن تقویت عضلات، یزیوتراپی هترین وش ست.span>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong>رای هارت ای رکتی ریف انند: strong>استفاده از اشق نگال، وشتن وختن یزی ا ست، ار رمانی ی تواند مک ند.span>p> <p>&nbsp;p> <p><strong><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif">فتار رمانیspan>strong>p> <p><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><a href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html">سکته مغزی,سکته مغزی در خانم ها قابل پیشگیری است,میوه ای که با سکته مغزی مقابله می کندa>span>p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:yekan,geneva,sans-serif"><strong><a class="hlink" href="http://tandorosti.akairan.com/health/bimari-behdasht/201401295191.html" style="text-decoration:none;color:inherit" title="سکته مغزی">سکته مغزیa>strong>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سکته مغزی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آیا سکته مغزی درمان می شود , درمان سکته مغزی با طب سنتی , سکته مغزی به زبان انگلیسی , علایم سکته مغزی در جوانان , آیا سکته مغزی درمان دارد , درمان سکته مغزی هموراژیک , عوارض سکته مغزی هموراژیک , علایم سکته مغزی در زنان , درمان سکته مغزی ایسکمیک , علایم سکته مغزی ایسکمیک , سکته مغزی و رفتن به کما , علایم سکته مغزی و قلبی , سکته مغزی به انگلیسی , علایم سکته مغزی چیست , علایم سکته مغزی ناقص , سکته مغزی و علایم آن , سکته مغزی درمان دارد , سکته مغزی و درمان آن , درمان سکته مغزی خفیف , سکته ی مغزی هموراژیک , سکته مغزی و عوارض آن , سکته مغزی درمان دست , مرگ مغزی سکته مغزی , سکته مغزی هموراژیک , سکته مغزی ایسکمیک , سکته مغزی و درمان , سکته های مغزی cva , بیمارd سکته مغزی , بیماری سکته مغزی , سکته مغزی ایسکمی , سکته ایسکمیک مغز , سکته مغزی یا cva , عوارض سکته مغزی , سکته مغزی علائم , عوامل سکته مغزی , سکته مغزی علایم , علایم سکته مغزی , سکته مغزی درمان , سکته مغزی و کما , سکته مغزی چیست , سکته های مغزی , سکته مغزی کما , سکته مغزی cva , دلایل سکته , سكته مغزي , سکته مغری , سکته مغذی , سکته مغزی

سکته مغزی گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات