پروستات

1 2
1 2

پروستات چیست، درمان پروستات،همه چیز درباره پروستات - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پروستات چیست، درمان پروستات،همه چیز درباره پروستات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +پروستات را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p>یماری ای پروستات زو یماری ای ایع ر ین قایان ست، رای مین صد اریم ر ن خش ز سایت کاایران ما ا ا یماری ای پروستات رمان نها شنا نیم، ا ا مراه اشید.p> <p><div class="mzc"><strong>پروستات چیست، درمان پروستات،مه یز رباره پروستات strong>div>درمان پروستات,درمان پروستاتیت,درمان پروستات با داروی گیاهیp> <p><strong>پروستاتstrong> ا <strong>پروفسرتهstrong> (ه نگلیسی: Prostate) عضوی ز ستگاه تناسلی ردانه ست<sup>[]sup> ه ندازه کل ک ردوی وچک، ر بتدا جرای دراری ر گن اصره رار ارد. پروستات غدهی ست سفت ه کل ک رم ارونه ه سمتی ز ن افت غددی سمتی بافت عضلانیمبندی ارد جرای درار پروستاتی ا حاطه یماید. غده پروستات ر وقع نزال نقبض یود اده یری نگ لیایی ه نی ضافه یند. الت لاتینی نی هلیل مین تفاق ست. ترشحات پروستات دود ۲۰ رصد ز جم نی ا تشکیل یهد.p> <p>غدهٔ پروستات ر سراسر وران ودکی سبتاً وچک اقی یاند ر سن لوغ تحت تأثیر تستوسترون روع ه شد ینند. ین غده ر دود سن ۲۰ سالگی ه ک ندازهٔ تقریباً ابت یسد تا سن دود ۰ تا ۵۰ سالگی ه مین ندازه (دود ۳۰ سی سی) اقی یاند. زن پروستات ر رد الغ سالم دود ۲۰۲۵ رم ندازه ن ×۲×۳ سانتیتر ست.p> <h2>ترشحات پروستاتh2> <p>پروستات ر تقسیمندی غدد دن ه رونیز رونیز، ه لیل ینکه واد ترشحی ن ز اه جاری ه یرون ز دن ییزد، ز غدد رونیز حسوب یود.<br/> ایع تولید ده وسیله پروستات ه مراه سپرم ر یسهای نی خیره یود. ایع ترشح ده وسیله پروستات ک سوم مایع منی ا تشکیل یهد. ین ایع رآمیزش ار مل تغذیه سپرم ا عهده ارد. الت لیایی ین ایع، سپرم ا ر حیط سیدی اژن فاظت یند.<br/> ز واد تشکیل هنده ترشحات پروستات یتوان ه لسیم، وی، ویتامین ث (سید سکوربیکسید سفاتاز، لبومین نتین ختصاصی پروستات (PSA) شاره رد.p> <h2>ظیفهٔ غدهٔ پروستاتh2> <p>غدهٔ پروستات ک ایع یری قیق ترشح یند ه حتوی لسیم، ون سیترات، ون سفات، وعی نزیم خته ننده ک پروفیبرینولیزین ست. پسول غدهٔ پروستات ر ریان تخلیهٔ نی مزمان ا نقباضات جرای فران نقبض یود ه وری ه ایع یری قیق غدهٔ پروستات جم نی ا زیادتر یند. اهیت ختصر لیایی ایع پروستاتی مکن ست رای ارورسازی وفق تخمک املاً هم اشد، زیرا ایع جرای فران ه علت جود سید سیتریک حصولات هایی تابولیسم سپرم سبتاً سیدی ست ر تیجه ه هار اروری سپرم مک یند. ترشحات اژن زن م سیدی ستند (ا PH عادل ۳٫۵ تا ٫). تا زمانی ه PH ایعات طراف تا دود لی ٫۵ الا رود، سپرم ه ندازهٔ طلوب تحرک میابد. ر تیجه حتمال ن ست ه ایع ختصر لیایی پروستاتی ی نزال ه نثی سازی سیدیتهٔ ین ایعات یگر مک ند دین ترتیب تحرک اروری سپرم ا فزایش هدp> <p style="text-align:center">پروستاتp> <p>پروستات غده ی ست دودا ه ندازه ک ردو ه رست زیر ثانه ر ردان رار ارد خشی ز سیستم تناسلی ردان ا تشکیل ی هد. پروستات ر و قطع زمانی زرگ ی ود، ولین قطع وایل وران لوغ رحله وم دودا ز سن ۲۵ سالگی ست. ین زرگ دن پروستات املا ی رر ست ما غلب سبب مشکلات ادراری ر سنین الاتر ی ود. تا سن ۰ سالگی ۰ رصد ردان، مشکلات ادراری اشی ز زرگ دن پروستات ا تجربه ی نند.p> <p><strong>ه عاملی سبب زرگی پروستات ی ود؟strong>p> <p>پروستات ز ک سمت حیطی ا عضلانی ک افت رکزی ه افت غددی ست تشکیل ده ست. پس ز 40 سالگی از ه لیل تغییراتی ه ر هورمون های بدن قایان نجام ی ود، سبت ی یدروتستسترون ه ستروژن تغییر ی ند یزان ستروژن الاتر ی ود ا ی یدروتستوسترون پایین ی ید. ین ستروژن سبب ساس دن افت غددی پروستات ده یرنده ای ن ا یشتر ی ند. ر تیجه پروستات وباره روع ه شد ضافه ی ند حث زرگی پروستات پیش ی ید ه دود 40 سالگی ست نتها ین شد ه صورت رام ست تا دود سن 55 سالگی ه علایم ود ا شان ی هد.p> <p><strong>علایم زرگی پروستات چیست؟strong>p> <p>علایم زرگی پروستات امل تکرر ادرار بانه، تکرر ادرار وزانه، تخلیه شدن درار ه وبی، اهش طر درار، اهش پرش درار ین ه خرهای درار ه صورت طره طره ی ید رد حساس ی ند ه اید وباره ه توالت راجعه ند ه تدریج یزان درار اقی انده ر ثانه زیاد ی ود. ون پروستات بزرگ شده ردن ثانه ا الا ی زند درار تخلیه امل می ود.p> <p>&nbsp;<strong>همترین ختلالاتی ه مکن ست ر پروستات ه جود ید عبارتند ز:strong>p> <p dir="rtl">&nbsp;1 سرطان پروستات(ه عنوان ومین سرطان شنده عد ز سرطان ریه ر قایان)p> <div>&nbsp; زرگ دن(تورم ا تومورغیرسرطانی) پروستات عروف ه یپرپلازیایاهیپرتروفی پروستاتdiv> <div>&nbsp; التهاب پروستات (Prostatitis)div> <p>&nbsp;p> <p>درمان پروستات,درمان پروستاتیت,درمان پروستات با داروی گیاهیp> <p style="text-align:center">بیماری پروستاتp> <h3><strong>یا اهی رای لوگیری ز زرگی پروستات جود ارد؟strong>h3> <p>واب نفی ست. مچنان ه فته د زرگی پروستات یماری سن ردان ست، ۳۰% ردان ین ۰-۵۰ سال ۵۰ رصد ردان ین ۵۰-۰ سال ۰درصد ردان ین ۰-۰ سال مبتلا به زرگی پروستات ی وند.p> <h3><strong>یا رتباطی ین زرگی پروستات عالیت نسی رد جود ارد؟strong>h3> <p>رخلاف تصور عمومی ه کر ی نند نجام عالیت ای نسی اعث زرگی پروستات یماری ن ی ود، ین تفکر املاً غلط ست ر ساس تحقیقات ابت ده نجام عالیت ای نسی قاربت داوم نظم اعث ادابی غده پروستات ی ود رعکس عدم قاربت ا اصله زیاد ین ابطه نسی اعث تورم پروستات ی ردد.p> <h3><strong>گر مبتلا به علائم پروستات دیم اید ه ار نیم؟strong>h3> <p>ر صورت شاهده ختلال ر تخلیه درار اید ه پزشک رولوژی راجعه ررسی وید. ین ررسی ا عبارتند ز:p> <ol> <li>نجام زمایش PSA آزمایش ادرار عملکرد لیه اli> <li>سونوگرافی ز لیه ا، ثانه پروستات درار اقیماندهli> <li>عاینه نگشتی ر صورت تشخیص پزشکli> ol> <p>علائم شانه ای زرگی پروستات ر ساس دت نسداد ه سه وع فیف، توسط دید تقیسم ی وند.p> <p>ر وع فیف: سوزش ختصر دراری، اهش ختصر شار سرعت دراری یده ی ود لی تخلیه ثانه وب نجام ی ود رد علیرغم علائم ز تخلیه دراری کایت دارد.<br/> وع توسط: وشاخه دن درار، طع صل دن درار، ب یدار دن ای کرر دراری زور زدن نگام تخلیه درار اقیمانده زیاد درار ر ثانه ی اشد.<br/> وع دید: درار سیار اریک تخلیه دراری املاً شکل ذیت ننده ده رد ه سا چار حتباس دراری ی ود ه جبور ی ویم رای یمار سوند ولی ذاشته ود.p> <h3><strong>خرین روش های درمان پروستات دامند؟strong>h3> <p>درمان بزرگی پروستات سته ه دت علائم ست. وع فیف توسط غلب رمان ارویی ر وع دید رمان راحی ه عنوان ط ول رمانی پیشنهاد ی ود.p> <h3><strong>یا رای زرگی پروستات رمان طعی ارویی جود ارد؟strong>h3> <p>نوز ارویی ر نیا ه پروستات ا وچک ماید شف شده ست ذا قش اروها ه صورت تسکینی ی اشد.p> <h3><strong>کانیسم ثر اروها ر درمان پروستات گونه ست؟strong>h3> <p>اروهایی ه مروزه رای درمان بزرگی پروستات ستفاده ی وند عبارتند ز: ل ننده ای عضلات صاف (ثل منیک ، تامسولوسین، پرازوسین، ترازوسین) ین اروها اعث هار ردن یرنده ای لفا ه ر پروستات پسول ن رار ارد اعث ل دن ردن ثانه ذا از دن روجی ثانه اعث حساس احتی ر تخلیه درار ی وند. ین اروها ا ا عنوان ط ول رمانی رای پروستات ای زرگ ده ا علائم فیف تا توسط پیشنهاد ی نیم ه یمار توصیه ی نیم. ا حدودیت مصرف مایعات بانه بل ز واب کی ز ین پسول ا ا ستفاده مایند ه اعث وان دن ریان درار صبحگاهی ی ود.p> <h3><strong>دت زمان استفاده از ین اروها قدر ست؟strong>h3> <p>گر رد مبتلا به علائم زرگی پروستات ود اید تا آخر عمر ز ین اروها ستفاده ماید ون ثر ین اروها وقتی ست ر صورت طع ارو لافاصله علائم زرگی پروستات ود ا شان ی هند.p> <h3><strong>یا اروهای ل ننده عضلات پروستات ثل تامسولوسین، منیک، پرازوسین ترازوسین عارضه اصی ارند؟strong>h3> <p>ا توجه ه صرف راز دت ین اروها ازم ست ا عوارض ن شنا وید:<br/> - طع ا م دن مایع منی ر وقع زدیکی : ین اروها اعث ل دن ازماندن ردن ثانه نگام نزال ده اعث ی وندکه مایع منی عوض روج ز جرا ه اخل ثانه یخته ود ا درار فع ردد.<br/> ۲- اهش دت عوظ: ه علت ثر ل نندگی ین رص ا ر پروستات اعث ل دن عضلات صاف لت تناسلی رد یز ی ود ذا عوظ سفت مکن ست یجاد شود.<br/> ۳- افت فشار خون: صرف مزمان ین اروها ا اروهای پایین ورنده شارخون مکن ست اعث تشدید افت فشار خون ده اعث عف سرگیجه، سردی ر ندام تحتانی ا فتادن اگهانی رد ه زمین ود ه مین اطر توصیه می شود ه ین اروها ب ا بل ز واب صرف وند.<br/> اروهای یگر درمان بزرگی پروستات: اروهایی ستند ه اعث لوکه دن تبدیل تستوسترون ه هیدروتستوسترون ر ون ی ود. زرگترین حرک زرگ دن غده پروستات ورمون هیدروتستوسترون ست. ین اروها ز بیل یناستراید، وتاستراید اعث هار ر تبدیل تستوسترون ه هیدروتستوسترون ود. ش اه عد ز صرف ین ارو جم غده پروستات ۳۰ رصد م ی ود لی ر صورت طع ارو وباره ه الت ولیه پروستات ر ی ردد.p> <p>ز همترین عارضه ین ارو: اهش دید یل نسی ر رد ی اشد ه ه علت ثرات ورمون ارویی ی اشد.p> <p dir="rtl">&nbsp;p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پروستات چیست، درمان پروستات،همه چیز درباره پروستات شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درمان سرطان پروستات با گیاهان دارویی , درمان بزرگی پروستات با داروهای گیاهی , درمان سرطان پروستات با داروی گیاهی , درمان سرطان پروستات با طب سنتی , درمان عفونت پروستات با طب سنتی , درمان پروستاتیت با داروی گیاهی , درمان پروستاتیت باکتریایی مزمن , نشانه ها وعلاعم بیماری بروستات , درمان پروستات با گیاهان دارویی , درمان پروستات با داروهای گیاهی , درمان بزرگی پروستات در طب سنتی , درمان بزرگی پروستات با طب سنتی , درمان بزرگی پروستات با گیاهان , درمان پروستاتیت غیر باکتریایی , همه چیز درباره مسائل کشف نشده , علائم بیماری پروستات در مردان , درمان ورم پروستات با طب سنتی , درمان پروستاتیت غیر باکتریال , درمان پروستات با داروی گیاهی , درمان دارویی پروستاتیت مزمن , درمان سرطان پروستات با لیزر , مراکز درمان پروستات با لیزر , هزینه درمان پروستات با لیزر , درمان بزرگی پروستات با لیزر , درمان گیاهی پروستاتیت مزمن , درمان گیاهی بزرگی پروستات , درمان پروستاتیت غیر عفونی , درمان قطعی پروستاتیت مزمن , علت پروستات در مردان چیست , درمان پروستات با طب سنتی , درمان پروستاتیت با حجامت , نشانه هاي بيماري پروستات , درمان پروستاتیت با زالو , درمان پروستاتیت با لیزر , بیماری پروستات در مردان , پروستات بزرگ نشانه چیست , علائم پروستات در مردان , نشانهای بیماری پروستات , درمان پروستات بزرگ شده , درمان پروستات با زالو , درمان پروستات با لیزر , داروهای درمان پروستات , درد پروستات چگونه است , درمان پروستاتیت مزمن , عوارض بیماری پروستات , علاعم سررطان پروستات , علائم بیماری پروستات , درمان پروستاتیت حاد , عوامل سرطان پروستات , درمان بزرگی پروستات , درمان پروستات مزمن , پروستات و درمان آن , کپسول برای پروستات , درمان پروستات بزرگ , غده پروستات چیست , درمان پروستاتیت , علت درد پروستات , معالجه پروستات , علایم پروستات , سرطان پروستات , دلایل پروستات , پروستات چیست؟ , پروستات مردان , ئرمان پروستات , علائم پروستات , درمان پروستات , پروستات چیست , ورزش پروستات , درمان پرستات , حجم پروستات , پرستات چیست , علت پروستات , درد پروستات , چیزی چیست , تخم سماق

پروستات چیست، درمان پروستات،همه چیز درباره پروستات گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات