تنگی نفس

سارکوئیدوز چیست؟ تنگی نفس با علت ناشناخته، تنگی نفس، درمان تنگی نفس، بیماری تنگی نفس، علت تنگی نفس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد سارکوئیدوز چیست؟ تنگی نفس با علت ناشناخته، تنگی نفس، درمان تنگی نفس، بیماری تنگی نفس، علت تنگی نفس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک تنگی نفس را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت سلامت آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><br/><div class="item-page"><p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>سارکوئیدوز یست؟ تنگی نفس ا علت اشناخته، تنگی نفس، درمان تنگی نفس، یماری تنگی نفس، علت تنگی نفس strong>div>سارکوئیدوز چیست؟,سارکوئیدوز چیست,بیماری سارکوئیدوز چیست؟,[categoriy]div> p><p style="text-align: justify;">رحالی ه سیاری ز یماری ا ا علت ناخته ده روز ی نند، سته یگری ز نها ستند ه علت اشناخته ی ارند، ه وری ه م پزشکان ر رخورد ا نها رای تشخیص رمان ا شواری وبه ومی وند م یماران ر رخورد ا ین وع یماری ا گرا ضطرب.p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">سارکوئیدوز (sarcoidosis ) زجمله یماری ای ا علت اشناخته ست.<br />سارکوئیدوزک یماری‮ ‬لتهابی‮‮ ‬ست‮ ‬ه‮ ‬ه‮ ‬صورت‮ ‬ک‮ ‬ایعه‮ ‬پاتولوژیک‮، ‬رگان ای‮ ‬ختلف‮ ‬دن‮ ‬ا‮ ‬رگیر‮ ‬ی‮ ‬ند. ‬ه‮ ‬مین‮ ‬لیلیماران‮ ‬رای‮ ‬تشخیص‮ ‬ رمان‮ ‬ین‮ ‬یماریه‮ ‬پزشک‮ ‬ای‮ ‬ختلفیراجعه‮ ‬ی‮ ‬نند‮. ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ه‮ ‬ور‮ ‬ایع‮ ‬یه‮ ‬‮ ‬ستگاه‮ ‬تنفس‮ ‬ا‮ ‬رگیر‮ ‬ی‮ ‬ندما ر عین ال‮ ‬هسایر‮ ‬رگانای‮ ‬ختلف‮ ‬دن‮ ‬ثل‮ ‬لب‮، غز‮، شم‮، لیه‮، ‬فاصل‮ ‬‮ ‬پوست‮ ‬م‮ ‬سیب‮ ‬ی‮ ‬ساند‮‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">کتر‮ ‬ردا‮ ‬یانی‮، ‬وقتخصص‮ ‬یماریای‮ ‬یهی‮ ‬وید‮:‮ ‬ر‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ه‮ ‬ا‮ ‬تظاهرات‮ ‬الینی‮ ‬ختلف‮ ‬هور‮ ‬ی‮ ‬ند‮، توده‮ ‬وچکی‮ ‬ز‮ ‬افت‮ ‬غیر‮ ‬بیعی‮ (‬رانولوما‮) ‬ر‮ ‬ندام‮ ‬اصی‮ ‬ز‮ ‬دن‮ ‬کل‮ ‬ی‮ ‬یرد. یماران ساکوئیدوزی ا علائم غیراختصاصی ه پزشک راجعه ی نند، ه مین لیل ز زمان روز علائم تا زمان تشخیص، دت زمان زیادی ول ی شد. یماری ه ۲شکل اد زمن ر یه ابل شاهده ست ه لبته کل اد ن یشتر ر فراد وان یده ی ود.p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #cc3300;"><strong>علائم شانه ای سارکوئیدوزstrong>span><br />پزشکان عتقد ستند ه ایعترین شانه ای ین‮ ‬یماریرستگاه تنفس‮ ‬‮ ‬یه‮ ‬اسرفه، تنگی نفس رد سینه روز‮ ‬ی‮ ‬ندما‮ ‬ه‮ ‬لیل‮ ‬نکه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬‬وی‮ ‬رانای‮ ‬ختلف‮ ‬دن‮ ‬تأثیر‮ ‬ی‮ ‬ذارد،‮ ‬ر‮ ‬صورت‮ ‬بتلا‮ ‬رد‮ ‬ه‮ ‬سارکوئیدوزین‮ ‬یماری‬، پوست‮‬، شم‬، لیه‬، لب‮، ‬سیستم‮ ‬عصاب‮ ‬ستخوان‮ ‬ا‮ ‬‮ ‬فاصل‮ ‬ا‮ ‬یز‮ ‬رگیر‮ ‬ی‮ ‬ند‮ ‬‮ ‬اعث‮ ‬سیب‮ ‬ه‮ ‬ریکز نهای‮ ‬ود‮. ‬<br /><br />کتر‮ ‬یانی‮ ‬ی‮ ‬وید‮: ‬عمولا‮ ‬ر کل‮ ‬اد‮ ‬ین‮ ‬یماری‮، ‬رد‮ ‬ا‮ ‬علائمی‮ ‬ مچون‮ ‬زرگدن‮ ‬غدد‮ ‬نفاوی‮ ‬یه‮، ‬لتهاب‮ ‬فاصل‮ ‬ست‮ ‬‮ ‬پا‮، ‬ایعات‮ ‬ردناک‮ ‬رمز‮ ‬وی‮ ‬پا‮ ‬‮ ‬یشتر‮ ‬وی‮ ‬ساق‮ ‬پا‮ ‬ه‮ ‬پزشک‮ ‬راجعه‮ ‬ی‮ ‬ند‮ ‬‮ ‬ر‮ ‬کل‮ ‬زمن‮ ‬رد‮ ‬بتلا‮ ‬ه‮ ‬سارکوئیدوز‮ ‬ز‮ ‬سرفه‮، تنگی فسنفسی‮ ‬ه‮ ‬ه‮ ‬تدریج‮ ‬پیشرونده‮ ‬ست‮ ‬ردهای‮ ‬غیر‮ ‬ختصاصی‮ ‬فسه‮ ‬سینه‮ ‬ه‮ ‬لبته‮ ‬شابه‮ ‬ردهای‮ ‬لبییست‮، ‬کایت‮ ‬ی‮ ‬ند‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">ین‮ ‬وق تخصصیه‮ ‬ز‮ ‬انواع ضایعات پوستی رصورت، ردن، ازوها پاها ا تنه ‮ ‬لتهاب‮ ‬ر‮ ‬ساختمانای‮ ‬ختلف‮ ‬شم‮ ‬ثل‮ ‬بکیه‮ ‬‮ ‬رنیهم‮ ‬سخن‮ ‬ی‮ ‬وید‮ ‬‮ ‬ضافه‮ ‬ی‮ ‬ند‮ ‬ه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ی‮ ‬تواند‮ ‬ه‮ ‬سیستم‮ ‬لب‮ ‬یزسیب‮ ‬رساند، ‬ه‮ ‬وری‮ ‬ه‮ ‬اعث‮ ‬ختلالدایتی‮ ‬ر‮ ‬لب‮ ‬مچنینارسایی‮ ‬لبی‮ ‬ود‮ ‬‮ ‬علاوه‮ ‬راین، ‬ر‮ ‬صورت‮ ‬بتلای‮ ‬لیه‮، ‬سبب‮ ‬ختلال‮ ‬ر‮ ‬ارکرد‮ ‬رست‮ ‬ن‮ ‬ود‮.p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">‬ین‮ ‬یماری‮ ‬گر‮ ‬سیستم‮ ‬عصاب‮ ‬ا‮ ‬رگیر‮ ‬ند‮ ‬ی‮ ‬تواند‮ ‬سبب‮ ‬عف‮ ‬عضلانی‮ ‬‮ ‬ی‮ ‬سی‮ ‬ود‮. ‬تورم‮ ‬فاصل‮، ‬اراحتیای‮ ‬عضلانی رمزی‮ ‬‮ ‬تورم‮ ‬چ‮ ‬پاها‮ ‬ز‮ ‬یگر‮ ‬شانه ای‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ست‮. ‬ه‮ ‬فته‮ ‬ین‮ ‬ستاد‮ ‬انشگاه‮، ‬حتمال‮ ‬رگیر‮ ‬دن‮ ‬سایر‮ ‬ندامای‮ ‬دن‮ ‬م‮ ‬ر‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬جود‮ ‬ارد‮. ‬ نابه‮ ‬فته‮ ‬ین‮ ‬ستاد‮ ‬انشگاه‮، ‬یماری‮ ‬سارکوئیدوز‮ ‬یلی‮ ‬واقع‮ ‬ا‮ ‬سل‮ ‬شتباه‮ ‬رفته‮ ‬ی‮ ‬ود‮ ‬را‮ ‬ه‮ ‬ا‮ ‬سل،‮ ‬افتناسی‮ ‬شابهی‮ ‬ارد‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">کتر‮ ‬یانی‮ ‬ز‮ ‬یماری‮ ‬ساکوئیدوز‮ ‬ر‮ ‬انمی‮ ‬صحبت‮ ‬رد هپس‮ ‬ز‮ ‬تاتوی‮ ‬برو‮ ‬ایعه‮ ‬وشتلودی‮ ‬ر‮ ‬بروی‮ ‬و‮ ‬ه‮ ‬جود‮ ‬مد‮ ‬‮ ‬پزشکان‮ ‬پس‮ ‬ز‮ ‬نجام‮ ‬زمایشای‮ ‬ختلف‮ ‬ه‮ ‬بتلا ین انم هسارکوئیدوز‮ ‬ پی‮ ‬ردند‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #cc3300;">یوع‮ ‬یماری‮ ‬span>strong><br />کتر یانی اطرنشان ی ند ه ین بیماری جدید یست ز بل ز هه ۰میلادی ر هان یده ده ست. و ز یوع یشتر ین یماری ر ستان ای مالی شور ه یژه غرب یلان سخن ی وید ظهار میدواری ی ند ه ا طالعاتی ه ر یمارستان کتر سیح انشوری ا مکاری نجمن سارکوئیدوز ر ال نجام ست، حققان پزشکان ه تایج وبی ر زمینه پیدمیولوژی سیب ناسی ین یماری رسند. ه فته ی یوع ین یماری ک تا ۰در ر ۰۰هزار فر ست ه لبته ین یزان نا ر نطقه غرافیایی ژاد تفاوت ست.p><p style="text-align: justify;"><br />ین‮ ‬وق‮ ‬تخصص‮ ‬یه‮ ‬ا‮ ‬تأکید‮ ‬ر‮ ‬ینکه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬علت‮ ‬ناختهدهی‮ ‬دارد‮ ‬ی‮ ‬وید‮:‬ ون‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬علت‮ ‬شخصی‮ ‬دارد‮ ‬نابراین‮ ‬رمان‮ ‬شخصی‮ ‬م‮ ‬دارد‮ ‬گر‮ ‬نکه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬رگان ای‮ ‬یاتی‮ ‬دن‮ ‬ثل‮ ‬لب‮ ‬‮ ‬غز‮ ‬ا‮ ‬رگیر‮ ‬ند‮ ‬ه‮ ‬ر‮ ‬نین‮ ‬رایطی‮ ‬یاز‮ ‬ه‮ ‬رمانای‮ ‬ختصاصی ست. ‬ر‮ ‬وارد‮ ‬رگیری‮ ‬یوی‮ ‬اد‮، وشبختانه‮ ‬یماری‮ ‬ود‮ ‬حدود‮‬ونده‮ ‬ست‮ ‬‮ ‬ودهود‮ ‬هبود‮ ‬ی‮ ‬ابد‮ ‬‮ ‬حتیاج‮ ‬ه‮ ‬رمان‮ ‬اصی‮ ‬دارد‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">کتریانی‮ ‬عتقد‮ ‬ست‮ ‬ه‮ ‬رچه‮ ‬رای‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬نوز‮ ‬علت‮ ‬شخصی‮ ‬علام‮ ‬شده‮ ‬ست‮ ‬ما‮ ‬طالعات‮ ‬نجام‮ ‬ده‮ ‬شان‮ ‬ی‮ ‬هد‮ ‬ه‮ ‬ز‮ ‬عفونتای‮ ‬ختلف‮ ‬رفته‮ ‬تا‮ ‬عیفدن‮ ‬سیستم‮ ‬یمنی‮ ‬دن‮ ‬ مچنین‮ ‬زمینه‮ ‬نتیک،‮ ‬ی‮ ‬تواندرد‮ ‬ا‮ ‬ستعدبتلاه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ند؛‮ ‬لبته‮ ‬یچ‮ ‬دام‮ ‬ز‮ ‬ینها‮ ‬نوز‮ ‬ابت‮ ‬شده‮ ‬ست‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #cc3300;">حتیاطازم‮ ‬span>strong><br />ز‮ ‬نجا‮ ‬ه‮ ‬ین‮ ‬یماری‮ ‬ی‮ ‬تواند‮ ‬سایر‮ ‬رگانای‮ ‬دن‮ ‬ا‮ ‬یز‮ ‬رگیر‮ ‬ند‮ ‬نابرایناید‮ ‬ه‮ ‬ور‮ ‬سالانه‮ ‬‮ ‬نظم‮ ‬ا‮ ‬داقل۲بار‮ ‬ر‮ ‬سال‮ ‬ناطقی‮ ‬ه‮ ‬حتمال‮ ‬طر‮ ‬یشتر‮ ‬جود ارد‮ ‬ثل‮ ‬لب‮، ‬شم‮ ‬‮ ‬لیه‮ ‬ورد‮ ‬عاینه‮ ‬رار‮ ‬یرند‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #cc3300;">گونگی تشخیص یماریspan>strong><br />کتر یانی ی وید: رای تشخیص ناسب قیق اید ز جموعه شانه ای الینی مک رفت پس ز ن ا ادیوگرافی ز قفسه سینه مونه رداری ز یه غدد لنفاوی سایر ندام ای یگر نا ه صلاحدید پزشک تخصص ه تشخیص رست سید. ز وش ای دید ثل پوزیترون میشن توموگرافی ر رگیری ای لبی سارکوئیدوز ستفاده ده ست.p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;"><span style="color: #b7440b;"><strong>نجمن سارکوئیدوز یرانstrong>span><br />کتر عاطفه عابدینی، وق تخصص بیماری های ریه بیر نجمن سارکوئیدوز ی وید: ین نجمن ر سال۱۳۹۲ ر یمارستان سیح انشوری ر تهران تشکیل د. ین نجمن، هداف پژوهشی، رمانی موزشی ا ر هت دمت ه یماران نبال ی ند. ر ین نجمن یمارانی ه تشخیص اده ده سارکوئیدوز ارند ا شکوک ه ن ستند تحت پیگیری عاینات کرر داوم رار ی یرند. و ا یان ینکه نجمن لینیک یژه سارکوئیدوز‮ ‬م‮ ‬ر‮ ‬یمارستان‮ ‬سیح‮ ‬انشوریاه ندازی ده‮ ‬ست،‮ ‬ی‮ ‬وید‮: رمانگاه سارکوئیدوز ه انشجویان پزشکی حققین ین مکان ا ی هد ه سترسی سان ه یماران نابع قالات علمی اشته اشند‮. ‬p><p style="text-align: justify;">&nbsp;p><p style="text-align: justify;">عابدینی‮ ‬ضافه‮ ‬ی‮ ‬ند‮: یمار مبتلا به سارکوئیدوز حتیاج ه پیگیری رتب داوم ارد ه ین مر ستلزم عاینات وره ی نظم ست. ه مین نظور‮ ‬نجمن‮ ‬ لینیک یژه سارکوئیدوز، یمارانی ه تشخیص ابت ده اشته ا شکوک ه سارکوئیدوزستند ا تحت پوشش رار اده رصورت رگیری رگانی غیر ز یه شاوره ای ازم ا وق تخصص ربوطه نجام یپذیرد.<br /><span style="color: #808080;">div>نبع:hamshahrionline.ir<br/><p>p>div>ردآوری سلامت کاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله سارکوئیدوز چیست؟ تنگی نفس با علت ناشناخته، تنگی نفس، درمان تنگی نفس، بیماری تنگی نفس، علت تنگی نفس شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تنگی نفس بعد از خوردن غذا , درمان بیماری سارکوئیدوز , تنگی نفس در اثر کمردرد , ویتامین عوارض تنگی نفس , لرزش بدن و نفس تنگی , درمان تنگی نفس ریه , کمردرد و تنگی نفس , علت تنگی نفس چیست , درمان نفس تنگی , علائم تنگی نفس , تنگی نفس آمار , تنگی نفس سکته , زود گرفتن نفس , مشکل تنگی نفس , علل تنگی نفس , قرص تنگی نفس , علت تنگی تفس , علت تنگی نفس , تنگی نفس

سارکوئیدوز چیست؟ تنگی نفس با علت ناشناخته، تنگی نفس، درمان تنگی نفس، بیماری تنگی نفس، علت تنگی نفس گردآوری توسط بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات